• 15+ CONTOH SAJAK SUNDA
  SAJAK SUNDA

  SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA

  Seuneu Bandung (Karna Yudbirata) Saha nu bisa mareuman seuneu Bandung Geni sakti nu nyebrot ti dapur Cikapundung Najan laut kidul Ngolétrak dipaké nyiram Seuneu Bandung Dayang Sumbi gupay pucukna Tangkubanparahu jadi suluhna; sut urang sundut nyeungeut obor kamerdékaan bray caang lampu neon jutaan watt . Langit ngempray, langit harepan Seuneu teuneung geni kawani Ngaléntab sagara keusik Ngahuru ngabela-bela Ngaduruk leuweung-gonggong langit-langgong Afrika-Asia bébas merdéka! Seuneu nyebrot di dapur Cikapundung Geni sakti, cahya Ilahi Hamo bisa dipareuman (tina Saratus Sajak Sunda, 1992)

  Komentar Dinonaktifkan pada SAJAK SUNDA & ARTINYA: SEUNEU BANDUNG – KARNA YUDIBRATA
 • 15+ CONTOH SAJAK SUNDA
  SAJAK SUNDA

  AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA

  Lemah Cai Kuring (Apip Mustopa) Lemah kuring Cai kuring Geuning geus loba nu kurang Lemah kuring Cai kuring Geuning geus loba nu hayang Lemah kuring Cai kuring Geuning loba kahariwang Lemah kuring Cai kuring Kadeudeuh direbut batur Lemah kuring Cai kuring Geuning geus lain nu kuring (Dicutat tina Srangéngé Jakarta, 2…:…)

  Komentar Dinonaktifkan pada AJEN ESTETIKA SAJAK SUNDA: LEMAH CAI KURING – APIP MUSTOFA
 • 15+ CONTOH SAJAK SUNDA
  SAJAK SUNDA

  SAJAK SUNDA TENTANG ALAM: “PRIANGAN” – RAHMAT M. SAS

  Priangan (Rahmat M. Sas Karana) Mojang lenjang nu hideung santen Diaping srangéngé ti énjing dugi ka sonten Upami wengi dipépéndé bulan ngempur Jungjunan Upami dugi ka puput umur Kurebkeun kuring dina pangkonan (Dicutat tina Tepung di Bandung,…:…)

  Komentar Dinonaktifkan pada SAJAK SUNDA TENTANG ALAM: “PRIANGAN” – RAHMAT M. SAS
 • CONTOH WAWACAN BAHASA SUNDA
  WAWACAN SUNDA

  WAWACAN SIMBAR KANCANA

  Kacaturkeun karajaan Talaga nu dipingpin ku hiji taja nu nelah Raja Talaga Manggung. Raja Talaga Manggung boga anak dua nyaeta nu cikal ngaranna Raden Panglurah jeung nu bungsu ngaranna Simbar Kancana. Simbar Kancana geus boga salaki, ngaranna Palembang Gunung. Dina hiji waktu Raden Panglurah dititah tapa ka gunung Bitung ku ramana. Tujuanana pikeun ngeberesihkeun diri. Raja hayang Raden Panglurah bisa jadi raja nu bisa mingpin karajaan Talaga kalayan bener Kahayang ramana dicumponan ku Raden Panglurah Raden Panglurah tuluy indit tatapa di gunung Bitung salila tujuh taun tujuh bulan tujuh poe tujuh peuting Sanggeus Raden Panglurah indit tapa di gunung Bitung, Palembang Gunung salaku minantu Raja Talaga Manggung ngarasa hayang jadi…

  Komentar Dinonaktifkan pada WAWACAN SIMBAR KANCANA
 • CONTOH WAWACAN BAHASA SUNDA
  WAWACAN SUNDA

  WAWACAN BANDUNGSARI BASA SUNDA

  Gambuh Kacarios nu kasarung, dina leuweung luwang-liwung, Raden Kuda Gambar Sari, nyorang lebak nyorang pasir, ayeuna di leuweung gonggong. Raden keueung kalangkung, curucud cisoca ngucur, barina nyaur ngalengis, manahna rada ngucur, barina nyaur ngalengis, manahna rada kaduhung, teu nga ku-ngaku saur kolot. Pasrah ka Gusti Yang Agung, bari maca alhamdu, alhamdulillah hirobbilaalamin, hurip nuhun simagonggong. Panggih eujeung manuk ciung, eunteup dina luhur kayu, ari Kuda Gambarsari, bongan Agus teu ngaku-ngaku, kana omongan baréto. Ku Raden tuluy kdangu, manuk ciung téh di luhur, tuluy Radén alak-ilik, bersaha nu cumeluk, kawas-kawas sora ewong.

