MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA
MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA.

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA
MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

A. MEDAR PERKARA PEDARAN TRADISI SUNDA

Bahasan atawa pedaran téh tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina hasil pangalaman sorangan. Tangtuna, aya pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur pamaca.
Sabenerna, bahasan téh méh sarua jeung éséy atawa artikel, boh cara nulisna, boh eusina. Ngan dina éséy atawa artikel mah subyéktifitasna (pamanggih nu nulis) leuwih tandes jeung leuwih jelas.

B. WANGUN TULISAN PEDARAN SUNDA

Cara nuliskeun tulisan bahasan bahasa sunda téh rupa-rupa wanguna, diantarana:

1. Argumentasi
Argumentasi teh wacana anu eusina ngajéntrékeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan.
2. Deskripsi
Déskripsi téh tulisan nu ngagambarkeun objék, tempat atawa kajadian sacara jéntré ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dian wacana.
3. Narasi
Narasi téh tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy turut runut.
4. Eksposisi
Eksposisi téh wacana nu eusina ngajéntrékeun tur medar hiji objék, prosésna, tujuanana jeung gunana.
Tulisan bahasan mah ilaharna sok maké wangun tulisan campuran contona déskripsi jeung narasi, atawa narasi jeung argumentasi.

C. MAHAM STRUKTUR PEDARAN SUNDA

Struktur tulisan bahasan bahasa sunda diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup. Minangka bubuka atawa panganteur tulisan bisa ku nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon nu rék dipedar, atawa nyaritakeun perkara séjén anu patalina jeung bahan pikeun babandingan. Bagian eusi mah nyaritakeun inti bahasan. Sedengkeun bagian panutup minangka pungkasan tulisan bahasan bisa ku kacindekan, harepan kahareupna, jeung nyaritakeun kaayaan kiwari boh kiwari boh nu hadé boh nu goréng pikeun ngirut pamaca.

D. NULIS PEDARAN SUNDA

Ieu di handap minangka rarangka nulis bahasan bahasa sunda:

1. Néangan idé atawa (ilham)
biasana sok hésé neangan idé keur nulis bahasan téh, teu kudu jauh-jauh néangan idé, cokot we tina pangalaman pribadi jeung objék sabudeureun urang.

2. Nangtukeun jejer
jejer téh inti tulisan bahasan. Sanggeus manggih ide, urang kari mikiran perkara naon waé nu rék dituliskeun téh, teu kudu réa teuing nu diperdar, hadéna mah anu matak ngirut. Upamana ditempat sabudeureun hidep aya tradisi jeung budaya sunda.

3. Nyusun rangka tulisan
Sanggeus nangtukeun jejer, jieun rangka tulisan dumasar kana struktur tulisan bahasan, nu ngawengku bagian bubuka, eusi jeung panutup.

4. Basa anu digunakeun
basa téh pakakas atawa alat utama dina nulis. Dina nulis bahasan ilaharna ngaggunakuen basa loma.

5. Nangtukeun judul
Nangtukeun judul karangan téh hadéna ku dua atawa tilu kecap nu luyu jeung jejer, matak ngirut, jeung ngahudang kapanasaran

LATIHAN SOAL

1. Naon anu dimaksud tulisan bahasan téh?
2. Naon anu ngabedakeun tulisan bahasan jeung éséy atawa artikel?
3. Jéntrekeun, naon bédana tulisan wangun déskripsi jeung argumntasi?
4. Jéntrekeun, naon bédana tulisan wangun narasi jeung eksposisi?
5 Jéntrekeun, sok maké wangun tulisan naon ari tulisan bahasan téh?

CONTOH TEKS PEDARAN TRADISI SUNDA

MAWAKEUN BULAN PUASA

Méméh bulan puasa, geus ilaharna, sok papada ménta hampura. Kitu deui sabadana. Ti bihari nepi ka kiwari, éta tradisi téh terus dipiara. Ngan carana wé nu béda téh. Ayeuna mah ménta dihampura téh cukup ku ngirim SMS baé. Ari baréto mah, méméh usum hapë, ngahaeub ka bulan puasa téh balawiri nu ngajingjing rantang, nepungan baraya jeung tatangga, silih hampura sakalian barangkirim.

