• DRAMA SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12

  1. Istilah drama asalna tina basa... a. Inggris b. Yunani c. Belanda d. Jawa e. Sangsekerta 2. Istilah sandiwara asalna tina basa... a. Inggris b. Jawa c. Belanda d. Yunani e. Sangsekerta 3. Drama téh nyaéta... a. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku epilog, prolog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran b. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran c. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku pangarang dina pagelaran d. Karangan sastra lisan anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran e.…

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  RESENSI SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN RESENSI SUNDA SMA KELAS 12

  1. Nilik kana istilahna ge geus kaciri, istilah résénsi lain pituin tina basa sunda, istilah résénsi aslna ti basa... a. inggris b. Belanda c. Yunani d. Jawa e. Sangsekerta 2. Nu disebut résénsi téh nyaéta... a. Nulis atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama b. Ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama c. Nilikan eusi hiji karya, saperti buku, film atawa drama d. Maca jeung nonton kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama e. Ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama 3. Nilik kana wanguna, résénsi téh miboga opat struktur nyaéta... a. Bubuka, Idéntitas karya, sinopsis, panutup b.…

 • CARITA WAYANG SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

  Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep! 1. Carita wayang ramayana téh minangka hasil karya… a. Walmiki b. Dalmiki c. Salmiki d. Asep sunandar e. Asep sunarya

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

  Hidep kungsi maca artikel dina koran atawa majalah? Ceuk hidep naon nu disebut artikel téh? Bener, artikel téh tulisan atawa karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual (anyar). Bédana artikel jeung karangan séjén saperti makalah, artikel mah dimuat dina koran atawa majalah, Ku kituna, eusina ogé artikel mah ngebréhkeun pamanggih pribadi saurang pangarang atawa panulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan, boh hasil panalungtikan boh pamanggih ahli. Témana ogé rupa-rupa, bisa ngeunaan naon wae: sosial, politik, hukum, agama, budaya, jsté. Artikel téh ditulisna sok ngaguluyur, sangkan gampang dipahamna ku batur. Lantaran artikel mah dimuat dina média citak, jadi nu macana ogé bisa ti sawatara kalangan. Umumna,…

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA,  WARTA SUNDA

  MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  disebut pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi témpas sindir (berbalas pantun). Upama nilik wangunna, sisindiran téh kauger (dibatasi) ku purwakanti (sasaruaan kecap atawa engang), jumlah engang (suku kata) dina unggal jajar (padalisan), jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana karya sastra wangun ugeran (puisi). Satuluyna, mun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran téh bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan: paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Malah aya ogé nu nyebutkeun yén tatarucingan gé kaasup kana sisindiran.

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA,  WARTA SUNDA

  MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

  hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana warta téh sok dimuat dina média citak atawa diumumkeun dina radio/TV. Ari jalma nu sok nyieunan warta, sok disebut wartawan atawa jurnalis. Nulis warta mah rada béda jeung nyieun tulisan séjénna. Ku kituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana, copélna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W + 1H téa, nyaéta: who (saha), why (naha, ku naon), what (naon), when (iraha), where (di mana), jeung how (kumaha).

 • KAWIH SUNDA,  MATERI KAWIH SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI RUMPAKA KAWIH BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  aya birama (wiletan) jeung ketukan (témpo). Waktu dihaleuangkeun, kawih mah kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sabalikna, tembang mah henteu keuger ku wiletan jeung ketukan.

 • MATERI NOVEL SUNDA,  NOVEL SUNDA

  MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

  atin, novus (anyar), robah jadi kecap novellus, terus robah deui jadi novel. Ari nu disebut novel téh nya éta prosa rékaan (fiksi) dina wangun lancaran tur alur caritana ngarancabang (kompleks). Novel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoé. Langka novel nu eusina unsur pamohalan saperti dongéng.