  Komentar Dinonaktifkan pada WAWACAN BANDUNGSARI BASA SUNDA
 • CONTOH WAWACAN BAHASA SUNDA
  WAWACAN SUNDA

  WAWACAN SURYANINGRAT BASA SUNDA

  Kacaturkeun hiji karajaan nu ngaranna Banuringsit diparéntah ku Raja Suryanagara. Eta raja téh boga putra ngarana Suryaningrat. Ari Suryaning rat téh boga garwa ngaranna Ningrumkusumah, anak patih. Sanggeus raja Suryanagara tilar dunya, Raden Suryaningrat diangkat jadi raja. Horéng diangkatna Suryaningrat téh teu dipikaresep ku Raja Duryan. Karajaan Banu ringsit diserung ku Raja Duryan, kalawan pangrojong ti rahayat Banuring- sit Istri Suryaningrat, nyaéta Ningrumkusumah, dipaksa pikeun jadi istri Raja Duryan Ku cara make élmu sirep. Ningrumkusumah bisa ngabebaskeun sa lakina. Tuluy maranéhna kabur ka leuweung Maranéhna tuluy ngalalana, antukna nepi ka wewengkon nagara Durselam. Waktu keur mandi di hiji ta man anu éndah, Ningrumkusumah katingali ku patih Indra Bumi nu dibéré…

  Komentar Dinonaktifkan pada WAWACAN SURYANINGRAT BASA SUNDA
 • CONTOH WAWACAN BAHASA SUNDA
  WAWACAN SUNDA

  WAWACAN SULANJANA BASA SUNDA

  Ganti anu dicarita, Sang Prebu Siliwangi, manahna héran kacida, ku panganggo Nyi Nawangsih, ana nya ku héran teuing, paré saranggeuy geus tangtu, paréntah teu daék béak, taya sudana saeutik, unggal taun leuit kudu baé tambah. Nu kumaha kapiatina, ayeuna meungpeung keur sepi, hayang nyaho rék ditéang, panganggona Nyi Nawangsih, Sang Prebu tuluy indit, seug lajeng asup ka dapur, tatapina éta raja, hanteu jongjon rada risih, hanteu kaur balas nyoréang ka tukang. Ti dinya tuluy dibuka, sadayana ditingali, Raja hookeun kacida, ngahuleng barina dzikir, na kumaha héran teuing, nyaur dina jero kolbu, langkung pinter Nawang Wulan, panganggona langkung leuwih, ngan saranggeuy berkatna kabina-bina.

  Komentar Dinonaktifkan pada WAWACAN SULANJANA BASA SUNDA
 • CONTOH WAWACAN BAHASA SUNDA
  WAWACAN SUNDA

  WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA

  Nyai Ujung Sekarjingga, didangdanan beuteungna maké kawali, jiga nu reuneuh nyemplu, dicandak ka payunan, disandingkeun calikna deukeut ka ratu, kocap Ajar Patih datang, geus aya payuneun gusti. Lajéng Ajar téh haturan, jisim abdi ngahaturkeun pangabakti, éta rupina sakitu, lajéng Ratu mariksa, éta naon geuning kawas rupa daun, pék Ki Ajar téh haturan, reundeu asal ti nu ngirim. Lamun kitu mah petana, manéh Ajar méré seredan ka aing, Ratu beuki tambah bendu, manéh Ajar kawasa, cing seug taksir mangkéna ngajuru, ieu pamajikan urang, medal pameget ta istri. Ratu ngandika ka Ajar, ieu kasakit ku manéh kudu leungit, manéh anu nyieun kitu, Ajar henteu tarima, teu mupakat pada jalma nyieun kitu, wondéning…

