MATERI MC SUNDA

 • MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  GIRANG ACARA BASA SUNDA

  Dina hiji acara, urang sok ningal aya jalma anu kapapancénan ngatur acara, anu ilahar sok disebut panata acara atawa MC (Master of Ceremony). Pancénna purah nyusun runtuyan acara, nangtukeun sarta ngahaturanan saha-sahana anu midang atawa cacarita dina éta acara. Sagédéngeun panata acara, aya deui anu disebut panumbu catur atawa sok katelah modérator. Ieu ogé pancénna méh sarua, purah ngatur lumangsungna hiji acara. Bédana, panumbu catur mah ilaharna sok dipaké dina acara sawala atawa diskusi. Éta anu dua téh urang sebut baé girang acara, nyaéta jalma anu miboga pancén ngatur lumangsungna hiji acara. Boh panata acara boh panumbu catur, diperedih kudu bisa nyarita kalawan lancar, sora anu ngoncrang ngarah jéntré kadengéna,…

 • MANDU ACARA PANATA ACARA MC SUNDA
  MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  PANATA ACARA BASA SUNDA

  Dina acara resmi, biasana mah sok dijejeran ku panata acara. Panata acara disebut ogé protokol atawa MC (master of ceremony), dina basa Indonésia disebut pembawa acara. Pancén panata acara téh nyaéta ngatur acara-acara resmi, sangkan acara lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Saupama digurat-badagkeun, pancén panata acara téh ngawengku opat hal: (1) muka acara; (2) ngajelaskeun runtuyan acara; (3) nyambungkeun acara, jeung; (4) nutup acara.

 • MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MC SUNDA

  MATERI PANGJEJER ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

  Ngajénan acara téh bisa dihartikeun ngatur acara. Ari jalma anu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer. Ari jalma nu ngajejeran acara téh disebutna pangjejer acara atawa panata acara. Tapi istilah nu sohor mah master of ceremony (MC). Aya ogé nu disebut présenter, host, atawa pemandu acara. Ari pancén utama pangjejer acara téh ngatur jalanna acara sangkan tartib tur lancar. Ku kituna, mun urang jadi panata calagara, butuh kaahlian jeung kaparigelan Loba nu hayang jadi panata calagara téh Lantaran cenah honorna gedé. Piraku urang teu apal ka Ramzi, Ivan, Andika, Rina Nose, Rafi Ahmad, Rubben Onsu atawa Jesica Iskandar? Kabehanana ogé pangjejer acara anu geus sohor tur remen midang aina TV Hidep…

 • MATERI MANDU ACARA SUNDA
  MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

  Panata acara disebut ogé protokol atawa MC (master of ceremony) dina basa Indonésia disebut pembawa acara. Panata acara téh miboga pancén pikeun ngatur acara resmi, sangkan acara lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Dina kagiatan sapopoé acara anu diatur ku panata acara téh di antarana: (1) rupa-rupa gempungan, rapat, sawala, ceramah, jsb; (2) upacara, kaasup upacara bendera, upacara adat, upacara muka jeung nutup kagiatan, jsb. Upama hidep meunang pancén jadi panata acara, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun, sangkan dina prakna bisa lancar.

error: Content is protected !!