WARTA SUNDA

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA,  WARTA SUNDA

  MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

  hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana warta téh sok dimuat dina média citak atawa diumumkeun dina radio/TV. Ari jalma nu sok nyieunan warta, sok disebut wartawan atawa jurnalis. Nulis warta mah rada béda jeung nyieun tulisan séjénna. Ku kituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana, copélna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W + 1H téa, nyaéta: who (saha), why (naha, ku naon), what (naon), when (iraha), where (di mana), jeung how (kumaha).

 • WARTA SUNDA

  WARTA SUNDA ONLINE

  Assalamu’alaikum wrwb. Seja nguningakeun ka sadérék sadayana, réhna OSIS SMA urang téh badé ngayakeun Pasinggiri Musik Karinding antar kelas. Pasanggiri bakal dilaksanakeun tanggal 17 Agustus 2013, tempatna di Aula Serba Guna, tahuh 09.00 nepi ka réngsé. Ka sakur siswa ti kelas 10 nepi ka kelas 12 nu aya minat ngiring dina éta acara tiasa daptar ka panitia unggal istirahat pelajaran ti kaping 11–15 Agustus 2013.

 • WARTA SUNDA

  CONTOH WARTA SUNDA OLAHRAGA

  Pamiarsa di mana waé ayana, luyu sareng jadwal pertandingan, wengi Senén ayeuna, tabuh tujuh waktu Indonesia bagian kulon urang baris nyaksian kumaha tapisna Tim Nasional U-13 nu baris tandang makalangan ngalawan Tim Singapura. Ieu Tim Umur 13 nu digembléng ku Pelatih nu tiis leungeun téh dipiharep bisa ngunggulan lawanna. Parapamaén nu masih kénéh belekesenteng ieu téh dipilih ti unggal provinsi nu aya saantéro Nusantara.

 • WARTA SUNDA

  15+ CONTOH WARTA SUNDA TELEVISI

  Cimahi ngagelar pasanggiri ngadongéng/tingkat SMP sa-Kota Cimahi// Eta lomba diayakeun pikeun ngarojong karep siswa SMP/ ngaludang deui tradisi ngadongéng/ anu geus méh leungit. ....................... VOICE OVER ....................... Dina tanggal 21 Pebruari 2014 anu anyar kaliwat/ MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/ngagelar pasanggiri ngadongéng tingkat SMP sa-Kota Cimahi//Ieu kagiatan anu diayakeun di SMPN 8 Cimahi téh/ pikeun ngareuah-reuah miéling poé basa indung sadunya atawa mother tangue//Nurutkeun katerangan ti pupuhu MGMP Basa Sunda Kota Cimahi/Ibu Susi Budiwati,S.Pd./ ieu kagiatan téh geus rutin diayakeun saban taun// Dipiharep/ ieu kagiatan bisa ngahudang deui karesep barudak kana dongéng-dongéng Sunda/anu geus ngeureuyeuh laleungitan//Lian ti éta/pikeun numuwuhkeun deui tradisi ngadongéng anu geus méh leungit//Sakabéh SMP anu aya di…

 • WARTA SUNDA

  CONTOH WARTA SUNDA RADIO

  Wartos-wartos salajengna. Dina raraga ngamumulé budaya Sunda, Walikota Bandung geus ngaluarkeun aturan anyar nu eusina nganjurkeun ka sakumna pelajar jeung mahasiswa sangkan maraké pakéan adat Sunda unggal poé Rebo. Pikeun pelajar putra disarankeun maké pakéan sabangsa pangsi jeung iket. Pelajar putri maké kabaya. Ieu aturan téh minangka komitmen Walikota dina ngalaksanakeun program ngaronjatkeun raga katineung para pelajar kana budayana sorangan.

