BAHASAN BUDAYA SUNDA
MATERI ARTIKEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI ARTIKEL BUDAYA

BAHASAN BUDAYA SUNDA
MATERI ARTIKEL BUDAYA

MATERI ARTIKEL BUDAYA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI ARTIKEL BUDAYA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI ARTIKEL BUDAYA.

ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO
ARTIKEL SUNDA: PERKARA CIRI PAPASINGAN & CONTO

MATERI ARTIKEL BUDAYA

MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

A. PERKARA ARTIKEL

Artikel téh salah sahiji wangun tulisan nonfiksi (dumasar data jeung fakta) kalawan diwuwuhan ku analisis jeung pamadegan ti nu nulisna. Biasana, artikel ngabahas hiji poko masalah, dumasar kana salah hiji disiplin élmu. Ari téhnik nu dipaké dina artikel téh umumna déduktif-induktif atawa sabalikna.

Artikel biasana dimuat dina média citak saperti surat kabar, majalah atawa bulétin. Eusina mundel, jéntré jeung réngsé kalawan maké basa nu baku. Artikel henteu ngasupkeun matéri nu can kungsi dipublikasikeun ku sumber nu bisa dipercaya. Pamanggih sorangan nu teu dumasar kana panalungtikan mah teu meunang diasupkeun kana artikel. Tapi meunang nyutat tina sumber nu bisa dipercaya, asal luyu jeung topikna.

B. SIPAT ARTIKEL

Sipat artikel téh nétral kalawan henteu ngamuat pikiran anu beurat sabeulah ka hiji pihak, pamadegan, informasi jeung sajabana. Artikel kudu ngawakilan unggal sawangan kalawan adil jeung saimbang. Informasi dina artikel téh kudu bisa divérifikasi, maksudna bisa dibuktikeun benerna. Artikel henteu ditulis dumasar kana hal nu lain fakta.

Upama dibandingkeun, artikel téh aya bédana jeung tulisan séjén kayaning opini, kolom atawa éséy. Opini leuwih ngutamakeun gagasan pribadi. Ari artikel mah pamanggih nu nulis téh ditepikeun dina wangun analisis atawa data jeung fakta bandingan, anu béda jeung bahan tulisanana. Ku kituna nu maca artikel dipiharep bisa nyindekkeun sorangan pasualan nu didadarkeun.

Kolom nyaéta artikel, opini, éséy atawa tulisan séjén kalawan nu nulisna angger, bari dibéré rubrik (rohangan) anu angger. Éséy nyaéta artikel anu leuwih jero analisisna. Nu nulisna medar topik bahasan tina sababaraha disiplin élmu. Biasana nu nulis éséy téh boga minat jeung pangaweruh anu jembar.

C. PAPASINGAN ARTIKEL

Artikel bisa dipasing-pasing dumasar kana eusi jeung sipat paragrafna, nyaéta déskripsi, narasi, éksposisi, arguméntasi, jeung persuasi. Pék tengetan!

1. Deskripsi
Hartina ngadadarkeun atawa ngagambarkeun. Tujuanana pikeun méré kesan (impression) pikeun nu maca kana objék, gagasan, tempat, kajadian, jeung sajabana. Dina déskripsi nu alus mah nu maca téh saolah-olah ningali, ngadangu, ngarasakeun, atawa milu kana kajadian nu didadarkeun ku nu nulis.

2. Narasi
Hartina nyaritakeun. Ampir sarua jeung deskripsi, tapi dina narasi mah leuwih ngutamakeun susunan jeung biasana aya palaku nu dicaritakeun.

3. Éksposisi
Tujuanana ngadadarkeun, ngajelaskeun, nepikeun informasi, ngajarkeun, jeung nerangkeun hiji hal, tapi teu diwuwuhan pengajak ka nu macana.

4. Argumentasi,
Hartina ngabuktikeun atawa nepikeun alesan. Tujuanana pikeun nepikeun pamadegan, konsepsi, atawa opini ka nu maca dumasar kana logika. Pikeun ngayakinkeun nu maca yén nu ditepikeunana téh bener, diwuwuhan ku bukti, conto jeung rupa-rupa alesan nu kuat.

