MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI NOVEL SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11.


MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

A. PERKARA NOVEL

Istilah novel asalna tina basa Laten, nyaéta novellus, tina kecap novus nu hartina “anyar”. Disebut anyar téh pédah novel gelarna anyar di dunya sastra umumna, upama dibandingkeun jeung wangun sastra lianna, saperti puisi jeung carpon. Tapi, dina sastra Sunda mah sabalikna, novél téh leuwih ti heula medal jadi buku batan carpon.

Novél téh carita rékaan (fiksi) wangun lancaran (prosa) jeung kaasup karya sampeuran, umumna panjang sarta galur carita atawa plotna ngarancabang (loba tur kompléks). Ku kituna, novél mah bisa midangkeun rupa-rupa palaku (tokoh), kajadian, jeung laluasa ngahirupkeun karakter masing-masing palaku.

Disebut karya sampeuran téh pédah novel kaasup karya sastra modéren. Lahirna dina sastra Sunda abad ka-20, sabada dunya kasusastraan di urang kapangaruhan ku Barat, pang-pangna Inggris, Walanda, jeung Prancis.

Ari buku novél munggaran dina sastra Sunda nyaéta Baruang ka nu Ngarora karya Daéng Kanduruan Ardiwinata, wedalan Balé Pustaka taun 1914. Leuwih ti heula medal batan novel munggaran dina basa Indonesia, nyaéta Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, nu medal taun 1920.

Daéng Kanduruan (DK) Ardiwinata, nénéhna Ardiwinata téh salasaurang pangarang moyan. Lahir di Bandung taun 1886, tur tilar di Tasikmalaya taun 1947. Indungna, Nyi Mas Rukmi, teureuh Sunda. Ari bapana, Baso Daéng Palau atawa sok disebut Daéng Sulaéna, turunan Bugis. Taun 1912, nampa pangajén ti Pamaréntah Walanda pikeun jasa-jasana, sarta meunang ngagu nakeun gelar “Kanduruan”. Ti harita ngaranna jadi Daéng Kan duruan Ardiwinata.

Novel Sunda terus medal, caritana gé luyu jeung kamekaran jaman. Taun 1926 medal novél Agan Permas karya Joehana, taun 1928 medal novél Rusiah nu Goreng Patut karya Sukria jeung Juhana, jeung novél Mantri Jero karya R. Méméd Sastrahadipra wira, taun 1932 medal novél Lain. Eta karya Moh. Ambri, taun 1940 medal novél Laleur Bodas karya Samsu, taun 1951 medal novél Gogoda ka nu Ngarora karya M.A. Salmun, jrrd.

Nepi ka kiwari novel Sunda terus ditarulis boh ku pangarang senior, boh ku pangarang ngora. Rupa-rupa hadiah sastragé dipasrahkeun pikeun pangarang novél. Di antarana Hadiah Sastra Rancagé pikeun buku sastra Sunda pinunjul nu mayeng dipasrahkeun unggal taun.

leu di handap aya sababaraha pangarang jeung novélna nu kungsi dilélér Hadiah Sastra Rancagé:

Pangarang  Novél  Taun Dilélér  
Rahmatullah Ading AffandieNu Kaul Lagu Kaléon1991
Yoséph IskandarTanjeur na Juritan Jaya di Buana1992
Tatang SumarsonoDemung Janggala1994
Yoséph IskandarPrabu Anom Jayadéwata1997
Yoséph IskandarTri Tangtu di Bumi1998
Tatang SumarsonoGaluring Gending2002
Holisoh M.E.Kembang-kembang Petingan2003
Dédén Abdul AzizPangantén2004
Godi SuwarnaSandékala2008

Novel téh kaasup wangun naratif atawa prosa. Ari prosa téh ngabogaan unsur-unsur ékstrinsik (patalina eusi karya sastra jeung kamekaran jaman, kabiasaan masarakat, jeung ajén moral dina kahirupan) jeung intrinsik (jejer, palaku, latar, galur, puseur sawangan, amanat, gaya basa).

