TARJAMAHAN SUNDA

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  TARJAMAHAN SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10

  Istilah “tarjamah” téh asalna tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebut… a. Translation b. Transisi c. Transplantasi d. Terjemahan e. Tarjamahan Trajamah téh proses mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima |(sasaran) kalawan ngungkabkeun ma’na jeung gaya basana. Éta pamadegan ditétélakeun ku… a. Widya martaya b. Widia maraya c. Ajip rosidi d. Yus rusyana e. Godi suwarna Tarjamahan unggal kecap, dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Dumasar kana hartina kaasup wanda tarjamahan… a. Tarjamahan intérlinear b. Tarjamahan tradisional c. Tarjamahan basajan d. Tarjamahan formal e. Tarjamahan dinamis

 • TARJAMAHAN SUNDA

  CONTOH TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

  SAYA dilahirkan di rumah peninggalan nenek moyang ibu, yang terletak di samping balai desa Cibolérang, Jatiwangi, tapi sewaktu umur saya baru beberapa belas bulan saya dibawa pindah ke rumah kakek di kampung Pasuketan, sebab kakek membeli rumah di sana. Selanjutnya saya tinggal di sana hingga lulus Sekolah Rakyat. KURING dilahirkeun di imah titinggal karuhun ti indung, nu perenahna gigireun balédésa Ciborélang, Jatiwangi, tapi waktu umur kuring kakara sawatara welas bulan kuring dibawa pindah ka bumi Aki di Kampung Pasuketan, da Aki ngagaleuh bumi di dinya. Saterusna kuring matuh di dinya nepi ka anggeus Sakola Rayat.

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  TARJAMAHAN SUNDA

  TARJAMAHAN SUNDA NYAETA?

  Tarjamahan téh nyaéta karya hasil narjamahkeun tina basa séjén. Istilah séjén sok aya nu nyebut alih basa. Prosés narjamahkeun, boh karya ilmiah boh karya (sastra) biasana diusahakeun sangkan papak pisan jeung aslina. Pangpangna dina karya sastra, kagiatan narjamahkeun téh lian ti mertahankeun segi-segi séjénna, anu pangutamana téh dina segi basana (gaya basa, pilihan kecap, ungkara, jsté.) jeung kualitas senina. Ajip Rosidi (kurang leuwih taun 80-an) kungsi midangkeun artikel nu nétélakeun yén tarjamahan téh kudu "geulis" jeung "satia". Geulis maksudna kaéndahanana kudu bisa kapindahkeun, ari satia maksudna ulah méngpar tina rakitan wacana sumber. Dina périodeu saméméh Perang Dunya II anu réa digarap ku pangarang Sunda téh saduran, lain tarjamahan. Dina saduran…

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  TARJAMAHAN SUNDA

  TARJAMAHAN SUNDA

  Tarjamahan téh sok disebut ogé alih basa, nyaéta mindahkeun téks dina basa sumber (asal) kana basa sejen (anyar). Narjamahkeun disebut ogé nyalin atawa mindahkeun hji basa kana basa séjén. Kagiatan narjamahkeun téh kacida pentingna, lantaran teu kabeh jalma ngarti atawa paha kana unggal basa anu dipake atawa digunakeun ku jalma séjéna Lian ti tarjamahan, aya ogé istilah saduran atawa nyadur. Saduran mah narjamahkeun karya sastra tina basa asing, ku cara nulad jaan caritana wungkul, ari ngaran tokoh jeung jalan caritana mah diluyukeun kana kaayaan urang.

 • TARJAMAHAN SUNDA

  CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

  Kumpulan terjemahan dari bahasa indonesia / bahasa asing ke bahasa sunda.... KURING dilahirkeun di imah titinggal karuhun ti indung, nu perenahna gigireun balédésa Ciborélang, Jatiwangi, tapi waktu umur kuring kakara sawatara welas bulan kuring dibawa pindah ka bumi Aki di Kampung Pasuketan, da Aki ngagaleuh bumi di dinya. Saterusna kuring matuh di dinya nepi ka anggeus Sakola Rayat. SAYA dilahirkan di rumah peninggalan nenek moyang ibu, yang terletak di samping balai desa Cibolérang, Jatiwangi, tapi sewaktu umur saya baru beberapa belas bulan saya dibawa pindah ke rumah kakek di kampung Pasuketan, sebab kakek membeli rumah di sana. Selanjutnya saya tinggal di sana hingga lulus Sekolah Rakyat.

error: Content is protected !!