LAPORAN KEGIATAN SUNDA

 • SOAL LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 10
  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  LAPORAN KEGIATAN SUNDA

  SOAL LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 10

  Assalamualaikum wr wb Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini. Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

 • CONTOH LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA
  LAPORAN KEGIATAN SUNDA

  CONTOH LAPORAN KAGIATAN KARYA WISATA BAHASA SUNDA

  LAPORAN KAGIATAN KARYA WISATA KA SUMEDANG Bapa Kepala Sakola SMA Negri 10 Bandung nandeskeun ka para siswa, yén dina ngayakeun karyawisata téh, henteu salawasna kudu indit ka tempat anu jauh. Angot lamun tujuan karya wisata téh maksudna pikeun mikawanoh hiji tempat. Saméméh mikawanoh anu jarauh téh, leuwih hadé wanoh heula ka patempatan anu deukeut. "Ulah Yogyakarta didatangan, ari Sumedang henteu," saur Bapa Kepala Sakola. Mimitina mah paramurid téh silih rérét. "Ma enya Bapa, karyawisata ka Sumedang?" ceuk salahsaurangmurid. "Éta hidep geus apal potensi naon baé anu aya di Sumedang, boh objek wisatana, boh sajarahna, boh kamajuan sosial ekonomi katut budayana?" saur Bapa Kelapa Sakola. Bep paramurid jarempling. "Cing Bapa rék…

 • CONTOH LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA
  LAPORAN KEGIATAN SUNDA

  CONTOH LAPORAN KAGIATAN PAGELARAN SENI SUNDA

  1. Bubuka Dina raraga milangkala SMK Sundalana nu ka 20, OSIS SMK Sundalana ngayakeun kagiatan Pagelaran Seni Sunda pikeun lingkungan sakola. Ieu kagiatan téh minangka pangreuah-reuah, sarta salah sahiji kasempetan pikeun némbongkeun kaparigelan jeung karancagéan siswa. Iwal ti éta, ieu acara téh ngarojong pro gram Rebo Nyunda anu ditetepkeun ku pamaréntah daerah Ku kituna dipiharep bisa numuwuhkeun kareueus jeung sumanget siswa sangkan ngamumulé seni tradisi Sunda. Dina ieu pagelaran disadiakeun tilu pakét hadiah pikeun katégori "pamidang favo rit", "pamidang motékar" jeung "pamidang méncrang". 2. Waktu jeung Tempat Ieu kagiatan dilaksanakeun ping 31 Mei 2017, jam 08.00-11.00 di Balé Pamidangan (Aula) SMK Sundalana. Jl. Garut No. 2 Kota Bandung 3. Pamilon…

 • CONTOH LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA
  LAPORAN KEGIATAN SUNDA

  CONTOH LAPORAN KAGIATAN TENTANG JURNALISTIK SUNDA

  Lain ukur wayang kumaha dalang téh. Tukang nyieunna gé sarua deuih. Nasibna gumantung ka dalang. Di Soreang, Kabupaten Bandung, aya tukang nyieun wayang golék, modalna pas pasan. Imahna di Kampung Babakan RT 03/02. Desa Pameuntasan. Kurang leuwih 5 KM mun ti kantor Kabupaten Bandung mah. Mun ti Bandung, ti Ji. Kopo asupna. Mengkol lebah sasak Citarum, ka katuhu. Ti dinya mapay jalan sisi Citarum. Kurang leuwih 2 KM anggangna. Ngaranna Yoyon Sutisna, 36 taun, nelahna Ujang Oyon, Geus 20 taun nyieunan wayang golékna téh. Hasilna loba dipake ku para dalang, pangpangna dalang madya. Sebut wé. Dalang Suryana ti Soreang. Dalang ade Sudarajat ti Geger Kalong. Dalang Dudung Sudrajat til Sariwangi,…

 • CONTOH LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA
  LAPORAN KEGIATAN SUNDA

  LAPORAN KAGIATAN TENTANG WISATA LALAMPAHAN SUNDA

  Bisa ulin ka Paris téh kabeneran. Batur saimah kos nu keur sakola tingkat master di Universiteit Leiden, taun kamari nganjang ka Paris. Manéhna nyaritakeun cara miang ti Leiden ka Paris bari waragadna kaitung murah. Maké beus wisata Eurolines, tapi kudu pesen tiket 6 anggalna. Nya pesen téh pertengahan Nopember 2009 pikeun indit tanggal 9 Januari, balik 12 Januari 2010, keur soranganeun. Harga tiket 39 euro, meulina ngaliwatan internet, ti situs eurolines.com. Tikétna dikirim liwat surélék (e-mail) terus dicitak ku urang pikeun bukti ka supir beus.

 • CONTOH LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA
  LAPORAN KEGIATAN SUNDA

  CONTOH LAPORAN KAGIATAN TENTANG PRAMUKA BAHASA SUNDA

  1. Kasang Tukang Kagiatan Kiwari remen kabéjakeun dina TV atawa koran, aya barudak sakola anu tawuran atawa garelut. Kitu deui, réa kabéjakeun siswa anu maké internet teu luyu jeung étika. Ku lantaran kitu, perlu ayana atikan karakter ka siswa. Salasahiji kagiatan anu bisa ngamalirkeun bakat minat, jeung kamampuh siswa bari jeung ngalatih karakterna téh ngaliwatan atikan kapramukaan atawa gerakan pramuka di sakola. Ngaliwatan kagiatan pramuka, dipiharep siswa bisa némbongkeun manusa nu mibanda kapribadian jeung kalemesan budi, seukeut mikir (pinter) jeung tohaga fisikna. Lian ti éta dipiharep bisa ngajanggélék jadi tangtungan manusa Indonesia anu mibanda jiwa Pancasila jeung nasionalisme anu pageuh. Pikeun nedunan harepan-harepan kitu, perlu diayakeun kagiatan diajar di lapangan…

 • CONTOH LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA
  LAPORAN KEGIATAN SUNDA

  15+ CONTOH LAPORAN KAGIATAN BAHASA SUNDA

  Dina raraga milangkala kamerdékaan Indonesia anu ka-73, Karang Taruna Desa Tumaritis ngayakeun kagiatan Pagelaran Seni Sunda pikeun lingkungan Désa Tumaritis. Ieu kagiatan téh minangka ngareuah-reuah milangkala kamedékaan anu ka-73, sarta salasahiji kasempetan pikeun némbongkeun kaparigelan jeung karancagéan sakumna masarakat Désa Tumaritis. Salian ti éta, ieu kagiatan téh pikeun miara tur ngamumulé budaya nu aya di Indonésia. Dina ieu kagiatan téh bakal mintonkeun sababaraha seni tradisi Sunda, di antarana nyaéta calung, longsér, ibing penca, réog, tari, jeung rampak kawih.

error: Content is protected !!