PEDARAN TRADISI SUNDA

15+ CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA

CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA

15+ CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 15+ CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
15+ CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA.

MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA
MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA

15+ CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA

KAMPUNG MAHMUD
ku Ari Andriansyah

Ti peusar kota Bandung mah kaitung deuket Kampung Mahmud teh, kira-kira 5 km maju ngulon. bisa ngagunakeun angkot Tegalega mahmud atawa kendaraan pribadi. merlukeun waktu perjalanan 30-45 menit. Sanggeus ngaliwatan ngembatna jambatan ci tarum, kakara anjog ka lawang gapurana. Pernahna di desa Mekar Rahayu, Kacamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.Sanggeus ngaliwatan ngembatna jambatan ci tarum, kakara anjog ka lawang gapurana. Pernahna di desa Mekar Rahayu, Kacamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.

Najan kasebutna kampung adat, sabengbatan mah Kampung Mahmud teh taya beda jeung Kampung sejenna. Lebah kamekaranana ge sarua bae. Televisi, radio, hape,jeung barang elektronik sejenna geus lain barang aneh. Ngan pedah tina wangunan nu katagen masih basajan. Di Kampung Mahmud mah di pahing pisang nyieun wangunan tina tembok jeung kaca. Boh pikeun imah boh pikeun masjid. wangunana kudu imah panggung. karerean imahna teh potongan suhunan jolopang.

Kampung nu legana kurang-lewih 7 hektar jeung jumalah masyarakatna 200 KK teh, kaayaan kontur taneuh na kaitung labil, lantaran wewekonna rada ngalengkob jeung aya di Daerah Aliran Sungai (DAS) citarum. Tapi, can pernah ka caahan atawa kabanjiran.

Dina widang atikan ge deuih, Kampung Mahmud mah rada onjoy dibandingkeun Kampung adat sejenna. malah nu tamat SMA jeung paguron luhur ge aya, najan jumlah na masih keneh bisa kaitung ku ramo.

Can aya sumber nu pasti ngeunaan iraha-irahana Kampung Mahmud di adegkeun. Tapi, nurutkeun katerangan, cnah ieu Kampung teh geus hirup ti mimiti abad ka-18, nu raket patalina jeung sumerberna agama Islam di ieu daerah. Nu ngadegkeunnana nyaeta eyang Dalem Abdul Manaf, teureuh Wali Cirebon jeung Sultan Mataram, tina sakeupeul taneuh nu asalna ti Mekah.

Basa Abdul Manaf miang ka Mekah pikeun ibadah haji jeung nyuprih elmu. Samemeh mulang ngadunga hela di gubah Mahmud, deukeut Masjidil Haram. menta pituduh sangkan mulangna ka Tatar sunda meunang tempat anu merenah piekun bumetah ngababakan tur jauh ti penjajah, bari nyebarkeun agama islam. Barang anjog ka hiji tempat nu masih keneh ranca, taneuh sakeupeul ti Mekah teh di ceceubkeun. Ti harita eta tempat dingaranan ‘Kampung Mahmud’, nganding kana ngaran Gubah tea.

Minangka, ciciren Abdul Manaf ngawangun di tengah-tengah kampung. kiwari eta tempat kaitung di sakralkeun. Makam garwana (Uhbah, Usta ,ajeng, sajem jeung Emas) ngajajar di dinya. di hareupna di wangun musola pikeun nu jarah, pagigir-gigir jeung tugu pangeling-ngeling nu di wangun bulan Jumadil Akhir 1405 H(1984 M) ku masarakatna minangka katineung yen anak-incu teh masih keneh mupusti.

Kampung Mahmud terus mekar kalawan ajen-inejen Islam, bari boga aturan sorangan minangka pantrangan. Aturan teh lian ti teu meunang ngawangun tina tembok, oge teu meunang nyien sumur,teu meunang ngingu soang jeung embe, jeung teu meunang nakol goong jeung bedug. Alesanana matak gandeng, bari sieun kagiridig ku penjajah jaman harita. kitu deui kasenian nu mekarna ge raket patalina jeung ka islaman, seperti terebang, kasidahan, jeung nasyib.

Sedeng matak teu meunang nyien sumur, lantaran citarum teh harita mah masih keneh cenebrang herang, bisa di jadikeun kebutuhan hirup. ngan ti taun 1980-an jlug-jleg pabrik. ari miceun limbah na kamana deui iwal ti ka citarum. Nepi ka kiwari caina kotor. boro boro di pake kukumbah dalah diancruban ge matak ateul. nya ku ayana gempungan antara kokolot Kampung jeung masarakatna, di meunangkeun nyarieun sumur.

Sangeus Abdul Manaf tilar dunya, Kampung Mahmud di aping ku kokolot kampung nu bisa di percaya sacara tuluy menuluy tanpa garis keturunan. Biasana di apingna teh ku duaan boh pikeun urasan agama, boh urusan kamasarakatan.

Kagiatan ritual di kampung Mahmud di antara Haolan (sukuran jarah ka makam luluhur unggal Minggu kadua di bulan syawal), Muludan(dibarengan ku ngrumat barang pusaka unggal tanggal 12 mulud), Rajaban(unggal tanggal 20 Rajab), mapag taun anyar islam(dilaksanakeun tanggal 10 muharam, di eusi ku manakiban jeung bubursura Zaelani). jeung tawasulan(unggal malem jumaah).

lian ti eta, kudu ngokolakeun 5 tempat nu di anggap penting, nyaeta masjid nu aya di beh kulon, madrasah jeung bale panglawungan di beh kidul,makam mahmud(makam abdul manaf jeung luluhur kampung sejenna) di beh kaler jeung tugu ciciren di tengah-tengah kampung tea.

Kampung nu masarakatna rea kasab kana tani, meubel, jeung nyieun barang-barang rumah tangga tina kai teh, cenah kungsi ngalaman dina jaman jepang eta sabab na hateup imah na robah jadi make kenteng, teu make injuk atawa eurih deui.

(Dicutat tian majalah cupumanik, No.80 Maret 2010)

(Rancage Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, penerbit Pustaka Jaya, medal taun 2017, Kaca 11-13)

LATIHAN SOAL

 1. Di mana perenahna Kampung Mahmud téh?
 2. Naon nu ngabédakeun Kampung Mahmud jeung kampung séjénna?
 3. Saha nu mimiti ngadegkeun Kampung Mahmud téh?
 4. Naon nu jadi cicirén di Kampung Mahmud téh?
 5. Kumaha asal-usulna bisa dingaranan Kampung Mahmud téh?
 6. Sebutkeun pantrangan naon waé nu aya di Kampung Mahmud?
 7. Naon poko pikiran nu aya dina paragraf kalima?
 8. Jéntrékeun, ritual naon waé nu aya di Kampung Mahmud?
 9. Sebutkeun lima tempat nu kudu dikokolakeun di Kampung Mahmud?
 10. Tuliskeun kecap-kecap nu teu dipikaharti dina éta tulisan!

