MATERI MANDU ACARA SUNDA
MATERI MC SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8.

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8
MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

MIKAWANOH PANATA ACARA

Panata acara disebut ogé protokol atawa MC (master of ceremony) dina basa Indonésia disebut pembawa acara. Panata acara téh miboga pancén pikeun ngatur acara resmi, sangkan acara lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Dina kagiatan sapopoé acara anu diatur ku panata acara téh di antarana: (1) rupa-rupa gempungan, rapat, sawala, ceramah, jsb; (2) upacara, kaasup upacara bendera, upacara adat, upacara muka jeung nutup kagiatan, jsb.

Upama hidep meunang pancén jadi panata acara, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun, sangkan dina prakna bisa lancar.

(1) Kudu enya-enya apal kana acara anu rék dilaksanakeun.
(2) Kudu nyaho saha-sahana anu baris hadir dina éta acara.
(3) Kudu apal saha-sahana anu baris biantara dina éta acara; saha anu nepikeun biantara bubuka, biantara pamapag (sambutan), jeung biantara utama.
(4) Kudu apal kana runtuyan acara sagemblengna.
(5) Kudu apal saha anu baris ngeusian atawa mingpin acara anu geus ditangtukeun. Upamana baé dina éta acara téh aya maca Alqur’an; kudu geus ditangtukeun saha anu macana jeung saha anu nepikeun saritilawahna; kitu deui lamun aya lagu “Indonesia Raya”, kudu geus dipuguhkeun anu baris mingpinna.
(6) Kudu apal kana runtuyan acarana, anu biasana geus disusun ku panata calagara; lamun can aya, kudu disusun ku urang babarengan jeung panata calagara.

MANDU ACARA

Dina rapat, gempungan, atawa ceramah susunan acarana téh blasana mah sok kieu:

(1) Bubuka, biasana sok langsung dibuka ku panata acara, upamana baé ngajak sakumna anu hadir pikeun maca basmalah.
(2) Biantara poko (utama) pikeun ngadadarkeun pasualan anu rék dirapatkeun, disawalakeun atawa dipedar dina ceramah.
(3) Tanya jawab
(4) Ngasongkeun rumusan hasil rapat, sawala, atawa kacindekan ceramah.
(5) Panutup, biasana sok langsung ku panata acara.

Dina acara séjén saperti acara paturay tineung atawa pentas seni biasana sok diwuwuhan ku biantara pamapag (sambutan), anu dilaksanakeun saméméh biantara utama. Sok aya acara hiburan deuih. Biasana mah acara hiburan dilaksanakeun sabada acara utamana réngsé.

Dina prakna, aya sawatara hal anu kudu dipaliré upama urang jadi panata acara di antarana:

(1) Sorana kudu bedas jeung béntés.
(2) Lentong jeung wirahmana merenah.
(3) Miboga pangaweruh anu jembar ngeunaan matéri acara anu ditepikeun.
(4) Miboga kamampuh ngaréka basa pikeun bungbu pangirut.
(5) Surti kana suasana jeung kahayang hadirin.
(6) Miboga sikep anu hadé, anu ngawengku tatakrama, paroman, jeung réngkak paripolah lianna.
(7) Miboga kamampuh pikeun ngahirupkeun suasana.

Panata acara téh mangrupa kaparigelan anu bisa dilatih. Anu matak upama hidep hayang jadi panata acara, MC, atawa présenter anu hadé, sarat utamana téh kudu daék latihan. Tong poho, apan ayeuna mah panata acara, MC, atawa présenter téh geus jadi hiji profési anu bisa diandelkeun.

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8
LATIHAN 1

1. Naon anu disebut panata acara téh?
2. Naon baé pancén panata acara téh?
3. Nurutkeun hidep, naon sababna panata acara kudu apal kana sagemblengna acara anu rék dilaksanakeun?
4. Naon sababna deuih panata acara kudu apal ka nu baris ngahadiran kana éta acara?
5. Saha anu nyusun runtuyan acara téh? Jéntrékeun!

(GAPURA BASA SUNDA KELAS 8)

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8
CONTO NASKAH MANDU ACARA PATURAY TINEUNG


Assalamu’alaikum warrohamtullohi wabarokatuh!
Bapa miwah Ibu, hadirin sadayana hormateun sim kuring.
Langkung ti payun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng sukur ka Alloh Swt., réhna dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Solawat sinareng salam mugia didugikeun ka jungjunan urang sadavana, Kangjeng Nabi Muhammad Saw., ka kulawargina, ka parasohabatna, ong ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantenna.

