RESENSI SUNDA

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  RESENSI SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN RESENSI SUNDA SMA KELAS 12

  1. Nilik kana istilahna ge geus kaciri, istilah résénsi lain pituin tina basa sunda, istilah résénsi aslna ti basa... a. inggris b. Belanda c. Yunani d. Jawa e. Sangsekerta 2. Nu disebut résénsi téh nyaéta... a. Nulis atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama b. Ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama c. Nilikan eusi hiji karya, saperti buku, film atawa drama d. Maca jeung nonton kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama e. Ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama 3. Nilik kana wanguna, résénsi téh miboga opat struktur nyaéta... a. Bubuka, Idéntitas karya, sinopsis, panutup b.…

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI FILM SUNDA

  Jejer dina pilem Garuda di Dadaku karya sutradara Ifa Isfansyah ngeunaan méngbal. Ieu pilem téh diproduksi lantaran ku ayana rukun gawé antara: Miléan Production, Unilever (Lifebuay Shampoo), jeung SBO Production. Lokasi sutingna di wewengkon Jakarta Ieu pilem teh nyaritakeun tokok Bayu budak kelas 6 SD anu boga cita-cita havang jadi pamain mengbal sohor Unggal poe cocoanana téh kana bal mengbal Bayu cicing jeung indung, ogé akina. Bapana Bayu gé resep kana méngbal, nepi ka kukuna tidikes tur teu bisa deui méngbal. Antukna ukur jadi supir taksi. Lantaran ginggiapeun (trauma) kitu, akina Bayu teu resep ka saha waé nu sok méngbal. Ku kituna, akina Bayu (Usman) kacida ngahalang-halangna ka Bayu pikeun…

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI DRAMA SUNDA

  "Tukang Asahan" Drama Opat Jaman ku: Dadan Sutisna Hujan ngecrek ti beurang kénéh. Maju ka magrib, Aula Graha Sanusi Hardjadinata masih simpe Nu témbong karék seting panggung. aya imah tilu di kenca-katuhu jeung bagian tengah. Di beulah tukang katuhu, aya dua lawang siga gapura, nu hiji mah make umbul-umbul. Poe Senén bada Isa, Rumawat Padjadjaran midangkeun deui pagelaran seni budaya nu ka-49. Poć éta mah, nu dipidangkeun téh Drama Sunda Tukang Asahan" karya Wahyu Wibisana, digarap ku Teater Sunda Kiwari Tukang Asahan" drama lawas, dibukukeun taun 1978, tapi teu leungiteun amanah najan dipéntaskeun jaman kiwari. Komo apan, ieu drama téh euyeub ku palasipah nu kudu dipikiran ku nu lalajo

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI BUKU BAHASA SUNDA

  Dokumentasi Persib Resensi karya Atep Kurnia Judul Buku; Persih Aing Pangarang : Dani Wihara & Endan Suhendra Pamedal: Forum Dialog wartawan Bandung (FDWB) Citakan: Kahiji, Maret 2007 Kandelna: VIII + 256 kaca Referensi ngeunaan Persib medal deui. Nu nyusunna wartawan, dunan, Dani Wihara nu sapopoéna milu ngokolakeun tabloid olahraga GO jeung Endan Suhendra ti HU Galamédia. Judul bukuna Persib Aing. Méméhna nu nyusun buku ngeunaan Persib the R. Risnandar Soendoro, Sejarah Lintasan Persib (2001), Buku nu diloncing Saptu (12/5/07) di Gedong Alumni UNPAD téh dibagi jadi salapan bab. Bab kahijina "Pesona Maung Bandung", ditéma ku "Sejarah Maung Bandung", ditambah ku sawatara bab lianna, dipungkas ku bab. "Parade Foto

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI BUKU SUNDA

  Misteri Bacaan Barudak Misteri Haur Geulis (MHG) museur kana lalampahan pakanci Diran saparakanca nu diaping ku guruna. Basa ngadéngé béja aya budak anu leungit (Si Umar). Diran anu kapangaruhan ku buku Misteri Anak Hilang téh boga maksud pikeun nyusud budak nu leungit téa. Cenah mah sasab ka Leuweung Tutupan. Horéng Si Umar mah henteu kalangsu, tapi ngilu ka lanceuk téréna(Si Supri) ka Citepus. Niatna mah rék ulin, tapi kalah ka kamalinaan. Si Umar kapang gih, tapi barudak nu tilu (Diran, Emod, jeung Rina) laleungit. Nu nyampak téh ukur surat ti Rina. Eusina nitah sangkan nu ditinggalkeun ulah deudeupeun. Budak nu tiluan téa, inditna téh subuh kénéh, méméh batur harudang. Nu…

