• KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA,  PEDARAN TRADISI SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12

  1. Tulisan anu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta anu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan disebut... a. Carita pondok b. Novél c. Tradisi sunda d. Résénsi e. Pedaran 2. Wacana anau eusina ngajéntrékeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji pasualan dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka bisa percaya, jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan disebut... a. Narasi b. Éksposisi c. Déskripsi d. Arguméntasi e. Pedaran 3. Tulisan anu ngagambarkeun objék, tempat, atawa kajadian sacara jéntré ka pamaca, tepi ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dinawacana sok disebut... a. Arguméntasi b. Narasi c. Éksposisi d. Pedaran e. Déskripsi

  Komentar Dinonaktifkan pada 50+ SOAL & JAWABAN PEDARAN TRADISI SUNDA SMA KELAS 12
 • TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA
  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA

  1) Hakékat Maca Maca téh prosés komunikasi antara nu maca jeung nu nulis. Éta prosés téh lumangsung sacara langsung jeung sifatna reseptif. Ayeuna dijéntrékeun rupa rupa wangenan maca numutkeun para ahli. Robert Lado (dina Rusyana, 1984: 190) nétélakeun yén maca téh mangrupa kagiatan pikeun mikanyaho pola-pola basa nu diébréhkeun sacara tinulis pikeun mikanyaho maksudna, sedengkeun H.G. Tarigan (1987) nyebutkeun yén maca téh prosés pikeun meunangkeun pesen atawa informasi nu ditepikeun ku nunulis ngaliwatan medium kekecapan atawa basa tinulis. Dumasar kana éta pedaran bisa dicindekkeun yén maca téh kagiatan aktif lain kagiatan pasif wungkul. Upama dicindekeun mah maca téh lain ngan ukur narima informasi, fakta, atawa opini, tapi maca ogé mangrupa…

  Komentar Dinonaktifkan pada TIORI KAPARIGELAN MACA BASA SUNDA
 • WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI
  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WAWANCARA SUNDA

  WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI

  Wawancara kaasup kagiatan nyarita dua arah. Aya nu nanya jeung aya nu ngajawab. Saméméh ngalakukeun wawancara kudu tatahar heula nyusun sajumlahing pananya ngeunaan matéri nu rék ditanyakeun ka narasumber. Narasumber téh jalma nu baris dipénta kateranganana. Saupama urang perlu informasi ngeunaan hiji perkara, kadé ulah salah nangtukeun narasumber. Upama perlu informasi ngeunaan kasenian, nya datang ka narasumber nu ahli dina widang seni, Upama perlu informasi ngeunaan pendidikan, nu diwawancarana kudu ahli di widang pendidikan, perlu katerangan ngeunaan olahraga, kudu ngadatangan jalma nu ahli dina widang olahraga, upamana atlit, pelatih atawa guru olahragana pisan.

  Komentar Dinonaktifkan pada WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI
 • NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN
  MATERI NOVEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN

  Novel téh nyaéta carita rékaan anu méré kesan lir enya-enya kajadian tur ukuranana panjang. Kajadian anu dicaritakeunana ogé loba deuih. Malah aya sababaraha kajadian anu sambung sinambung. Latarna, boh latar waktu boh latar tempat, tangtuna ogé leuwih jembar deuih. Palakuna, lian ti palaku utama téh aya palaku panglengkep jeung figuran (palaku panambah). Najan henteu mutlak kitu. Anu jelas, dina novel mah leuwih laluasa nyaritakeun pasipatan jeung paripolah palakuna téh. Upama hidep maca novel bakal manggihan nu disebut téma, galur, palaku, latar, judul, point of view, jeung gaya basa. Nu kitu téh disebutna unsur atawa struktur intrinsik nu aya novel. Téma nyaéta nu ngatur arah unsur séjénna dina hiji carita. Téma…

  Komentar Dinonaktifkan pada NOVEL SUNDA: WANGENAN UNSUR PAPASINGAN & TINGKESAN
 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA

  MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

  Kecap warta atawa berita asalna tina basa Sansekerta viritta nu hartina béja ngeunaan hiji kajadian atawa hal nu keur kajadian. Istilah warta dina jurnalistik dipaké pikeun ngalaporkeun kajadian nu eukeur atawa anu enggeus lumangsung. Warta téh bisa dibédakeun jadi sababaraha katagori, dumasar bobot eusina, lokasi peristiwana, sipatna, jeung topikna. Warta teu ukur nepikeun béja ngeunaan peristiwa kiwari jeung nu kamari, tapi deuih sakapeung mah sok mangaruhan ka nu narimana, boh nu maca boh nu ngaregepkeun. Umumna warta diwawarkeun dina media massa, kayaning surat kabar, majalah, radio, jeung televise. Malahan mah di jaman kiwari geus bisa dipaluruh dina internet.