TEKS PEDARAN TRADISI SUNDA 2

Kampung Kuta: Pantrang Nanggap Wayang

“Ku sabab bareto pangantén awene dinit ku dalang tayang, atuh ti harita karuhun Kampung Kuta ragrag cap, “Candu di lembur nanggap wayang!”

Kampung Kuta sacara administratif kaasup ka Désa Pasir angin, Kacamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Lemburna teu pati lega, kitu deui jumlah pendudukna. Kahirupan wargana tina tatanén jeung nyadap katoung. Nu ngatur kahirupan warga. keur kapentingan pamaréntahan diatur ku RT. RW jeung Kepala Dusun, sedengkeun urusan adat dipupuhuan ku Kuncin jeung Kepala Adat. Sanajan Kampung Kuta teu pati anggang jeung lembur séjénna nu aya di wewengkon Desa Pasir Angin, tapi boh wangunan imah atawa tradisi kaltirupan masarakatna nenggang ti nu lian. Nurutkeun Pupuhu adat Kampung Kuta, unggal léngkah urang Kuta kudu anut kana latali karunun, saperti ngadegkeun imah, tatanggapan, asup ka leuweung tutupan, jeung ngurebkeun mayit.

Wangunan Imah
Dina ngawangun imah teu meunang maké bata, jeung semén, rahabna kudu ngagunakeun kai jeung awi. Kitu deui hateup imah kudu maké kiray atawa injuk kawung. Ogé teu meunang dipaseuk ku paku nu dijieun tina beusi atawa waja. Ku kituna sangkan bahan keur piimaheun tetep nyampak, unggal warga mun ngabogaan anak, sapoé sanggeusna eta orok gubrag ka alam dunya, bapana kudu melak tutuwuhan pangpangna kai jeung kiray. Mun éta amanat karuhun dirempak bakal ngadatangkeun mamala ka pangeusi lembur. Ka nu basangkal, hukumanana daék teu daék kudu pindah ti éta lembur.

Nu ahéng nyaéta waktu ngadegkeun imah, sakumna warga nu aya di éta lembur, sabilulungan ngilu aub ngawangun, sarta teu kaci meunang buruhan. Ngan tangtu baé nu boga imah kudu nyayagikeun kadaharan. Nu dibayar téh ngan ukur tukang. Naon pangna teu meunang maké semén jeung bata, cenah baheula, karuhunna waktu munggaran ngabaladali atawa ngadegkeun lembur, kungsi ngadegkeun wangunan maké bahan tina bata jeung semén. Sangkilang maké tanaga ahli, éta wangunan teu ngadeg ngadeg, malah ujug-ujug dor-dar gelap, padahal harita teh keur usum halodo, Kitu deui mun ngawangun jalan, pantrang maké bahan tina semén jeung aspal.

Sedengkeun alesan hateup imah teu meunang maké kenténg, sabab kenténg mun geus peupeus teu bisa balik deui jadi taneuh, hartina bakal ngotoran éta lembur. Salian ti éta, arsitektur imah kudu maké suhunan panjang, cindekna teu meunang maké pola wangunan léter L atawa léter U, sarta teu meunang nyanghareup ka beulah wétan.

Tatanggapan
Dina hal tatanggapan, boh nyunatan, boh ngawinkeun, atawa hajat séjénna, teu meunang nanggap wayang golék atawa wayang kulit. Nurutkeun Karman, nu jadi sababna patali jeung kajadian nu tumiba karuhunna. Baheula waktu buyutna nanggap wayang, aya kajadian nu ngageunjleungkeun, acara hajat ngadadak kiruh, alatan pangantén awéwé diliwat ku dalang. Eta kajadian mangrupa wiwirang di kolong catang, nya gode nya panjang. Tah ku ayana kajadian sarupa kitu, ragrag pacaduan, sakumna urang Kuta teu meunang nanggap wayang Kasenian nu sok biasa dijadikeun media upacara hajatan nyaéta tayuban, réog jeung seni terebang

Leuweung Tutupan
Umumna kaayaan leuweung nu aya di wewengkon tatar Sunda geus burindit (bulistir réd), tutuwuhana coréngcang alatan loba dijarah ku leungeun-leungeun jalma nu teu boga tanggung jawab. Padahal unggal leuweung geus ditangtayungan ku undang-undang Tapi anéhna téh mun leuweung dijaga ku pamali sok walagri, saperti leuweung tutupan atawa leuweung larangan nu aya di Kampung Kuta. Eta leuweung nu perenahna aya di tapel wates Jawa Barat jeung Jawa Tengah tara kagunasika ku leungeun-leungeun manusa. Unggal warga Kuta atawa warga nu aya di sabudeureun éta leuweung teu wani ngaganggu éta leuweung, cenah sieun kabadi.

Ti mimiti asup ka éta leuwung tartib pisan, kahiji teu meunang maké dadampar suku (sapatu, sendal jeung sajabana), sabisa-bisa kudu nyékér, sarta saméméhna kudu ngumbah suku heula. Salila aya di jero leuweung teu diwenangkeun ngahéot nyiduh, kiih sok komo bubuang kokotor mah, ogé teu meunang miceun runtah barangas kakadékan katut ngadurukan.

Mun ngarempak éta aturan, bakal aya mahluk leuweung nu bakal ngerewed jalma nu teu tuhu kana pamali téa. Leupas tina aya euweuhna mamala, ku ayana pamali saperti kitu kaayaan leuweung kajaga kabersihanana, moal aya kajadian leuweung kahuruan saperti nu kaalaman leuweung di tempat lian, jeung salawasna tutuwuhan nu aya di éta leuweung bakal tetep walagri..

Ngurebkeun Mayit
Mun urang laha-loho ka Kampung Kuta moal manggihan astana atawa kuburan. Ti baheula mula, urang Kuta tara pirajeuneun ngurebkeun mayit di lemburna. Mun pareng aya nu kapapaténan katémbong kacida riweuhna, sabab kudu ngurebkeun layon ka tempat nu rada jauh, nyaéta tonggoheun lembur, aya meureun tilu kilo mah. Malah aya nu dikurebkeun peuntaseun Walungan Cigalontang, Atuh waktu ngagotong pasaran téh kudu ngaraas walungan heula.