 • WARTA SUNDA

  CONTOH WARTA SUNDA MAJALAH

  Unggal taun teu kungsi copong. Najan teu loba disorot ku média televisi, tapi Forum Film Bandung (FFB) ngeureuyeuh ngajén pilem-pilem anu diputer di bioskop-bioskop di kota Bandung, boh pilem nasional boh pilem impor. Kitu deui sinétron anu diputer dina televisi nasional. Béda jeung taun-taun saméméhna, pamasrahan pangajén kana pilem jeung sinétron taun 2013 mah ti saméméhna kénéh geus ramé dibéwarakeun, boh ngaliwatan média koran boh televisi. Kawuwuh acarana gawé bareng jeung televisi swasta badag; SCTV. Acarana bakal disiarkeun langsung ti Lapang Gasibu Bandung , poé Saptu tanggal 15 Juni 2013. Pilem jeung sinétron anu diajénna, anu diputer salila taun 2012.

 • WARTA SUNDA

  15+ CONTOH WARTA SUNDA SINGKAT

  Dina taun anggaran 2014, pamaréndah daérah provinsi Jawa Barat, geus nyadiakeun waragad pikeun meuli buku-buku pangrojong pangajaran basa Sunda anu gedéna 3,5 milyar rupia. Kitu anu ditandeskeun ku gubernur Jawa Barat dina wawancarana jeung Majalah Sunda, Kemis 10 Nopember 2013. Buku-buku anu dibeuli ku anggaran pamaréntah téh bakal dibagikeun ka sakumna SMP anu aya di Jawa Barat, boh negri boh swasta, kalawan haratis. Anapon jenis bukuna ngawengku: buku kumpulan dongéng, buku kumpulan sajak, buku kumpulan carita pondok, buku kumpulan drama, jeung novel barudak.

 • WARTA SUNDA

  CONTOH WARTA SUNDA PENDIDIKAN

  Mimiti taun ajaran 2013/2014, biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) bakal distandarkeun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) netepkeun plafon maksimal sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) nu bisa dipungut ti mahasiswa. "Ayeuna loba pisan komponén biaya nu dipungut ti mahasiswa. Salian ti éta ogé biaya kuliah nu mahal jadi bangbaluh. Padahal dumasar UU Pendidikan Tinggi, biaya kuliah kuduna bisa kahontal. Ku kituna, biaya pendidikan di PTN bakal diatur," ceuk Mentri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Kemis (27/9/2012) di Jakarta.

 • WARTA SUNDA

  CONTOH WARTA SUNDA

  FESTIVAL Drama Basa Sunda (FDBS) Pelajar anu diayakeun ku Téater Sunda Kiwari jeung Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat, lumangsung di Gedong Kasenian (GK) Rumentang Siang, Kota Bandung, 9 April 2017 mangkukna. Salila 20 poé, mimiti 20 Maret 2017, grup téater pelajar nu aya di sakuliah Jawa Barat jeung Banten téh makalangan, dibarung ku karesep jeung kadariaan. “Para patandang FDBS XVIII Ciamis, Karawang, Kabupatén Bandung karulem di GK Rumentang Siang. Hapunten adi-adi seniman, pamaréntah tacan tiasa nyayagikeun pamondokan,” kitu nu ditulis ku R. Dadi P. Danusubrata, pupuhu Téater Sunda Kiwari , dina akun facebookna tanggal 1 April 2017.

 • WARTA SUNDA

  TEKS WARTA BAHASA SUNDA

  BANDUNG, (PRLM).- Kacapi multilaras karya Ali Sastraamidjaya, dipintonkeun ku maéstro seni karawitan Sunda, Haji Riskonda, mirig lagu “Nineung” anu dihaleuangkeun ku juru tembang Fitri jeung Héndi. Najan geus umur 40 taun leuwih, sorana masih kénéh kadangu halimpu, matak kagagas anu ngadangukeun. Lain ngan ukur kagagas ngadangu sora jentréng kawat kacapi anu ditabeuh, tapi ogé dadaran ngeunaan kasang tukang sajarah kacapi anu dijieun taun 1972.

error: Content is protected !!