CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA
NOVEL SUNDA

CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA

CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA

CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA.

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA

Prasasti nu Ngancik dina Ati
(Popon Saadah)

Basa kuring keur ngaderes “Bumi jeung Manusa” di rohang tamu, teu kanyahoan asupna, nyaho-nyaho Prasasti geus ngajentul diuk hareupeun.

“Éta téh buku énggal?” Tanya manéhna.
“Yup!”
“Iraha mésérna? Teu wartos-wartos!”
“Pamasihan.”
“Pamasihan saha?”
Teu dijawab.
“Ooh pamasihan tamu nu kamari ka dieu téa?”
Manéhna ku kuring ukur dirérét.
“Naha bet masihan cenah? Boa-boa ada udang dibalik buku!”

Kuring cicing. Tuluy pédah ku kuring diantep meureun, diukna pindah ka gigireun.

“Naha teu nyarios ka Pras atuh, Rin peryogi buku nu kitu. Teu burung dipangmésérkeun.” Manéhna mencrong kénéh.

“Da Rin mah teu nyuhunkeun ka Fauzan ogé. Manéhna ujug-ujug masihan,” kapaksa kuring némbalan. Gandéng ku tetelepékna.
“Mani perhatian pisan nya Si Manéhna téh geuning!” cenah deui.
“Ya… gitu déh,” ngajawab téh asal engab.
“Sering masihan bukuna?”
“Mun manéhna sering masihan, badé kumaha? Mun manéhna langka masihan, badé kumaha?” Bari panon mah anteng kana bacaan.
“Ati-ati. Ulah asal nampa kitu waé!”

Kuring teu ngarti kana maksud éta caritaan. Naon anu dimaksud ku Pras kudu ati-ati téh? Da Fauzan ogé lain jalma saliwat atuh. Geus dua taun kuring deukeut jeung manéhna téh, najan ukur reureujeungan di kampus wungkul.

Ada apa denganmu, Pras? cekéng bari neundeun novel nu keur dihanca kana méja, satengah dialungkeun. Hélok ku sipat manéhna nu poé ieu ngadak-ngadak jadi céréwéd.

“Teu kedah ngiring riweuh kana urusan Rin lah!” kuring keuheul kénéh ku paripolah manéhna kamari basa panggih jeung Margarét di ondangan. Ku sok nyungkelit nya ieu haté téh.

“Ada apa pula denganmu, Rin? témbal manéhna.
“Pras wajib nyaho kana sagala urusan Rin!” cenah deui bari rada molotot.

“Wajib? Naha make wajib? Jeung diwajibkeun ku saha? Kuring gé jadi hayang molotot.

”Biasana gé kitu pan? Urusan Rin jadi urusan Pras. Tugas-tugas Rin jadi pagawéan Pras!” cenah asa meunang. Pédah dina sagala hal kuring teu weléh dibantuan ku manéhna. Ka tugas-tugas kuliah dibantuan ku manéhna. Tapi kapan matak wani ngumaha gé bongan manéhna sok ngahaja nawarkeun jasa ti heula.

“Éta mah kamari jeung kamarina deui. Mimiti ayeuna teu bisa kitu. Rin hoyong diajar mandiri!”

“Mun aya nanaon ka diri Rin kumaha?” Manéhna molotot kénéh.
“Nanaon naon? Tong melang tong hariwang, dan réréncangan Rin mah sadayana gé balageur, teu aya nu jahat.”
“Bisa wé mimitina mah bageur!” cenah.
“Bisa wé jalma nu salila ieu katingalina bageur gé, tétéla teu bageur!” bari nyindir kitu téh kuring muncereng kénéh.

Ari sugan, heueuh wé rék ngajak paséa tingkah téh, boro geus ngawahan. Horéng kakara dilawan kitu gé kaburu éléh. Manéhna langsung jempé. Tuluy cicing salila-lila, kawas aya nu keur dipikiran.

Ras inget kana kabélana. Sestina ieu haté kacida sieunna mun Prasasti katutuluyan ngamusuhan. Mangkaning nya jirim nu ieu pisan nu teu weléh mapaésan impian haté. Nya jirim nu ieu pisan anu mawa éndah dunya implengan téh. Gap leungeun katuhuna dirawél, saterusna diteueulkeun kana tarang sorangan, siga mun salam ka guru kuring baréto baha keur di SMA.