Ceuk Karman, lemburna ngan keur jalma hirup, ulah ngubur bugang naon baé, kaasup mayit, cenah sangkan éta lembur beresih, anggang tina panyakit, pangpangna aya amanat ti karuhun nu ngaharamkeun aya astana di lemburna. Mun dirempak, cenah mah sapangeusi kampung bakal katarajang panyakit nu hésé piubareunana.

Ngaruwat Lembur
Dina sataun sakali, sabada panén atawa saencanna mitembeyan, warga Kampung Kuta sok ngayakeun upacara rumut bumi, éta hajat lembur mangrupa sukuran ka Gusti Nu Murbéng Alam, nu geus méré kani’matan ku mangrupa hasil tatanén nu mucekil Saencanna prung hajat, Kuncén lembur jarah heula ka leuweung tutupan, sarta ngiriman ka karuhun, sangkan ditarima iman Islamna. Dina prungna acara dibuka ku tutunggulan, ngiriman, jeung dipungkas ku pintonan sem tayuban,***

Dicutat tina karya: Nana Munajat http://sundanet.com/article/content/265 (tanggal 18 Mei 2017)

(Panggelar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Erlangga, Medal Taun 2017, Kaca 4-5)

LATIHAN SOAL

1. Di mana perenahna Kampung Kuta téh? Kumaha kaayaan lembur jeung kahirupan masarakatna?
2. Naon anu disebut kuncén téh? Kumaha kalungguhanana?
3. Naon wae tatali karuhun nu kudu dianut ku urang Kampung Kuta téh?
4. Kumaha tradisi ngadegkeun imah di Kampung Kuta? Naon balukarna lamun  amanat karuhun dirempak?
5. Ku naon pangna masarakat Kampung Kuta ragrag pacaduan pantrang nanggap wayang?
6. Naon anu disebut leuweung larangan atawa leuweung tutupan téh? Kumaha tradisi masarakat Kampung Kuta mun rék asup ka éta leuweung?
7. Kumaha tarékah urang Kampung Kuta dina ngajaga leuweung?
8. Naon alesanana urang Kampung Kuta tara ngurebkeun mayit atawa ngubur bugang di lemburna?
9. Naon nu disebut upacara ruwat bumi téh? Iraha dilaksanakeunana jeung naon tujuanana éta upacara dilaksanakeun?
10. Kumaha akibat tina ngarémpak aturan adat di Kampung Kuta?

TEKS PEDARAN TRADISI SUNDA 3

NABEUH ANGKLUNG DI SAUNG MANG UDJO

Rék nyobaan nabeuh angklung? Teu kudu mangmang teu kudu salempang, sanajan saméméhna can mikawanoh kana angklung ogé. Datang baé ka Saung Angklung Mang Udjo. Bari dituyun ku para seniman di dinya, harita kénéh bisa ngamaénkeun lagu “Bubuy Bulan” nepi ka lagu “I Have a Dream” dina hiji konsér.

Tah, éta salasahiji daya tarik Saung Angklung Mang Udjo téh. Nu daratang ka dinya, henteu ngan saukur diuk lalajo pintonan, tapi ogé dilibetkeun langsung dina pagelaran. Babarengan nabeuh angklung. Dituyun ku MC jeung seniman-seniman nu umurna antara 4-16 taun, suasana téh jadi hégar. Ratusan jelema anu daratang harita, ti mimiti barudak SD nepi ka wisatawan bulé, babarengan nabeuh angklung.

Saung Angklung Mang Udjo téh samodél imah atawa padepokan seni, anu perenahna di Jalan Padasuka Bandung. Sanajan aya di sisi jalan, padepokan anu legana kurang leuwih dua héktar téh, aya di tengah pilemburan anu gegek. Bédana jeung imah nu séjén téh, di wewengkon padepokan mah loba rungkun awi, tangkal kalapa, jeung tatangkalan lianna. Hawana jadi karasa leuwih seger.

Saung Angklung Mang Udjo diadegkeun taun 1967, ku alpukahna seniman angklung Udjo Ngalagena suwargi. Salasahiji udaganana nya éta ngamumulé jeung ngamekarkeun waditra tina awi. Anu matak di dinya ogé aya béngkél tempat nyieun jeung neundeun angklung, anu rék diékspor ka Koréa, Jepang, Walanda, Perancis, jeung Amérika. Jadi salian ti lalajo pintonan jeung milu nabeuh angklung téh, urang ogé bisa nyaksian nu keur nyarieun angklung.

Unggal poé, saréngséna sakola, barudak lembur anu aya di sabu deureun padepokan dialajar nyanyi, tari, jeung nabeuh angklung. Soréna diajak mentas pikeun ngahibur anu daratang.

“Barudak anu ngiringan kana ieu pagelaran téh, yuswana antara tilu dugi ka 16 taun,” ceuk Ika jeung Mayang, urut pamaén angklung anu kiwari mindeng jadi MC.

Lain ngan saukur kasenian anu diajarkeunana téh. Ti leuleutik baru dak geus diajar nyarita ku basa Inggris. Anu matak tong kagét, upama dina pintonan, aya budak satepak anu wani nyarita di panggung, “My name is Rian. I am six years old….” jeung saterusna. Atuh salila mancén tugasna jadi MC, Ika jeung Mayang teu éléh paséhatna ku penyiar televisi programa basa Inggris, dina waktu nerangkeun pintonan ka nu daratang. Kitu deui waktu nuyun cara-cara nabeuh angklung ka urang asing.

Mémang anu daratang ka Saung Angklung Mang Udjo téh, loba turis asingna. Tokoh-tokoh penting ti Malaysia, Filipina, Thailand, Walanda, Amérika, Jérman, jeung Perancis, katut nagara séjénna kungsi ngadong don ka dinya. Pikeun nohonan pameredih sawatara pihak, loba seniman Saung Angklung Mang Udjo anu ngalanglang ka mancanagara, salian ti di Indonésia téh.

Malah seniman ti Saung Angklung Mang Udjo sababaraha kali nga luluguan nabeuh angklung anu asup kana catetan “Guinness World Records”. Rebuan jelema ti rupa-rupa bangsa nabeuh angklung di Beijing Cina jeung Washington D.C. Amérika Serikat. Rékor dunia panganyarna, poé Saptu, 13 Séptémber 2014, teu kurang ti 6.100 urang babarengan nabeuh angklung di Adelaide, Australia. Anu matak hemeng bangsa bangsa séjén, kalolobanana anu milu nabeuh angklung harita, can kungsi nabeuh angklung saméméhna, malah nyarekel angklungna ogé kakara. Tapi maranéhna bisa babarengan ngamaénkeun lagu has Australia “Waltzing Matilda” jeung “Happy Birthday to You”.

