BIANTARA SUNDA

CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA

CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA.

CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)
CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA)

CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA

DIAJAR DINA MANGSA SASALAD COVID-19


Assalamu ‘alaikum warrohmtullohi wa barokaatuh.
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, washolaatu wassalamu ‘ala ashrofil anbiya’i wal murssalin wa ‘ala alihi washohbihi ajma’in, amma ba’du:

Puji sinareng sukur urang sanggakeun ka hadirat ilahi Robbi, ku alatan kersaning Manten-Na urang tiasa silaturohmi dina waktos ayeuna. Sok sanaos teu paamprok jonghok jeung patepang raray, ngan saukur dina jagat maya.
Solawat sinareng salam, mugi tetep dilimpahkeun ka jungjunan alam, nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka sohabatna, tug dugi ka urang umatna di ahir jaman.

Hadirin hormateun sim kuring, dina ieu kasempetan sim kuring badé medar perkawis diajar dina mangsa sasalad covid-19.

Tos sataun langkung wabah corona atawa covid-19 aya di dunya ieu. Ampir sakabéh nagara katarajang ku ieu wabah téh. Salah sahiji akibat tina ayana ieu wabah atawa pandemi téh nyaéta kana kagiatan diajar urang.

Ti sasih Maret 2020 dugi ka ayeuna urang salaku murid sakola diajar di imah atawa BDR téa. Dina mangsa sasalad ieu urang téh dipaksa ku kaayaan nu nitah urang diajar di imah masing-masing ngaliwatan online. Nu asalna urang ngarasa sumanget indit ka sakola sabab bisa tepang jeung réréncangan katut guru-guru, ayeuna mah tos dipahing alatan bilih aya cluster anyar dina penyebaran virus corona.

Sanajan urang ayeuna mung tiasa tatap maya ngaliwatan google meet atawa zoom, dipiharep urang sadayana tetep soson-soson dina diajar. Nalika waktuna diajar urang kudu bener-bener diajar, ulah kabéngbatkeun ku maén game online atawa tiktok.

Tong hilap ogé ulah kudu ngajaga protokol kaséhatan. Mun kaluar kudu nganggo masker, ngumbah panangan nganggo sabun, jeung ngajauhan tempat-tempat anu ramé atawa kerumunan. Ku cara ngajaga protokol kaséhatan mugia urang sadayana tetap séhat tur teu katarajang virus corona.
Sakali deui hayu urang soson-soson nyuprih élmu pangaweruh sanajan urang aya dina kaayaan mangsa sasalad. Mugia pandemi corona enggal teu aya supados urang tiasa diajar tatap muka deui, amin.
Hadirin hormateun sim kuring, moal panjang anu kapihatur, rupina sakitu baé biantara ti sim kuring. Hatur nuhun kana kana perhatosanana, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun.
Wassalamu ‘alaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

(MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA)

LATIHAN SOAL

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

BIANTARA CORONA VIRUS (COVID19)

Bismillah nu jadi sekar pangiring catur, jadi tutur laku muru gapuraning rahayu banjaran jatining bagja.
Hamdallah panyinglar riya sum’ah nu pasoléngkrah ngaruntah dina galeuh lelembutan, panundung ujub takabur nu ngawujud dina jajantung, ngusir kumaki nu ngadaki dina ati, sangkan sétra rasa soléh haté, geusan narima jorélatna téja Al-Qur’an sadrah pasrah sumerah kana putusan Rasululloh SAW. Dua kalimah syahadah, netepkeun nu jadi pagustén, pasang subaya kanu Maha Kawasa, yén moal béngkok sinembah ka gusti Alloh, moal lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang najan nepi ka iraha, keukeuh kukuh anteng manteng éstu moal monténg-monténg najan loba nu maruntang, sarta netepkeun panutan, yén Nabi junjunan alam Muhammad SAW, nu jadi tuturus laku enggoning sumujud ka nu Maha Agung, pola lampah dina papantunan hirup, hirup nu katungkul ku pati paéh teu nyaho dimangsa, sangkan hirup ati-ati ngajaga langkah jeung basa.

Najan Rosul geus lawas nilar tapi pusaka titinggalna kitab Al-Qur’an jeung Al Hadits, anu jadi tuduh rahayuning hirup manusa, teu daék luntur ku lukut usum teu laas ku supa mangsa teu leungit kasapih wanci sagala sunah anjeunna henteu kendat kapicangcam, jadi lémék wong sakabéh, kaceluk ka kadang séwu ka kocap ka janapriya geus jadi sabiwir hiji wawangen agama suci, ngadalingding sapanjang peuting di saban nagri nyambuang ka sabuana kadya ganda puspa santun, arum-arum puspa wangi petétan si madu ganda. Dumelingna hadits nabi nyaangan petengna ati, méncrang gumilangna Al- Qur’an nembus kana dasaring rasa.
Hadirin kanca mitra anu sami miharep ridho Manten-Na,

