MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

  Karya sastra wangun puisi (ugeran) nu ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (bait) jeung padalisan (baris) sok disebut… a. Sisindiran b. Paparikan c. Rarakitan d. Wawangsalan e. Sajak Sisindiran téh dibagi jadi tilu rupa nyaéta… a. Rarakitan, paparikan, wawangsalan b. Rarakitan, silihasih, wawangsalan c. Rarakitan, paparikan, piwuruk d. Rarakitan, sesebred, wawangsalan e. Rarakitan, piwuruk, wawangsalan Watek sisindiran dibagi jadi tilu rupa nyaéta a. Piwurik, silihasih, mikanyaah b. Piwiruk, silihasih, sésébréd c. Rarakitan, paparikan, wawangsalan d. bobodoran, silihasih, sésébréd e. atikan, silihasih, sésébréd

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN KAWIH SUNDA SMA KELAS 10

  Kawih téh nyaéta… a. Sakur lalaguan anu aya di tatar sunda b. Lagu daerah c. Musik atawa instrumen suling d. Kacapi suling e. Lalagan budak leutik

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

  Hidep kungsi maca artikel dina koran atawa majalah? Ceuk hidep naon nu disebut artikel téh? Bener, artikel téh tulisan atawa karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual (anyar). Bédana artikel jeung karangan séjén saperti makalah, artikel mah dimuat dina koran atawa majalah, Ku kituna, eusina ogé artikel mah ngebréhkeun pamanggih pribadi saurang pangarang atawa panulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan, boh hasil panalungtikan boh pamanggih ahli. Témana ogé rupa-rupa, bisa ngeunaan naon wae: sosial, politik, hukum, agama, budaya, jsté. Artikel téh ditulisna sok ngaguluyur, sangkan gampang dipahamna ku batur. Lantaran artikel mah dimuat dina média citak, jadi nu macana ogé bisa ti sawatara kalangan. Umumna,…

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI SISINDIRAN SUNDA

  MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  disebut pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi témpas sindir (berbalas pantun). Upama nilik wangunna, sisindiran téh kauger (dibatasi) ku purwakanti (sasaruaan kecap atawa engang), jumlah engang (suku kata) dina unggal jajar (padalisan), jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana karya sastra wangun ugeran (puisi). Satuluyna, mun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran téh bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan: paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Malah aya ogé nu nyebutkeun yén tatarucingan gé kaasup kana sisindiran.

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA,  WARTA SUNDA

  MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

  hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana warta téh sok dimuat dina média citak atawa diumumkeun dina radio/TV. Ari jalma nu sok nyieunan warta, sok disebut wartawan atawa jurnalis. Nulis warta mah rada béda jeung nyieun tulisan séjénna. Ku kituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana, copélna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W + 1H téa, nyaéta: who (saha), why (naha, ku naon), what (naon), when (iraha), where (di mana), jeung how (kumaha).

 • KAWIH SUNDA,  MATERI KAWIH SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI RUMPAKA KAWIH BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  aya birama (wiletan) jeung ketukan (témpo). Waktu dihaleuangkeun, kawih mah kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sabalikna, tembang mah henteu keuger ku wiletan jeung ketukan.

 • MATERI NOVEL SUNDA,  NOVEL SUNDA

  MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

  atin, novus (anyar), robah jadi kecap novellus, terus robah deui jadi novel. Ari nu disebut novel téh nya éta prosa rékaan (fiksi) dina wangun lancaran tur alur caritana ngarancabang (kompleks). Novel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoé. Langka novel nu eusina unsur pamohalan saperti dongéng.

 • MATERI PAKEMAN BASA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  PAKEMAN BASA SUNDA

  MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

  Pakeman basa téh dina basa Indonésia disebutna ungkapan kata atawa idiom. Kecap "pakeman" (basa Walanda vakum hartina 'matok' atawa 'angger'). Pakeman basa nuduhkeun ungkara basa anu angger atawa geus matok. Ilaharna pakeman basa teh mangrupa kalimah atawa gundukan kecap anu geus dipatok, geus ditaker diwatesanan, teu meunang dirobah, boh dirobah unina atawa éjahanana, boh dirobah tempatna atawa dilemeskeun.

 • KAMPUNG ADAT SUNDA,  MATERI DESKRIPSI KAMPUNG ADAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

  Bahasan téh hiji tulisan nu ngabahas (medar) hiji masalah. Eusina bisa naon waé biasana dumasar kana fakta-fakta boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan. Nu penting mah aya pangaweruh-pangaweruh (kanyaho) anyar anu gedé mangpaatna keur anu maca. Biasana dina bahasan loba pamanggih-pamanggih pribadi tapi dumasar kana pangalaman, boh tina pangalaman pribadi boh tina pangalaman tokoh-tokoh nu geus sohor. Pamanggihna teh teu sagawayah tapi bisa dibuk tikeun bebeneranana. Sabenerna mah bahasan téh rék sarua jeung ésay, boh cara nulisna boh eusina. Ngan dina ésay mah subyektivitasna (pamanggih pangarang) leuwih tandes, leuwih jelas. Masalah naon waé bisa dijieun bahasan, nu penting mah aya pangaweruh pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur…

 • BIANTARA SUNDA,  MATERI BIANTARA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