Tradisi barangkirim dina bulan puasa téh bisa jadi ayeuna gé masih kénéh dipaké, di sawatara lembur mah. Di lembur kuring mah, mawake un disebutna téh. Sapuluh taun ka tukang, nu ngajaringjing rantang saban bulan puasa teh masih kénéh balawiri. leu téh kawas geus jadi kawajiban saban bulan puasa. Henteu kauger ku status ékonomi deuih, rék nu boga, rék nu walurat, kudu baé ari ngirim dahareun mah. Malah upama sanggeus lebaran henteu kungsi mawakeun, kawas aya nu kurang dina ngalakonan bulan puasa téh.

Mémang aya hadéna tradisi mawakeun téh. Da ari enas-enasna mah, apan silaturahmi téa, lain ukur barangbéré wungkul. Nepungan dulur nu geus lila henteu jonghok, néang baraya nu tara dianjangan dina bulan-bulan séjénna. Ari ukur ngalongok bari jeung léngoh mah, kawasna téh kurang apdol. Boa bakal ngarasa éra ari teu jingjing teu bawa mah. Ngan palebah ngayakeun dahareunana, béhna mah tara mikiran aya-euweuhna. Kumaha baé carana, nu penting barangkirim. Komo ka jelema nu dianggap deukeut mah, éra teuing ari panggih lamun teu mawakeun teh.

Mojang nu geus papacangan, biasa sok ngajingjing rantang ka calon salakina. Dina henteuna téh, apan ku kolot lalaki sok terus diomongkeun. Leuheung mun ukur di lingkungan kulawarga, malah aya nu terus di ambéng ka tatangga. Matak wirang kolot awéwé. Nu matak, sakur awéwé di lembur nu geus boga bébéné, dina bulan puasa mah wajib ngajingjing rantang. Ongkoh kolot awéwéna gé sok hariwangeun naker. Apan aya ka jadian, nu papacangan nepi ka lekasanana alatan dina bulan puasa henteu ngajingjing rantang. Masalah nu teu pira saenyana mah.

Ngan nyakitu, kolot lalaki gé sok leuwih karoroncodan. Pan kawas nu geus jadi kawajiban deui baé, sakur nu barangkirim, balikna téh kudu diba hanan Upama Nyi Mojang ngirim rantang, tah balikna téh sok kudu dikeu peulan duit. Upama henteu dikeupeulan, bagéan kolot awéwé atawa Nyi Mojangna sorangan nu kutukgendeng téh. Ninggang ka nu izan, ngeupeu lan téh sok diluyukeun jeung kikiriman awewe. Upama Nyi Mojang ngirim sangu jeung daging hayam, ngeupeulan gé sok sahargaeun kikirimanana.

Teu héran, ti heula mah saban bulan puasa téh balawiri ku nu ngajingjing rantang. Pabuis ka hilir ka girang Nu nepungan kolot Nu nepungan dulur Nu nepungan bébéné. Ceuk saksol, kungil aya nu rék silihanjangan, ari heg kalah patepung di jalan, papada ngajingjing ramtang Bingung meureun du anana gé, kudu ngobrol di imah saha heula Tungtungna, ngawangkong téh di jajalaneun bari sakalian nukeurkeun rantang.

Rantang téh masalah anu teu pira. Tapi bisa jadi matak ramé. Kungsi aya mitoha anu kalah ka baeud ka minantu dina poé lebaran, pédah dina bulan puasa henteu dikirim rantang. Nu matak, najan kumaha gé, bélaan anjuk ngahutang keur minuhan eusi rantang téh.

Aya deui nu disebut ngirim piring. leu mah hubunganana téh jeung tatangga nu deukeut. Kabiasaan dina nyanghareupan lebaran téh, ngum pul-ngumpul dahareun. Ari lembur mah, nya dahareun hasil kaolahan lem bur wé, saperti opak, ranginang, wajit, angléng, ulén, borondong, jeung sa jabana. Najan ayeuna mah katambahan ku sabangsaning kuéh. Upama dina poé lebaran euweuh opak, sigana téh kurang apdol kénéh.

Dina tradisi ngirim piring, anu diwadahanana téh kaolahan jieunan anu ngirimna. Upama hiji imah nyieun opak jeung wajit, nya éta anu dikirim keunanana gé. Lamun dipokkeun mah meureun, bilih badé ngiring ngara osan. Puguh baé, saban burit téh piring gé milu balawiri.

Dina seuhseuhanana mah, tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring téh ngaraketkeun silaturahmi. Apan bulan puasa mah bulan nu pinuh rahmat. Kahadéan téh bisa jadi manglipet-lipet ganjaranana. Najan dina prak-praka nana mah sakapeung tradisi mawakeun jeung ngirim piring téh sok matak kagugu.

