MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA,  WARTA SUNDA

MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

1. PERKARA WARTA

Warta sok disebut ogé berita. Aya ogé nu nyebut warta berita. Warta téh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana warta téh sok dimuat dina média citak atawa diumumkeun dina radio/TV. Ari jalma nu sok nyieunan warta, sok disebut wartawan atawa jurnalis.

2. UNSUR WARTA

Nulis warta mah rada béda jeung nyieun tulisan séjénna. Ku kituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana, copélna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W + 1H téa, nyaéta: who (saha), why (naha, ku naon), what (naon), when (iraha), where (di mana), jeung how (kumaha).

Dipatalikeun jeung warta di luhur, éta 5W + 1H téh bisa diwujudkeun kana pananya saperti ieu di handap.

1. Saha nu ngayakeun FKAA téh?
2. Naha kagiatan FKAA téh diayakeunana di Bandung?
3. Naon wae kagiatan salila FKAA lumangsung?
4. Iraha lumangsungna FKAA téh?
5. Di mana lumangsungna FKAA téh?
6. Kumaha kasiapan panitia dina nyanghareupan FKAA?

Dina prakna nyusun warta, heula-pandeurina éta unsur téh henteu kudu matok kitu baé. Bisa baé dimimitian ku “iraha”, “naon”, “di mana”, atawa nu séjénna. Malah bisa dijembaran deui ku hal-hal anu dianggap perlu dipikanyaho ku balaréa.

Di luhur geus disebutkeun, yén warta mah béja dumasar kanyataan atawa fakta. Tah, pikeun ngumpulkeun éta fakta, aya tilu cara anu bisa dilakukeun, nyaéta bisa ku panitén (obsérvasi), wawancara, jeung risét média/dokuméntasi.

Anu dimaksud panitén di dieu nyaéta urang niténan hiji kajadian atawa kaayaan. Naon anu katempo, karasa, kadéngé, atawa kaalaman dina hiji kajadian atawa kaayaan, bisa jadi warta, upama éta kajadian atawa kaayaan téh dianggap luar biasa, Ari nu dimaksud wawancara nya éta ngawawancara hiji jalma, boh atawa ahli boh jalma biasa anu dianggap apal kana perkara anu rék diwartakeun ku urang. Jalma anu diwawancara ku urang keur kapentingan warta téa, disebutna sumber warta. Sedengkeun anu dimaksud risét média atawa risét dokumentasi nyaéta urang ngumpulkeun informasi ku cara macaan sumber nu geus aya, upamana tina buku, majalah, atawa sumber séjénna.

3. STRUKTUR JEUNG PADIKA NULIS WARTA

Saméméh prung nulis warta, urang kudu wanoh heula kana struktur warta. Struktur warta téh kabagi tilu bagian: judul (headline), lead (bubuka, intro), jeung tubuh warta. Sangkan batur langsung katarik pikeun maca warta anu ditulis ku urang, usahakeun nyieun judul sing saalus-alusna. Hidep ogé osok langsung panasaran hayang maca eusina apan lamun maca judul warta anu hadé dina majalah atawa koran. Sabada nyieun judul (headline), dituluykeun kana nyieun paragraf bubuka (lead). Nyieun lead ogé kudu alus deuih, lantaran léad téh teu béda ti “étalaseu” toko. Mun urang nempo étalaseu toko anu bérés natana, anu kumplit barangna, apan sok kabetot hayang nyimpang. Tah, anu maca ogé kitu. Mun lead hiji warta alus, tangtu nu maca bakal terus kataji hayang maca nepi ka bérésna.

