• BIANTARA SUNDA

  CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA

  Hadirin hormateun simkuring, danget ieu téh wuwuh kebek ku ka bingah sareng kabagjaan. Rehing siswa-siswi kelas XII parantos tamat di ajar, nyukcruk élmu di ieu sakola. Enggoning diajar ngulik pangarti nyiar pangabisa di ieu sakola. Kantenan ieu téh hiji kareueus kanggo urang nu janten sepuhna.

 • BIANTARA SUNDA

  CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA) BAHASA SUNDA

  Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat, Dina danget ieu, sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan Jabar Masagi. Naon ari nu dimaksud Jabar Masagi teh? Jabar Masagi teh nyaeta salah sahiji program pendidikan karakter anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kecap “masagi” ngandung filosofi anu jero pisan, nyaeta kumaha jelema ngubah diri janten kuat, ajeg, jeung sarempag tina pikiran, parasaan, jeung paripolah. Ku ayana program Jabar Masagi, Ridwan Kamil miboga harepan nyieun program ieu tiasa ngabekelan ajen inajen pikeun peserta didik di Jawa Barat. Jadi, aranjeunna teh lain saukur pinter dina elmu akademik hungkul, tapi oge miboga paripolah anu hade janten generasi emas anu tangguh, cerdas, jeung miboga karakter.

 • BIANTARA SUNDA

  CONTO TEKS BIANTARA BASA SUNDA

  Girang pangajén pasanggiri biantara anu ku simkuring dipikahormat Ibu, Bapa, Sadérék sadayana, ogé réréncangan rumaja anu ku simkuring dipikahormat.Ngadegna simkuring dina danget ieu, payuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rauh, taya sanés seja ngring jabung tumalapung sabda kumapalang. Simkuring didieu sanés badé mapatahan ngojai ka meri sabab sikuring rumasa taya kabisa. Sanggem paripaos na mah étang-étang lauk buruk milu mijah. Nanging sok sanaos simkuring suwung ku pangaweruh, subda ku pangabisa simkuring baris nyobi ngaguar ieu téma biantara anu unina ngawewegan karakter nonoman Sunda.

 • BIANTARA SUNDA

  CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA

  Tos sataun langkung wabah corona atawa covid-19 aya di dunya ieu. Ampir sakabéh nagara katarajang ku ieu wabah téh. Salah sahiji akibat tina ayana ieu wabah atawa pandemi téh nyaéta kana kagiatan diajar urang.

 • BIANTARA SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN BIANTARA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

  Naon nu dimaksud biantara? Jéntrékeun, kumaha larapna basa hormat jeung loma dina biantara? 3. Sebutkeun nu kaasup biantara resmi jeung teu resmi? Jéntrékeun, métode naon baé nu digunakeun dina biantara? Sebutkeun struktur biantara?

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

  1. Tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta anu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan disebut... a. Carita pondok b. Novél c. Tradisi sunda d. Résénsi e. Pedaran 2. Wacana anau eusina ngajéntrékeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji pasualan dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka bisa percaya, jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan disebut... a. Narasi b. Éksposisi c. Déskripsi d. Arguméntasi e. Pedaran 3. Tulisan anu ngagambarkeun objék, tempat, atawa kajadian sacara jéntré ka pamaca, tepi ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dinawacana sok disebut... a. Arguméntasi b. Narasi c. Éksposisi d. Pedaran e. Déskripsi

 • TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA
  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