Datang lebaran, mangsa suka-bungah nu taramat puasa. Peutingna, ba rudak ngaliud di tajug bari narokalan dulag. Nyoléndang sarung, dikopéah déngdék. Kolotna ngariung di jero tajug bari takbiran. Kolot awéwéna, ung krah-angkrih nyiar dahareun. Bro ditunda dina nyiru, diriung di jero ta jug. Beledag pepetasan ti jauhna. Lampah barudak bangor nu ngadon nga gandéngan.

Kolot mah biasana parat nepi ka isuk, tara saré. Ari barudak, gandéngna téh ukur nepi ka tengah peuting. Ka dituna mah ngajaloprak di tepas ta jug kamerekaan ku dahareun. Bérés solat Id, bur-ber nepungan dulur-dulur. Sung-song sasalaman, silihlubarkeun dosa. Nu ceurik ngagukguk. Nu ukur reumbay cimata. Aya ogé nu nyelang geus ka makam, ngadon nadran. Be ledag, di makam téh barudak bangor nyeungeut pepetasan. Sakapeung sok disentak ku kolot anu keur husu ngadunga

Ngariung tumpeng deuih, kablasaan anu maneuh saban poé lebaran. Unggal imah papada nyieun tumpeng. Terus diriungkeun di hiji imah. Balik solat id, atawa balik ti makam, ngariung heula pikeun ngarecah tumpeng.

(Dicutat tina majalah Cupumanik No. 85 Agustus 2010)

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 16-8)

LATIHAN SOAL

 1. Sebutkeun struktur téks bahasan?
 2. Naon eusi téks bahasan di luhur?
 3. Tradisi naon nu sok aya dina bulan puasa dina téks bahasan di luhur téh?
 4. Naon enas-enasna (inti jeung tujuan) tradisi dina téks bahasan di luhur téh?
 5. Naon bédana tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring?
 6. Sebutkeun tradisi séjénna lian ti tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring!
 7. Nurutkeun pamanggih hidep, kumaha tradisi ngirim rantang jeung ngirim piring dina kahirupan kiwari?
 8. Téks bahasan di luhur ngagunakeun wangun tulisan naon?
 9. Pék analisis téks bahasan di luhur dumasar kana strukturna!
 10. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-pedaran-tradisi-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/pedaran-tradisi-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

PEDARAN TRADISI SUNDA
A. PENGERTIAN BAHASAN TRADISI SUNDA

Bahasa atau deskripsi adalah teks yang mengedarkan kasus berdasarkan fakta yang ditemukan. Baik dari hasil penelitian, baik dari hasil pengalaman mereka sendiri. Tentu saja, ada pengetahuan baru (knowledge) yang sangat bermanfaat bagi pembaca.
Sebenarnya, diskusi hampir sama dengan esai atau artikel, baik cara penulisan, atau kontennya. Hanya dalam esai atau artikel, subjektivitas saya (gagasan menulis) lebih tandes dan lebih jela

B. BENTUK TULISAN BAHASAN

Cara menulis Bahasa Sunda terdiri dari berbagai bentuk, termasuk:

 1. Argumentasi
  Argumentasi adalah wacana yang tidak benar-benar menggambarkan dan menjelaskan tidak adanya suatu masalah berdasarkan alasan kuat, untuk meyakinkan dan membangunkan pembaca untuk berjalan dalam sebuah karya.
 2. Deskripsi
  Deskripsi adalah teks yang menjelaskan objek, tempat, atau peristiwa secara terperinci kepada pembaca seolah-olah Anda secara langsung mengalami peristiwa yang diwakili oleh lampu wacana.
 3. Narasi
  Naratif adalah tulisan yang menceritakan kejadian suatu peristiwa dari waktu ke waktu secara berurutan.
 4. Eksposisi
  Eksposisi adalah wacana yang menggambarkan dan mengedarkan objek, prosesnya, tujuannya dan tujuannya.
  Disertasi saya biasanya menggunakan bentuk tulisan campuran misalnya deskripsi dan narasi, atau narasi dan argumen.
C. MEMAHAMI STRUKTUR BAHASAN

Struktur penulisan bahasan terdiri dari pendahuluan, konten, dan sampul. Sebagai pengantar atau pengantar penulisan bisa dengan menggambarkan tempat, menceritakan apa yang ingin Anda jelaskan, atau menceritakan hal-hal lain yang berkaitan dengan materi untuk perbandingan. Bagian konten memberi tahu saya inti dari diskusi. Sementara bagian penutup sebagai akhir penulisan dapat disimpulkan, berharap untuk masa depan, dan memberi tahu situasi saat ini baik sekarang atau lebih baik atau lebih buruk bagi pembaca.