B. USUR INTRINSIK NOVEL

Sangkan leuwih jéntré, ieu di handap dipedar ngeunaan unsur intrinsik novél, di antarana:

1. Jejer (téma)
Jejer téh inti carita ti awal nepi ka ahir. Téma dina novél di antarana kulawarga, kaagamaan (religi), sosial, jrrd.

2. Palaku (tokoh) jeung watekna (karakter)
Palaku téh jalma nu ngalalakon dina carita. Unggal palaku boga watek nu ngagambarkeun pasipatanana séwang-séwang luyu jeung témana. Aya palaku utama watekna bisa hadé atawa goréng (protagonis), lalawanan palaku utama (antagonis), jeung palaku tambahan (tritagonis).

3. Latar (setting)
Latar téh lingkungan nu ngadasaran lumangsungna hiji kajadian dina carita. Latar dibagi tilu nyaéta tempat, waktu, jeung suasana.

4. Galur (plot)
Galur téh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka ahir. Galur dibagi tilu nyaéta galur mérélé, mundur (flashback), jeung bobok tengah (campuran).

5. Nangtukeun puseur sawangan (point of view)
Puseur sawangan téh tilikan carita, bisa ngagunakeun gaya jalma kahiji (biasana maké palaku ‘kuring), jalma kadua (biasa na maké palaku ‘manéhna’), atawa pangarang saukur nyarita keun palaku-palaku carita, sok disebut ogé gaya ngadalang.

6. Nangtukeun amanat
Amanat téh pesen nu hayang ditepikeun pangarang ngali watan caritana ka nu maca. Bisa ditepikeun langsung (tersurat) ngaliwatan kalimah nu kapanggih dina pungkasan carita, bisa ogé sacara teu langsung (tersirat) ngaliwatan gemblengan carita

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA KELAS 11)

LATIHAN 1
MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

 1. Naon nu dimaksud novél?
 2. Naon maksudna novél kaasup carita rékaan jeung sampeuran?
 3. Naon bédana antara novél jeung carpon?
 4. Ti iraha novél asup dina sastra Sunda jeung pangaruh ti sastra mana?
 5. Sebutkeun judul, pangarang, jeung taun medal novél munggaran dina sastra Sunda!
 6. Saha ari Daéng Kanduruan Ardiwinata téh? Naha bisa maké gelar Kanduruan?
 7. Sebutkeun lima novél Sunda nu medal antara taun 1930-1960!
 8. Sebutkeun novél Sunda jeung pangarangna nu kungsi dilélér Hadiah Sastra Rancagé!
 9. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan pangarang novél, buku kumpulan novel, jeung kamekaran novél Sunda kiwari!
 10. Téangan lima novél Sunda nu dipikaresep sarta catetkeun identitas bukuna (judul, pangarang, titimangsa medal, jeung pamedalna)!

CONTO NOVEL

Sempalan Novel
………
Geus aya taunna Si Uha ngumbarana di dayeuh. Ku dununganana kacida dipika-nyaahna; keur mah teu kagungan putra, turug-turug budakna bisa mihapékeun manéh. Sakaluarna ti sakola ku dununganana diasupkeun ka Kursus Dagang; lebar ku pangartina, cenah.

Kana gawé beuki singer, méh sagala katangkes, taya kabau. Geus puguh ari pagawéan lalaki mah; ka nyangunyangu kacabak. Atuh dununganana téh beuki tamplok baé kanyaahna.

Salebaran sakali sok merlukeun balik ka lembur; boh méméhna sakalian ngadon lebaran riung mungpulung jeung indung jeung dulur, atawa sabadana mun meneran dian-deg mah kudu lebaran di dayeuh. Unggal bulan dununganana sok ngiriman, ngabanjel-banjel kaperluan indungna jeung Si Aah. Atuh ku kituna nu di lembur jongjon, nu ngumbara betah. Teu sumoréang teuing ka nu ditinggalkeun.