5. Persuasi
Hartina ngajakan. Eusina téh hasil ngamekarkeun arguméntasi. Dimimitian ku ngadadarkeun gagasan jeung alesan, bukti atawa conto pikeun ngayakinkeun nu maca, tuluy diwuwuhan ku pangajak. Persuasi mah leuwih neueulkeun sasaran émosi (rasa) nu macana, najan teu ngaleupaskeun logika.

D. PADIKA NULIS ARTIKEL

Aya sawatara lengkah anu bisa dipilampah pikeun nulis artikel téh. Pék tengatan wincikanana geura.

1. Nangtukeun téma
Léngkah munggaran nu dilakukeun ku hidep mun rék nulis artikel nyaéta nangtukeun téma artikel. Téma téh bisa diangkat tina pasualan nu aya di sabudeureun hidep. Bisa waé nu patali jeung tempat, banda, jalma atawa kajadian.

2. Ngumpulkeun bahan
Ngumpulkeun bahan téh gunana pikeun ngawuwuhan informasi sangkan leuwih lengkep jeung bisa dipercaya. Sumberna bisa tina hasil wawancara, buku-buku ti perpustakaan, surat kabar, majalah, atawa internet.

3. Nyieun rangkay karangan
Umumna dina rangkay téh aya bagian-bagianana, nyaéta:
a. Head
Ngagambarkeun judul tulisan. Judul téh sabisa-bisa dijieun sangkan ngirut keur nu maca. Judul artikel nu hadé biasana matak kataji jeung panasaran nu maca pikeun namatkeun maca tulisanana.
b. Lead
Ngagambarkeun paragraf kahiji atawa panyambung. Bagian ieu bakal méré kesan hadé atawa goréng éta tulisan. Sangkan narik, dina bagian lead téh bisa disusun kalimah-kalimah anu persuasif, atawa lamun perlu ku nu kesanna provokatif. Carana bisa midangkeun argumentasi anu ngayakinkeun, némbongkeun data anu réa, nambahkeun anékdot nu patali jeung topik, atawa kutipan ti tokoh nu kasohor.
c. Body
Nyaéta eusi atawa bahasan. Dina ieu bagian pasualan diguar kalawan leuwih jero. Leuwih hadé upama diwuwuhan ku sababaraha référénsi. Tujuanana sangkan nu maca paham jeung yakin kana bahasan nu dipedar. Ieu bagian téh bisa diwangun ku sababaraha paragraf. Unggal paragraf ngandung hiji topik atawa poko pikiran. Ari alurna galurna bisa déduktif, induktif, induktif-deduktif, deskriptif, atawa naratif.
d. Énding (pamungkas)
Solusi atawa kacindekan. Sanajan bagian ahir téh teu pati panjang, tapi bakal nangtukeun kesan kana tulisanana. Ieu bagian nawarkeun solusi tina masalah anu dipedar dina bagian eusi (body), atawa méré kacindekan kana hal anu geus diguar. Sanajan kitu, nyieun rangkay karangan atawa kotrétan téh teu kudu matok saperti di luhur.

4. Ngamekarkeun rangkay
Ieu lengkah téh nyaeta mekarkeun tulisan tina kotrétan rangkay nu geus dijieun. Cara mekarkeun tulisanna mah gumantung hidep, rék wangun wacana deskripsi, narasi, éksposisi atawa arguméntasi. Pikeun ngamekarkeun rangkay karangan téh bisa make rumus 5W+1H téa, nyaéta what, who, where, when, why jeung how. Éta lima pananya téh bisa digunakeun pikeun ngamekarkeun idé-idé hidep nu geus disusun dina rangkay. Pék tuliskeun heula saayana baé kalawan ngaguluyur. Ulah ngarandeg lantaran hésé nyieun kalimah, lantaran engké aya proses éditing.

