MC SUNDA

 • CONTOH PANATA ACARA PATURAY TINEUNG BAHASA SUNDA
  MC SUNDA

  CONTOH PANATA ACARA PINTONAN SENI BAHASA SUNDA

  Matak reueus tur ajrih ka para pahlawan. Aranjeunna parantos babakti ka lemahcai, iklas rido nandonkeun jiwa sareng raga kanggo kamerdékaan ieu nagri. Pamugi kawih anu nembé dihaharingkeun sing janten pieunteungeun kanggo urang sadaya. Teras bajoang kanggo kamaslahatan balaréa. Bapa miwah Ibu, hormateun sim kuring! Acara salajengna nyaéta biantara pangbagéa. Biantara anu kahiji badé didugikeun ku Bapa Usép Kusnandar, Ketua RW 01. Sumangga kersana Bapa Usép Kusnandar dihaturanan!

 • CONTOH PANATA ACARA PATURAY TINEUNG BAHASA SUNDA
  MC SUNDA

  CONTOH PANATA ACARA HALAL BIHALAL BAHASA SUNDA

  Halal bil Halal badé ngaruntuy dina sababaraha mata acara, nyaéta 1. Bubuka 2. Ngaoskeun Ayat Suci Al Qur’an 3. Laporan Pupuhu Panitia 4. Biantara Pangbagéa ti Ketua Komite 5. Pintonan seni ti artis-artis SMPN………. 6. Ceramah Tausiah Halal bil Halal anu badé didugikeun Ku Pangersa Bapa Ustad….. 7. Biantara Pangbagéa ti Bapa Kapala Sakola 8. Pagelaran Drama 9. Panutup/Du’a 10. Musafahah

 • CONTOH PANATA ACARA PATURAY TINEUNG BAHASA SUNDA
  MC SUNDA

  CONTOH TEKS NASKAH PANATA ACARA BAHASA SUNDA

  Salajengna sim kuring ngahaturanan Sadérék Syifa Rahmawati kanggo maoskeun ayat suci Al Qur’an. Sumangga dihaturanan! Galindeng ayat suci Al Qur’an pamugi sing janten cukang lantaran ngocorna rohmat sareng barokah Alloh ka urang sadaya. Amin! Hadirin hormateun sim kuring! Nincak acara nu katilu, nyaéta biantara laporan pupuhu Panitia Paturay Tineung. Sumangga kersana Bapa Drs. Galih Sundana dihaturanan! ………….. Hatur séwu nuhun ka Pupuhu Panitia, kersana Bapa Drs. Galih Sundana anu parantos ngadugikeun biantara laporanana. Salajengna, sumangga urang sami-sami ngabandungan hariring kawih “Sabilulungan” anu badé dipintonkeun ku Rampak Sekar ti kelas tujuh. Sumangga dihaturanan!

 • CONTOH PANATA ACARA PATURAY TINEUNG BAHASA SUNDA
  MC SUNDA

  CONTOH PANATA ACARA PATURAY TINEUNG BAHASA SUNDA

  Assalamu ‘alaikum warrohamtullohi wabarokatuh! Bapa miwah Ibu, hadirin sadayana hormateun sim kuring. Langkung tipayun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng sukur ka Alloh Swt., réhna dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Solawat sinareng salam mugia didugikeun ka jungjunan urang sadayana, Kangjeng Nabi Muhammad Saw., ka kulawargina, ka para sohabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantenna. Salajengna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Bapa miwah Ibu kalih hadirin sadayana anu parantos kersa rurumpaheun sumping kana ieu acara, nyaéta acara Paturay Tineung sareng pangjurung dunga ka para siswa anu parantos lulus ti ieu sakola. Pamugi ieu acara téh aya dina rido sareng kénging barokah ti Alloh Swt. Amin.

 • MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MC SUNDA

  MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

  Ngajénan acara téh bisa dihartikeun ngatur acara. Ari jalma anu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer. Ari jalma nu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer acara atawa panata acara. Tapi istilah nu sohor mah master of ceremony (MC). Aya ogé nu disebut présenter, host, atawa pemandu acara. Ari pancén utama pangjejer acara téh ngatur jalanna acara sangkan tartib tur lancar. Ku kituna, mun urang jadi panata calagara, butuh kaahlian jeung kaparigelan Loba nu hayang jadi panata calagara téh Lantaran cenah honorna gedé. Piraku urang teu apal ka Ramzi, Ivan, Andika, Rina Nose, Rafi Ahmad, Rubben Onsu atawa Jesica Iskandar? Kabehanana ogé pangjejer acara anu geus sohor tur remen midang aina TV Hidep…

 • KUMPULAN SOAL MANDU ACARA SUNDA
  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  MC SUNDA

  50+ KUMPULAN SOAL MANDU ACARA SUNDA

  11. Panata acara kudu enya-enya apal kana runtuyan acara .... a. sabada acara lumangsung b. dina mangsa acara lumangsung c. saméméh acara lumangsung d. ti nu rék ngeusian acara 12. Dina prakna mah panata acara téh kudu miboga sora anu bedas jeung tétéla, taya bédana jeung .... a. tembang c. maca sajak b. ngadongéng d. biantara 13. Dina acara “Paturay Tineung SMP”, salian ti acara poko téh sok aya acara ... deuih. a. silaturahmi c. biantara b. ngalagu wajib d. hiburan

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MC SUNDA

  MC SUNDA NYAETA?

  Ari nu dimaksud master di dieu mah bisa disebutkeun minangka pribumi (host), ogé salaku nahkoda dina acara. Pangna disebut nahkoda téh lantaran mérénah pisan MC téh lamun basa urangna mah disebut anu ‘nyekel erol’ (pamanggul acara). Malah saéstuna pancén MC mah kawilang samakta jeung leuwih beurat lantaran sasatna nangkes sapuratina demi kalancaran jeung suksésna acara téa. Dina prakna, ti mimiti persiapan, pelaksanaan nepi ka pungkasan acara, acara téh kudu geus “kakeupeul” ku MC. Atuh waktu mancénna, sasatna salawasna kudu jogo atawa tugur nepi ka pungkasan acara. Nya teu anéh mun MC mah datang pangheulana, ari balik sok pangpandeurina. Sabab sakumaha nu disabit di luhur, yén pancén MC mah nya salaku…

error: Content is protected !!