MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

  1. Tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta anu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan disebut... a. Carita pondok b. Novél c. Tradisi sunda d. Résénsi e. Pedaran 2. Wacana anau eusina ngajéntrékeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji pasualan dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka bisa percaya, jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan disebut... a. Narasi b. Éksposisi c. Déskripsi d. Arguméntasi e. Pedaran 3. Tulisan anu ngagambarkeun objék, tempat, atawa kajadian sacara jéntré ka pamaca, tepi ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dinawacana sok disebut... a. Arguméntasi b. Narasi c. Éksposisi d. Pedaran e. Déskripsi

 • MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

  PEDARAN TRADISI SUNDA

  Istilah bahasan sok disebut ogé karangan pedaran (eksposisi), malah sok disebut ogé karangan éséy. Eusina, biasana ngajéntrékeun tur medar hiji hal kalawan gemet. Supaya hidep parigel, ayeuna urang diajar nulis bahasan. Kahadé hidep perlu merhatikeun katangtuan dina nyusun hiji tulisan. Pék geura tengetan sawatara hal penting ieu di handap! (1) Nangtukeun Topik, jeung Judul Topik atawa téma téh ambahan (ruang lingkup) ngeunaan pasualan atawa bahan nu rék ditulis, sedengkeun judul mah pedaran awal (pituduh singget) eusi karangan nu rék ditulis. Téma mangaruhan kana wawasan nu nulis. Leuwih loba maca, nu nulis bakal leuwih loba bahan nu bisa ngadeudeul kana bahan nu rék ditulis dumasar éta téma.

 • MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA
  MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

  MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

  Bahasan atawa pedaran téh tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina hasil pangalaman sorangan. Tangtuna, aya pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur pamaca. Sabenerna, bahasan téh méh sarua jeung éséy atawa artikel, boh cara nulisna, boh eusina. Ngan dina éséy atawa artikel mah subyéktifitasna (pamanggih nu nulis) leuwih tandes jeung leuwih jelas.

error: Content is protected !!