5. Éditing (ngaropea)
Prosés éditing téh gunana pikeun ngaropéa éjahan, susunan kalimah atawa idé anu kurang merenah. Dina prosés ieu, tulisan nu geus dimekarkeun tina rangkay téh disampurnakeun deui. Pék baca deui hasil tulisan hidep, tuluy pariksa bagian-bagian anu kurang merenah. Luyukeun jeung logika, rasa jeung gaya basa hidep.

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA KELAS 12)

MATERI ARTIKEL BASA SUNDA
LATIHAN 1

1. Naon ari artikel téh? Pék jelaskeun!
2. Sebutkeun ciri-ciri artikel jeung maksudna!
3. Kumaha sipat artikel téh? Pék jelaskeun!
4. Kumaha papasingan artikel téh? Pék jelaskeun!
5. Jelaskeun bédana artikel jeung tulisan séjénna!
6. Kumaha padika nulis artikel téh? Pék jelaskeun!

MATERI ARTIKEL BASA SUNDA
CONTOH ARTIKEL BASA SUNDA

Ngadu Geulis Kénging Ensa Wiarna

Kolot mah mapatahan, cenah kudu boga saku dua. Lain goréng sangka tangtuna gé tapi ati-ati. Atuh, mun aya nu muji, tong waka atoh, komo nu muji hareupeun. Da nu kitu mah, bisa waé pangarahan, hayang meunang kauntungan ti nu dipuji.

Kudu boga saku rangkepan. Éta gé ceuk kolot kénéh. Atuh, tong waka percaya ka nu ngumbar jangji, da nu hawara biwir mah, ceuk ki dalang, leuir pikir. Nu asal nyarita, ilahrna, teu asak balitungan. Cék kekecapan kolot deui baé, jéngkol aya usumna, ékol mah bisa sapapanjangna. Nu boga karep ngedalkeun alesan, nyombo, jeung ngabobodo nu wujudna dina pamuji jeung jangji, bisa kedal sapapanjangna. Kétang, ari raména jangji jeung pamuji mah, aya usumna, usum-usuman, lima taun sakali, sakurang-kurangna gé. Dina mangsa pilihan pamingpin, moal kurang-kurang nu muji-muji rahayat jeung ngedalkeun jangjina. Cenah, rahayat téh geus palinter! Ngan, tangtu wé, ngadéngé pamuji kitu gé ulah waka beukah liang irung, da puguh bisa jadi ukur panyombo jeung pangolo, boa sangkan balangah, atawa teu curiga mun loba nu rék curang.

Kétang, bongan jadi rahayat! Tukang dipépéndé sina ngarasa kapaké. Urusan nyombo si leutik, geus aya ti baheulana. Remen kacatur dina carita-carita buhun, upama pangawulaan (ménak) mikahayang banda rahayat, apan cukup wé ku muji-muji. “Alus tah kuda téh, hadé piara andika mah!” Nu dipuji, bungah, léah haté nu saterusna sadrah mikeun barang atawa pangabogana.

Mun nu hayang jadi pamingpin muji jeung ngabibita, teu sing salah. Jurus kitu téh, padika lawas dina ngawasa pihak séjén. Kitu téh saperti ceuk Haji Hasan Mustapa, ilaharana jelema bisa dibibita ku nu pikabitaeunana, bisa disingsieunan ku nu dipikasieunna. Kitu deui ceuk Jeff rey Archer (dina The Fourth Estate) apan sangkan pihak séjén nurut téh, bisa maké dua cara, mun teu diolo, diintimidasi!

Jurus kawas kitu gé diéstokeun pisan ku nu harayang kapilih téh. Apan, nu sakirana kasedep jeung kalandep ku masarakat, disadiakeun. Mangga pilih, jalmi sohor artis selebritis.

Dina mangsa jaman ‘youtube’ jeung ‘idol’ popularitas jadi tinimbangan utama. Kadar, mampuh jeung henteuna dina mancén gawé, teuing aya dina tinimbangan nomer sabaraha. Nu penting, kumaha raména. Kétang, kamampuhan mah nuturkeun, bisa diajar! Sageuy teu apal, tolab élmu téh apan sapapanjangna.