Wanci kiwari sakuliah nagri nuju nandangan kanyeri jeung kapeurih alatan ayana wabah alias virus anu keur ngarambah ka saban jalma, kiwari katelah COVID-19, sagala rupa tarékah diparigelkeun ku pamaréntah lantaran alatan ieu wabah ngagunasika kana sagala pagawéan manusa ,boh tina widang ékonomina, pendidikanana, sosialna komo deui kana widang kaséhatan mah éta nu utama. Teu dimana teu dimendi jalma pada pakéwuh ku alatan ieu musibah lantaran inggis ning ku bisi rémpan ning ku basa cenah ieu wabah téh matak maténi kanu kakeunaannana, nu antukna pamaréntah hususna di widang kaséhatan ngawanti- wanti sangkan biasa upaya ku silih pihapékeun diri jeung sasamana, ku ngaliwatan cicing di imah sing tumaninah, sakalieun kaluar kudu maké masker, réngsé migawé pagawéan kudu gancang-gancang ngumbah leungeun jeung sajabana. Nu antukna manusa pada waspada jeung towéksa da sieun pada kakeunaan ku éta wabah, atuh nu antukna jalma pada galingging panas tiris rarasaan hésé usik keur matéahkeun pangabutuhna.
Mun seg dititénan mah ieu wabah matak ngaruntagkeun kana sagala

(MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA KELAS 11)

LATIHAN SOAL

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

SUMBER & REFERENSI

Dirangkum dari beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Lisan. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, se Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN PIDATO

Pidato adalah berbicara di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang ingin Anda sampaikan. Pidato biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu menghormati audiens yang mengisap pidato

Itu termasuk pidato informal misalnya pidato ulang tahun, keramaian lembur, acara hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi pidato formal seperti pidato di rapat, rapat, upacara agung, dan acara resmi lainnya.

Metode atau teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal setelah teks
2. Metode membaca teks, adalah pidato yang menggunakan teks dalam praktek, pidato membaca apa pun yang ada dalam teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan catatan hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan.
4. Metode langsung (impromtu), adalah pidato langsung tanpa menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berhati-hati atau ahli dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR TEKS PIDATO

Pidato memiliki struktur umum, terdiri dari bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Bagian pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan.
2. Bagian konten menjelaskan tujuan atau tujuan pidato, dan menyampaikan konten pidato.
3. Bagian penutup biasanya berisi kotak jika ada banyak kata yang salah atau tidak pantas selama percakapan, meringkas isi pidato, berdoa, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

3. MENYUSUN PIDATO

Berikut ini adalah metode atau langkah-langkah untuk menulis teks pidato

1. Topik saat ini
Topik atau tema pidato harus aktual, sesuai dengan situasi dan kondisi, yang sekarang didukung. Jangan membahas topik yang sudah ada untuk sementara waktu atau topik yang masih relevan
2. Rangkayna weweg
Buat rangaky berdasarkan pengantar, konten, dan sampul. Jangan lupa untuk menggunakan ejaan yang benar
3. Eusina mundel
Isi pidato harus sangat bermanfaat dan bermanfaat
4. Bahasa yang lebih baik
Bahasa yang digunakan harus kaya dan kaya nku bahasa mamanis. Itu dapat diperkaya dengan sindiran, ucapan dan peribahasa, membaca kutipan referensi atau kalimat yang dipilih (kata mutiara) yang disampaikan oleh karakter

4. MENYAMPAIKAN PIDATO

Untuk menyampaikan ucapan dan ketertiban yang lebih baik, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu

 1. Suara (artikulasi)
  Suara harus berbeda dan berani. Bentes berbicara dengan lancar dan tidak banyak bicara
 2. Lambat (intonasi)
  Lentong harus nyaman, jangan menyampaikan bahasa RFA dengan lentong bahasa Indonesia
 3. Wirahma
  Terkait dengan kecepatan cantik atau tarik halona dalam ucapan. Jangan terburu-buru terlalu banyak jangan terbang terlalu banyak harus bisa mengatur lebah di tempat yang seharusnya cantik atau cepat, lebah harus menarik atau halon
 4. Nada
  Terkait dengan rasa isi pidato. Jika sukacita harus diungkapkan dengan nada bahagia, jika kesedihan harus diungkapkan dengan nada sedih
 5. Perumpamaan (ekspresi / mimikri)
  Perumpamaan atau perumpamaan berhubungan dengan nada suara, sesuai dengan isi pidato
 6. Pasang peta (gerakan)
  Gerakan tubuh yang efektif tidak berlebihan. Biasanya memposting peta mengikuti ritme dan nada pidato