  Biantara atawa pidato téh nyarita di hareupeun balaréa dina raraga nepikeun inpormasi atawa hal-hal nu kaitung penting dipikanyaho ku batur. Jalma anu ahli biantara disebutna orator. Upamana waé, Ir. Sukarno jeung Oto Iskandar Di Nata, duanana ogé kaasup orator nu kakoncara. Aya sawatara téhnik dina nepikeun biantara. Kahiji, biantara téh ditalar (ditambul), tapi nyieun naskah heula, tuluy diapalkeun, disebutna téhnik ngapalkeun. Bisa waé naskahna mah nyieun, tapi diapalkeun ti saméméhna. Cara nu sok dipilampah ku barudak sakola dina waktu miluan pasanggiri biantara. Kadua, biantara téh ukur nyiapkeun naskah gurat badagna wungkul, lantaran dadakan dititah biantara, disebutna téhnik impromtu. Katilu, biantara nu naskahna ditataharkeun tur dibaca, ilaharna biantara resmi, disebutna téhnik…

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

  1. Tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta anu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan disebut... a. Carita pondok b. Novél c. Tradisi sunda d. Résénsi e. Pedaran 2. Wacana anau eusina ngajéntrékeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji pasualan dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka bisa percaya, jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan disebut... a. Narasi b. Éksposisi c. Déskripsi d. Arguméntasi e. Pedaran 3. Tulisan anu ngagambarkeun objék, tempat, atawa kajadian sacara jéntré ka pamaca, tepi ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dinawacana sok disebut... a. Arguméntasi b. Narasi c. Éksposisi d. Pedaran e. Déskripsi

 • TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA
  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

  1) Hakékat Maca Maca téh prosés komunikasi antara nu maca jeung nu nulis. Éta prosés téh lumangsung sacara langsung jeung sifatna reseptif. Ayeuna dijéntrékeun rupa rupa wangenan maca numutkeun para ahli. Robert Lado (dina Rusyana, 1984: 190) nétélakeun yén maca téh mangrupa kagiatan pikeun mikanyaho pola-pola basa nu diébréhkeun sacara tinulis pikeun mikanyaho maksudna, sedengkeun H.G. Tarigan (1987) nyebutkeun yén maca téh prosés pikeun meunangkeun pesen atawa informasi nu ditepikeun ku nunulis ngaliwatan medium kekecapan atawa basa tinulis. Dumasar kana éta pedaran bisa dicindekkeun yén maca téh kagiatan aktif lain kagiatan pasif wungkul. Upama dicindekeun mah maca téh lain ngan ukur narima informasi, fakta, atawa opini, tapi maca ogé mangrupa…

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WAWANCARA SUNDA

  WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI

  Wawancara kaasup kagiatan nyarita dua arah. Aya nu nanya jeung aya nu ngajawab. Saméméh ngalakukeun wawancara kudu tatahar heula nyusun sajumlahing pananya ngeunaan matéri nu rék ditanyakeun ka narasumber. Narasumber téh jalma nu baris dipénta kateranganana. Saupama urang perlu informasi ngeunaan hiji perkara, kadé ulah salah nangtukeun narasumber. Upama perlu informasi ngeunaan kasenian, nya datang ka narasumber nu ahli dina widang seni, Upama perlu informasi ngeunaan pendidikan, nu diwawancarana kudu ahli di widang pendidikan, perlu katerangan ngeunaan olahraga, kudu ngadatangan jalma nu ahli dina widang olahraga, upamana atlit, pelatih atawa guru olahragana pisan.

 • NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN
  MATERI NOVEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

  Novel téh nyaéta carita rékaan anu méré kesan lir enya-enya kajadian tur ukuranana panjang. Kajadian anu dicaritakeunana ogé loba deuih. Malah aya sababaraha kajadian anu sambung sinambung. Latarna, boh latar waktu boh latar tempat, tangtuna ogé leuwih jembar deuih. Palakuna, lian ti palaku utama téh aya palaku panglengkep jeung figuran (palaku panambah). Najan henteu mutlak kitu. Anu jelas, dina novel mah leuwih laluasa nyaritakeun pasipatan jeung paripolah palakuna téh. Upama hidep maca novel bakal manggihan nu disebut téma, galur, palaku, latar, judul, point of view, jeung gaya basa. Nu kitu téh disebutna unsur atawa struktur intrinsik nu aya novel. Téma nyaéta nu ngatur arah unsur séjénna dina hiji carita. Téma…

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA

  MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

  Kecap warta atawa berita asalna tina basa Sansekerta viritta nu hartina béja ngeunaan hiji kajadian atawa hal nu keur kajadian. Istilah warta dina jurnalistik dipaké pikeun ngalaporkeun kajadian nu eukeur atawa anu enggeus lumangsung. Warta téh bisa dibédakeun jadi sababaraha katagori, dumasar bobot eusina, lokasi peristiwana, sipatna, jeung topikna. Warta teu ukur nepikeun béja ngeunaan peristiwa kiwari jeung nu kamari, tapi deuih sakapeung mah sok mangaruhan ka nu narimana, boh nu maca boh nu ngaregepkeun. Umumna warta diwawarkeun dina media massa, kayaning surat kabar, majalah, radio, jeung televise. Malahan mah di jaman kiwari geus bisa dipaluruh dina internet.

error: Content is protected !!