Ngasongkeun selebritis atawa artis, teu sing salah. Kabéh gé tunggaling mahluk, naon waé propésina manusa-manusa kénéh. Teu sing ngalanggar undang-undang, malah luyu jeung aturan anu nyampak, masing-masing warga nagara gé boga hak milih jeung dipilih. Boa, karep ngasongkeun artis atawa béntang pilem gé tandaning pinter jeung wijaksanana nu ‘ngabenkeun’ pipamingpineun. Wanoheun kana kaayaan rahayat nu seuseut-seuat dina nyumponan pangabutuh sapopoé. Rayat kudu kerung ngerutkeun kulit tarang mikiran bangbaluh hirup. Ku lantaran kitu, meureun, merenah mun dibéré pipamingpineun nu sohor di dunya hiburan. Hartina, teu sing salah, mun pipamingpineun boga karep ngahibur masarakat.

Upama pihak nu hayang nyangking kakawasaan ngabalitungkeun karesep masarakat, mémang témbrés dina paripolahna, saperti kagambar dina pilihan umum, pilprés jeung pilkada. Pihak-pihak nu hayang kapilih, tatahar ti anggalna. Najan can waktuna kompanye, nu ‘ngawanohkeun’ jenglengan pribadi piliheun mah ubyag naker. Sina sohor, sina popular, ulah éléh ku selebritis.

Rayat nu dianggap pinter, ceuk kolot mah, angger ulah kabobodo ténjo! Mun salah milih, leuh, rék milih deui téh, ‘ngemplad’ naker, da kudu ngadagoan usum pilihan lima taun deui. Boa sajeroning nungguan pilihan deui gé loba nu geus jompo.

Milih pamingpin, milih nagarawan, lain sakadar milih pulitisi. Béda, cenah, pulitisi jeung nagarawan mah. Saperti ceuk Jeff erson, pulitisi mah mikirna pilihan umum saterusna; ari nagarawan mah mikiran generasi saterusna. **

http://mangle-online.com/pidangan/perelean/1354118938

MATERI ARTIKEL BASA SUNDA
LATIHAN 2

 1. Medar perkara naon éta tulisan téh?
 2. Kumaha koméntar hidep kana artikel di luhur?
 3. Paragraf anu mana nu nuduhkeun bagian bubukana?
 4. Paragraf anu mana nu nuduhkeun panutup éta tulisan? Tuliskeun kalimah mimitina!
 5. Kumaha kacindekan pedaranana?
 6. Kumaha sistematika pidangan éta tulisan nurutkeun pamanggih hidep?

RINGKASAN MATERI ARTIKEL (BAHASA INDONESIA)

A. PENGERTIAN ARTIKEL
Artikel merupaka salahsatu bentuk tulisan nonfiksi (berdasarkan fakta dan data), didalamnya terdapat analisis dan pendapat penulis. Artikel biasanya dimuat dalam media cetak seperti surat kabar, majalah atau buletin.

B. SIFAT ARTIKEL
Sifat artikel yaitu netral. Informasi dalam artikel harus bisa diverifikasi, maksudnya bisa dibuktikan kebenaranya.

C. JENIS-JENIS ARTIKEL
1. Deskripsi
2. Narasi
3. Eksposisi
4. Argumentasi,
5. Persuasi

D. LANGKAH MENULIS ARTIKEL
1. Menentukan tema
Tema bisa diambil dari permasalahan sekitar kita.
2. Mengumpulkan bahan
Gunanya untuk menambah informasi supaya lebih lengkap dan terpercaya.
3. Membuat kerangka karangan
a. head: menggambarkan judul tulisan
b. lead: menggambarkan pargraf ke-1
c. body: isi atau bahasan
d. ending: solusi atau kesimpulan
4. Mengembangkan kerangka
Mengembangkan tulisan dari kerangka karangan yang sudah dibuat.
5. Editng
Gunanya untuk memperbaiki ejahan, susunan kalimat atau ide yanng kurang cocok.