Saung Angklung Mang Udjo kiwari jadi salasahiji obyek wisata budaya Sunda anu kajojo di Kota Bandung. Mémang lalajo pintonan kasenian Sunda di Saung Angklung Mang Udjo, henteu pikaboseneun. Aya pintonan wayang golék, arumba, jeung pésta rayat. Pangpangna mah dina ahir acara, urang bisa milu aub dina konsér angklung. Ngamaénkeun lagu-lagu anu keur populér harita, kaasup lagu-lagu Barat saperti “I Have a Dream” jeung “We are the World”. Kalan-kalan, babarengan jeung turis turis ti mancanagara.

(BRT/tina sawatara sumber)
(Cahara Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 2-4)

LATIHAN SOAL

 1. Di mana perenahna Saung Angklung Mang Udjo téh?
 2. Naon salasahiji daya tarik Saung Angklung Mang Udjo téh?
 3. Naon bédana Saung Angklung Mang Udjo jeung wangunan di sabu deureunana?
 4. Saha anu ngadegkeun Saung Angklung Mang Udjo téh? Iraha diadeg keunana?
 5. Naon anu jadi udagan Mang Udjo ngadegkeun Saung Angklung téh?
 6. Salian ti mintonkeun kasenian Sunda, naon deui kagiatan di Saung Angklung Mang Udjo téh?
 7. Saha baé anu daratang ka Saung Angklung Mang Udjo téh?
 8. Saha deuih anu sok nuyun paraturis nabeuh angklung?
 9. Naon baé préstasi paraseniman angklung ti Saung Angklung Mang Udjo di mancanagara?
 10. Naon anu matak hémeng bangsa séjén ngeunaan angklung téh?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 15+ CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-pedaran-tradisi-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/pedaran-tradisi-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL PEDARAN TRADISI SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

KAMPUNG MAHMUD

Dari pusat kota Bandung, saya hitung dekat Kampung Mahmud, sekitar 5 km arah barat. bisa menggunakan angkut tegalega mahmud atau kendaraan pribadi. membutuhkan waktu tempuh 30-45 menit. Setelah melewati jembatan tarum, baru sampai di gapura. Sesampai di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung Setelah melalui pembangunan jembatan di Tarum baru sampai di pintu gerbang. Sesampai di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung.

Meski merupakan desa adat, alasan saya adalah Desa Mahmud tidak berbeda dengan desa lainnya. Pertumbuhan lebah juga sama. Televisi, radio, ponsel, dan barang elektronik lainnya bukanlah hal yang aneh. Manfaat satu-satunya membangun gedung masih sederhana. Di Kampung Mahmud, saya biasa membuat pisang dari dinding dan kaca. Baik untuk rumah maupun untuk masjid. Bangunannya harus berupa rumah panggung. Rumahnya adalah sepotong jolopang.

Luas wilayah desa sekitar 7 hektar dengan jumlah penduduk 200 KK, kondisi kontur tanah dan hitungannya tidak stabil, karena wilayahnya cukup luas dan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Namun, tidak pernah terjadi banjir atau banjir.

KUMPULAN PEDARAN TRADISI SUNDA

Di bidang pendidikan lagi, Kampung Mahmud cukup menggembirakan dibanding kampung adat lainnya. bahkan lulusan SMA dan universitas pun bisa kesana, meski jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari.

Tidak ada sumber pasti kapan Desa Mahmud didirikan. Namun menurut gambarannya, cnah merupakan desa yang telah hidup sejak awal abad ke-18, yang erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di daerah ini. Pendirinya adalah nenek dari Dalem Abdul Manaf, penjangkauan Wali Cirebon dan Sultan Mataram, dari segenggam tanah yang berasal dari Mekah.

Basa Abdul Manaf pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar sains. Sebelum kembali untuk mendengarkan aula di gubuk Mahmud, dekat Masjidil Haram. meminta bimbingan agar ia bisa kembali ke Tatar Sunda untuk mendapatkan tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk tinggal di dalam dan jauh dari penjajah, sekaligus menyebarkan agama Islam. Barang sampai di tempat yang masih berantakan, segenggam tanah dari Mekah di ceceubkeun. Sejak saat itu tempat itu dinamai ‘Kampung Mahmud’, mengacu pada nama teh Gubah.

15+ CONTOH PEDARAN TRADISI SUNDA

Karena itu, tebakan Abdul Manaf dibangun di tengah kampung. sekarang itu adalah tempat yang tak terhitung jumlahnya di tempat suci. Makam pasangan (Uhbah, Usta, Maya, Sajem dan Emas) berbaris di sana. Nantinya dalam bentuk musola untuk jarahan, pinggiran dan tugu yang berupa bulan Jumadil Akhir 1405 H (1984 M) oleh masyarakat sebagai tanda bahwa cucu-cucunya masih membusuk.

Kampung Mahmud terus berkembang dengan agen Islam, sementara memiliki aturannya sendiri sebagai larangan. Aturannya adalah selain tidak boleh membangun dari tembok, juga tidak boleh membangun sumur, tidak boleh memiliki angsa dan kambing, dan tidak boleh goong goong dan bedug. Alasannya harus ditambah, sembari takut diserang oleh penjajah saat itu. serta kesenian ge yang berkembang erat kaitannya dengan Islam, seperti terbang, kasidahan, dan nasyib.

Media tidak boleh bikin sumur, karena citarum kalo masih cenebrang terang, bisa dijadikan kebutuhan hidup. hanya dari tahun 1980-an pabrik itu runtuh. jauhi sampah dan kembali kecuali ke citarum. Sampai sekarang air kotor. boro boro di pake kukumbah dalah diancruban ge matak ateul. dengan adanya pertemuan antara sesepuh desa dan masyarakat, untuk menceritakan sumur.

KUMPULAN PEDARAN TRADISI SUNDA

Setelah Abdul Manaf meninggal, Kampung Mahmud dikepung oleh sesepuh kampung yang bisa dipercaya terus menerus tanpa garis keturunan. Biasanya di apingna oleh keduanya baik untuk urusan agama, ataupun urusan sosial

Kegiatan ritual di Desa Mahmud antara Haolan (berkat ziarah ke makam setiap Minggu kedua bulan Syawal), Muludan (bersamaan dengan pemeliharaan pusaka setiap 12 mulud), Rajaban (setiap 20 Rajab), Tahun Baru Islam (dilaksanakan pada 10 muharam, isi dengan manakiban dan bubursura Zaelani). dan tawasulan (setiap Jumat malam).

