MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI SISINDIRAN SUNDA

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

1. PERKARA SISINDIRAN

Salasahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi (ugeran), nyaéta sisindiran. Sisindiran téh asalna tina kecap sindir, hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Dina sastra Indonésia mah sisindiran téh sok disebut pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi témpas sindir (berbalas pantun).

Upama nilik wangunna, sisindiran téh kauger (dibatasi) ku purwakanti (sasaruaan kecap atawa engang), jumlah engang (suku kata) dina unggal jajar (padalisan), jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana karya sastra wangun ugeran (puisi). Satuluyna, mun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran téh bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan: paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Malah aya ogé nu nyebutkeun yén tatarucingan gé kaasup kana sisindiran.

2. RARAKITAN

Tengetan deui conto sisindiran ieu di handap!

Ka mana jalan ka Yogya (a) cangkang
Ka ditu ka Pangrumasan (b) cangkang
Ka mana jalan ka Surga (c) eusi
Ka ditu ka pangaosan (d) eusi

Sisindiran di luhur kaasup kana wangun rarakitan. Jumlahna aya sapada (bait). Ari sapada téh diwangun ku opat padalisan (a, b, c, d): dua padalisan cangkang (a, b) jeung dua padalisan eusi (c, d). Disebut rarakitan lantaran kecap mimiti (Ka mana) dina padalisan (a) sarua jeung kecap mimiti (Ka mana) dina padalisan (c). Kitu deui kecap mimiti dina padalisan (b) sarua jeung (d). Hartina kecap mimiti dina padalisan téh sarua mimitina, siga puhu awi dina rakit. Ku kituna disebut rarakitan, da ngaharib-harib rakit awi. Jumlah engang dina unggal padalisan téh aya 8.

Ditilik tina eusina, rarakitan téh aya nu silihasih, piwuruk, aya ogé nu sésébréd (banyol). Disebut silihasih lantaran eusina nyaritakeun perkara kanyaah atawa asih (cinta), sedengkeun piwuruk eusina téh nyaritakeun perkara naséhat atawa papatah. Ari sésébréd mah eusina téh banyol atawa humor.

Rarakitan piwuruk:

Ka mana jalan ka Yogya,
Ka ditu ka Pangrumasan.
Ka mana jalan ka Surga,
Ka ditu ka pangaosan.

Rarakitan silihasih:

Batur mah maké calana,
Kuring mah kabaya waé.
Batur mah jelema kaya,
Kuring mah sangsara waé.

Rarakitan sésébréd:

Sok hayang nyaba ka Bandung,
Sok hayang nyaho nanjakna.
Sok hayang nanya nu pundung,
Sak hayang apal ambekna.

Paparikan gé sarua jeung rarakitan, dina sapada aya opat padalisan (a, b, c, d). Dua padalisan cangkang (a, b) jeung dua padalisan eusi (c. d). Bédana ari paparikan mah kecap panungtung dina unggal padalisanana téh teu sarua, tapi ukur mirip atawa padeukeut sorana wungkul. Deukeut téh sarua hartina jeung parek atawa parik. Geura titénan deui contona ieu di handap!

Katumbiri di Cigeulis (a) cangkang
Ti Citeureup ka Ciamis (b) cangkang
Mun diteuteup beuki manis (c) eusi
Kaciri seuri nu geulis (d) eusi

Dina paparikan di luhur, kecap Cigeulis dina padalisan (a), sorana padeukeut jeung kecap geulis dina padalisan (c). Kitu deui kecap Ciamis dina padalisan (b), sorana padeukeut jeung kecap manis dina padalisan (d).

3. RARAKITAN

Teu béda jeung rarakitan, dina paparikan gé jumlah engang dina unggal padalisan téh aya 8. Geura wé tengetan tabél ieu di handap! kecap panungtung nu padeukeut sorana.

Ditilik tina eusina, paparikan gé aya nu silihasih, piwuruk, aya ogé nu sésébréd (banyol). Disebut silihasih lantaran eusina nyaritakeun perkara kanyaah atawa asih (cinta), sedengkeun piwuruk eusina téh nyaritakeun perkara naséhat atawa papatah. Ari sésébréd mah eusina téh banyol atawa humor.

Paparikan piwuruk:

Aya manuk dina pager
Na sukuna aya bola
Lamun urang hayang pinter
Kudu getol ka sakola.