D. MENULIS BAHASAN

Berikut ini adalah garis besar untuk menulis bahasa Sunda:

 1. Mencari ide atau (inspirasi)
  Biasanya selalu sulit untuk menemukan ide untuk menulis diskusi, tidak harus pergi jauh mencari ide, kita ambil dari pengalaman pribadi dan benda-benda di sekitar kita.
 2. Identifikasi topik
  Topik adalah inti dari diskusi. Setelah menemukan ide, kami berpikir bahwa apa pun yang Anda ingin tulis adalah, tidak boleh terlalu banyak untuk diedarkan, lebih baik tidak meniru. Misalnya, di tempat sekitar hidep ada tradisi dan budaya cinta.
 3. Menyusun kerangka penulisan
  Setelah mendefinisikan topik, buat kerangka kerja penulisan berdasarkan struktur penulisan diskusi, yang mencakup bagian pengantar, konten, dan sampul.
 4. Bahasa yang digunakan
  Bahasa adalah alat atau alat utama dalam penulisan. Dalam penulisan bahasa biasanya menggunakan bahasa yang murah hati.
 5. Tentukan judulnya
  Menentukan judul esai adalah yang terbaik dengan dua atau tiga kata yang relevan dengan topik, menarik, dan membangkitkan rasa ingin tahu.

INGAT BULAN PUASA

Menjelang bulan puasa, biasanya, selalu minta ampun. Jadi sekali lagi mereka semua. Dari bihari hingga hari ini, tradisi itu terus dipelihara. Betapa berbedanya. Sekarang saya minta maaf cukup dengan mengirim SMS padanya. Ari Bareto mah, menjelang musim mudik, merayakan bulan puasa menjadi penghalang menempuh jarak, bertemu sanak saudara dan tetangga, saling memaafkan banyak hal.

Tradisi kirim barang di bulan puasa mungkin sekarang masih saya pakai, di beberapa jam lembur saya. Dalam lembur saya, memakai un disebut. Sepuluh tahun lalu, jaring di setiap bulan puasa masih menjadi perjuangan. Leu ini seperti sudah menjadi kewajiban setiap bulan puasa. Tidak terganggu oleh status ekonomi lagi, Anda ingin pemilik, Anda ingin walurat, harus ada yang tinggal untuk mengirim makanan saya. Kalaupun setelah lebaran kamu tidak pernah memakainya, seperti ada yang kurang dalam melakukan bulan puasa tersebut.

Memang ada tradisi yang lebih baik untuk dipakai. Da ari enas-enasna mah, apan silaturahmi téa, lain ukur barangbere ungkul. Temui semua orang yang sudah lama tidak bersilaturahmi, mencari kerabat yang teman sebayanya berkunjung di bulan lain. Ari hanya melihat sebentar dan aku berjalan, seperti kurang apdol. Boa akan merasa malu untuk tinggal dan tidak menggendongku. Hanya lebah yang memegang makanan mereka, jadi saya pikir tidak ada apa-apa. Entah bagaimana, itu hal penting. Bahkan bagi mereka yang dianggap dekat dengan saya, rasa malu terlalu banyak untuk bertahan pada dasarnya jika Anda tidak memakainya.

Pengantin wanita, yang bertunangan, selalu mencari calon suaminya. Dengan tidak adanya itu, cetakan oleh orang tua pria itu selalu terus berbicara. Leheung hanya di lingkungan keluarga, bahkan ada yang terus-menerus di ranjang dengan tetangga. Malu pada orang tua wanita itu. Yang menarik, setiap wanita yang lembur yang sudah bermasalah, di bulan puasa wajib menjalani mata rantai. Orang tua perempuan akan selalu khawatir naker. Namun ada yang terjadi, pertunangan sampai akhir karena bulan puasa tidak bergoyang. Masalahnya tidak banyak yang saya lakukan.

Asal tahu saja, orang tua laki-laki akan selalu lebih destruktif. Pan seperti itu sudah menjadi kewajiban kembali kepada orangnya, apapun barangnya, pengembalian itu wajib. Jika tidak digenggam, bagian orang tua dari wanita tersebut atau Nyi Mojangna sendiri dikutuk. Panggang sampai saat itu, aduk dan selalu disesuaikan dengan pengiriman wanita. Jika Nyi Mojang mengirim nasi dan ayam, segenggam itu akan selalu sepadan dengan pengirimannya.