Selain itu, Anda harus mengelola 5 tempat yang dianggap penting, yaitu masjid di beh barat, madrasah dan balai di beh selatan, makam mahmud (makam abdul manaf dan sesepuh desa lainnya) di beh utara dan tugu jatuhkan di tengah. desa teh.

Desa yang masyarakatnya banyak bergerak di bidang pertanian, furniture, dan pembuatan barang-barang rumah tangga dari kayu tersebut, menurutnya pernah mengalami di zaman Jepang karena atapnya diubah menjadi menggunakan kenteng, tidak menggunakan injuk atau eurih lagi.

(Dikutip dari majalah cupumanik, No.80 Maret 2010)

Kampung Kuta: Pantrang Nanggap Wayang

“Karena bareto awene pengantin dinit oleh dalang, saya sejak saat itu nenek moyang Kampung Kuta jatuh cap,” Candu di lembur menganggap wayang!”

Kampung Kuta secara administratif termasuk dalam Desa Pasir angin, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Lemburna tidak terlalu luas, begitu pula populasinya. Kehidupan warga bertani dan menyadap katoung. Itu mengatur kehidupan warga negara. untuk kepentingan pemerintahan yang diatur oleh RT. RW dan Kepala Kebun, sementara itu

Urusan adat diketuai oleh Kuncin dan Kepala Bea Cukai. Meski Kampung Kuta bukanlah tempat barbeque dan lembur lainnya yang ada di kawasan Desa Pasir Angin, namun baik bangunan rumah maupun tradisi meliput masyarakat lebih santai dari yang lain. Menurut ketua adat Kampung Kuta, setiap langkah Kuta harus berpegang pada latali karunun, seperti mendirikan rumah, tanggap, memasuki tutupan hutan, dan memusnahkan mayat.

Bangunan rumah

Dalam membangun rumah tidak bisa menggunakan batu bata, dan semen, rahabna harus menggunakan kayu dan bambu. Jadi lagi-lagi atap rumah harus menggunakan kiray atau linggis. Itu juga tidak tertusuk paku yang terbuat dari besi atau baja. Agar bahan untuk pemakaman tetap utuh, setiap warga memiliki anak, sehari setelah bayi jatuh ke alam, ayah harus menanam tanaman yang paling berkayu dan kiray. Jika amanat leluhur dilanggar maka akan membawa mamalia ke pembayar lembur. Sebaliknya, hukumannya rela tak rela harus pindah dari waktu lembur itu.

Yang aneh adalah waktu untuk mendirikan rumah, semua penghuninya lembur, banyak rasa sakit yang terlibat dalam membangun, dan tidak bisa mendapatkan tenaga kerja. Tentu saja orang yang memiliki rumah harus mengekspos makanannya. Yang dibayar hanya yang terakhir. Yang panga tidak bisa pakai semen dan batu bata, katanya dulu, nenek moyang yang pertama kali membangun atau mendirikan lembur, harus mendirikan bangunan menggunakan bahan batu bata dan semen. Menggunakan tenaga ahli, bangunan tidak berdiri diam, bahkan tiba-tiba gelap gulita, padahal hari sudah memasuki musim kemarau, Jadi lagi-lagi untuk membangun jalan, pantrang menggunakan bahan semen dan aspal.

Sedangkan alasan atap rumah tidak boleh menggunakan kenteng, karena kenteng jika dipatahkan tidak bisa kembali ke tanah, berarti akan mencemarinya seiring waktu. Selain itu, arsitektur rumah sebaiknya menggunakan setting panjang, pastikan tidak menggunakan pola bangunan huruf L atau huruf U, dan tidak menghadap ke timur.

Akan diterima

Dalam hal tanggapan, baik khitanan, baik perkawinan, atau maksud lain, tidak boleh menanggapi wayang atau wayang. Menurut Karman, hal itu terkait dengan peristiwa yang jatuh pada leluhurnya. Dahulu ketika kakek mempertimbangkan wayang, ada peristiwa yang mengejutkan, peristiwa niat kacau tiba-tiba, karena pengantin melewati dalang. Kebetulan seorang wiwirang di ruang bawah tanah cabang, dewanya panjang. Sehingga dengan adanya kejadian serupa, namun berantakan, seluruh masyarakat Kuta tidak sempat menanggapi kesenian wayang yang selalu dijadikan media upacara hajatan yaitu tayuban, reog dan seni terbang.

Tutupan Hutan

Umumnya, kondisi hutan di kawasan Tatar adalah burindit (merah gundul), tanamannya busuk karena banyak dijarah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Padahal setiap hutan dilindungi undang-undang Namun kekurangannya adalah hutan yang dilindungi oleh para penggarap selalu disesalkan, seperti hutan tutupan atau hutan larangan yang ada di Kampung Kuta. Merupakan hutan yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dan dimanfaatkan oleh tangan manusia. Setiap warga Kuta atau warga yang ada di sekitar hutan tidak berani mengganggu hutan, katanya karena takut.

Dari awal masuk hutan sangat tertib, pertama tidak sempat memakai alas kaki (sepatu, sandal dll), sebisa mungkin harus digoyang-goyang, dan harus membasuh kaki terlebih dahulu. Selama saya tinggal di hutan saya tidak diperbolehkan meludah, kadang buang air kecil bahkan membuang kotoran saya, juga tidak boleh membuang sampah barang dan membakar.

Jika Anda melanggar aturan, akan ada makhluk hutan yang akan mengganggu mereka yang tidak mematuhi tukang cukur. Selain tidak adanya mamalia, dengan adanya pembudidaya tersebut maka kondisi hutan tetap terjaga kebersihannya, tidak akan terjadi kebakaran hutan seperti yang dialami hutan di tempat lain, dan selalu tumbuhan yang ada di dalam hutan akan tetap terjaga kelestariannya.

Hancurkan Mayat

Jika kita pergi ke Kampung Kuta kita tidak akan menemukan keraton atau kuburan. Sejak awal, masyarakat Kuta takut menyentuh mayat-mayat setelahnya. Kalau penjaga di sana kematian tampak sangat sibuk, karena mereka harus memindahkan mayat ke tempat yang cukup jauh, yaitu menunggu lembur, mungkin ada tiga kilogram milikku. Sebenarnya ada penyeberangan Sungai Cigalontang, menurut saya waktu angkut pasar harus explore sungai dulu.