Paparikan silihasih:

Katumbiri di Cigeulis,
Ti Citeureup ka Ciamis,
Kaciri seuri nu geulis,
Mun diteuteup beuki manis.

Paparikan sésébréd:

Cau naon cau naon,
Cau kulutuk di juru.
Bau naon bau naon,
Bau nu hitut di juru.

4. WAWANGSALAN

Wawangsalan téh nyaéta karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun. Kudu ditéangan tina bagian eusi. Wangsal téh sok murwakanti jeung salasahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa. Tengétan geura conto wawangsalan di handap!

Teu beunang di situ lembur,
Teu beunang diulah-ulah. (kulah)

Dina wawangsalan anu disebut cangkang téh padalisan kahiji, ari eusina padalisan kadua. Dina conto di luhur, aya kecap situ lembur dina cangkangna. Naon ari situ lembur téh? Jawabanana kudu ditéangan dina eusina. Dina eusi aya kecap diulah-ulah. Téangan kecap anu deukeut jeung diulah-ulah nu mangrupa jawaban kana situ lembur Tangtu baé lain balong jeung émpang, sabab duanana ogé henteu murwakanti jeung kecap diulah-ulah Anu murwakanti mah nyaéta kulah. Jadi eusina wawangsalan di luhur nyaéta kulah. Conton wawangsalan séjénna:

Teu beunang disupa dulang,
Teu beunang dibébénjokeun. (kėjo)

Kendang gedé pakauman,
Dag-dig-dug rasaning ati. (bedug)

Mesin ketik éléktronik,
Dipakéna ku nu pinter. (komputer)

(Simpay Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTS Kelas VIII, Penerbit Erlangga, Medal Taun 2017, Kaca 29-33)

LATIHAN SOAL 1

 1. Naon nu disebut sisindiran téh? Kumaha patalina jeung pantun dina sastra Indonésia?
 2. Naon bédana antara rarakitan jeung paparikan?
 3. Naon maksudna aya rarakitan atawa rarakitan piwuruk, silihasih, jeung sésébréd?
 4. Tétélakeun naon nu disebut wawangsalan?

KUNCI JAWABAN

CONTO SISINDIRAN

Aya manuk dina pager,
Na sukuna aya bola.
Lamun urang hayang pinter,
Kudu getol ka sakola.

Poé Saptu poé Kemis,
Salasa heuleut-heuleutan.
Saha itu muril kumis,
Leumpangna eundeuk-eundeukan.

Cau naon cau naon,
Cau kulutuk di juru.
Bau naon bau naon,
Bau nu hitut di juru.

Kembang culan kembang tanjung,
Kembang saga jeung domdoman.
Lamun urang hayang nanjung,
Sagala ulah bosenan.

Ngimpi ngajul kembang tanjung,
Ngimpi ngala nagasari.
Nya munjung kudu ka indung,
Supaya waluya diri.

Melak salasih di pasir,
Handapeun tangkal kadaka.
Masing asih ka nu pakir,
Masing nyaah ka sasama.

Sing getol nginum jajamu,
Nu guna nguatkeun urat.
Sing getol néangan élmu,
Nu guna dunya ahérat.

Ka mana jalan ka Yogya,
Ka ditu ka Pangrumasan.
Ka mana jalan ka Surga,
Ka ditu ka pangaosan.

LATIHAN SOAL 2

1. Sisindiran téh diwangun ku opat jajar. Jajaran mana bagian cangkang jeung jajaran mana bagian eusi?
2. Ceuk sisindiran di luhur, lamun urang hayang pinter kudu kumaha?
3. Ngarah naon munjung ka indung téh?
4. Kudu ka saha urang nyaah téh?
5. Keur naon gunana néangan elmu téh?
6. Kumaha rarasaan hidep sanggeus maca sisindiran di luhur? Naha pikasediheun atawa pikaseurieun? Naon alesanana?
7. Naha dina sisindiran di luhur aya nu matak pikaseurieun? Naon alesanana?

KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATERI SISNDIRAN

 1. Sisindiran asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omon gan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol.
 2. Sisindiran téh nyaéta karya sastra anu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun.
 3. Nurutkeun wangunna, aya tilu rupa sisindiran, nyaéta rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan.
 4. Nurutkeun sipatna, aya sisindiran piwuruk, silihasih, jeung sésébréd.
 5. Rarakitan, nyaéta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Éta cangkang jeung eusi téh padapapak di puhuna (mindoan kawit). Salian ti éta, antara cangkang jeung eusi téh kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna, dina unggal padalisan (laraswekas).
 6. Paparikan, nyaéta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina unggal jajaran antara cangkang jeung eusi kudu aya sora anu padeukeut (parek).
 7. Wawangsalan, nyaéta karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun. Kudu ditéangan tina bagian eusi. Wangsal téh sok murwakanti jeung salasahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-sisindiran-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH SISINDIRAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/sisindiran/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA
GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8
 1. Sindiran Penting

Salah satu hasil karya sastra R berupa puisi (ugeran), adalah sindiran. Satire berasal dari kata satire, artinya pembicaraan atau cerita yang diceritakan atau tidak togmol. Dalam sastra Indonesia, sindiran selalu disebut puisi. Dahulu ada yang disebut tradisi sindiran (puisi timbal balik).

Jika dilihat dari bentuknya, sindirannya adalah kauger (dibatasi) dengan purwakanti (setara dengan kata atau engang), banyaknya engang (suku kata) pada setiap baris (padalisan), dan banyaknya padalisan pada setiap pada. Dengan demikian, sindiran termasuk dalam karya sastra berbentuk ugeran (puisi). Selanjutnya dilihat dari bentuk dan isinya, sindiran dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu tilawah, tilawah, dan tilawah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa teka-teki akan dimasukkan dalam sindiran.

Perhatikan contoh sindiran lain di bawah ini!

Di mana jalan menuju Yogya (a) cangkang?
Pergi ke sana ke Pangrumasan (b) kerang
Di mana jalan menuju Surga (c) konten
Lalu pergi ke (d) konten

Sindiran di atas termasuk dalam formulir perakitan. Jumlahnya sama (byte). Ari sapada terdiri dari empat padalisan (a, b, c, d): dua cangkang padalisan (a, b) dan dua isi padalisan (c, d). Disebut rarakitan karena kata pertama (Ka mana) pada padalisan (a) sama dengan kata pertama (Ka mana) pada padalisan (c). Jadi sekali lagi kata pertama pada padalisan (b) sama dengan (d). Arti kata pertama dalam padalisan sama dengan yang pertama, seperti puhu bambu di atas rakit. Disebut rarakitan, da ngaharib-harib rakit bambu.

Jumlah ring pada setiap padalisan adalah 8. Segera perhatikan tabel di bawah ini!
Dilihat dari isinya, majelis itu ada kasih sayang, nasehat, ada juga selebihnya (lelucon). Disebut rahmat karena menceritakan kisah cinta atau kasih sayang (love), sedangkan nasehat isinya adalah menceritakan kisah nasehat atau nasehat. Konten hari berikutnya saya lucu atau lucu.

Rarakitan piwuruk:

Dimana jalan menuju Yogya,
Pergi ke sana ke Pangrumasan.
Dimana jalan menuju Surga,
Pergi ke sana untuk berburu.

Rarakitan silihasih:

Seseorang memakai celana,
Saya tidak peduli.
Beberapa orang seperti itu,
Saya tidak menderita sama sekali.

Rarakitan sésébréd:

Selalu ingin mencoba ke Bandung,
Aku selalu ingin tahu janjinya.
Selalu ingin bertanya pada yang putus asa,
Seseorang ingin mengingat kemarahannya.

Paparikan akan sama dengan rarakitan, dalam sapada ada empat padalisan (a, b, c, d). Dua muatan kulit (a, b) dan dua muatan isi (c. D). Bedanya, kata terakhir pada setiap pronoun tidak sama, melainkan hanya mirip atau bunyi yang berdekatan saja. Tutup sama artinya dengan parek atau parik. Perhatikan lagi contoh di bawah ini!

Katumbiri di Cigeulis (a) cangkang
Dari Citeureup ke Ciamis (b) cangkang
Jika dipotong lebih manis (c) isi
Muncul senyum yang indah (d) konten

Pada kutipan di atas, kata Cigeulis pada padalisan (a), bunyinya berdekatan dengan kata geulis pada padalisan (c). Demikian pula kata Ciamis pada padalisan (b), bunyinya berdekatan dengan kata manis pada padalisan (d).