 • RESENSI SUNDA

  RESENSI NOVEL SUNDA

  Nyastrakeun Olahraga Rada ahéng saenyana mah ieu novel téh. Nu didongéngkeunana perkara olahraga maén bal. Atuh pangarangna, nyaéta RAF (Rahmatullah Ading Affandie) resep kana maén bal deuih. Kasebut langka wé dina sastra Sunda mah sigana. RAF téh pituin urang Banjarsari, Ciamis, lahir 2 Oktober 1929 Kungsi milu ngurus Persib (1955-1964). Geus tangtu apal kana bubuk leutikna maén bal mah. Ti mimiti urusan kleub maén bal tepi ka unak anikna téhnik maen bal, éstu weruh. Kaweruhna nembrak pisan dina ieu novel Bentang Lapang. Upamana baé dina lebah ngabéjérbéaskeun téhnik jeung stratégi maén bal Najan ukur saules, tapi keur nu hayang terang kana perkara maén bal mah loba pulukaneunana.

 • RESENSI SUNDA

  RESENSI BUKU NÉLÉNÉNGKUNG SUNDA

  Resep maca buku karya Wahyu Wibisana téh. Anjeunna ngabéjérbéaskeun kahirupan dirina, ti leuleutik nepi ka jadi jelema nu luhung ku élmu pangaweruh, sarta teu leupas tina asih nu jadi ind ung. Dina ieu buku, pangarang nyaritakeun kahir upanana ku basa nu nyastra tur basajan. Mimiti maca judulna ogé geus aya kapanasaran téh Naha bet kudu "Néléngéngkung?" Sabab, dina Kamus Basa Sunda "néléngnéngkung" téh taya hartina, Boa boa mantra kitu? Du'a ti nu jadi kolot nu biasa sok disebut jampé téa. Jampé ti kolot keur budak sar ta harepan kolot ka budak ngarah anakna jadi jelema nu linuhung. Jadi inget kana papatah Rama Guru, saurna, "Du'a nu téréh diijabah ku gusti…

 • RESENSI SUNDA

  RESENSI FILM SOEKARNO BAHASA SUNDA

  Mun lalajona di bioskop, méméh der pilem(pilem) dipu ter, nu lalajo diajak nyanyikeun lagu kabangsaan "Indonésia Raya" bari ngadeg. Sanggeus nu lalajo dariuk deui dina korsina séwang-séwangan, karék pilem diputer. Dumasar kana sinopsis dina website resmi pilem Soekarno, dina lalakon pilem "Soekarno: Indonésia Merdéka!", dicarita- keun yén saméméhna mah ngaran Soekarno téh Kusno. Awakna begang jeung ririwit. Ku bapana, ngaran Kusno téh diganti jadi Soekarno. Dina umur 24 taun, Sukarno bisa ngageunjleungkeun podium ku ngagorowok: Kita Harus Merdeka Sekarang! Akibat na, Soekarno dibérok, kalayan tuduhan ngahasut jeung ngaba runtak siga komunis. Tapi, kawani Soekarno henteu pareum, kalah leuwih ngabebéla Soekarno wani ngagugat Plédoina anu kakoncara nyaéta: Indonesia Menggugat! Ku ayana…

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI SUNDA SINGKAT

  Ieu buku nu eusina kumpulan carita humor téh judulna Dulag Nalaktak. Ditulisna ku Usép Romli H.M. Saurang pangarang Sunda anu geus kakoncara rajin nulis. Buku ieu kandelna ukur 51 kaca. Dipedalkeunana ku Kiblat Buku Utama, taun 2006 bulan Januari. Buku citakan anu kahiji ieu téh hargana ukur 13.000,- tur bisa dibeuli di unggal toko buku Sunda. Dina ieu buku dicaritakeun teu kolot teu budak, urang Cirahong mah kawentar ahli ngadulag. Kawantu boga dulag wasiat tuturunan ti karuhun. Alatan béda paham nu nakolna. Éta bedug warisan ti Kangjeng Wali téh jadi masalah. Nu béda pahamna golongan kolot nu keukeuh mertahankeun tatacara nakol bedug cara nu geus diturunkeun ku karuhunna. Sora bedugna…

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI PERTUNJUKAN SUNDA

  RESENSI PERTUNJUKAN SUNDA jeung ANGKLUNG’S Day Humas UPI | 19/11/2015 | Aktivitas Mahasiswa Unit Kagiatan Mahasiswa Kabumi Universitas Pendidikan Indonesia (UKM Kabumi UPI) gawé bareng jeung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat ngagelar Angklung’s Day 2015, Saptu (21/11/2015), di Gedung Sate, Bandung. Angklung’s Day anu kaopat ieu téh pikeun miéling poé angklung, bakal direuah-reuah ku mintonkeun 5000 pamaén angklung nu baris ngéarkeun jagat kota kembang. “Téma ieu kagiatan nyaéta unity in diversity. Alesan dipakéna éta téma téh lantaran angklung bisa dipaénkeun ku unggal jalma tanpa wates umur, agama, jeung suku bangsa. Dina ieu acara baris diondang ogé warga nagara deungeun, salah sahijina Australia. Ku angklung, dipiharep bisa ngahijikeun unggal sélér…