Aya sawatara padika anu kudu diperhatikeun lamun urang nulis warta, nyaéta:

1) Dina nyieun lead, gunakeun basa anu matak narik panitén jalma séjén. Nulis warta téh usahakeun sing kawas anu keur cacarita sacara langsung (ngobrol).
2) Nyieun lead ulah panjang teuing, paling réa 30 kecap, atawa kira tilu jajar ketikan.
3) Pisahkeun lead anu sakirana hésé dipikahartina jadi dua atawa tilu kalimah.
4) Gunakeun kalimah parondok. Lamun kalimahna paranjang teuing, kadang-kadang matak bingung anu maca, nepi ka teu bisa maham eusi warta.
5) Kecap-kecap anu digunakeun ogé kudu anu basajan. Usahakeun tulisan téh sing genaheun dibacana tur gampang kahartina. Ulah réa teuing ngagunakeun istilah-istilah asing anu sakirana matak teu dipikaharti ku nu maca.
6) Usahakeun maké kecap-kecap pagawéan anu aktif, anu ngagambarkeun tindakan atawa gerakan.
7) Lian ti kalimahna anu parondok, alinéana ogé ulah paranjang teuing. Lamun alinéana paranjang, kalan-kalan anu maca boga sangkaan yén éta tulisan téh hésé dibacana.
8) Nulis warta téh kudu kawas ngalukis. Hartina, naon anu ditulis ku urang kudu mampuh ngahudang imajinasi anu maca.

CONTO TEKS WARTA

FESTIVAL KONFRENSI ASIA AFRIKA
Museum Konfrénsi Asia Afrika (MKAA), dina poé Rebo (4/8), mitembeyan Program Festival Konfrénsi Asia Afrika (FKAA) 2010 nu boga téma “Cerita Kota”. Éta program nu dialpukahan ku MKAA rukun gawé jeung Netzwerk katut Smart Conveé téh minangka program advokasi di widang diplomasi publik.

Project Officer FKAA 2010, Deddy Mulyana Surya, nétélakeun, program FKAA miboga tujuan pikeun ngageuing deui ajén historis jeung modal politis Konfrénsi Asia Afrika nu lumangsung di Bandung taun 1955. Rukun gawé papada nagara di Asia Afrika, tétéla bisa dijadikeun modal pikeun ngawangun daya saing bangsa ku cara matéakeun séktor atikan jeung industri kreatif.

Lian ti éta, minangka festival internasional, FKAA gé dipiharep leuwih nyambuangkeun dangiang Bandung minangka ibukota Asia Afrika. Ku ayana FKAA, sing bisa leuwih ngarojong jeung muka jaringan diantara masarakat Asia Afrika, sarta ngajadikeun MKAA minangka puseur beungkeutan warga Asia Afrika.

“Program FKAA leuwih notog kana modél kampanyeu jeung advokasi. Éta hal téh luyu jeung udagan program sangkan ngarojong katut ngageuing peran jeung inisiatif publik.” pokna. Dina FKAA, program nu dilaksanakeun téh sipatna lain pola sentralistik, tapi ngagunakeun pola sél. Pangna kitu, malar nu jadi kakuatan program téh justru ayana di unggal wilayah katut kelompok masarakat nu dikokolakeun kalawan ngadumanisna poténsi masarakat, pamaréntah, swasta, jeung lembaga formal séjénna.

Sosialisasi jeung kampanyeu ngeunaan Konfrénsi Asia Afrika jeung diplomasi publik ka masarakat téh dilakonan ku cara ngayakeun dua kagiatan, nyaéta Young Diplomacy (YD) jeung The Teacher’s Way (TTW). Kampanyeu dilaksanakeun kalawan ngayakeun workshop jeung kompetisi nu baris ngukur tingkatpamahaman para siswa jeung guru ngeunaan diplomasi publik. Kapala MKAA, Isman Pasha, ngécéskeun, YD téh program enggoning matéakeun rumaja ku cara workshop jeung kompetisi pilem pondok. Targétna baris dilluan ku 400 pelajar atawa 80 tim ti SMA/SMK sa-Kota Bandung. YD dipiharep ngadorong peserta jadi diplomat unggul nu enya-enya paham poténsi bangsa Indonésia sarta midangkeun éta poténsi ka masarakat internasional.

