MATERI SISINDIRAN SUNDA

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI SISINDIRAN SUNDA

  MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  disebut pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi témpas sindir (berbalas pantun). Upama nilik wangunna, sisindiran téh kauger (dibatasi) ku purwakanti (sasaruaan kecap atawa engang), jumlah engang (suku kata) dina unggal jajar (padalisan), jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana karya sastra wangun ugeran (puisi). Satuluyna, mun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran téh bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan: paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Malah aya ogé nu nyebutkeun yén tatarucingan gé kaasup kana sisindiran.

 • MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA
  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI SISINDIRAN SUNDA,  SISINDIRAN

  MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA

  Sisindiran nyaéta karya sastra wangun puisi (ugeran) anu ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (bait) jeung padalusan (baris). Unggal padalisan ilaharna diwangun ku dalapan engang (suku kata). Tujuana pikeun nepikeun eusi haté, pikiran, atawa pamaksudan ka jalma séjén bari henteu togmol téa. Nu dipiharep sangkan eusi omongan téh katarimana henteu matak kasigeung atawa nyeri haté.

error: Content is protected !!