PANUMBU CATUR

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  PANUMBU CATUR

  50+ SOAL & JAWABAN PANUMBU CATUR SUNDA SMA KELAS 11

  1. Fungsi panumbu catur téh nyaéta... a. Anu ngajieun kagiatan dina sakabéhi jirangan kagiatan b. Nyepeng kadali dina hiji jirangan kagiatan c. Nyepeng kadali dina bubuka kagiatan d. Nyepeng kadali dina panutup kagiatan e. Anu ngajieun kagiatan dina hiji jirangan kagiatan 2. Fungsi panata acara nyaéta... a. Nyepeng kadali hiji kagiatan b. Nyepeng kadali sakabéh kagiatan c. Nyepeng kadali awal kagiatan d. Nyepeng kadali akhir kagiatan e. Nyepeng kadali awal jeung akhir kagiatan 3. Saméméh prung ngalaksanakeun pancén jadi panumbu catur, aya sawatara lengkah anu kudu dipilampah nyaéta.... a. Ngeusian daftar hadir nu geus disadiakeun b. Ngawasa pasualan anu luyu jeung jejer acara c. Muka acara ku bubuka d. Datang…

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  TEKS PANUMBU CATUR

  Panumbu Catur : Assalamu’alaikum wr. wb. Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya anu dipihormat, dina danget ieu sim kuring sapakaranca ti kelompok hiji badé medar pasualan “Ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé”. Ieu pasualan badé didugikeun ku Sadérék Jajang, sumangga dihaturanan! Pangjejer : Réréncangan sadaya, sakumaha anu tadi parantos didugikeun ku Panumbu Catur, urang badé madungdengkeun “Ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé”. Ieu pasualan téh peryogi disawalakeun, jalaran beuki dieu ku urang beuki sering ka kuping urang Sunda seueur anu henteu nyarios ku basa Sunda. Naon anu ngalantarankeunana, sareng kedah kumaha urang ngungkulanana? Sumangga urang padungdengkeun dina ieu sawala. Pamair sareng pamadegan ti sadayana kalintang diarep-arepna, supados ieu sawala téh aya…

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  NASKAH PANUMBU CATUR SINGKAT

  Téks Omongan Panumbu Catur (Modérator) Conto 1 Bapa/Ibu Guru kalih réréncangan sadaya anu dipihormat. Sim kuring saparakanca ti kelompok....badé medar pasualan “Kumaha ngungkulan siswa anu resep kabur ti sakola.” Méh unggal dinten, urang sok ningal aya siswa anu kalabur atawa barolos ti sakola. Sanaos maranéhna sok sering dipanggil ka BP, tapi angger baé sok kalabur. Tah, dina danget ieu, mangga urang sawalakeun, kinten-kinten kedah kumaha ngungkulanana. Numutkeun pamendak sim kuring saparakanca, cara ngungkulanana, nyaéta:

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA

  Assalamu 'alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh! Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata cala gara anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu sawala, disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah. Atuh salajengna, sumangga urang buka ieu forum ku sami-sami maca basmalah: bismillahirrohmanirrohim. Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat, Sakumaha anu tadi didugikeun ku Pupuhu Panata Calagara, dina ieu kasempetan urang sami-sami medar sareng nyawalakeun perkawis "Ajén-inajén Kajujuran dina Budaya Sunda". Seueur anu nyebatkeun, yén kajujuran téh dina mangsa kiwari mah tos kalebet barang langka. Naha leres éta téh, atanapi mung saukur sangkaan? Naha ari dina budaya Sunda aya ajén-inajén kajujuran? Sareng kumaha deuih carana…

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  CONTOH PANUMBU CATUR DEBAT BAHASA SUNDA

  Esti: Assalamualaikum Wr. Wb Sampuran Alhamdulillah, dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina acara debat Plontra Facetook Peryogi kauninga ku réréncatigan sadaya. ayeuna téh keur mahabu facelook (FB dibaca h Loba pisan mangpaatna ku avana Fn toh Tapi teu sacutik deuih kagorénganana. Ku kituna, urang padungdengkeun wé ayeuna Cing kumaha pamadegaan ngeunaan hal ieu? Tisna: Tiasa abdi ngadugikeun pamadegan? Ésti : Tuh cing kumaha ceuk Tisana ti kelompok Pro Tisna: "Numutkeun aidt, FB teh kacida diperlukeunana. Aya sawatara mangpaat ku ayana FB, Upamana wa bisa ngalobuan babaturan bisa silih tukeur informasi jeung batut, bisa ngirim ehail Malah FB teh bjsa dijadikeun lahan bisnis,

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  CONTOH PANUMBU CATUR TENTANG SAKOLA

  Prolog: Sababaraha urang pangurus OSIS SMA Negeri 1 Mekarsari keur ngayakeun sawala, Para pamilon sawala kacida daria. Ari matéri anu disawalakeunana nyaéta ngeunaan kagiatan PORSAK (Pekan Olahraga dan Seni Antar Kelas) anu sakeudeung deui baris dilaksanakeun Aris nu kapeto jadi Panumbu Catur, pok ngamimitian nyarita. ARIS: "Luyu rarancang awal poe ieu urang sawalakeun ngeunaan matéri naon wae nu bakal dipasanggirikeun dina kagiatan PORSAK (Pekitn Olahraga dan Seni Antar Kelas) semester ayeuna Saha nu rék nepikeun kamandang?" Tatang: "Matéri olahraga mah geus we pertandingan futsal. Mun matéri seni, kumaha lamun pasanggiri nembangkeun pupuh."