  Komentar Dinonaktifkan pada WAWACAN BABAD GALUH BASA SUNDA
 • CONTOH WAWACAN BAHASA SUNDA
  WAWACAN SUNDA

  CONTOH WAWACAN PENDEK BAHASA SUNDA

  Asmarandana Meureun hidep gé geus nguping, carios sepuh baheula, aya dongéng anu ramé, carita pantun asalna, asli dongéng ti Sunda, carita Lutung Kasarung, kieu geura lalakonna. Kacaturkeun hiji wanci, tempatna di kahiangan, bujangga karempel kabéh, para pohaci harémpak, sareng hiji satria, kasép putra Sunan Ambu, anu jenengan Guru Minda. Guru Minda hiji wengi, ngimpén tepang sareng mojang, geulis teu aya nu néndéng, ayana di alam dunya, nagara Pasir Batang, anjeunna keukeuh rék lungsur, milari ka Pasir Batang. Ibuna maparin widi, nanging kedah salin rupa, Guru Minda anu kasép, gentos rupa jadi héwan, hideung lestreng buntutan, disebat Lutung Kasarung, nembé lungsur ka dunya.

  Komentar Dinonaktifkan pada CONTOH WAWACAN PENDEK BAHASA SUNDA
 • CONTOH WAWACAN BAHASA SUNDA
  WAWACAN SUNDA

  WAWACAN PANJI WULUNG

  Kacaturkeun nagara Sokadana, anu kaceluk réa ketan réa keton, sugih dunya taya kakurang, sarta rajana sabar adil palamarta. Ngaran rajana Déwakéswari. Anjeunna kacida miasihna ka Tunjungsari nu keur kakandungan, selir nu asalna ti Balangbangan. Ku hal éta, praméswari langkung-langkung ijidna ka éta selir, sarta sakongkol jeung Ajar Guna Wisésa pikeun ngusir Tunjungsari ti karaton. Ajar nyaurkeun ka Raja yén selir téh geus ngalampahkeun jinah jeung salah saurang pangiringna nu ngaranna Panolih. Puguh baé Raja téh bendu sarta maréntahkeun sangkan Tunjungsari katut Panolih dihukum pati. Anjeunna miwarang Patih Lembu Jayéng Pati pikeun nelasan Tunjungsari. Tapi patih teu tégaeun pikeun nelasan Tunjungsari. Batan dipaéhan mah, Tunjungsari téh kalah tuluy disingkurkeun ka hiji…

  Komentar Dinonaktifkan pada WAWACAN PANJI WULUNG
 • CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
  BIOGRAFI SUNDA

  BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

  Ngaran lengkepna Cécép Burdansyah. Nénéhna mah Cécép. Anjeunna lahir di Ciwidéy, tanggal 23 Séptémber 1963. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh. Karya-karyana anu mimiti dimuat dina mingguan Giwangkara jeung Mingguan Pelajar. Tuluyna mah Cécép leuwih loba ngarang dina basa Sunda. Carponna anu mimiti dijudulan “Kaleleban’, dimuat dina majalah Manglé. Harita Cécép téh masih sakola di SMA. Kungsi digawé di perkebunan téh Patuha, meunang opat taun. Salila digawé di perkebunan, Cécép tetep nulis carpon. Sakapeung-kapeungeun turun gunung ka Bandung, ruang-riung jeung papada pangarang Sunda.

  Komentar Dinonaktifkan pada BIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA
 • CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
  BIOGRAFI SUNDA

  OTOBIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA

  Pangeusi Kota Bandung geus réa nu ngungsi. Tapi henteu meruhkeun sumanget gawé, angger baé ari pancén mah dilaksanakeun sakumaha mistina. Ari paripolah NICA, éstuning beuki samemena baé. Rahayat kota nu beuki saeutik téh, hantem-hanteman disingsieunan, diprovokasi, diganggu ku rupa-rupa cara. Pasukan Gurka beuki remen patroli ka wewengkon Républik. Alesanana teu béda jeung nu enggeus-enggeus, nyaéta pikeun ngabuburak pasukan Républik anu remen ngagerilya ka wewengkon Bandung Kalér. Enya anu diudagna mah pasukan Républik, tapi nyatana mah rahayat-rahayat kénéh anu jadi korban téh. Sabudeureun kota asa beuki harénghéng, saréréa pada-pada dikukuntit ku kakeueung. Katurug-katutuhna téh, rahayat beuki riweuhna basa datang bancang pakéwuh alatan musibah alam: walungan Cikapundung nu limpas, imah di sapanjang…