Karman mengatakan, lembur hanya untuk orang hidup, jangan mengubur puing-puing, termasuk mayat, katanya lembur untuk membersihkannya, terpanggang dari penyakit, yang terbaik ada ama

Kampung Kuta: Pantrang Nanggap Wayang

“Karena bareto awene pengantin dinit oleh dalang, saya sejak saat itu nenek moyang Kampung Kuta jatuh cap,” Candu di lembur menganggap wayang!”

Kampung Kuta secara administratif termasuk dalam Desa Pasir angin, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Lemburna tidak terlalu luas, begitu pula populasinya. Kehidupan warga bertani dan menyadap katoung. Itu mengatur kehidupan warga negara. untuk kepentingan pemerintahan yang diatur oleh RT. RW dan Kepala Kebun, sementara itu

Urusan adat diketuai oleh Kuncin dan Kepala Bea Cukai. Meski Kampung Kuta bukanlah tempat barbeque dan lembur lainnya yang ada di kawasan Desa Pasir Angin, namun baik bangunan rumah maupun tradisi meliput masyarakat lebih santai dari yang lain. Menurut ketua adat Kampung Kuta, setiap langkah Kuta harus berpegang pada latali karunun, seperti mendirikan rumah, tanggap, memasuki tutupan hutan, dan memusnahkan mayat.

Bangunan rumah

Dalam membangun rumah tidak bisa menggunakan batu bata, dan semen, rahabna harus menggunakan kayu dan bambu. Jadi lagi-lagi atap rumah harus menggunakan kiray atau linggis. Itu juga tidak tertusuk paku yang terbuat dari besi atau baja. Agar bahan untuk pemakaman tetap utuh, setiap warga memiliki anak, sehari setelah bayi jatuh ke alam, ayah harus menanam tanaman yang paling berkayu dan kiray. Jika amanat leluhur dilanggar maka akan membawa mamalia ke pembayar lembur. Sebaliknya, hukumannya rela tak rela harus pindah dari waktu lembur itu.

Yang aneh adalah waktu untuk mendirikan rumah, semua penghuninya lembur, banyak rasa sakit yang terlibat dalam membangun, dan tidak bisa mendapatkan tenaga kerja. Tentu saja orang yang memiliki rumah harus mengekspos makanannya. Yang dibayar hanya yang terakhir. Yang panga tidak bisa pakai semen dan batu bata, katanya dulu, nenek moyang yang pertama kali membangun atau mendirikan lembur, harus mendirikan bangunan menggunakan bahan batu bata dan semen. Menggunakan tenaga ahli, bangunan tidak berdiri diam, bahkan tiba-tiba gelap gulita, padahal hari sudah memasuki musim kemarau, Jadi lagi-lagi untuk membangun jalan, pantrang menggunakan bahan semen dan aspal.

Sedangkan alasan atap rumah tidak boleh menggunakan kenteng, karena kenteng jika dipatahkan tidak bisa kembali ke tanah, berarti akan mencemarinya seiring waktu. Selain itu, arsitektur rumah sebaiknya menggunakan setting panjang, pastikan tidak menggunakan pola bangunan huruf L atau huruf U, dan tidak menghadap ke timur.

Akan diterima

Dalam hal tanggapan, baik khitanan, baik perkawinan, atau maksud lain, tidak boleh menanggapi wayang atau wayang. Menurut Karman, hal itu terkait dengan peristiwa yang jatuh pada leluhurnya. Dahulu ketika kakek mempertimbangkan wayang, ada peristiwa yang mengejutkan, peristiwa niat kacau tiba-tiba, karena pengantin melewati dalang. Kebetulan seorang wiwirang di ruang bawah tanah cabang, dewanya panjang. Sehingga dengan adanya kejadian serupa, namun berantakan, seluruh masyarakat Kuta tidak sempat menanggapi kesenian wayang yang selalu dijadikan media upacara hajatan yaitu tayuban, reog dan seni terbang.

Tutupan Hutan

Umumnya, kondisi hutan di kawasan Tatar adalah burindit (merah gundul), tanamannya busuk karena banyak dijarah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Padahal setiap hutan dilindungi undang-undang Namun kekurangannya adalah hutan yang dilindungi oleh para penggarap selalu disesalkan, seperti hutan tutupan atau hutan larangan yang ada di Kampung Kuta. Merupakan hutan yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dan dimanfaatkan oleh tangan manusia. Setiap warga Kuta atau warga yang ada di sekitar hutan tidak berani mengganggu hutan, katanya karena takut.

Dari awal masuk hutan sangat tertib, pertama tidak sempat memakai alas kaki (sepatu, sandal dll), sebisa mungkin harus digoyang-goyang, dan harus membasuh kaki terlebih dahulu. Selama saya tinggal di hutan saya tidak diperbolehkan meludah, kadang buang air kecil bahkan membuang kotoran saya, juga tidak boleh membuang sampah barang dan membakar.

Jika Anda melanggar aturan, akan ada makhluk hutan yang akan mengganggu mereka yang tidak mematuhi tukang cukur. Selain tidak adanya mamalia, dengan adanya pembudidaya tersebut maka kondisi hutan tetap terjaga kebersihannya, tidak akan terjadi kebakaran hutan seperti yang dialami hutan di tempat lain, dan selalu tumbuhan yang ada di dalam hutan akan tetap terjaga kelestariannya.

Hancurkan Mayat

Jika kita pergi ke Kampung Kuta kita tidak akan menemukan keraton atau kuburan. Sejak awal, masyarakat Kuta takut menyentuh mayat-mayat setelahnya. Kalau penjaga di sana kematian tampak sangat sibuk, karena mereka harus memindahkan mayat ke tempat yang cukup jauh, yaitu menunggu lembur, mungkin ada tiga kilogram milikku. Sebenarnya ada penyeberangan Sungai Cigalontang, menurut saya waktu angkut pasar harus explore sungai dulu.

Karman mengatakan, lembur hanya untuk orang hidup, jangan mengubur puing-puing, termasuk mayat, katanya lembur untuk membersihkannya, terpanggang dari penyakit, yang terbaik ada ama

Kampung Kuta: Pantrang Nanggap Wayang

“Karena bareto awene pengantin dinit oleh dalang, saya sejak saat itu nenek moyang Kampung Kuta jatuh cap,” Candu di lembur menganggap wayang!”