“Ari TTW mah pikeun para guru malar ngawangun kreativitas pangajaran sual diplomasi publik. Diplomasi téh lain waé urusan pamaréntah, da saenyana mah sakur warga téh minangka diplomat ku cara tur widangna séwang-séwangan,” pokna.*** R. Agam

(Dicutat tina Galura Édisi 1, Agustus 2010, kaca 10.)

LATIHAN

 1. Dumasar warta di luhur, naon témana Festival Konfrénsi Asia Afrika (FKAA) 2010 téh?
 2. Tataan naon waé tujuanana diayakeun FKAA téh?
 3. Naon maksudna pangna program FKAA téh dianggap leuwih notog kana modél kampanyeu jeung advokasi?
 4. Cing tétélakeun naon nu disebut program Young Diplomacy (YD) dina kagiatan FKAA téh?
 5. Ari nu disebut program The Teacher’s Way (TTW) dina kagiatan FKAA naon?
 6. Naon judul (head) warta di luhur?
 7. Mana waktu jeung tempat (dateline) warta di luhur?
 8. Mana téras (lead) warta di luhur?
 9. Mana eusi atawa waruga (body) warta?

KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATERI WARTA

 1. Warta sok disebut ogé berita. Aya ogé nu nyebut warta berita.
 2. Warta téh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan.
 3. Biasana warta téh sok dimuat dina média citak atawa diu mumkeun dina radio/TV.
 4. Jalma nu sok nyieunan warta, sok disebut wartawan atawa jurnalis.
 5. Nulis warta mah copélna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W + 1H téa, nya éta: who (saha), why (naha, ku naon), what (naon), when (iraha), where (di mana), jeung how (kumaha).
 6. Sawatara padika anu kudu diperhatikeun lamun urang nulis warta:
  a. Dina nyieun lead, gunakeun basa anu matak narik panitén jalma séjén. Nulis warta téh usahakeun sing kawas anu keur cacarita sacara langsung (ngobrol).
  b. Nyieun lead ulah panjang teuing, paling réa 30 kecap, atawa kira tilu jajar ketikan.
  c. Pisahkeun lead anu sakirana hésé dipikahartina jadi dua atawa tilu kalimah.
  d. Gunakeun kalimah parondok. Lamun kalimahna paranjang teuing, kadang-kadang matak bingung anu maca, nepi ka teu bisa maham eusi warta.
  e. Kecap-kecap anu digunakeun ogé kudu anu basajan. Usahakeun tulisan téh sing genaheun dibacana tur gampang kahartina. Ulah réa teuing ngagunakeun istilah istilah asing anu sakirana matak teu dipikaharti ku nu maca.
  f. Usahakeun maké kecap-kecap pagawéan anu aktif, anu ngagambarkeun tindakan atawa gerakan.
  g. Lian ti kalimahna anu parondok, alinéana ogé ulah paranjang teuing. Lamun alinéana paranjang, kalan kalan anu maca boga sangkaan yén éta tulisan téh hésé dibacana.
  h. Nulis warta téh kudu kawas ngalukis. Hartina, naon anu ditulis ku urang kudu mampuh ngahudang imajinasi anu maca.

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-warta-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH WARTA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/warta/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI RUMPAKA KAWIH BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
 1. Berita Penyembuhan Penting

Berita kadang disebut juga dengan berita. Ada juga yang menyebutkan berita. Berita adalah pesan tentang suatu peristiwa atau sesuatu, baik berupa tinjauan atau opini, berdasarkan fakta. Biasanya berita selalu dimuat di media cetak atau diumumkan di radio/TV. Saat ini orang yang selalu membuat berita, selalu disebut jurnalis atau jurnalis.