  1) Hakékat Maca Maca téh prosés komunikasi antara nu maca jeung nu nulis. Éta prosés téh lumangsung sacara langsung jeung sifatna reseptif. Ayeuna dijéntrékeun rupa rupa wangenan maca numutkeun para ahli. Robert Lado (dina Rusyana, 1984: 190) nétélakeun yén maca téh mangrupa kagiatan pikeun mikanyaho pola-pola basa nu diébréhkeun sacara tinulis pikeun mikanyaho maksudna, sedengkeun H.G. Tarigan (1987) nyebutkeun yén maca téh prosés pikeun meunangkeun pesen atawa informasi nu ditepikeun ku nunulis ngaliwatan medium kekecapan atawa basa tinulis. Dumasar kana éta pedaran bisa dicindekkeun yén maca téh kagiatan aktif lain kagiatan pasif wungkul. Upama dicindekeun mah maca téh lain ngan ukur narima informasi, fakta, atawa opini, tapi maca ogé mangrupa…

 • CONTOH LAPORAN KAJADIAN SUNDA
  LAPORAN PERISTIWA SUNDA

  CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN PENDEK BAHASA SUNDA

  Di Jawa Barat teu aya patilasan karaton, pangpangna Pajajaran. Kitu ceuk nu méré pangajén pangpangna ti jalma-jalma anu teu wanoheun kana kabeungharan sajarah. Padahal Jawa Barat boga Karaton Kasepuhan jeung Kanoman di Cirebon. Di Banten patilasan-patilasan sajarah araya kénéh, beuki dieu beuki écés di Banten baheula aya karajaan gedé tur ma'mur Kajeun teuing ayeuna Banten misahkeun diri ti Provinsi Jawa Barat, tapi sajarahna teu bisa dipisahkeun ti Tatar Sunda atawa Jawa Barat. Perenahna Situs Karaton Banten Lama atawa Banten heubeul téh 10 km ti jalan raya ka Kota Sérang, legana kurang leuwih 4 km pasagi, diwangun ku opat unit. Ieu wewengkon kaeréh ka Kabupatén Sérang anu ayeuna jadi puseur dayeuh…

 • CONTOH LAPORAN KAJADIAN SUNDA
  LAPORAN PERISTIWA SUNDA

  CONTOH LAPORAN LALAMPAHAN BAHASA SUNDA

  Diajar téh teu salawasna di jero kelas. Diajar ogé bisa dilaksanakeun di luar kelas. leu hal saluyu jeung konsep yén alam sabudeureun urang bisa djadikeun sumber jeung média diajar, sakumaha anu kaunggel dina Peraturan Menteri Pendidikan ngeunaan Standar Proses Pembelajaran. Diajar di luar kelas téh réa cara jeung wangunna. Salasahijina nyaéta ku cara niténan rupa-rupa informasi anu nyampak di musieum. Di Kota Bandung euyeub pisan musieum anu bisa dijadi keun sumber diajar. Salasahijina nyaéta Musieum Konférénsi Asia Afrika (Musieum KAA). Musieum KAA perenahna di Jl. Asia Afrika No. 65, Kota Bandung. Ieu musieum mangrupa mémorabilia Konferensi Asia Afrika nu dilaksanakeun taun 1955.

 • CONTOH LAPORAN KAJADIAN SUNDA
  LAPORAN PERISTIWA SUNDA

  CONTOH LAPORAN PERISTIWA PENDEK BAHASA SUNDA

  TAUN 1990, aya sawatara kajadian penting nu aweuhanana nepi ka sakuliah dunya. Tanggal 11 Februari, Nelson Mandela, nu kungsi jadi persiden Afrika Kidul, bebas tina panjara sabada dibui 27 taun lilana Bulan April, teleskop Hubble miang ka langit, dipaké motrétan kaayaan marcapada, hasilna guna pisan pikeun kabeungharan astronomi tur diparaké ku para ahli. Bulan Oktober, Jerman ngahiji. Atuh dina tungtung taun 1990-nu baris diguar dina ieu tulisan-jadi pamiangan medalna teknologi nu bisa ngarobah cara hirup manusa nepi ka kiwari Nu sok aranteng muka Facebook gé, tur unggal usik nyieun status, boa teu terangeun ka nu ngalalanyah dunya maya. Tim Berners-Lee, jalma basajan ti dayeuh London, kawasna teu hayangeun sohor deuih.…