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI ARTIKEL BUDAYA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-artikel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/artikel-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ARTIKEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

A. ARTIKEL SUNDA

Artikel merupakan suatu bentuk tulisan nonfiksi (berdasarkan data dan fakta) yang dikembangkan dan dianalisis oleh penulisnya. Biasanya, artikel membahas suatu pokok bahasan, berdasarkan salah satu disiplin ilmu. Teknik yang digunakan dalam artikel tersebut umumnya deduktif-induktif atau serupa.
Artikel biasanya dimuat di media cetak seperti letter to bar, majalah atau buletin. Ini harus singkat, rinci, dan dilengkapi dengan bahasa standar. Artikel tidak termasuk materi
yang tidak pernah dipublikasikan oleh sumber yang dapat dipercaya. Ide saya sendiri yang tidak berdasarkan penelitian saya tidak dimasukkan dalam artikel. Tetapi dapatkan kutipan dari sumber yang dapat dipercaya, asal mula topik.

B. SIFAT ARTIKEL

Artikel bersifat netral dengan tidak memuat pemikiran yang berat kepada salah satu pihak, opini, informasi dan lain sebagainya. Artikel harus mewakili setiap pratinjau secara adil dan seimbang. Informasi dalam artikel harus dapat diverifikasi oleh seseorang, yaitu untuk dibuktikan kebenarannya. Artikel tidak ditulis berdasarkan fakta.
Sebagai perbandingan, artikel berbeda dengan esai lisan lainnya seperti opini, kolom atau esai. Pendapat lebih bersifat pribadi. Artikel saya hari ini adalah gagasan yang penulis sajikan dalam bentuk analisis atau data dan fakta pembanding, yang berbeda dengan bahan penulisan. Sehingga diharapkan pembaca artikel dapat merangkum kasus yang dimaksud
Kolom adalah artikel, opini, karangan atau tulisan lain yang selama ini penulis tulis secara rutin, dengan diberi rubrik (spasi) yang ang ger. Esai adalah artikel yang merupakan analisis yang lebih mendalam. Penulis mengedarkan topik pembahasan dari beberapa disiplin ilmu. Biasanya penulis esai memiliki minat dan pengetahuan yang luas.

C. MACAM-MACAM ARTIKEL

Artikel dapat dikategorikan berdasarkan isi dan sifat paragraf, yaitu deskripsi, naratif, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Perhatian!

 1. Deskripsi, artinya mendeskripsikan atau mengilustrasikan. Tujuannya untuk memberikan kesan (impresi) kepada pembaca atas objek, ide, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Dalam uraian saya yang baik, pembaca seolah-olah ingin melihat, merindukan, menikmati, atau berpartisipasi dalam peristiwa yang dijelaskan oleh penulis.
 2. Narrative, artinya menarasikan. Hampir sama dengan deskripsinya, tapi dalam penuturan saya lebih suka aransemen dan biasanya ada aktor yang dinarasikan.
 3. Eksposisi, tujuannya adalah menjelaskan, menjelaskan, menginformasikan, mengajar, dan menjelaskan sesuatu, tetapi tidak mengembangkan ajakan kepada pembaca.
 4. Argumentasi, artinya membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Tujuannya untuk menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau pendapat kepada pembaca berdasarkan logika. Untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang dikatakannya itu benar, dikembangkan dengan bukti, contoh dan berbagai alasan yang kuat.
 5. Persuasi, artinya sewa. Isinya merupakan hasil pengembangan dokumentasi. Dimulai dengan menjelaskan ide dan alasan, bukti atau contoh untuk meyakinkan pembaca, kemudian memperkenalkannya kepada undangan. Persuasi saya lebih tertuju pada emosional (selera) target pembaca, meski tidak mengeluarkan logika.

D. MENULIS ARTIKEL

Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk memulai proses persiapan mediasi. Segera kemas detailnya.