Tak heran, sejak awal, setiap bulan puasa terhalang oleh kesesatan. Pabuis hilir ke sukacita Yang memenuhi orang tua Yang memenuhi semua orang Yang memenuhi batu. Saksol bilang, kalau ada yang mau pisah tinggal heg hilang ketemu di jalan, papada jalan ramtang Bingung mungkin du anana’ll, harus ngobrol di rumah siapa dulu Akhirnya ngobrol di jalan sembari sesekali bertukar jarak.

Rantang adalah masalah yang tidak banyak. Tapi bisa ramai. Seandainya ada ibu yang kehilangan baeud kepada menantu di hari lebaran, nasehat di bulan

puasa tidak diturunkan. Pemeran, meskipun bagaimana Anda akan, pertahanan berhutang untuk memenuhi isi dari jangkauan tersebut.

Ada lagi yang disebut plat pengirim. Hubungan saya dengan tetangga dekat. Kebiasaan dalam menghadapi lebaran adalah, ngum pul ngumpul makanan. Hari lembur saya, adalah makanan yang diolah dengan lem bur weh, seperti buram, ranginang, wajit, angléng, ulen, borondong, dan sebagainya. Meskipun sekarang saya dilengkapi dengan kue. Kalau di hari lebaran tidak ada yang buram, sepertinya masih kurang apdol.

Dalam tradisi pengiriman piring, wadah diproses secara artifisial oleh pengirim. Jika sebuah rumah membuat keju dan wajit, itu yang akan dikirim. Jika saya jadi Anda, mungkin, itu akan menyewa osan. Orang malas, setiap keledai adalah piring Anda akan bergabung dalam pertarungan.

Dalam persahabatan saya, tradisi mengirim keranjang dan mengirim piring dekat dengan persahabatan. Padahal bulan puasa adalah bulan penuh rahmat. Kebaikan kemungkinan akan melipatgandakan imbalannya. Meski dalam praktik nana saya terkadang tradisi memakai dan mengirim piring selalu mengganggu.

Ayo Idul Fitri, musim bahagia-sukacita puasa. Malam harinya, Ba Rudak berguling-guling di atap sambil meminta tolong. Slip pada sarung tangan, miring. Orang tuanya meringkuk di dalam kanopi untuk sementara waktu. Orang tua wanita itu, ung kerah-angkrih mencari makan. Bro memakai pemerahan, bersama-sama di dalam kendi. Kembang api meledak dari kejauhan. Aksi anak nakal yang berdonasi untuk pasangan.

Orang tua saya biasanya memasak sampai pagi, untuk tidur. Hari anak, pasangan hanya sampai tengah malam. Secara default, saya menjalankan kebebasan keran dan kendi dengan makanan. Usai salat Id, burber bertemu dengan saudara-saudara. Sung-song berjabat tangan, ampuni dosa. Teriakan itu mengangguk. Itu hanya air mata. Ada juga yang sudah menyeberang ke makam, mendonasikan nadran. Jadilah ledag, di makam itu anak-anak nakal menatap kembang api. Kadang disentak orang tua yang enggan mendengarkan

Mengikat es lagi, perasaan itu tetap

n hari raya idul fitri. Setiap rumah siap membuat es krim. Terus berdering di sebuah rumah. Kembali sholat id, atau kembali dari kubur, ikat dulu untuk memecahkan tumpeng.

(Dikutip dari majalah Cupumanik No. 85 Agustus 2010)
(Rencana Belajar Bahasa Sunda Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Pustaka Jaya, Medal of the Year 2017, Hal 16-8)

Untuk memahami isi uraian di atas, jawablah pertanyaannya dan ikuti petunjuk berikut

turun!

 1. Sebutkan struktur teks diskusi?
 2. Apa isi teks yang dibahas di atas?
 3. Tradisi apa yang selalu hadir di bulan puasa dalam teks yang dibahas di atas?
 4. Apa esensi (inti dan tujuan) tradisi dalam teks yang dibahas di atas?
 5. Apa perbedaan antara tradisi mengirim rantai dan mengirim piring?
 6. Sebutkan tradisi lain selain tradisi kirim keranjang dan kirim piring!
 7. Menurut ide hidep, bagaimana tradisi pengiriman range dan send plate dalam kehidupan sekarang ini?
 8. Apa bentuk tulisan yang digunakan teks yang dibahas di atas?
 9. Kemaslah teks analisis yang dibahas di atas berdasarkan strukturnya!
 10. Diskusikan hasil kerja langsung Anda dengan sekelompok teman!
error: Content is protected !!