  Komentar Dinonaktifkan pada OTOBIOGRAFI SINGKAT BAHASA SUNDA
 • CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
  BIOGRAFI SUNDA

  BIOGRAFI TOKOH SUNDA

  Cing aya di antara hidep anu kungsi apal ka Ir R. H. Ukar Bratakusuma? Kawasna keur nu icikibung dina widang pertambangan hususna, masarakat Jawa Barat umumna, moal bireuk deui kana jenengan Ukar Bratakusumah téh. Anjeuna salasaurang inohong Sunda anu gede jasana ka nagara. Ti mimiti jaman penjajahan nepi ka jaman pangwangunan, anjeuna teu weléh icikibung milu ngurus lemah cai Pangpangna mah dina widang atikan jeung pertambangan. Matak pantes mun Ir. R. H. Ukar Bratakusumah disebut Pajoang jeung Panaratas Widang Pertambangan. Ir. R. H. Ukar Bratakusumah teh lahirna di Ciamis, persisna di Kampung Ciwahangan, Desa Barégbég, tanggal 16 Oktober 1911. Pupusna di Jakarta 12 Maret 2003. Mangsa bure di lemburna, Ukar…

  Komentar Dinonaktifkan pada BIOGRAFI TOKOH SUNDA
 • CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
  BIOGRAFI SUNDA

  BIOGRAFI RADEN DEWI SARTIKA BAHASA SUNDA

  Raden Déwi Sartika. Nelahna Ibu Dewi. Gede pisan jasana enggoning ngaronjatkeun darajat kaom wanoja, pangpangna wanoja Sunda Tarékahna ngadegkeun Sakola Istri. jadi pamiangan pikeun ngawangun wanoja nu wedel tur pinter. Hiji mangsa, réréncangan Raden Déwi Sartika nampi serat. Kumargi teu tiasa maca, nya nyuhunkeun dipangmaoskeun ka Raden Déwi Sartika. Anjeunna sedih ningali nasib kaomna siga kitu téh. Kumaha lamun eusi surat téh bakal nyilakakeun dirina? Eta nu jadi salasahiji pangjurung ka Raden Déwi Sartika pikeun ngamajukeun kaom wanoja

  Komentar Dinonaktifkan pada BIOGRAFI RADEN DEWI SARTIKA BAHASA SUNDA
 • CONTOH BIOGRAFI BAHASA SUNDA
  BIOGRAFI SUNDA

  CONTOH OTOBIOGRAFI BAHASA SUNDA

  Dina ijasah-ijasah tanda tamat sakola, dina bisluil-bisluit kadinesan, fitimangsa dilahirkeun téh ditulis 2 Oktober 1928. Tapi sakapeung, dina Kar tu Tanda Penduduk (KTP), dicatet 2 Oktober 1929 Sarua ari tempatna mah di Desa Banjarsari, puseur kota kacamata. Persisna mah di di Kampung Ci- badak. Ari Banjarsari kabawa ka Kabupaten Ciamis Perenahna di jajalaneun antara Banjar-Pangandaran. Teu aya "akta kalahiran" anu bisa dijadikeun cecekelan nu pasti dina titimangsa kalahiran. Sa bab harita mah, ngan urang kota, anu lumrah nyarieun akta lahir téh. Kitu gé urang kota nu kaasup "priyayi" (pagawé nagri). Di kampung mah sgala rupa kajadian téh cukup ku dirangkepkeun jeung kajadian penting, saperti mimiti aya karéta api anu tembus…

  Komentar Dinonaktifkan pada CONTOH OTOBIOGRAFI BAHASA SUNDA
error: Content is protected !!