Kampung Kuta secara administratif termasuk dalam Desa Pasir angin, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Lemburna tidak terlalu luas, begitu pula populasinya. Kehidupan warga bertani dan menyadap katoung. Itu mengatur kehidupan warga negara. untuk kepentingan pemerintahan yang diatur oleh RT. RW dan Kepala Kebun, sementara itu

Urusan adat diketuai oleh Kuncin dan Kepala Bea Cukai. Meski Kampung Kuta bukanlah tempat barbeque dan lembur lainnya yang ada di kawasan Desa Pasir Angin, namun baik bangunan rumah maupun tradisi meliput masyarakat lebih santai dari yang lain. Menurut ketua adat Kampung Kuta, setiap langkah Kuta harus berpegang pada latali karunun, seperti mendirikan rumah, tanggap, memasuki tutupan hutan, dan memusnahkan mayat.

Bangunan rumah

Dalam membangun rumah tidak bisa menggunakan batu bata, dan semen, rahabna harus menggunakan kayu dan bambu. Jadi lagi-lagi atap rumah harus menggunakan kiray atau linggis. Itu juga tidak tertusuk paku yang terbuat dari besi atau baja. Agar bahan untuk pemakaman tetap utuh, setiap warga memiliki anak, sehari setelah bayi jatuh ke alam, ayah harus menanam tanaman yang paling berkayu dan kiray. Jika amanat leluhur dilanggar maka akan membawa mamalia ke pembayar lembur. Sebaliknya, hukumannya rela tak rela harus pindah dari waktu lembur itu.

Yang aneh adalah waktu untuk mendirikan rumah, semua penghuninya lembur, banyak rasa sakit yang terlibat dalam membangun, dan tidak bisa mendapatkan tenaga kerja. Tentu saja orang yang memiliki rumah harus mengekspos makanannya. Yang dibayar hanya yang terakhir. Yang panga tidak bisa pakai semen dan batu bata, katanya dulu, nenek moyang yang pertama kali membangun atau mendirikan lembur, harus mendirikan bangunan menggunakan bahan batu bata dan semen. Menggunakan tenaga ahli, bangunan tidak berdiri diam, bahkan tiba-tiba gelap gulita, padahal hari sudah memasuki musim kemarau, Jadi lagi-lagi untuk membangun jalan, pantrang menggunakan bahan semen dan aspal.

Sedangkan alasan atap rumah tidak boleh menggunakan kenteng, karena kenteng jika dipatahkan tidak bisa kembali ke tanah, berarti akan mencemarinya seiring waktu. Selain itu, arsitektur rumah sebaiknya menggunakan setting panjang, pastikan tidak menggunakan pola bangunan huruf L atau huruf U, dan tidak menghadap ke timur.

Akan diterima

Dalam hal tanggapan, baik khitanan, baik perkawinan, atau maksud lain, tidak boleh menanggapi wayang atau wayang. Menurut Karman, hal itu terkait dengan peristiwa yang jatuh pada leluhurnya. Dahulu ketika kakek mempertimbangkan wayang, ada peristiwa yang mengejutkan, peristiwa niat kacau tiba-tiba, karena pengantin melewati dalang. Kebetulan seorang wiwirang di ruang bawah tanah cabang, dewanya panjang. Sehingga dengan adanya kejadian serupa, namun berantakan, seluruh masyarakat Kuta tidak sempat menanggapi kesenian wayang yang selalu dijadikan media upacara hajatan yaitu tayuban, reog dan seni terbang.

Tutupan Hutan

Umumnya, kondisi hutan di kawasan Tatar adalah burindit (merah gundul), tanamannya busuk karena banyak dijarah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Padahal setiap hutan dilindungi undang-undang Namun kekurangannya adalah hutan yang dilindungi oleh para penggarap selalu disesalkan, seperti hutan tutupan atau hutan larangan yang ada di Kampung Kuta. Merupakan hutan yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dan dimanfaatkan oleh tangan manusia. Setiap warga Kuta atau warga yang ada di sekitar hutan tidak berani mengganggu hutan, katanya karena takut.

Dari awal masuk hutan sangat tertib, pertama tidak sempat memakai alas kaki (sepatu, sandal dll), sebisa mungkin harus digoyang-goyang, dan harus membasuh kaki terlebih dahulu. Selama saya tinggal di hutan saya tidak diperbolehkan meludah, kadang buang air kecil bahkan membuang kotoran saya, juga tidak boleh membuang sampah barang dan membakar.

Jika Anda melanggar aturan, akan ada makhluk hutan yang akan mengganggu mereka yang tidak mematuhi tukang cukur. Selain tidak adanya mamalia, dengan adanya pembudidaya tersebut maka kondisi hutan tetap terjaga kebersihannya, tidak akan terjadi kebakaran hutan seperti yang dialami hutan di tempat lain, dan selalu tumbuhan yang ada di dalam hutan akan tetap terjaga kelestariannya.

Hancurkan Mayat

Jika kita pergi ke Kampung Kuta kita tidak akan menemukan keraton atau kuburan. Sejak awal, masyarakat Kuta takut menyentuh mayat-mayat setelahnya. Kalau penjaga di sana kematian tampak sangat sibuk, karena mereka harus memindahkan mayat ke tempat yang cukup jauh, yaitu menunggu lembur, mungkin ada tiga kilogram milikku. Sebenarnya ada penyeberangan Sungai Cigalontang, menurut saya waktu angkut pasar harus explore sungai dulu.

Karman mengatakan, lembur hanya untuk orang hidup, jangan mengubur puing-puing, termasuk mayat, katanya lembur untuk membersihkannya, terpanggang dari penyakit, yang terbaik ada

nat dari para leluhur yang melarang ada astana lemburna. Jika terkena, kata dia, warga desa akan segera terkena penyakit yang sulit.

Perlakukan Lembur

Setahun sekali, saat panen dimulai atau menjelang awal, warga Kampung Kuta selalu mengadakan upacara rumut bumi, niat lembur itu adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kani’matan dengan hasil pertanian yang kurang baik Sebelum dipangkas niat, untuk menutupi hutan, dan mengirim mereka ke nenek moyang, untuk membuat mereka menerima iman Islam. Diakhir acara dibuka dengan presentasi, penyampaian, dan diakhiri dengan performance,***

Dikutip dari pekerjaan: Nana Munajat
http://sundanet.com/article/content/265
pada tanggal 18 Mei 2017.

(Presenter Pembelajaran Bahasa Sunda Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK, Penerbit Erlangga, Medal of the Year 2017, Hal 4-5)

Agar lebih memahami isi uraian di atas, silahkan jawab beberapa pertanyaan di bawah ini!