  Komentar Dinonaktifkan pada MATERI WARTA BAHASA SUNDA SMA KELAS 11
 • CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG
  MATERI CARITA PANTUN,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG

  Carita pantun atawa lalakon pantun nyaéta carita rékaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan (ritual) anu disebut mantun. Mantun biasa dipirig ku kacapi sarta biasana dihaleuangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeuting jeput nepi ka tutug téh dimimitian ti bada isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang. Malah aya lalakon nu kakara tamat ku tilu peuting, saperti lalakon Badak Pamalang. Dumasar kana médiana, carita pantun gelar dina lisan, sarta ngandung hal-hal anu méré kesan pamohalan. Carita pantun téh kaasup sastra lisan. Turun tumurunna jeung sumebarna tatalépa ku cara lisan. Munasabah upama dina kamekaranana timbul sababaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan, jeung pantun Baduy.

  Komentar Dinonaktifkan pada CARITA PANTUN: EUSI GALUR WANGUN RAJAH DIALOG & MONOLOG
 • ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO
  MATERI ARTIKEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

  Artikel téh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (nonfi ksi) ngeunaan hiji masalah sacara lengkep, anu panjangna teu tangtu, pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasup kategori tulisan views (sawangan, nyaéta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajén kana hiji masalah atawa kajadian. Artikel téh hartina karya tulis lengkep dina média massa saperti surat kabar, majalah, tabloid, jeung sajabana. Aya ogé nu nyebutkeun, artikel nyaéta tulisan lepas nu eusina mangrupa opini hiji jalma anu ngajujut hiji masalah nu tangtu, sipatna aktual atawa kontrovérsial kalawan udagan pikeun méré nyaho (informatif) jeung ngayakinkeun (pérsuasif arguméntatif), atawa ngahibur halayak nu maca (rékréatif). Nu dimaksud lepas téh sabab saha waé bisa…

  Komentar Dinonaktifkan pada ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO
 • MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
  MATERI NOVEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

  Istilah novel asalna tina basa Laten, nyaéta novellus, tina kecap novus nu hartina "anyar". Disebut anyar téh pédah novel gelarna anyar di dunya sastra umumna, upama dibandingkeun jeung wangun sastra lianna, saperti puisi jeung carpon. Tapi, dina sastra Sunda mah sabalikna, novél téh leuwih ti heula me dal jadi buku batan carpon. Novél téh carita rékaan (fiksi) wangun lancaran (prosa) jeung kaasup karya sampeuran, umumna panjang sarta galur carita atawa plotna ngarancabang (loba tur kompléks). Ku kituna, novél mah bisa midangkeun rupa-rupa palaku (tokoh), kajadian, jeung laluasa ngahirupkeun karakter masing-masing palaku.

  Komentar Dinonaktifkan pada MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11
 • MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12
  MATERI ARTIKEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

  Artikel téh salah sahiji wangun tulisan nonfiksi (dumasar data jeung fakta) kalawan diwuwuhan ku analisis jeung pama degan ti nu nulisna. Biasana, artikel nganngabahas hiji poko masalah, dumasar kana salah hiji disiplin élmu. Ari téhnik nu dipaké dina artikel téh umumna déduktif-induktif atawa saba likna. Artikel biasana dimuat dina média citak saperti surat ka bar, majalah atawa bulétin. Eusina mundel, jéntré jeung réngsé kalawan maké basa nu baku. Artikel henteu ngasupkeun matéri nu can kungsi dipublikasikeun ku sumber nu bisa dipercaya. Pamanggih sorangan nu teu dumasar kana panalungtikan mah teu meunang diasupkeun kana artikel. Tapi meunang nyutat tina sumber nu bisa dipercaya, asal luyu jeung topikna.

  Komentar Dinonaktifkan pada MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12
 • MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  GIRANG ACARA BASA SUNDA

  Dina hiji acara, urang sok ningal aya jalma anu kapapancénan ngatur acara, anu ilahar sok disebut panata acara atawa MC (Master of Ceremony). Pancénna purah nyusun runtuyan acara, nangtukeun sarta ngahaturanan saha-sahana anu midang atawa cacarita dina éta acara. Sagédéngeun panata acara, aya deui anu disebut panumbu catur atawa sok katelah modérator. Ieu ogé pancénna méh sarua, purah ngatur lumangsungna hiji acara. Bédana, panumbu catur mah ilaharna sok dipaké dina acara sawala atawa diskusi. Éta anu dua téh urang sebut baé girang acara, nyaéta jalma anu miboga pancén ngatur lumangsungna hiji acara. Boh panata acara boh panumbu catur, diperedih kudu bisa nyarita kalawan lancar, sora anu ngoncrang ngarah jéntré kadengéna,…