Menulis berita saya cukup berbeda dengan membuat posting lain. Jadi dalam pemberitaan saya harus malas dalam hal apapun, minimal harus menyusun elemen-elemen bangunan yang disebut thea 5W+1H, yaitu: who (siapa), why (why, by what), what (what), kapan (kapan), di mana (di mana), dan bagaimana (bagaimana).

Terkait dengan berita di atas, maka 5W+1H tersebut diwujudkan menjadi pertanyaan sebagai berikut.

 1. Siapa yang memegang FKAA?
 2. Mengapa kegiatan FKAA diadakan di Bandung?
 3. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama FKAA berlangsung?
 4. Kapan FKAA berlangsung?
 5. Dimana FKAA berlangsung?
 6. Bagaimana kesiapan panitia dalam menghadapi FKAA?

Dalam praktik menyusun berita, yang pertama dan terpenting adalah unsur yang tidak selalu begitu penting. Itu bisa dimulai dengan “kapan”, “apa”, “di mana”, atau yang lainnya. Bahkan bisa diperluas dengan hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh orang banyak.

Di atas telah disebutkan, bahwa berita saya adalah berita berdasarkan fakta atau fakta. Jadi, untuk mengumpulkan fakta-fakta tersebut, ada tiga cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan pengamat (observasi), wawancara, dan penelitian/dokumentasi media.

Yang dimaksud pengamat di sini adalah kita mengamati suatu peristiwa atau situasi. Apa yang dilihat, dirasakan, didengar, atau dialami dalam suatu peristiwa atau situasi, dapat berupa berita, jika peristiwa atau situasi itu dianggap luar biasa, wawancara yang dimaksud adalah mewawancarai seseorang, baik ahli maupun orang biasa yang dianggap mengetahui sesuatu. Anda ingin diberitahu oleh kami. Orang yang kita wawancarai untuk kepentingan berita, disebut sumber berita. Sedangkan penelitian media atau penelitian dokumentasi adalah kita mengumpulkan informasi dengan membaca sumber-sumber yang ada, seperti dari buku, majalah, atau sumber lainnya.

 1. Struktur Berita dan Metode Penulisan Berita

Sebelum melakukan pemangkasan untuk menulis berita, kita perlu melihat terlebih dahulu struktur beritanya. Struktur berita dibagi menjadi tiga bagian: judul (headline), lead (pengantar, intro), dan isi berita. Agar orang lain langsung tertarik untuk membaca berita yang kami tulis, usahakan judulnya dibuat semenarik mungkin. Hidep juga tidak langsung penasaran ingin membaca isi api jika membaca headline berita baik di majalah atau koran. Saat membuat judul, lanjutkan dengan membuat paragraf pengantar (lead). Membuat lead juga harus bagus lagi, karena lead tidak berbeda dengan toko “etalase”. Jika kita melihat etalase yang sudah jadi, satu set barang lengkap, tapi selalu tertarik ingin melenceng. Yah, itu membaca dengan baik. Jika Anda memimpin sebuah berita baik, tentu pembaca akan terus ingin membaca sampai akhir.

Ada beberapa cara yang harus diperhatikan dalam menulis berita, yaitu:
1) Dalam membuat lead, gunakan bahasa yang menarik perhatian orang lain. Menulis berita berusaha seperti diceritakan secara langsung (berbicara).
2) Buatlah lead tidak terlalu panjang, paling banyak 30 kata, atau sekitar tiga baris pengetikan.
3) Pisahkan lead yang kira-kira sulit dipahami menjadi dua atau tiga kalimat.
4) Gunakan kalimat pendek. Jika kalimatnya terlalu panjang, terkadang bisa membingungkan pembaca, hingga tidak bisa memahami isi berita.
5) Kata-kata yang digunakan juga harus sederhana. Mencoba menulis agar mudah dibaca dan mudah dipahami. Jangan menggunakan terlalu banyak istilah asing yang tidak mungkin dipahami oleh pembaca.
6) Cobalah untuk menggunakan kata kerja aktif, yang menggambarkan tindakan atau gerakan.
7) Selain kalimat-kalimat yang pendek, baris-barisnya juga tidak boleh terlalu panjang. Jika garisnya lebih panjang, pembaca mungkin berpikir bahwa tulisannya sulit dibaca.
8) Menulis berita adalah suatu keharusan seperti melukis. Artinya, apa yang kita tulis harus mampu membangkitkan imajinasi pembaca.