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  TEKS PANUMBU CATUR TENTANG LINGKUNGAN BAHASA SUNDA

  Panumbu Catur: Assalamu'alaikum wr. wb. Sampurasun! Langkung ti payun urang sanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin rupining kani'matan kanggo urang sadaya. Hatur nuhun ka Sadérék Paata Acara anu parantos maparin kasempetan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kasempetan. Wilujeng sumping ka para pamilon ieu acara diskusi nu matak kataji. Kantenan pisan atuh, da lumangsungna ogé di gedong anu sakieu saéna, nyaéta gedong Inten Balarea leu acara diskusi téh kasang tukangna lantaran ayana rasa prihatin urang kana kaayaan alam anu beuki dieu beu ki ruksak, di antarana caah anu ngabalukarkeun imah-imah palid, jeung harta banda kabawa caah. Ku kituna, tujuan tina ieu…

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  CONTOH PANUMBU CATUR BAHASA SUNDA

  Panumbu Catur : Hadirin, dina jirangan (sesi) nu ka dua ieu, jejer bahasan téh sabudeureun “Ningkatkeun Aprésiasi Sastra Sunda di Kalangan Siswa SMA.” Anu janten pangjejerna nyaéta pangersa Bapa Dr. Gumiwang Raspati. Alhamdulillah dina danget ieu anjeunna parantos aya di tengahtengah urang sadaya (Anjeunna masih kénéh calik dina korsi tamu, digéndéng ku kepala sekolah). Sumangga ka pangersa Bapa Dr. Gumiwang Raspati dihaturanan ka payun. Hatur nuhun. (Sabada tarapti sapuratina, kakara panumbu catur mimiti nyarita) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalayan ati nu wening, sumangga urang sami-sami muji sukur ka Allah SWT. tina sugri ni’mat anu parantos dilélérkeun ka urang sadaya. Kalayan widi-Na urang parantos dilawungkeun dina ieu pasamoan kalayan kawilujengan. Kanggo mitembeyan…

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  PANUMBU CATUR TENTANG SAWALA TATAKRAMA BAHASA SUNDA

  Panumbu Catur : Sadérék sadayana, tah kitu geuning pedaran ti Kelompok Lima téh. Cindekna mah tatakrama basa téh dipaké pikeun silih ajénan antar jalma nu nyaritana. Nanging, bilih di antawis sadérék aya anu teu acan patos jelas atanapi badé nambihan kana pedaran ti kelompok nu midang, mangga dihaturanan. Nu badé naroskeun atanapi sasauran, dipiharep ngacungkeun panangan sareng nyebatkeun jenengan katut kelompokna. Rika : Hatur nuhun, abdi Rika ti Kelompok Hiji. Sim kuring badé nambihan pedaran anu didugikeun ku Kelompok Lima di payun. Bawiraos, sanaos urang nganggo basa anu mérénah, nanging dina émprona mah urang ogé peryogi merhatoskeun lentong atanapi intonasi. Margi lentong ogé baris mangaruhan rasa basa anu dipakéna. Lentong…

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  15+ CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA

  Panumbu catur : Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh Wilujeng Siang, Sampurasun, Sadérék sadayana, danget ieu simkuring kapapancénan janten panumbu catur sawala kelompok anu badé dijejeran ku KelompokVII. Anu badé dipedar ku Kelompok VII ayeuna perkawis mangpaat témpé pikeun kaséhatan. Nanging sateuacan kelompok VII ngadugikeun matérina, simkuring badé ngawanohkeun anggota kelompok saurangsaurangna. Anu palih tengen, Sadérek Dana, anu palih tengah Sadérék Dani, sareng anu palih kiwa sadérék Dini. Anu mancén janten notulén nya éta sadérék Dina gédéngeun simkuring. Sadérék sadayana, supados teu nyangkolong kana waktos, mangga ka sadérék Dana, Dani, sareng Dini kanggo ngadugikeun matérina. Penyatur 1 (Dana) : Hatur nuhun ka Sadérérék Danu anu parantos maparinan waktos ka simkuring kanggo ngadugikeun matéri…

 • CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
  PANUMBU CATUR

  15+ CONTOH TEKS PANUMBU CATUR

  Panumbu Catur : Hadirin, dina jirangan (sesi) nu ka dua ieu, jejer bahasan téh sabudeureun “Ningkatkeun Aprésiasi Sastra Sunda di Kalangan Siswa SMA.” Anu janten pangjejerna nyaéta pangersa Bapa Dr. Gumiwang Raspati. Alhamdulillah dina danget ieu anjeunna parantos aya di tengahtengah urang sadaya (Anjeunna masih kénéh calik dina korsi tamu, digéndéng ku kepala sekolah). Sumangga ka pangersa Bapa Dr. Gumiwang Raspati dihaturanan ka payun. Hatur nuhun.

error: Content is protected !!