Studi tentang Musim Salad Covid-19
Assalamu’alaikum warrohmtullohi wa barokaatuh.
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, washolaatu wassalamu‘ ala ashrofil anbiya’i wal murssalin wa ‘ala alihi washohbihi ajma’in, amma ba’du:
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Robbi, karena atas kehendak-Nya kami dapat bersahabat pada saat ini. Terkadang meski tidak mendekat dan bertatap muka, cukup di dunia maya.
Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada keagungan alam, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, taqwanya sampai kepada manusia akhir zaman.
Hadirin menghormati sim saya, pada kesempatan kali ini sim saya akan mengedarkan tentang belajar selama sholat covid-19.
Lempar setahun lagi wabah corona atau covid-19 ada di dunia ini. Hampir semua negara terkena wabah ini. Salah satu akibat dari adanya wabah atau pandemi ini adalah pada kegiatan belajar kita.
Dari bulan Maret 2020 sampai sekarang kita sebagai siswa sekolah belajar di rumah atau thea BDR. Selama sholat ini kita dipaksa oleh keadaan yang memerintahkan kita untuk belajar di rumah masing-masing melalui online. Yang awalnya kami merasa semangat pergi ke sekolah karena bisa bertemu dengan teman dan guru, sekarang saya sudah berpelukan karena ada cluster baru dalam penyebaran virus corona.
Walaupun saat ini kita hanya bisa menatap dunia maya melalui google meet atau zoom, semoga kita semua tetap rajin belajar. Saat waktunya belajar kita harus benar-benar belajar, jangan teralihkan dengan bermain game online atau berdetik.
Lupakan juga tidak harus menjaga protokol kesehatan. Saat keluar rumah sebaiknya menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi tempat keramaian atau keramaian. Dengan menjaga protokol kesehatan semoga kita semua tetap sehat dan tidak terkena virus corona.
Sekali lagi mari kita hormati ilmu pengetahuan meskipun kita dalam keadaan shalat. Semoga pandemi corona baru tidak ada agar kita bisa belajar menghadapinya kembali, amin.
Hadirin menghormati sim saya, tidak lama untuk mengucapkan terima kasih, sepertinya pidato dari sim saya. Terima kasih atas perhatiannya bobo sapanon carang sapakan, maaf mengganggu.
Wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

COVID-19
Bismillah adalah bunga sahabat catur, demikianlah amalan muru gerbang berkah dari jajaran jatining bahagia.
Hamdallah panyinglar riya sum’ah nu pasolèngkrah ngaruntah di galeuh lelembutan, panundung ujub takabur yang wujud di jajantung, ngusir kumaki yang ngadaki di ati, sangkan setra rasa soleh hati, geusan manimak jorélatna teja Al-Qur’an sadrahullo sumerah SAW ke putusan sadrahullo sumerah SAW . Dua kalimat syahadat, menetapkan bahwa sebagai pagusten, pasang subaya kanu Yang Mahakuasa, yang tidak akan membungkuk untuk menyembah Tuhan, tidak akan lanca linci melompat ke udara dari tali gadang bahkan sampai kapan, bersikeras tegas tenang peregangan benar-benar tidak monteng-monteng meskipun banyak yang maruntang , dan memberi contoh, bahwa Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang begitu mengikuti amalan kesurupan kepada Yang Maha Kuasa, pola tindakan dalam tuntunan hidup, yang hidup dikalahkan oleh kematian yang mati tidak mengenal mangsanya, jadi tinggal hati-hati menjaga langkah dan bahasanya.
Meski Rasulullah sudah lama ditinggalkan namun warisan pusaka Al-Qur’an dan Hadits yang begitu dituding sebagai berkah kehidupan manusia, tak rela luntur bersama lumut musim dingin dan jamur musim dingin tak kalah satu kali pun sunnah. dia tidak terancam, jadi lawan semua orang, yang terkenal kadang-kadang ribu untuk kocap ke janapriya telah menjadi sabiwir aroma religi suci, berlama-lama sepanjang malam di setiap negara terhubung ke sabuana seperti puspa ganda yang layak, harum puspa yang harum madu ganda. Mengingat hadits Nabi, menerangi kegelapan hati, kemuliaan Al-Qur’an menembus ke dasar indera.
Peserta dari mitra yang sama ingin menyenangkan Mantennya,
Saat ini di seluruh tanah air menderita kanker dan ratapan karena epidemi alias virus yang menyebar ke setiap orang, sekarang dikenal sebagai COVID-19, berbagai teori diperingatkan oleh pemerintah karena karena epidemi ini berlaku untuk semua aktivitas manusia, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial bahkan kembali ke bidang kesehatan saya adalah yang utama. Bukan tempat tidak bertanya kepada masyarakat tentang norma karena bencana ini karena inggining dalam kasus rmpan ning dengan mengatakan wabah ini adalah membunuh sampan yang terkena, yang selama ini pemerintah khususnya di bidang kesehatan mendorong melakukan upaya rutin dengan saling menghormati dan menghargai. teman sebaya, dengan melalui tinggal di rumah yang nyaman, daripada keluar harus memakai masker, selesai melakukan pekerjaan harus cepat cuci tangan dan sebagainya. Bahwa selama manusia waspada dan takut terkena wabah, saya pikir selama itu orang-orang di pabrik panas es merasa sulit untuk menyelidiki untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Jika seg diamati, ini adalah wabah yang menghancurkan bagi semua
(MODUL PENGAJARAN BAHASA SUNDA KELAS 11)

error: Content is protected !!