Indungna gé jeung Si Aah kungsi dua kali ngalongok bari rébo kikiriman, ka peuteuy-peuteuy sélong dibawa, hatur lumayan cenah tamba léngoh.

Bubuhan lila di dayeuh, geus leungit wé bulu kampung téh boh kulit atawa réngkak nyeplés urang dayeuh pituin. Awakna mesat jadi jangkung gedé, kulit lingsig asak omé.

Basa balik ka lembur nu pangpandeurina saréréa pada kalinglap, malah réa urut batur ulinna nu teu wawuheun dina sagokeun mah. Loba nu teu wani ngadeukeutan mimitina mah, nga-rumasakeun bulukusutan. Tapi Si Uha mah teu pindah pileumpangan, sabaheula waé adatna téh; babaturanana diraéh, euweuh ieu aing pinter, ieu aing urang dayeuh. Ngan saurang nu teu beu-nang dideukeutan téh, nyaéta Si Utay, sakitu saba-baraga kali ngahaja dianjangan sakalian ne-pungan mamangna jeung bibina.

Satamatna ti Kurus Dagang ku dununganana dijeujeuhkeun dipangyiarkeun pagawé-an. Kabeneran ditarima jadi jurutulis di pabrik tinun. Najan geus digawé, teu incah bali-lahan, nuturkeun dununganana baé. Kana gawé teu ngurangan, sabaréto baé cara basa keur sakola kénéh.

Unggal gajihan, duit téh kabéh dipasrahkeun ka dununganana, manéhna mah ngan ukur misahkeun keur kaperluan sautak-saeutik. Atuh dina jero dua taun digawé téh geus bisa ngoméan imah indungna, sakalian digedéan jeung dipapantes.

Ayeuna mah saenggeus manéhna gedé, geus boga gawé di dayeuh sarta geus kadeu-leu tapakna, ari pareng balik ka lembur téh ku kolot-kolot ogé diarambeuan diarajaénan. Sumawona ari papantaranana mah, boroboro aya nu wani ngunghak, dipiconggah gé réa nu popoyongkodan, éra.

Barudak parawan loba nu ngadadak nyobat ka Si Aah. Duka naon sababna, da mun pareng manéhna aya di lembur sok katénjoeun saban soré sok aya waé nu nyampeur ulin ka adina. Manéhna onaman tara pati barangtitén; rajeun disindiran ogé ku indungna api-api teu ngarti waé, da can aya maksud téa kana boga pamajikan téh.

Nu teu weléh matak hémeng téh talajak Utay, siga beuki kacida ceuceubna ka ma-néhna téh. Nepi ka kanjat ngareuhak ari ngaliwat ka hareupeun imaha téh. Kilang kitu teu jadi pikir, da geus nyaho kitu adatna.
………
(Dicutat tina novel Nu Sengit Dipulang Asih, karangan Ahmad Bakri)

LATIHAN 2

1. Saha waé nu jadi palaku dina éta novel?
2. Kumaha watek unggal palaku dina éta novel?
3. Kumaha hubungan antara palaku dina éta novel?
4. Dimana éta kajadian lumangsungna?
5. Iraha kajadianana?
6. Kumaha suasana?
7. Alur naon nu dipaké ku pangarang dina nyaritakeun éta novel?
8. Téma naon nu dicaritakeun dina éta novel?
9. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku éta pangarang novel?
10. Kecap-kecap naon waé anu teu kaharti dina éta novel. Pék tuliskeun ku hidep sarta paluruh hartina dina kamus