 • CONTOH LAPORAN KAJADIAN SUNDA
  LAPORAN PERISTIWA SUNDA

  LAPORAN PERISTIWA TENTANG SEKOLAH BAHASA SUNDA

  Puguh gé kapaksa. Puluhan murid Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Mannar kudu milu ujian nasional (UN) bari pakéan jalibreg. Eta sakola téh perenahna di Désa Mekarwangi, Kacamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ana nepi ka jalibreg, lantaran sangkan bisa tepi ka sakola téh kudu turun meuntasan Walungan Cibaluk heula. Kawantu taya pisan cukang, jeung cai walungan keur meneran léb-léban. Ti jam 06.30 mula, barudak téh geus kumpul di Kampung Sakambangan, Désa Mekarwangi Sanggeus taya nu tingaleun, bring waéh mapay galengan jeung gawir, muru ka sisi Walungan Cibaluk. Méméh meuntas téh maruka heula sapatu jeung calana. Atuh salila di walungan, leumpangna arati-ati pisan. Ngahaja meuntas kalayan babarengan téh, malar salamet sararéa. Mun téa mah salah…

 • CONTOH CARPON SUNDA
  CARITA PONDOK

  UNSUR INTRINSIK CARPON BASA SUNDA

  Geus saminggu dipaparin pancén ku Ibu Guru di sakola. Nepi ka ayeuna can sakotrét-kotrét acan. Mangkaning kudu dibawa poé isuk, bari kudu dibaca di hareup saurang-saurang. Basa keur kelas hiji kénéh mah asa teu beurat-beurat teuing pancén ngarang téh. Paling dititah nyaritakeun pangalaman poé pakanci. Gampang nu kitu mah. “Barudak, dina raraga miéling dibabarkeunna pahlawan wanoja Rd. Déwi Sartika, ogé dina raraga miéling Hari Ibu, hidep kudu nyieun karangan nu patali jeung kaum wanoja!” saur Bu Guru.

 • SAJAK SUNDA

  SAJAK SUNDA & ARTINYA: “SAREBU BULAN” – YUS RUSYANA

  Sarébu Bulan (Yus Rusyana) Dina hiji peuting urang jalan-jalan duaan Katilu bulan Dina hiji peuting urang jalan-jalan duaan Sarébu bulan Dina hiji peuting urang jalan-jalan nyorangan Kadua bulan Dina hiji peuting taya saurang nu jalan-jalan Ngan kari bulan Bandung, 6 Januari 1963 (Dicutat tina buku kumpulan sajak Nu Mahal ti Batan Inten, 1985, k. 29).

 • SAJAK SUNDA

  SAJAK SUNDA TENTANG IBU: “PAMANGGIH” – AYATROHAEDI

  Pamanggih (Ayatrohaédi) Salapan bulan ngakandung Moal aya hiji jalma leuwih ti indung micinta indung gudang hampura. Salapan bulan dikandung Moal aya hiji jalma leuwih ti anak nu rumasa anak gudang dosa. Salapan bulan ngakandung pinuh rasa jeung rumasa. Salapan bulan dikandung pinuh dosa jeung rumasa. 1956 (Dicutat tina kumpulan sajak Di Kebon Binatang, 1990, k. 8).

 • SAJAK SUNDA

  SAJAK SUNDA & ARTINYA: TANAH SUNDA – AJIP ROSIDI

  Tanah Sunda Karya: Ajip Rosidi Héjo pagunungan Paul lautan Héjo Paul Langit na haté kuring Masing di mana kuring nangtung Masing ka mana kuring leumpang Tanah lémbok matak betah Angin nyéot nyiuman tarang Masing di mana anjeun nunjuk Masing iraha anjeun cumeluk Kuring mo mungpang kuring rék datang Neueulkeun tarang neueulkeun jantung

error: Content is protected !!