KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  WARTA SUNDA

50+ KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA SMA KELAS 11

KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA SMA KELAS 11 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belaja
r
KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA SMA KELAS 11

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA SMA KELAS 11

PILIHAN JAMAK

Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep!

1. Di handap ieu wangenan warta sacara basajan nyaéta…
a. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu
b. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual
c. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual
d. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual tur anyar carék itungan waktu
e. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu

2. Struktur ték warta diwangun ku…
a. tema, téras jeung eusi berita, panutup
b. judul, téras jeung eusi berita
c. tema, téras jeung eusi berita
d. bubuka, téras jeung eusi berita, panutup
e. Judul, téras jeung eusi berita

3. Hadéna mah judul téh dijieun sina matak…
a. Kairut
b. Ngahudang
c. Honcewang
d. Punjul
e. Kataji

4. Dina téks warta téh aya kaidah anu kudu ditedunan nyaéta…
a. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual
b. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu faktual
c. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu faktual tur mibanda sifat umum
d. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat husus
e. Teks kudu ditepikeun kalawan informasi nu aktual tur mibanda sifat umum

5. Dina nyusun warta téh urang perlu nedunan unsur-unsurna nyaéta…
a. 1W1H
b. 2W1H
c. 3W1H
d. 4W1H
e. 5W1H

6. Téks warta dina koran atawa majalah disusun dina wangun…
a. Lancaran
b. Prosa
c. Deskripsi
d. Narasi
e. Argumentasi

7. Teks warta dina televisi mah ditulis maké gaya saperti ieu dihandap…
a. Tanda (,) ditandaan ku garis miring hiji (/)
b. Tanda (,) ditandaan ku garis miring dua (//)
c. Tanda (,) ditandaan ku garis miring tilu (///)
d. Tanda (,) ditandaan ku garis miring opat (/////)
e. Tanda (,) ditandaan ku garis miring lima (/////)

8. Warta di télévisi ditepikeun ku…
a. Présénter
b. Jalma
c. Sesepuh
d. Murangkalih
e. MC

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2017. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA SMA KELAS 11 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-warta-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH WARTA SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/warta/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL WARTA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI WARTA SUNDA

Berita adalah makna informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual dan terkini dalam perhitungan waktu. Gagasan lain seperti dicap oleh para ahli, berita adalah laporan dari peristiwa atau gema yang penting, relevan, dan baru bagi masyarakat umum, diterbitkan secara luas menggunakan media massa secara berkala.

STRUKTUR TEKS BERITA

Ada beberapa struktur yang membentuk teks berita. struktur adalah yang membentuk teks, untuk menjadi teks yang lengkap. Struktur teks berita terdiri dari judul, lalu, dan isi berita.

 1. Judul
  Judul adalah kata kunci (keyword) yang mewakili berita secara keseluruhan. dalam teks berita, judul biasanya berisi deskripsi tentang apa yang terjadi. Lebih baik lagi, judul dibuat untuk menarik pembaca atau pendengar.
 2. Lalu
  Halaman depan atau berita adalah bagian yang sangat penting dari berita saya. Maka berita adalah inti dari keseluruhan berita. Setiap pemimpin GE ditulis untuk mendorong pembaca untuk terus mengikuti atau terus membaca berita
 3. Konten
  Bagian konten adalah inti dari teks berita. Konten berita adalah konten berita yang dapat memecah berita di mana sangat jelas informasi apa pun yang disajikan.

KAIDAH BASA TEXT BERITA
Dalam teks berita ada aturan yang harus ditetapkan, yaitu teks yang harus disampaikan dengan informasi aktual dan bersifat umum. Bahasa yang digunakan harus memiliki standar atau bahasa utama, sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Sunda.
Aspek bahasa lain yang ada dalam berita dan sering muncul adalah mood kalimat. Teks berita sering menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung.

CARI CARA UNTUK MEMBANDINGKAN BERITA
Dalam menyusun berita adalah kita perlu melakukan elemen berita adalah 5W + 1H
apa: acara apa yang diinformasikan
dimana: di mana peristiwa itu terjadi
kapan: kapan peristiwa itu terjadi
siapa: dia yang terlibat dona itu terjadi
mengapa: mengapa peristiwa itu bisa terjadi
bagaimana: bagaimana itu terjadi adalah acara tersebut

TEKS KORAN / MAJALAH
Teks berita di surat kabar atau majalah disusun dalam bentuk yang ramping. setiap kalimat diatur dalam paragraf dengan adaptasi dengan struktur umum untuk berita.

TEKS BERITA TELEVISI
Teks berita untuk dibaca oleh presenter di televisi saya berbeda dari teks berita di koran atau majalah

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kekhasan teks berita untuk televisi.

 1. Teks berita di televisi ditulis seperti ini, Koma (,) ditandai dengan garis miring (/), dan tanda titik (.) Ditandai dengan garis miring (/ /).
 2. Dalam isi berita televisi saya, tidak boleh dijelaskan (dijelaskan) sama sekali bagaimana pendirian suatu sumber.
 3. Berita di televisi disampaikan oleh presenter (nun membaca berita), dibantu oleh voice over.

error: Content is protected !!