Tidak berbeda dengan majelis, dalam pengajian kita akan menemukan jumlah cincin pada setiap padalisan adalah 8. Langsung saja perhatikan tabel di bawah ini! kata terakhir berdekatan dengan suara.

Dilihat dari isinya, Anda akan menemukan bahwa ada kasih sayang, nasihat, ada juga sisanya (lelucon). Disebut rahmat karena menceritakan kisah cinta atau kasih sayang (love), sedangkan nasehat isinya adalah menceritakan kisah nasehat atau nasehat. Konten hari berikutnya saya lucu atau lucu.

Saran:

Ada burung di pagar
Dan sukuna aya bola
Jika kita ingin menjadi pintar
Harus rajin ke sekolah.

Tunjukkan belas kasihan:

Katumbiri di Cigeulis,
Dari Citeureup hingga Ciamis,
Ada senyum yang indah,
Jika Anda terlihat lebih manis.

Komentar lain:

Cau naon cau naon,
Cau kulutuk di pojok.
Bau apa bau apa,
Bau hidung di sudut.

 1. Wawangsalan

Perumpamaan adalah karangan yang terdiri dari sindiran dan isi. Ironi terdiri dari cangkang dan pembalikan. Yang membuat kembali adalah rekan dijelaskan. Harus dicari dari bagian konten. Kembali selalu murwakanti dan salah satu kata yang ada di bagian isi thea. Perhatikan segera contoh perumpamaan di bawah ini!

Tidak diperbolehkan di sana lembur,
Tidak diperbolehkan untuk melakukannya. (tertawa)

Dalam analogi yang disebut cangkang adalah muatan pertama, kabelnya berisi muatan kedua. Pada contoh di atas, ada kata overtime lake in the strong. Apa itu danau lembur? Jawabannya harus dicari dalam konten. Dalam konten ada kata-kata yang harus dihindari. Menemukan kata yang dekat untuk dihindari itulah jawaban dari telaga lembur Tentu saja dia bukan telaga dan telaga, karena keduanya juga bukan murwakanti dan kata hindarkan murwakanti bukanlah lari. Jadi untuk melakukan uraian di atas adalah dengan melakukan. Contoh ekspresi lainnya:

Tidak diperbolehkan untuk bersumpah nampan,
Tidak diperbolehkan untuk dibekukan. (kojo)

Drum murka yang besar,
Dag-gali-gali perasaan hati. (drum)

mesin ketik elektronik,
Digunakan oleh orang pintar. (komputer)

 1. Apa itu sindiran? Bagaimana hubungannya dengan pintu

burung di pagar,
Dan sukuna aya bola.
Jika kita ingin pintar,
Harus rajin ke sekolah.

Sabtu sampai Kamis,
Selasa pagi.
Siapa kumis itu,
Berjalan perlahan.

Cau naon cau naon,
Cau kulutuk di pojok.
Bau apa bau apa,
Bau hidung di sudut.

Bunga tanjung,
Bunga saga dan domdoman.
Jika kita ingin mendaki,
Semua jangan bosan.

Mimpi menjual bunga tanjung,
Mimpi membuat nagasari.
Dia pergi ke ibu,
Jadi harga diri.

Tanam salasih di pasir,
Di bawah pohon kadaka.
Masing-masing mencintai pakir,
Masing-masing pergi ke yang lain.

Mereka yang ingin meminum makananmu,
Yaitu untuk memperkuat pembuluh darah.
Mereka yang rajin mencari ilmu,
Itulah tujuan akhirat.

Dimana jalan menuju Yogya,
Pergi ke sana ke Pangrumasan.
Dimana jalan menuju Surga,
Pergi ke sana untuk berburu.

 1. Sindiran terdiri dari empat baris. Baris mana yang merupakan bagian shell dan baris mana yang merupakan bagian konten?
 2. Kata sindiran di atas, kalau kita mau pintar harus bagaimana?
 3. Jadi apa yang akan ibu?
 4. Perlu siapa yang kita kenal?
 5. Apa gunanya mencari ilmu?
 6. Bagaimana rasanya hidup setelah membaca sindiran di atas? Apakah itu sedih atau lucu? Apa alasannya?
 7. Mengapa sindiran di atas lucu? Apa alasannya?

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

error: Content is protected !!