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI MUSIK SUNDA

  RESENSI MUSIK Aya anu boga anggapan yén kecap degung asalna tina kecap ratu-agung atawa tumenggung. Gamelan Degung dipikaresep pisan ku para pejabat jaman baheula. Bupati Bandung nu jenengan R.A.A. Wiranatakusuma salah saurang pejabat nu migandrung pisan kana seni degung. Anjeunna kawéntar anu ngumpulkeun lagu-lagu degung kana wangun rékaman sora. Aya ogé anu nyebutkeun yén degung asalna tina kecap “Deg ngadeg ka nu Agung”. Hartina urang salaku manusa salawasna kudu madep (ibadah) ka Allah swt. Dina basa Sunda kawilang réa kecap anu ditungtungan ku engang gung anu hartina tempat anu luhur atawa miboga kalungguhan anu luhur, kayaning kecap panggung, agung, tumenggung, jeung nu séjénna. Ku lantaran kitu, degung pikeun urang Sunda…

 • RESENSI SUNDA

  RESENSI NOVEL PANGERAN KORNEL BAHASA SUNDA

  RESENSI BUKU Karya anu ditulis ku Raden Memed Sastrahadiprawira ieu téh kaasup kana novél sajarah, dipindo medal ku penerbit Kiblat Buku Utama. Medal munggaran ku penerbit Rahmat Cijulang, Bandung, taun1986, kandelna 184 kaca. Eusina ngalalakonkeun perjuangan Pangéran Kusumah Dinata anu meunang jujuluk ‘Pangéran Kornél’. Éta téh gelar kamilitéran ti Kolonial Belanda. Anu apal sajarah mah tangtu resep maca ieu karya téh, lantaran alur carita jeung patempatanana cenah méh sarua jeung pakta sejarah. Sanajan kitu, ku lantaran ditulis dina wanda karya sastra (novél), pangarang leu bisa ngalesotkeun unsur imajinasina. Aya peristiwa anu ngageunjleungkeun masarakat harita, nyaéta basa Pangéran Kusumah Dinata nu katelah Pangéran Kornél téa, sasalaman ku panangan kiwana nalika narima…

 • RESENSI SUNDA

  CONTOH RESENSI SUNDA

  Judul Film: Kabayan Jadi Milyuner Jenis Film Drama/comedy Pemain Jamie Aditya (kabayan), Rianti Cartwright (Iteung), Amink (armasan), Christian Sugiono (boss rocky), Slamet Rahardjo (ustadz soleh) , Didi Petet (abah), Meriam Bellina (ambu), Melly Goeslow (seketaris) Produksi: Starvision Sutradara: Guntur Soeharjanto Produser: Chand Parvez Servia

 • MATERI RESENSI BAHASA SUNDA
  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI RESENSI SUNDA,  RESENSI SUNDA

  MATERI RESENSI BAHASA SUNDA

  Istilah résénsi asalna tina basa Belanda resentie, serepan tina basa Latin resecio, recencere, jeng revidere, nu hartina nepikeun (nyaritakeun) deui. Nilik kana harti kitu, nu disebut résénsi téh nyaéta ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, pilem atawa pintonan drama jeung musik (konsér). Cindekna resensi téh nyoko kana kagiatan meunteun atawa ngajén hiji karya atawa pintonan seni nu tujuanana pikeun méré informmasi jeung ngagambarkeun kaunggulan jeung kahéngkéran keur nu maca atawa lalajo.

 • RESENSI SUNDA

  15+ CONTOH RESENSI BAHASA SUNDA

  Réprési Orba dina Novél Sunda Judul Buku : Galuring Gending Pangarang : Tatang Sumarsono Penerbit : PT Kiblat Buku Utama Taun Terbit : 2001 Jumlah Kaca : 413 DUA tilu taun katompérnakeun, teu réa buku Sunda anu medal. Komo novél mah. Ku diterbitkeunana novél Galuring Gending (GG) karangan Tatang Sumarsono ku PT Kiblat Buku Utama (2001), geus mawa angin seger keur dunya pabukon Sunda nu keur katiga. Sanajan kaitung elat sabenerna mah, lantaran kapan éta novél téh hasil saémbara ngarang novél Paguyuban Pasundan taun 1999. Aya nu istiméwa dina éta novél téh. GG kagolong kana novél anu nyaritakeun sual politik nu arang kapanggih jadi téma-téma novél Sunda. Bisa diitung ku…

error: Content is protected !!