LATIHAN 3
MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

 1. Naon bédana unsur ékstrinsik jeung unsur intrinsik novél?
 2. Sebutkeun nu kaasup unsur-unsur intrinsik novél!
 3. Jéntrékeun naon nu dimaksud jejer?
 4. Naon bédana antara jejer jeung amanat?
 5. Jéntrékeun naon nu dimaksud latar?
 6. Galur téh kabagi jadi tilu, sebutkeun sarta jéntrékeun séwang-séwangna!
 7. Naon nu dimaksud puseur sawangan ngagunakeun gaya jalma kahiji, kadua, jeung ngadalang?
 8. Jéntrékeun naon nu dimaksud nepikeun amanat bisa langsung jeung teu langsung!
 9. Nurutkeun sawangan hidep, naon bédana unsur intrinsik novél jeung carpon?
 10. Sawalakeun jeung babaturan sakelompok ngeunaan unsur ékstrinsik jeung intrinsik novél!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI NOVEL BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

Istilah novel berasal dari bahasa latin yaitu novellus dari kata to the novus stamp yang artinya baru. Novel baru adalah novel baru yang bermanfaat dalam dunia sastra pada umumnya, jika dibandingkan dengan bentuk sastra lain, seperti puisi dan karangan. Tapi, dalam literatur saya sebaliknya, novel ini lebih merupakan me dal pertama sebagai buku daripada carpon.

Novel adalah bentuk fiksi (fiksi) fiksi (prosa) dan mencakup karya sempurna, umumnya panjang dan alur cerita atau plot yang diplot (banyak dan kompleks). Dengan demikian, novel saya dapat memerankan berbagai macam aktor (karakter), terjadi, dan dengan bebas menganimasikan karakter masing-masing aktor.

Yang disebut karya sempurna adalah novel yang berguna termasuk karya sastra modern. Lahir dalam sastra Inggris abad ke-20, dunia sastra kita dipengaruhi oleh Barat, terutama Inggris, Belanda, dan Prancis.

Novel pertama dalam sastra Sunda adalah Ba Tuang ka nu Ngarora karya Daeng Kanduruan Ardiwinata, Weda dan Balé Pustaka pada tahun 1914. Novel pertama dalam bahasa Indonesia adalah Azab dan Sengsara karya Merari Siregar yang terbit tahun 1920.

Daeng Kanduruan (DK) Ardiwinata, kata Ardiwinata adalah seorang penulis. Lahir di Bandung tahun 1886, dan meninggal di Tasikmalaya tahun 1947. Ibunya, Nyi Mas Rukmi, menjangkaunya. Ayahnya, Baso Daeng Palau atau kadang dipanggil Daeng Sulaena, adalah keturunan Bugis. Pada tahun 1912, ia mendapat penghargaan dari Pemerintah Belanda atas jasanya, dan meraih gelar “Kanduruan”. Sejak saat itu namanya menjadi Daeng Kan duruan Ardiwinata.

Novel R terus bermunculan, ceritanya akan sejalan dengan perkembangan jaman. Tahun 1926 menerbitkan novel Agan Permas karya Joehana, tahun 1928 menerbitkan novel Rusiah nu Goreng Patut karya Sukria dan Ju hana, dan novel Mantri Jero karya R. Memed Sastrahadipra wira, tahun 1932 ia menerbitkan novel lain karya Eta Moh. Ambri, tahun 1940 menerbitkan novel White Fly karangan Samsu, tahun 1951 menerbitkan novel Gogoda ka nu Ngarora karangan M.A. Salmon, jrrd.

Sampai saat ini, novel R terus ditulis oleh rang panga senior, atau oleh penulis muda. Beragam hadiah sastra diberikan kepada penulis novel. Diantaranya adalah Rancagé Literary Prize untuk buku sastra R&B luar biasa yang masih dibagikan setiap tahun.