“Pras, hapunten Rin nya, Pras…” Nyarita kitu téh bari ngahaja semu ngahelas, ngarah ngaherukna teu katutuluyan.

Manéhna nyarita kalawan logat nu karasa asing ceuk ceuli kuring, “Satikosna ahu sangat sonang tu ha ito malobihi apapun. Boasa ito dang héa mengerti hatakon?”

Nyél haté téh keuheul. Kuring asa keur digeuhgeuykeun diheureuykeun make basa nu teu weléh matak teu pikahartieun.

Pok deui deui manéhna nyarita ditompokeun kana ceuli, “Rinéga, boasa ito dang héa mengerti hatakon? Boasa Rin?” kalawan logat ledok Batak Toba.

“Naon hartina?” tanya kuring. Keur keuheul gé teu burung panasaran kana ma’na kalimah nu diucapkeun ku manéhna cikénéh téh. Atuda katempo nyarita kituna téh bangun nu bari dirarasakeun.

“Kedah ngartos atuh, Rin…,” cenah. Leuleuy ayeuna mah, sarta logat nyaritana balik deui kana lentong Sunda.

“Sing émut, Pras, Rin sanés Margarét!” cekéng, bari sedih. Saha jelemana nu rido disaruakeun jeung nu séjén bari éta nu séjén téh hiji awéwé nu meleng-meleng dianggap sainganana.

“Naha bet nyabit-nyabit waé Margarét? Pras mah geus teu aya hubungan nanaon deui jeung manéhna téh. Rin kedah terang, Margarét mah carita lawas nu geus laas!” Najan nyaritana tandes, kuring teu gancang percaya kitu waé. Sabab, haté jelema mah kapan jero alah batan sagara nu pangjerona.

“Jelas, Rin?” tanya manéhna, sabada nempo kuring ngahuleng salilalila.
“Teu acan.”
“Naonna nu teu acan téh?”
“Ari basa Batak nu nembé diucapkeun ku Pras naon hartosna?
“Ooh éta…” Manéhna bari jeung gagaro sirah heula.
“Naon?” Rin teu sabar.
“Mmm … hartosna… Iraha-iraha urang ka uleman deui,” cenah bari seuri.
“Bohong ah!” Kuring teu percaya, maenya hartina ukur kitu? Padahal dina ngucapkeunana tadi manéhna kacirina daria pisan.
“Engké ogé ngartos lah,” cenah. Jung cengkat, tuluy ngaléos ka luar, ngadon asup deui ka imahna. Sigana ngahaja ngajauhan sangkan kuring teu tatanya papanjangan. Sajongjongan kuring ngahuleng sosorangan

Lain gé Prasasti atuh lamun eusi haté katut sikepna ka kuring salila ieu gampang ditarjamahkeun mah. Atawa… kuringna waé anu belet, nepi ka can bisa kénéh nyieun kacindekan ngeunaan hal éta. Jadi ras inget kana Prasasti Kawali. Basa sawatara taun ka tukang jarah ka Kabuyutan Kawali Ciamis, kuring kacida katajina ku éta batu patilasan, tapi sama sakali teu ngarti naon ma’na di balik aksana katut basa Sunda kunona. Tah Prasasti nu ieu gé keur kuring mah teu béda ti prasasti Astana Gedé téa, pinuh ku teka-teki. Naha kuring bakal mampuh nafsirkeun sikep anjeun, sakumaha arkéolog mampuh nyurahan tulisan nu kaunggel dina Prasasti Kawali, Pras?

(Basa Sunda Urang Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 102-105)

Pancén 1
Dina sempalan novel nu judulna “Prasasti Nu Ngancik dina Ati” di
luhur diwangun ku unsur-unsur palaku, latar, jalan carita, téma, jeung
amanat. Pancén hidep ayeuna maluruh nu aya dina éta unsur ku cara
ngajawab pananya ieu di handap!