 1. Di manakah lokasi Kampung Kuta? Bagaimana keadaan lembur dan kehidupan masyarakat?
 2. Apa itu lisensi? Apa perannya?
 3. Apa ikatan leluhur yang harus dianut oleh masyarakat Kampung Kuta?
 4. Bagaimana tradisi mendirikan rumah di Kampung Kuta? Apa akibatnya jika amanat leluhur dilanggar?
 5. Bagaimana masyarakat Kampung Kuta terjerumus dalam pemikiran wayang?
 6. Apa yang dimaksud dengan hutan larangan atau hutan tutupan? Bagaimana tradisi masyarakat Kampung Kuta yang ingin memasuki hutan?
 7. Bagaimana pendekatan Kampung Kuta dalam menjaga hutan?
 8. Apa alasan masyarakat Kuta menguburkan jenazah atau menguburkan jenazah di lembur?
 9. Apa yang disebut dengan upacara ruwat bumi? Kapan diadakan dan untuk tujuan apa upacara itu diadakan?
 10. Apa akibat dari melanggar aturan adat di Kampung Kuta?

NABEUH ANGKLUNG DI SAUNG MANG UDJO

Ingin mencoba angklung? Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu khawatir, meskipun sebelumnya Anda belum mengenal angklung juga. Ia datang ke Saung Angklung Mang Udjo. Selama disetting oleh artis-artis di sana, penonton tetap bisa memainkan lagu “Bubuy Bulan” hingga lagu “Aku Punya Impian” dalam sebuah konser.

Nah, itulah salah satu daya tarik Saung Angklung Mang Udjo. Pengunjung tidak hanya duduk untuk menonton pertunjukan, tetapi juga berpartisipasi langsung dalam pertunjukan. Bersama-sama mencuci angklung. Diiringi MC dan artis berusia antara 4-16 tahun, suasana begitu semarak. Ratusan orang yang datang hari itu, dari anak SD hingga turis kulit putih, bersama-sama mencuci angklung.

Saung Angklung Mang Udjo adalah sebuah rumah atau padepokan seni yang terletak di Jalan Padasuka Bandung. Meski berada di pinggir jalan, pertapaan ini berukuran kurang lebih dua hektare, terletak di tengah semak belukar. Bedanya dengan rumah lainnya, di areal pertapaan saya banyak terdapat semak bambu, pohon kelapa, dan pohon lainnya. Udara terasa lebih segar.

Saung Angklung Mang Udjo didirikan pada tahun 1967, oleh alpukahna seniman angklung Udjo Ngalagena suwargi. Salah satu tujuannya adalah membudidayakan dan mengembangkan waditra bambu. Pemeran disana juga ada workshop pembuatan dan penyimpanan angklung, yang akan diekspor ke Korea, Jepang, Belanda, Perancis, dan Amerika. Jadi selain menonton pertunjukan dan ikut mencuci angklung, kita juga bisa menyaksikan angklung yang sedang dipentaskan.

Setiap hari, sepulang sekolah, anak-anak lembur yang berada di sabu dekat padepokan belajar menyanyi, menari, dan mencuci angklung. Sore hari, kami berbincang baru-baru ini untuk menghibur para pengunjung.

“Anak-anak yang mengiringi pementasan ini berusia antara tiga hingga 16 tahun,” ujar Ika dan Mayang, mantan pemain angklung yang kini kerap menjadi MC.

Lain hanyalah seni yang diajarkan. Sejak kecil saya telah belajar berbicara bahasa Inggris. Anehnya, jika di acara itu, ada anak laki-laki berjalan kaki yang berani berbicara di atas panggung, “Nama saya Rian. Saya berumur enam tahun….” dan seterusnya. Saya selama masa pensiunnya sebagai MC, Ika dan Mayang tidak kehilangan nasihat dari penyiar program televisi berbahasa Inggris, pada saat menjelaskan acara kepada para pengunjung. Jadi sudah waktunya untuk berterima kasih kepada cara mencuci angklung kepada orang asing.

Memang, pengunjung Saung Angklung Mang Udjo banyak turis asing. Tokoh-tokoh penting dari Malaysia, Filipina, Thailand, Belanda, Amerika, Jerman, dan Prancis, serta negara-negara lain telah menyumbang untuk itu. Untuk memenuhi kepahitan beberapa pihak, banyak seniman Saung Angklung Mang Udjo yang merantau ke luar negeri, selain di Indonesia.

Bahkan artis dari Saung Angklung Mang Udjo ini berulang kali menjadi leader angklung yang masuk dalam “Guinness World Records”. Ribuan orang dari berbagai negara memainkan angklung di Beijing China dan Washington D.C. AMERIKA SERIKAT. Rekor dunia terbaru, pada Sabtu 13 September 2014, tak kurang 6.100 orang bersama-sama mencuci angklung di Adelaide, Australia. Bangsa lain yang hari itu sebagian besar ikut mencuci angklung, belum pernah mencuci angklung, bahkan hanya mengambil angklung. Namun mereka bisa bersama-sama memainkan lagu khas Australia “Waltzing Matilda” dan “Happy Birthday to You”.

Saung Angklung Mang Udjo kini menjadi salah satu tempat wisata budaya terpopuler di Bandung. Memang, menonton pertunjukan seni R&B di Saung Angklung Mang Udjo, tidak membosankan. Ada pertunjukan wayang, arumba, dan pesta rakyat. Yang terpenting di akhir acara, kita bisa berpartisipasi dalam konser angklung. Dia memainkan lagu-lagu yang populer saat itu, termasuk lagu-lagu Barat seperti “I Have a Dream” dan “We are the World”. Baru-baru ini, bersama dengan turis dari luar negeri.

(BRT/dari beberapa sumber)
(Cahara Basa Sunda Untuk Siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII, Penerbit Geger Sunten, Medali Tahun 2017, Hal 2-4)

 1. Di manakah lokasi Saung Angklung Mang Udjo?
 2. Apa saja yang menjadi daya tarik Saung Angklung Mang Udjo?
 3. Apa perbedaan antara Saung Angklung Mang Udjo dan gedung di Sabu yang berdekatan?
 4. Siapa pendiri Saung Angklung Mang Udjo? Kapan didirikan?
 5. Apa tujuan Mang Udjo mendirikan Saung Angklung?
 6. Selain menampilkan seni R&B, kegiatan apa lagi yang ada di Saung Angklung Mang Udjo?
 7. Siapa pendatang baru Saung Angklung Mang Udjo?
 8. Siapa lagi yang selalu meminta paraturis untuk mencuci angklung?
 9. Apa saja prestasi seniman angklung Saung Angklung Mang Udjo di luar negeri?
 10. Apa yang menjadi perhatian bangsa lain tentang angklung?
error: Content is protected !!