Salajengna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Bapa miwah Ibu kalih hadirin sadayana anu parantos kersa rurumpaheun kana leu acara, nya éta acara Paturay Tineung sareng pangjurung dunga ka parasiswa anu parantos lulus ti leu sakola. Pamugi ieu acara téh aya rido sareng kénging barokah ti Alloh Swt. Amin. Sumangga ieu acara urang buka sasarengan ku maoskeun basmallah: Bismillahirrohmanirrohiim.
Hadirin anu sami lenggah.
Dupi runtuyan acara dina ieu acara Paturay Tineung téh, nya éta:

1. Bubuka
2. Maos Ayat Suci Alqur’an
3. Laporan Pupuhu Panata Calagara
4. Nembangkeun Kawih “Tanah Sunda” sareng “Lemah Cai”
5. Biantara-biantara:
1) Pupuhu OSIS
2) Wawakil Siswa Kelas Kelas IX
3) Pupuhu Déwan Sekolah
4) Kapala Sakola
6. Upacara Adat “Pangjurung Geusan Nanjung
7. Pintonan Kasenian
8. Pamungkas/Dunga

Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna, nya éta Maos Ayat Suci Alqur’an anu badé didugikeun ku Sadérék Nurhasanah sareng saritilawahna ku Sadérék Asep Saepudin. Sumangga dihaturanan!

(RENGSÉ NU MACA ALQUR’AN JEUNG SARITILAWAHNA)

Parantos kakuping ku urang sadayana galindengna ayat suci Alqur’an Sareng saritilawahna. Mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtayungan Mantenna. Amin. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara anu katilu sya éta laporan ti Pupuhu Panata Calagara anu bade didugikeun ku Bapa Nana Suryana. Sumangga Bapa Nana Suryana, dihaturanan!

(RENGSË LAPORAN PUPUHU CALAGARA)

Hatur nuhun Bapa Nana Suryana.
Urang teraskeun kana acara salajengna, nya éta ngahaleuangkeun kawih Tanah Sunda” diteraskeun kana “Sabilulungan, anu badé dipidangkeun ku rampak sekar gabungan siswa kelas tujuh. Ka grup rampak sekar, sumangga dihaturanan!

(RENGSE NU NGAWIH)

Urang sadayana nembé parantos sami-sami ngupingkeun adu-manisna soanten rampak sekar gabungan siswa kelas tujuh dina kawih “Tanah Sunda sareng “Lemah Cai”. Mugi-mugi baé janten pangjurung laku kanggo urang sadayana enggoning mikacinta ka lemah cai.

Mangga ayeuna urang nincak kana acara salajengna nya éta biantara biantara. Biantara anu munggaran badé didugikeun ku Sadérék Zaki Salami Nurinsi, minangka wawakil siswa kelas tujuh sareng kelas dalapan, anu badé dikantunkeun ku raka-rakana. Ka Sadérék Zaki, sumangga dihaturanan!

(RENGSE BIANTARA)

Parawargi sadayana, acara demi acara parantos kalakon, ayeuna dongkap kana acara anu henteu kirang narik atina, nya éta hiburan. Eta acara téh badé dijejeran ku Sadérék Déan Wildan sareng Sadérék Wening Galih. Ka Kang Déan sareng Téh Wening, sumangga dihaturanan ka panggung!
Bapa miwah Ibu, hadirin sadayana hormateun sim kuring.
Emprak kanggo Kang Déan sareng Téh Wening!
Wilujeng nyakséni!

(RÉNGSÉ SAKABÉH ACARA, ANU DITUTUP KU DO’A)

Parawargi sadayana, alhamdulillah, sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus banglus. Upami téa mah seueur kakiranganana sareng kirang nyugemakeun dina prak-prakanana, atas nami panata calagara sim kuring neda sih hapuntenna.

Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabarubahkeun. Sumangga urang pungkas baé ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdallah: alhamdulillahi robbil ‘alamiin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum warroh-matullohi wabarokatuh!

