MATERI RESENSI SUNDA

MATERI RESENSI SUNDA

  • MATERI RESENSI BAHASA SUNDA
    MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI RESENSI SUNDA,  RESENSI SUNDA

    MATERI RESENSI BAHASA SUNDA

    Istilah résénsi asalna tina basa Belanda resentie, serepan tina basa Latin resecio, recencere, jeng revidere, nu hartina nepikeun (nyaritakeun) deui. Nilik kana harti kitu, nu disebut résénsi téh nyaéta ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, pilem atawa pintonan drama jeung musik (konsér). Cindekna resensi téh nyoko kana kagiatan meunteun atawa ngajén hiji karya atawa pintonan seni nu tujuanana pikeun méré informmasi jeung ngagambarkeun kaunggulan jeung kahéngkéran keur nu maca atawa lalajo.

error: Content is protected !!