 1. Tentukan tema
  Langkah pertama yang perlu Anda ambil untuk menulis artikel adalah menentukan tema artikel. Tema yang diangkat dari isu-isu di sekitar Anda. Ini mungkin terkait dengan tempat, properti, orang atau acara.
 2. Kumpulkan bahan
  Mengumpulkan bahan berguna untuk menumbuhkan formasi agar lebih lengkap dan andal. Sumbernya bisa dari wawancara, buku dari perpustakaan, koran, majalah, atau internet.
 3. Membuat rangkaian karangan Secara umum dalam rangkaian tersebut terdapat bagian-bagian yaitu:
  Sebuah. head, merepresentasikan judul postingan. Judulnya as-bi sa dibuat untuk meniru pembaca. Judul artikel yang bagus biasanya menarik dan menarik bagi pembaca untuk menyelesaikan bacaannya.
  b. lead, mewakili paragraf pertama atau punam bung. Bagian ini akan memberikan kesan baik buruknya tulisan tersebut. Agar menarik, di bagian lead bisa disusun kalimat persuasif, atau bila perlu dengan kesan provokatif Cara menggambar argumen yang meyakinkan, menunjukkan banyak data, menambahkan anekdot terkait topik, atau kutipan dari tokoh terkenal.
  c. body, adalah konten atau diskusi. Pada bagian ini kasus diselesaikan dengan lebih mendalam. Lebih baik jika dikembangkan dengan beberapa referensi. Tujuannya agar pembaca mengerti dan percaya pada pembahasan yang sedang dijelaskan. Bagian ini akan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf berisi topik atau topik pemikiran. Alurnya bisa deduktif, induktif, induktif-deduktif, deskriptif, atau naratif.

d. akhir (akhir), solusi atau kesimpulan. Meski bagian akhir tidak terlalu panjang, namun akan sangat menentukan kesan pada tulisan tersebut. Bagian ini menawarkan solusi untuk masalah yang dijelaskan di bagian isi (tubuh), atau memberikan kesimpulan untuk sesuatu yang telah diselesaikan.
Namun, membuat rangkaian esai atau sketsa belum tentu sepenting di atas. Kemas sesuai kebutuhan Anda. Hanya bisa dengan potongan yang berisi title, subtitle, subtitle anak seperti pada contoh di bawah ini.

 1. Mengembangkan seri Langkah ini untuk mengembangkan penulisan sketsa seri yang telah dibuat. Bagaimana mengembangkan tulisan saya ini tergantung apakah ingin membentuk wacana deskriptif, naratif, eksposisi atau argumentasi. Kelima pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan beberapa ide berani yang telah dihimpun dalam rangkaian. Pastikan semua kata dieja dengan benar. Tidak terasa karena sulit membuat kalimat, karena nanti ada proses editing.
 2. Editing (editing) Proses editing berguna untuk memodifikasi ejaan, struktur kalimat atau gagasan yang kurang nyaman. Dalam proses ini, tulisan yang telah dikembangkan dari serial tersebut disempurnakan kembali. Silahkan baca kembali hasil blacklist tersebut, kemudian periksa bagian-bagian yang kurang nyaman. Sesuaikan dengan logika, rasa dan gaya bahasa kulit hitam.

LATIHAN SOAL
MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

 1. Apa artikelnya? Paket menjelaskan!
 2. Sebutkan karakteristik artikel dan tujuannya!
 3. Apa sifat artikel? Paket menjelaskan!
 4. Jelaskan perbedaan antara artikel dan tulisan lain!

Ngadu Geulis
Terima kasih untuk Ensa Wiarna
Orang tua saya ditahan, katanya mereka harus punya dua kantong. Pikiran buruk lainnya tentu saja Anda akan tetapi berhati-hati. Iya, kalo ada pujian, laras waka sih, bahkan puji di depan. Yang sedang berkata, saya bisa mengarahkan, ingin mendapatkan keuntungan dari pujian itu.
Harus memiliki kantong paket. Mereka akan tetap mengatakan orang tua. Saya lakukan, tapi saya tidak percaya pada solusi dari janji, dan bibir saya, kata dalang, berpikir. Asal mula berbicara, biasanya, tidak cukup dewasa. Periksa keterampilan lelaki tua itu lagi, rentangnya musiman, sekolah saya bisa selama mungkin. Mereka yang rela membuat dalih, memohon, dan membodohi dalam bentuk pujian dan janji, bisa melakukannya selama itu. Borgol, janji ramen saya dan pujian, ada musim, musim, setiap lima tahun sekali, setidaknya saya akan. Selama pemilihan pemimpin, tidak sedikit yang memuji rakyat dan menepati janji. Katanya, rakyatnya udah pintar! Cuma, tentunya dengerin puji-pujian biar gak waka beukah hidung belang, da malas hanya bisa suap dan pangolo, boa bikin balangah, atau gak curiga banyak yang mau selingkuh.