LATIHAN 2

(1) Naon anu pangheulana diucapkeun ku panata acara téh?
(2) Dina bagian bubukana, panata acara téh nganuhunkeun ka saha baé?
(3) Salian ti nganuhunkeun, naon deui anu ditepikeun ku panata acara dina bubukana téh?
(4) Dina runtuyan acara sok aya biantara pamapag. Biantara pamapag ti saha anu pangheulana téh?
(5) Upama dina éta acara téh aya hiburan, di mana diperenahkeunana?
(6) Ari panata acara keur acara poko jeung acara hiburan, biasana sok sarua atawa henteu?
(7) Saha anu mungkas sagemblengna acara téh?
(8) Naon baé eusina bagian pamungkas anu ditepikeun ku panata acara téh?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:


LINK KUMPULAN MATERI MANDU ACARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-mandu-acara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH MANDU ACARA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/mandu-acara-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN KAGIATAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI MANDU ACARA BASA SUNDA SMP KELAS 8

Kenali Penyelenggara

Penyelenggara acara disebut juga protokol atau MC (master of ceremony) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pembawa acara. Penyelenggara acara mempunyai tugas menyelenggarakan acara resmi, agar acara berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan sehari-hari acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara acara adalah: (1) berbagai gathering, rapat, diskusi, ceramah, dll; (2) upacara, termasuk upacara bendera, upacara adat, upacara pembukaan dan penutupan, dll.
Jika ingin menjadi event organizer ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dalam prakteknya bisa berjalan dengan lancar.
(1) Anda harus ya-ya mengingat acara yang ingin Anda selenggarakan.
(2) Harus mengetahui siapa saja yang akan hadir di acara tersebut.
(3) Harus mengingat siapa saja yang akan menjadi pembicara di acara tersebut; yang menyampaikan kata pengantar, kata sambutan (welcome), dan kata sambutan utama.
(4) Harus mengingat urutan kejadian secara keseluruhan.
(5) Ingat siapa yang akan mengisi atau memimpin acara yang telah ditentukan. Misalkan orang di acara itu ada untuk membaca Al-Qur’an; harus menentukan siapa yang membaca dan siapa yang menyampaikan subtitle; jadi lagi-lagi kalau ada lagu “Indonesia Raya”, pasti dipercepat siapa yang akan memimpin.
(6) Perlu diingat urutan acara yang biasanya diatur oleh penyelenggara; kalau belum ada harusnya kita persiapkan bersama panitia.

MEMANDU ACARA

Dalam pertemuan, pertemuan, atau ceramah, serangkaian acara adalah rutinitas saya yang biasa:

(1) Pendahuluan, biasanya selalu langsung dibuka oleh penyelenggara, misalnya mengajak semua yang hadir untuk membaca basmalah.
(2) Pidato utama (utama) untuk mendeskripsikan masalah yang akan dibahas, dibahas atau dijelaskan dalam perkuliahan.
(3) Tanya jawab
(4) Sarankan ringkasan hasil pertemuan, diskusi, atau kesimpulan pembicaraan.
(5) Penutupan, biasanya selalu langsung oleh penyelenggara.

Pada acara lain seperti pemakaman atau pentas seni biasanya selalu dikembangkan oleh pembicara (penyambutan) pidato, yang diadakan sebelum pidato utama. Selalu ada acara hiburan lagi. Biasanya acara hiburan saya diadakan saat acara selesai.
Dalam prakteknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kita akan menjadi penyelenggara acara di antaranya:
(1) Suara harus berbeda dan berbeda.
(2) Lentong dan irama yang cocok.
(3) Memiliki pengetahuan yang luas tentang materi acara yang dibawakan.
(4) Memiliki kemampuan untuk membangun bahasa untuk peniru rempah-rempah.
(5) Yakin dengan suasana dan keinginan penonton.
(6) Memiliki sikap yang baik, yang meliputi etiket, tata krama, dan perilaku lainnya.
(7) Memiliki kemampuan untuk menghidupkan atmosfer.
Penyelenggara acara adalah keterampilan yang bisa dilatih. Jika Anda ingin menjadi event organizer, MC, atau presenter yang lebih baik, syarat utamanya adalah mau melatih. Jangan lupa, sekarang event organizer, MC, atau presenter saya sudah menjadi profesi yang bisa diandalkan.