 1. Kecap-kecap naon waé anu teu kaharti dina éta novel. Pék tuliskeun ku hidep sarta paluruh hartina dina kamus.
 2. Saha waé nu jadi palaku dina éta novel?
 3. Saha anu jadi palaku utamana?
 4. Kumaha watek unggal palaku dina éta novel?
 5. Kumaha hubungan antara palaku dina éta novel?
 6. Dimana waé kajadian dina éta carita téh lumangsungna?
 7. Iraha kajadianana?
 8. Kumaha suasana?
 9. Ngagunakeun alur naon pangarang dina nyaritakeun éta novel?
 10. Naon téma nu dicaritakeun dina éta novel?
 11. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku éta pangarang novel?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA

Prasasti Menghidupkan Hati
(Popon Saadah)

Ketika saya masih “Bumi dan Manusia” di ruang tamu, tidak diketahui masuknya, mengetahui prasasti itu indah untuk duduk di depan.

“Apakah itu buku baru?” Tanyanya.
“Ya!”
“Kapan harus membeli? Tidak ada berita! “
“Penyerahan.”
“Siapa yang memberikannya?”
Tidak dijawab.
“Ooh memberi tamu kemarin untuk datang ke sini?”
Dia oleh saya hanya diseret.
“Kenapa kamu bertaruh dia mengatakan itu? Boa-boa ada udang di belakang buku! ”

Saya tinggal. Lalu aku memberitahunya mungkin, duduklah di sampingku.

“Kenapa tidak beri tahu Pras padaku, Rin butuh buku seperti itu. Bukan burung untuk dijual. ” Dia mengangguk diam.

“Da Rin juga tidak bertanya pada Fauzan. Dia tiba-tiba menyerah, ”saya harus menjawab. Ditambah dengan drop.
“Mani sangat peduli. Si Dia lebih baik!” katanya lagi.
“Ya… so déh,” jawabannya asal engab.
“Sering memberi saya buku?”
“Jika dia sering memberi, apa yang akan dia lakukan? Jika dia jarang memberi, apa yang akan dia lakukan? ” Sementara mataku tertuju pada bacaan.
“Hati hati. Jangan hanya menerimanya! ”

Saya tidak mengerti tujuan cerita itu. Apa Pras artinya hati-hati itu? Da Fauzan juga bukan orang di luar diriku. Sudah dua tahun saya dekat dengannya, meski hanya malu di kampus saja.

Ada apa denganmu, Pras? kurus sambil meletakkan novel yang sedang dibaca di atas meja, setengah terlempar. Sayangnya sifatnya bahwa hari-hari ini tiba-tiba menjadi rusa.

“Kamu tidak harus sibuk dengan urusan Rin!” Aku masih merasa tidak nyaman dengan tingkah lakunya kemarin ketika aku bersama Margaret atas undangan itu. Dengan selalu melekat padanya hati ini.

“Ada apa denganmu, Rin? Scott dia.
“Pras pasti tahu semua urusan Rin!” katanya lagi sambil sedikit melotot.

“Wajib? Mengapa menggunakan wajib? Dan dibutuhkan oleh siapa saja? Saya ingin menatap tajam.

“Biasanya kamu akan begitu menggeser? Bisnis Rin adalah bisnis Pras. Tugas Rin menjadi tugas Pras! ” katanya berharap menang. Berguna dalam segala hal saya tidak melihat bantuannya. Untuk tugas kuliah dibantu olehnya. Tapi kapanpun kamu berani bilang bakal bongan dia selalu sengaja menawarkan jasa dari dulu.

“Bukan kemarin dan kemarin lagi. Dulu sekarang tidak mungkin begitu. Rin ingin belajar mandiri! ”

“Bagaimana kabarmu di sini?” Dia masih memelototi.
“Apa yang terjadi? Jangan khawatir, teman-temanku Rin dan aku semua akan bertarung, tidak ada yang salah dengan itu. ”
“Saya bisa bahagia pada awalnya!” dia berkata.
“Bisa jadi orang selama ini terlihat bahagia, ternyata tidak bahagia!” sambil menggoda begitu juga aku masih cerah.

Barangkali Ari, kita tidak ingin lagi mengundang tingkah laku pelanggan tersebut, sudah hampir tidak ada. Nope hanya menghindar jadi kita akan kabur untuk kalah. Dia langsung diam. Kemudian diamlah sebentar, seperti berpikir.