Kétang, bongan jadilah orangnya! Pengasuh merasa dia berguna. Urusan mengemis si kecil, sudah ada sejak awal. Sering disebutkan dalam cerita raga, jika hamba (menak) menginginkan kekayaan rakyat, tetapi cukup dengan memujinya. “Semakin baik kudanya, semakin baik hewan peliharaan saya!” Yang terpuji, yang gembira, hati yang meleleh yang kemudian sadrah memberikan barang atau harta.

Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang harus dipuji dan dibina, Anda tidak salah. Langkah seperti itu adalah, metode lama untuk mengendalikan pihak lain. Itulah yang dikatakan Haji Hasan Mustapa, biasanya orang bisa diasuh oleh yang berminat, bisa diintimidasi oleh yang takut. Begitu kata Jeff Rey Archer (dalam The Fourth Estate) tapi untuk membuat pihak lain menurutinya, bisa menggunakan dua cara, kalau tidak diolo, diintimidasi!

Langkah seperti itu akan banyak diisi oleh hantu yang dipilih. Namun, hal itu akan dinikmati dan diapresiasi oleh masyarakat, asalkan. Silakan pilih, selebriti selebriti.

Selama era ‘youtube’ dan popularitas ‘idola’ menjadi pertimbangan utama. Tarif, keterjangkauan dan ketidakhadiran dalam pensiun kerja, juga menjadi pertimbangan berapa jumlahnya. Yang penting, bagaimana ramena. Borgol, kemampuan saya untuk mengikuti, bisa dipelajari! Seingat saya, ilmu tolab itu apan secara keseluruhan.
Sarankan seorang selebriti atau artis, bukan satu. Mereka semua akan menjadi satu hal, apapun nubuatan manusia. Bukan berarti melanggar hukum, tapi sesuai dengan aturan main yang ada, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Yah, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu. Jangkau keadaan orang-orang yang singkat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga harus bisa menggaruk kulitnya dan memikirkan kehidupan kumbang. Oleh karena itu, mungkin akan lebih mudah untuk diberikan pemimpin yang terkenal di dunia hiburan. Artinya, tidak salah jika pemimpin memiliki keinginan untuk menghibur masyarakat.

Jika partai yang ingin mengusung kekuasaan menjungkirbalikkan kepentingan rakyat, hal itu memang tertanam dalam perilaku mereka, seperti yang tergambar dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan umum. Pihak yang ingin terpilih, tatahar dari pemberangkatan. Meski belum saatnya bagi perusahaan, namun ‘perkenalan’ jenglengan personal menjadi pilihan saya ubyag naker. Sina terkenal, sina populer, tidak bisa dikalahkan oleh selebriti.

Orang dianggap pintar, kata orang tuaku, asal jangan tertipu! Apalagi yang memilih, mau mencoblos lagi adalah ‘ngemplad’ naker, da harus menunggu musim pemilu lima tahun lalu. Boa sambil menunggu lebih banyak pilihan, Anda akan melihat banyak orang yang sedih.

Pilih pemimpin, pilih negarawan, bukan hanya politisi. Berbeda, katanya, politikus dan negarawan saya. Seperti yang dikatakan Jeff erson, politisi saya memikirkan pemilihan umum berikutnya; Rekan senegara saya sedang memikirkan generasi berikutnya. **

htt p: //mangle-online.com/pidangan/perelean/1354118938

 1. Jelaskan apa tulisan itu?
 2. Bagaimana Anda mengomentari artikel di atas?
 3. Apa yang diceritakan dalam paragraf 1 sampai 4?
 4. Paragraf mana yang menunjukkan sampul teks? Tulis kalimat pertama!
 5. Seberapa sistematiskah tulisan menurut gagasan hidup?

MATERI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

error: Content is protected !!