MATERI WARTA SUNDA

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA,  WARTA SUNDA

  MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

  hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana warta téh sok dimuat dina média citak atawa diumumkeun dina radio/TV. Ari jalma nu sok nyieunan warta, sok disebut wartawan atawa jurnalis. Nulis warta mah rada béda jeung nyieun tulisan séjénna. Ku kituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana, copélna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W + 1H téa, nyaéta: who (saha), why (naha, ku naon), what (naon), when (iraha), where (di mana), jeung how (kumaha).

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA

  MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

  Kecap warta atawa berita asalna tina basa Sansekerta viritta nu hartina béja ngeunaan hiji kajadian atawa hal nu keur kajadian. Istilah warta dina jurnalistik dipaké pikeun ngalaporkeun kajadian nu eukeur atawa anu enggeus lumangsung. Warta téh bisa dibédakeun jadi sababaraha katagori, dumasar bobot eusina, lokasi peristiwana, sipatna, jeung topikna. Warta teu ukur nepikeun béja ngeunaan peristiwa kiwari jeung nu kamari, tapi deuih sakapeung mah sok mangaruhan ka nu narimana, boh nu maca boh nu ngaregepkeun. Umumna warta diwawarkeun dina media massa, kayaning surat kabar, majalah, radio, jeung televise. Malahan mah di jaman kiwari geus bisa dipaluruh dina internet.

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA

  WARTA BAHASA SUNDA

  Dumasar kana cara nepikeunana, warta bisa dikelompokkeun jadi dua rupa nya éta: 1. Warta lisan Warta lisan seperti nu aya dina radio, televisi, jeung nu langsung ditepikeun ku nu nepikeun warta. 2. Warta tinulis Warta tinulis seperti nu sok remen kapanggih dina koran, majalah, tabloid, jeung sajabana.

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA

  MATERI WARTA SUNDA

  warta téh hartina informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu Aya sawatara struktur nu ngawangun téks warta téh, éta struktur téh anu ngawangun téks, tepi ka jadi hiji téks anu gembleng. Struktur téks warta diwangun ku judul, teras, jeung eusi berita. Judul téh kecap konci (keyword) nu ngawakilan warta kalawan gembleng. dina téks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon anu kajadian. Hadéna mah judul téh dijieun sina matak kataji nu maca atawa nu ngadéngéna.

error: Content is protected !!