(Simpay Basa Sunda Untuk Siswa Kelas VIII SMP/MTS, Penerbit Erlangga, Med

FESTIVAL KONFERENSI ASIA AFRIKA
Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA), Rabu (4/8), membuka Program Festival Konferensi Asia Afrika (FKAA) 2010 dengan tema “City Stories”. Program yang diselenggarakan oleh MKAA bekerjasama dengan Netzwerk dan Smart Conveé ini merupakan program advokasi di bidang diplomasi publik.
Project Officer FKAA 2010, Deddy Mulyana Surya mengatakan, program FKAA bertujuan untuk mengembalikan nilai sejarah dan modal politik Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1955. Pilar kerja sama dengan negara-negara di Asia Afrika, ternyata bisa dijadikan modal. membangun daya saing nasional dengan mematikan sektor pendidikan dan industri kreatif.
Selain itu, sebagai festival internasional, FKAA diharapkan dapat lebih menghubungkan Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika. Dengan hadirnya FKAA dapat semakin mendukung dan membuka jaringan antar komunitas Asia Afrika, serta menjadikan MKAA sebagai bonding center warga Asia Afrika.
“Program FKAA lebih berpegang pada model kampanye dan advokasi. Hal itu sejalan dengan tujuan program untuk mendukung dan merangkul peran dan inisiatif publik.” pokna. Di FKAA, program yang dilaksanakan bukan pola sentralistik, melainkan menggunakan pola sel. Namun, kekuatan tetap program tersebut justru hadir di setiap daerah dan kelompok masyarakat yang dikelola dengan potensi masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga formal lainnya.
Sosialisasi dan kampanye Konferensi Asia Afrika dan diplomasi publik kepada masyarakat dilakukan dengan mengadakan dua kegiatan yaitu Young Diplomacy (YD) dan The Teacher’s Way (TTW). Kampanye tersebut dilakukan dengan diadakannya workshop dan kompetisi yang akan mengukur tingkat pemahaman siswa dan guru tentang diplomasi publik. Ketua MKAA, Isman Pasha menjelaskan, YD merupakan program pembunuhan remaja melalui workshop dan kompetisi film pendek. Targetnya akan diikuti oleh 400 siswa atau 80 tim dari SMA/SMK se-Kota Bandung. YD diharapkan dapat mendorong peserta untuk menjadi diplomat pemenang yang ya-ya memahami potensi bangsa Indonesia dan memainkan potensi itu kepada dunia internasional.
“Hari TTW saya adalah para guru untuk terus membangun kreativitas dalam mengajarkan soal diplomasi publik. Diplomasi bukan hanya urusan pemerintah, dan saya pikir setiap warga negara adalah diplomat dalam bidang dan bidang masing-masing,” ujarnya.*** R.Agam
(Dikutip dari Galura Edisi 1, Agustus 2010, halaman 10.)

 1. Berdasarkan berita di atas, apa tema dari Asian-African Conference Festival (FKAA) 2010?
 2. Apa tujuan dari FKAA?
 3. Apa yang dimaksud dengan program FKAA yang dianggap lebih berpegang pada model kampanye dan advokasi?
 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program Diplomasi Muda (YD) dalam kegiatan FKAA?
 5. Pada hari apa program yang dinamakan Jalan Guru (TTW) dalam kegiatan FKAA?

al of The Year 2017, Hal 17-19)

error: Content is protected !!