MATERI TARJAMAHAN SUNDA

  • MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA
    MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI TARJAMAHAN SUNDA

    MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

    Istilah "tarjamah" téh asalna tina basa Arab. Ari dinabasa Inggris mah disebutna "translation". Tarjamah téh prosés mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima (sasaran) kalawan ngungkab ma'na jeung gaya basana (Widyamartaya, 1989). Dina istilah séjén disèbut ogé alih basa. Béda jeung istilah transliterasi (alih aksara) jeung transkripsi (alih wangun tina ucapan kana tulisan). Narjamahkeun téh lain pagawéan énténg, sabab perlu paham kana maksud nu di kandung dina basa sumberna. Aya sababaraha wanda tarjamahan dumasar kana cara jeung hal anu museur pikeun ditarjamahkeunana. Nurutkeun Widyamartaya & Sudiati (2005) wanda tarjamahan téh umumna aya genep, nyaéta:

error: Content is protected !!