Berikut adalah beberapa penulis dan novel yang dianugerahi Penghargaan Sastra Rancagé:

Novel tersebut termasuk dalam bentuk naratif atau prosa. Hari prosa memiliki unsur ekstrinsik (terkait dengan isi karya sastra dan perkembangan zaman, perilaku sosial, dan nilai moral dalam kehidupan) dan intrinsik (topik, aktor, latar belakang, alunan, pusat pratinjau, mandat, gaya bahasa).

Agar lebih detailnya, berikut ini dijelaskan tentang sifat-sifat intrinsik novel tersebut, diantaranya:

 1. Topik (tema)
  Topik adalah inti cerita dari awal hingga akhir. Tema dalam novel tersebut antara lain keluarga, agama (religi), sosial, jrrd.
 2. Aktor (karakter) dan karakter (karakter)
  Aktor adalah orang-orang yang berperan dalam cerita. Setiap pelaku memiliki kebiasaan yang mencerminkan sifat masing-masing sesuai dengan temanya. Ada aktor utama yang karakternya bisa lebih baik atau lebih buruk (protagonis), perlawanan dari karakter utama (antagonis), dan aktor tambahan (tritagonis).
 3. Background (pengaturan)
  Latar belakang merupakan lingkungan yang mendasari terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Latar belakang dibagi menjadi tiga tempat, waktu, dan suasana.
 4. Ketegangan (plot)
  Strain adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Strain dibagi menjadi tiga regangan, regangan mundur (kilas balik), dan regangan tengah (campuran).
 5. Tentukan center of view (sudut pandang)
  Pusat pratinjau adalah preview cerita, bisa menggunakan gaya orang pertama (biasanya menggunakan aktor ‘me), orang kedua (biasanya dan menggunakan aktor’ dia ‘), atau pengarang hanya berbicara kepada aktor cerita, kadang disebut juga gaya berpura-pura.
 6. Tentukan amanat
  Pesan adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca cerita. Hal tersebut dapat disampaikan secara langsung (tersirat) melalui kalimat yang terdapat pada akhir cerita, dapat juga secara tidak langsung (tersirat) melalui keseluruhan cerita.

Untuk lebih memahami isi dari uraian di atas, ambil jawaban atas pertanyaannya dan lakukan perintah!

 1. Apakah novel itu?
 2. Apa arti novel termasuk desain cerita dan kesempurnaan?
 3. Apa perbedaan antara novel dan karpon?
 4. Sejak kapan novel masuk ke sastra R dan pengaruh sastra mana?
 5. Sebutkan judul, pengarang, dan tahun novel pertama dalam sastra R!
 6. Siapakah Daeng Kanduruan Ardiwinata? Bisakah saya menggunakan gelar Kan duruan?
 7. Sebutkan lima novel R yang keluar antara tahun 1930-1960!
 8. Sebutkan novel R dan penulis yang dianugerahi Rancagé Literary Prize!
 9. Diskusikan dengan sekelompok teman tentang penulis novel, buku koleksi novel, dan perkembangan novel R hari ini!
 10. Temukan lima novel R yang menarik dan catat identitas bukunya (judul, penulis, tanggal rilis, dan penerbit)!

Untuk memahami isi dari uraian di atas, ambil jawaban dari pertanyaan ini dan lakukan perintahnya!

 1. Apa perbedaan antara elemen ekstrinsik dan elemen intrinovel nsik?
 1. Sebutkan yang menyertakan unsur intrinsik novel!
 2. Jelaskan apa topiknya?
 3. Apa perbedaan antara topik dan mandat?
 4. Jelaskan apa latar belakangnya?
 5. Ketegangan dibagi menjadi tiga, saling ucapkan dan jelaskan!
 6. Apa yang dimaksud dengan memusatkan adegan menggunakan gaya pertama, kedua, dan gaya pura-pura?
 7. Jelaskan apa artinya menyampaikan amanah bisa langsung dan tidak langsung!
 8. Menurut pratinjau langsung, apa perbedaan antara elemen intrinsik dari novel dan karpon?
 9. Diskusikan dengan sekelompok teman elemen ekstrinsik dan intrinsik dari novel!

