MATERI ARTIKEL SUNDA

 • MATERI ARTIKEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

  Artikel téh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (nonfi ksi) ngeunaan hiji masalah sacara lengkep, anu panjangna teu tangtu, pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasup kategori tulisan views (sawangan, nyaéta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajén kana hiji masalah atawa kajadian. Artikel téh hartina karya tulis lengkep dina média massa saperti surat kabar, majalah, tabloid, jeung sajabana. Aya ogé nu nyebutkeun, artikel nyaéta tulisan lepas nu eusina mangrupa opini hiji jalma anu ngajujut hiji masalah nu tangtu, sipatna aktual atawa kontrovérsial kalawan udagan pikeun méré nyaho (informatif) jeung ngayakinkeun (pérsuasif arguméntatif), atawa ngahibur halayak nu maca (rékréatif). Nu dimaksud lepas téh sabab saha waé bisa…

 • MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12
  MATERI ARTIKEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

  Artikel téh salah sahiji wangun tulisan nonfiksi (dumasar data jeung fakta) kalawan diwuwuhan ku analisis jeung pama degan ti nu nulisna. Biasana, artikel nganngabahas hiji poko masalah, dumasar kana salah hiji disiplin élmu. Ari téhnik nu dipaké dina artikel téh umumna déduktif-induktif atawa saba likna. Artikel biasana dimuat dina média citak saperti surat ka bar, majalah atawa bulétin. Eusina mundel, jéntré jeung réngsé kalawan maké basa nu baku. Artikel henteu ngasupkeun matéri nu can kungsi dipublikasikeun ku sumber nu bisa dipercaya. Pamanggih sorangan nu teu dumasar kana panalungtikan mah teu meunang diasupkeun kana artikel. Tapi meunang nyutat tina sumber nu bisa dipercaya, asal luyu jeung topikna.

 • BAHASAN BUDAYA SUNDA
  MATERI ARTIKEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI ARTIKEL BUDAYA

  Wacana téh miboga wangun-wangun anu tangtu. Ari munculna wangun-wangun wacana téh disababkeun ku ayana cara anu béda-béda dina nepikeun eusi wacana. Aya wacana anu cara nepikeun eusina téh ku cara dicaritakeun, aya nu didadarkeun, aya nu dijelaskeun, jeung aya nu dijelaskeun bari dibéré alesan-alesan.

error: Content is protected !!