LATIHAN SOAL

 1. Apakah event organizer itu?
 2. Apa sebenarnya penyelenggara acara tersebut?
 3. Menurut hidep, apa alasan penyelenggara mengingat seluruh acara yang ingin diadakan?
 4. Apa alasan penyelenggara mengingat siapa yang akan menghadiri acara tersebut?
 5. Siapa yang menyusun urutan kejadian? Kekuatan!

Acara Mandu Paturay Tineung
Assalamu’alaikum warrohamtullohi wabarokatuh!
Ayah dan Ibu, semua penonton menghormati sim saya.
Lebih jauh mari kita puji dan syukur kepada Allah SWT., Rehna atas danget ini kita semua bisa rukun bersama di tempat-tempat tersebut. Salam dan salam semoga sampai kepada hamba yang terhormat, Kangjeng Nabi Muhammad SAW., Kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang mengikutinya.

Lebih lanjut saya ucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu dari kedua peserta yang telah secara sukarela berpartisipasi dalam acara tersebut yaitu acara Paturay Tineung dan semangat untuk mendoakan para siswa yang telah lulus dari sekolah tersebut. Sampai acara ini ada rido dan semoga berkah dari Allah SWT. Amin. Biarlah acara ini kita pergi bersama dengan membaca basmallah: Bismillahirrohmanirrohiim.
Penonton sudah duduk.
Adapun urutan acara dalam acara Paturay Tineung ini yaitu:

 1. Bubuka
 2. Bacalah Ayat Suci Al Qur’an
 3. Laporan Ketua Panata Calagara
 4. Perkenalkan Kawih “Tanah Sunda” dan “Lemah Cai”
 5. Pidato:
  1) Ketua OSIS
  2) Perwakilan Siswa Kelas IX
  3) Ketua Dewan Sekolah
  4) Kepala Sekolah
 6. Upacara Adat “Pangjurung Geusan Nanjung
 7. Seni Pertunjukan
 8. Terakhir / Doa

Sekarang mari kita beralih ke acara selanjutnya yaitu Pembacaan Ayat Suci Alquran yang akan dibacakan oleh Bapak Nurhasanah dan dibacakan oleh Bapak Asep Saepudin. Mohon diinformasikan!

(Selesai membaca Alquran dan isinya)

Kita semua pernah mendengar ayat Alquran dan isinya. Saya harap kita semua di bawah perlindungan Mantenna. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan ke acara ketiga yaitu laporan dari Ketua Panata Calagara yang akan dikutip oleh Romo Nana Suryana. Kumohon Ayah Nana Suryana, terima kasih!
(LAPORAN KETUA CALAGARA)
Terima kasih Romo Nana Suryana.
Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu relokasi Tanah Sunda kedua “dilanjutkan ke” Sabilulungan, yang akan ditunjukkan dengan maraknya sekar bersama siswa kelas VIII. Kepada kelompok rampak sekar, mohon diinformasikan!
(JADI)

Kita semua pasti pernah mendengar soanten rampak sekar yang harum kombinasi siswa kelas tujuh di “Tanah Sunda dan“ Lemah Cai ”kedua.
Tolong sekarang kita beralih ke acara selanjutnya yaitu talk show. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Zaki Salami Nurinsi selaku perwakilan siswa kelas VII dan VIII yang akan disampaikan oleh rekan-rekannya. Kepada Tn. Zaki, mohon diinformasikan!

(Pidato LENGKAP)
Keluarga semua, event demi event sudah terjadi, kini lengkap dengan event yang tidak kalah menariknya yaitu entertainment. Acara ini akan dimeriahkan oleh Mr. Déan Wildan dan Mr. Wening Galih. Kepada Kang Déan dan Teh Wening, mohon diundang ke atas panggung!
Ayah dan Ibu, semua penonton menghormati sim saya.
Emprak untuk Kang Déan dan Teh Wening!
Selamat menyaksikan!
(AKHIR DARI SEMUA ACARA, DITUTUP OLEH DOA)
Seluruh keluarga alhamdulillah semua rangkaian acara telah selesai dengan lancar. Jika saya memiliki banyak sekali kekurangan dan kurang memuaskan dalam prakteknya, atas nama pihak penyelenggara sim saya mohon maaf.

Terima kasih untuk semua yang telah mendukung acara ini. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdallah: alhamdulillahi robbil ‘alamiin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum warroh-matullohi wabarokatuh!

error: Content is protected !!