  Komentar Dinonaktifkan pada GIRANG ACARA BASA SUNDA
 • MANDU ACARA PANATA ACARA MC SUNDA
  MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  PANATA ACARA BASA SUNDA

  Dina acara resmi, biasana mah sok dijejeran ku panata acara. Panata acara disebut ogé protokol atawa MC (master of ceremony), dina basa Indonésia disebut pembawa acara. Pancén panata acara téh nyaéta ngatur acara-acara resmi, sangkan acara lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Saupama digurat-badagkeun, pancén panata acara téh ngawengku opat hal: (1) muka acara; (2) ngajelaskeun runtuyan acara; (3) nyambungkeun acara, jeung; (4) nutup acara.

  Komentar Dinonaktifkan pada PANATA ACARA BASA SUNDA
 • MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MC SUNDA

  MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

  Ngajénan acara téh bisa dihartikeun ngatur acara. Ari jalma anu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer. Ari jalma nu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer acara atawa panata acara. Tapi istilah nu sohor mah master of ceremony (MC). Aya ogé nu disebut présenter, host, atawa pemandu acara. Ari pancén utama pangjejer acara téh ngatur jalanna acara sangkan tartib tur lancar. Ku kituna, mun urang jadi panata calagara, butuh kaahlian jeung kaparigelan Loba nu hayang jadi panata calagara téh Lantaran cenah honorna gedé. Piraku urang teu apal ka Ramzi, Ivan, Andika, Rina Nose, Rafi Ahmad, Rubben Onsu atawa Jesica Iskandar? Kabehanana ogé pangjejer acara anu geus sohor tur remen midang aina TV Hidep…

  Komentar Dinonaktifkan pada MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8
 • MATERI LAPORAN KAJADIAN SUNDA KELAS 8
  LAPORAN PERISTIWA SUNDA,  MATERI LAPORAN PERISTIWA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  Peristiwa, nyaéta kajadian anu luar biasa tur mikat haté. Peristiwa ilaharna mangrupa kajadian anu tara kapanggih sapopoé, tapi mangrupa kajadian langka tur istimewa. Peristiwa téh sok dilaporkeun. llaharna nu sok ngalaporkeun. peristiwa téh umumna para wartawan. Palebah dieu, laporan peristiwa bisa jadi laporan jurnalistik. Laporan téh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Ditilik tina cara nepikeunana, laporan téh bisa sacara lisan bisa ogé ku tulisan Laporan anu ku hidep geus dibaca di luhur mah kaasupna kana laporan tulisan Ari ditilik tina eusina, laporan téh aya tilu: Kahiji, laporan kagiatan. Eusina ngeunaan geus dilaksanakeunana hiji kagiatan. Upamana waé laporan kagiatan piknik, laporan kagiatan…

  Komentar Dinonaktifkan pada MATERI LAPORAN PERISTIWA BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
 • MATERI CARITA PONDOK KELAS 8
  CARITA PONDOK,  MATERI CARITA PONDOK,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8

  Karangan anu tadi dibaca ku hidep téh disebut carpon. Carpon téh singgetan tina carita pondok, nyaéta karya sastra anu direka dina basa lancaran (prosa) kalawan ukuranana pondok. Ukuran pondok di dieu biasana dicirian ku jumlah kecapna ukur 5.000-7.000 karakter. mun diketik dina kertas A4 mah jumlahna antara 4-7 kaca. Ku lantaran pondok, carpon mah sok dimuat dina majalah atawa koran Tapi ukuran pondok di dieu mah rélatif, teu jadi ukuran anu tangtu. Upama nilik eusina, jalan carita atawa galur carpon mah ilaharna sajalur, tara réa-réa tur teu pajurawet kawas novel. Kitu deui latar atawa sétting-na, éstu digambarkeun saeutik pisan, tara papanjangan Pon kitu deui palakuna, tara loba teuing. Istilah carpon…

  Komentar Dinonaktifkan pada MATERI CARITA PONDOK SMP KELAS 8
 • MATERI MANDU ACARA SUNDA
  MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

  Panata acara disebut ogé protokol atawa MC (master of ceremony) dina basa Indonésia disebut pembawa acara. Panata acara téh miboga pancén pikeun ngatur acara resmi, sangkan acara lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Dina kagiatan sapopoé acara anu diatur ku panata acara téh di antarana: (1) rupa-rupa gempungan, rapat, sawala, ceramah, jsb; (2) upacara, kaasup upacara bendera, upacara adat, upacara muka jeung nutup kagiatan, jsb. Upama hidep meunang pancén jadi panata acara, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun, sangkan dina prakna bisa lancar.

  Komentar Dinonaktifkan pada MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8
error: Content is protected !!