Sempalan Novel 3
………
Si Uha telah berkeliling kota selama bertahun-tahun. Karena keberadaannya, dia sangat dibenci; karena saya belum memiliki seorang putra, kursi anak-anaknya mungkin menjadi milik Anda. Keluar dari sekolah oleh majikannya, dia mengikuti Kursus Perdagangan; lebar oleh istrinya, katanya.

Pada karya lebih banyak penyanyi, hampir semuanya, tidak berbau. Sudah malas untuk tinggal di pekerjaan laki-laki saya; untuk nyangunyangu kacabak. Saya pikir majikan lebih dari orang keributan.

Terbang sekali selalu membutuhkan pengembalian ke lembur; baik sebelum menyumbangkan Idul Fitri untuk bertemu dengan ibu dan semua orang, atau semua untuk merayakan dian-deg Saya memiliki Idul Fitri di kota. Setiap bulan majikannya selalu mengirim, menginterupsi kebutuhan ibu dan Si Aah. Saya melakukannya agar dalam waktu lembur, Anda bepergian dengan nyaman. Tidak terlalu banyak untuk pergi.

Ibunya wasiat dan Si Aah sudah dua kali berkunjung saat persalinan Rabu, ke peuteuy-peuteuy selong yang dibawakan, terima kasih lumayan kata obat lengoh.

Lama tidak bertemu di kota, itu telah kehilangan rambut desanya baik kulit atau retakan kota asal kami. Tubuhnya dengan cepat menjadi tinggi, kulitnya matang dan matang.

Ketika saya kembali bekerja lembur, semua orang menjadi linglung, bahkan banyak mantan teman bermain yang tidak terbiasa dengan tas saya. Banyak yang tidak berani mendekati saya dulu, untuk merasakan gejolak. Tetapi Si Uha tidak memindahkan pileumpangan, selama ada kebiasaan; Teman-temannya pindah, bukan ini yang pandai, ini di kota kita. Satu-satunya orang yang tidak dekat dengannya adalah Si Utay, yang sudah beberapa kali dikunjungi oleh paman dan ibu tirinya.

Apalagi dari Skinny Commerce oleh majikannya untuk dilepas ke karyawannya. Beruntung dia diterima sebagai juru tulis di pabrik tekstil. Meski sudah berhasil, tidak bolak-balik mengikuti pemiliknya. Pekerjaan tidak berkurang, semua bahasa untuk sekolah tetap.

Setiap gaji, uang semuanya diserahkan kepada majikannya, ia tidak hanya dipisahkan demi kepentingan sedikit. Saya dalam dua tahun bekerja mampu memelihara rumah ibunya, sering diperbesar dan disesuaikan.

Sekarang setelah dia lebih tua, dia memiliki pekerjaan di kota dan memiliki banyak jejak kaki, dia tidak diizinkan untuk kembali bekerja lembur bersama orang tuanya. Apalagi di hadapan saya, boroboro ada yang berani bangkit, dicegah ge banyak yang popoyongkodan, malu.

Banyak anak perawan yang tiba-tiba tergoda dengan Si Aah. Duka itulah yang menyebabkannya, dan melarang dia lembur selalu dipatuhi setiap sore selalu ada sesuatu yang mengganggu permainan adiknya. Dia adalah onaman tara pati barangtitén; Rajeun disindir dengan baik oleh ibunya yang berapi-api tidak mengerti apapun, da tidak ada niat dari mereka untuk memiliki seorang istri.

Yang tidak boleh dilewatkan adalah talajak Utay, karena semakin fasih bagi ma-dia. Untuk memanjat tali tinggal melewati bagian depan rumah tersebut. Pabrik gak begitu sangka, da udah tau adat gitu.
………
(Dikutip dari novel Nu Sengit Dipulang Asih, karya Ahmad Bakri)

error: Content is protected !!