Ras mengingat kabel tersebut. Sestina sangat takut pada tulisan tentang kontinuitas yang tidak bersahabat. Namun, substansi inilah yang bukanlah pemenuhan impian hati. Zat inilah yang membawa dunia fantasi yang indah ini. Gap disentuh tangan kanannya, lalu dicelupkan ke dalam cahayanya sendiri, seolah menyambut bareto baha guruku yang sedang duduk di bangku SMA.

“Pras, maaf Rin dia, Pras…”

Ia berbicara dengan logat yang terasa asing di telinga saya, “Satikosna ahu sangat sonang tu ha ito malobihi apapun. Boasa ito dang héa mengerti hatakon? ”

Menelan hati tidak nyaman. Saya berharap diintimidasi dengan penggunaan bahasa yang tidak bisa dimengerti.

Pok lagi dia berbicara sambil menepuk telinganya, “Rinéga, boasa ito dang héa mengerti hatakon? Boasa Rin? “Dengan aksen Batak Toba.

“Apa artinya?” Tanya saya. Menjadi menjengkelkan Anda tidak akan menjadi burung yang penasaran dengan kalimat apa yang dia katakan masih dia. Tidak ada pembicaraan yang terlihat jadi itu membangunkan sambil dirasakan.

“Aku perlu mengerti, Rin…,” ucapnya. Kepalaku sekarang, dan aksen sebenarnya kembali ke R lembut.

“Ingat, Pras, Rin bukan Margaret!” kurus, sambil sedih. Siapapun rido disamakan dengan yang lain sedangkan yang lain adalah wanita yang hanya dianggap saingan.

“Mengapa bertaruh pada Margaret?” Pras aku sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengannya. Rin harus tahu, Margaret bukanlah cerita lama yang kuno! ” Meski tandes, saya tidak cepat percaya. Sebab, hatiku tidak pernah lebih dalam dari samudra terdalam.

“Jelas sekali, Rin?” Tanyanya, saat melihatku menghela nafas beberapa saat.
“Belum.”
“Apa itu belum?”
“Apa arti bahasa Batak yang belakangan ini diucapkan Pras?
“Ooh itu …” Dia untuk sementara dan menggelengkan kepalanya dulu.
“Apa?” Rin tidak sabar.
“Mmm… artinya… Kapanpun kita akan mengundang lagi,” ucapnya sambil tertawa.
“Bohong ah!” Saya tidak percaya, artinya hanya begitu? Padahal dalam pidato sebelumnya dia tampil sangat daria.
“Saya juga mengerti nanti,” katanya. Jung mengangguk, lalu membungkuk, mengenakan kembali ke rumahnya. Sepertinya sengaja dihindari jadi saya tidak meminta perpanjangan. Tempat tidurku membengkak karena kesendirian

sebuah.

Lain saya akan prasasti jika isi hati dan sikap saya selama ini mudah menerjemahkan saya. Atau… Akulah satu-satunya yang bodoh, sampai aku masih bisa membuat kesimpulan tentang itu. Jadi berlomba untuk mengingat Prasasti Kawali. Ketika saya pergi ke Kabuyutan Kawali Ciamis beberapa tahun yang lalu, saya sangat tertarik dengan batu kematian, tetapi saya tidak mengerti apa yang ada di balik aksen dan bahasa kuno itu. Jadi prasasti ini untuk saya tidak berbeda dengan prasasti Astana Agung, penuh teka-teki. Apa saya bisa menafsirkan sikap Anda, karena arkeolog bisa menjelaskan prasasti di Prasasti Pan, Pras?

Tugas 1
Dalam penggalan novel berjudul “The Inscription Turned on the Heart” di
Di atas terdiri dari unsur aktor, latar, alur cerita, tema, dan
mandat. Sudah waktunya untuk mencampakkannya dan melanjutkan hidup
jawab pertanyaan ini di bawah!

 1. Kata-kata yang tidak dipahami dalam novel. Catat dan cari di kamus.
 2. Siapakah aktor dalam novel?
 3. Siapa pelaku utamanya?
 4. Apa kebiasaan masing-masing aktor dalam novel?
 5. Apa hubungan antar aktor dalam novel?
 6. Di mana peristiwa dalam cerita tersebut berlangsung?
 7. Kapan itu terjadi?
 8. Bagaimana suasananya?
 9. Plot apa yang digunakan penulis dalam menceritakan novel?
 10. Apa tema novelnya?
 11. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis novel?

error: Content is protected !!