 • MATERI PAKEMAN BASA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  PAKEMAN BASA SUNDA

  MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

  Pakeman basa téh dina basa Indonésia disebutna ungkapan kata atawa idiom. Kecap "pakeman" (basa Walanda vakum hartina 'matok' atawa 'angger'). Pakeman basa nuduhkeun ungkara basa anu angger atawa geus matok. Ilaharna pakeman basa teh mangrupa kalimah atawa gundukan kecap anu geus dipatok, geus ditaker diwatesanan, teu meunang dirobah, boh dirobah unina atawa éjahanana, boh dirobah tempatna atawa dilemeskeun.

 • KAMPUNG ADAT SUNDA,  MATERI DESKRIPSI KAMPUNG ADAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

  Bahasan téh hiji tulisan nu ngabahas (medar) hiji masalah. Eusina bisa naon waé biasana dumasar kana fakta-fakta boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan. Nu penting mah aya pangaweruh-pangaweruh (kanyaho) anyar anu gedé mangpaatna keur anu maca. Biasana dina bahasan loba pamanggih-pamanggih pribadi tapi dumasar kana pangalaman, boh tina pangalaman pribadi boh tina pangalaman tokoh-tokoh nu geus sohor. Pamanggihna teh teu sagawayah tapi bisa dibuk tikeun bebeneranana. Sabenerna mah bahasan téh rék sarua jeung ésay, boh cara nulisna boh eusina. Ngan dina ésay mah subyektivitasna (pamanggih pangarang) leuwih tandes, leuwih jelas. Masalah naon waé bisa dijieun bahasan, nu penting mah aya pangaweruh pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur…

 • BIANTARA SUNDA,  MATERI BIANTARA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

  Biantara atawa pidato téh nyarita di hareupeun balaréa dina raraga nepikeun inpormasi atawa hal-hal nu kaitung penting dipikanyaho ku batur. Jalma anu ahli biantara disebutna orator. Upamana waé, Ir. Sukarno jeung Oto Iskandar Di Nata, duanana ogé kaasup orator nu kakoncara. Aya sawatara téhnik dina nepikeun biantara. Kahiji, biantara téh ditalar (ditambul), tapi nyieun naskah heula, tuluy diapalkeun, disebutna téhnik ngapalkeun. Bisa waé naskahna mah nyieun, tapi diapalkeun ti saméméhna. Cara nu sok dipilampah ku barudak sakola dina waktu miluan pasanggiri biantara. Kadua, biantara téh ukur nyiapkeun naskah gurat badagna wungkul, lantaran dadakan dititah biantara, disebutna téhnik impromtu. Katilu, biantara nu naskahna ditataharkeun tur dibaca, ilaharna biantara resmi, disebutna téhnik…

 • BIANTARA SUNDA

  CONTOH TEKS PIDATO PERPISAHAN BAHASA SUNDA

  Hadirin hormateun simkuring, danget ieu téh wuwuh kebek ku ka bingah sareng kabagjaan. Rehing siswa-siswi kelas XII parantos tamat di ajar, nyukcruk élmu di ieu sakola. Enggoning diajar ngulik pangarti nyiar pangabisa di ieu sakola. Kantenan ieu téh hiji kareueus kanggo urang nu janten sepuhna.

 • BIANTARA SUNDA

  CONTOH TEKS PIDATO (BIANTARA) BAHASA SUNDA

  Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat, Dina danget ieu, sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan Jabar Masagi. Naon ari nu dimaksud Jabar Masagi teh? Jabar Masagi teh nyaeta salah sahiji program pendidikan karakter anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kecap “masagi” ngandung filosofi anu jero pisan, nyaeta kumaha jelema ngubah diri janten kuat, ajeg, jeung sarempag tina pikiran, parasaan, jeung paripolah. Ku ayana program Jabar Masagi, Ridwan Kamil miboga harepan nyieun program ieu tiasa ngabekelan ajen inajen pikeun peserta didik di Jawa Barat. Jadi, aranjeunna teh lain saukur pinter dina elmu akademik hungkul, tapi oge miboga paripolah anu hade janten generasi emas anu tangguh, cerdas, jeung miboga karakter.

 • BIANTARA SUNDA

  CONTO TEKS BIANTARA BASA SUNDA

  Girang pangajén pasanggiri biantara anu ku simkuring dipikahormat Ibu, Bapa, Sadérék sadayana, ogé réréncangan rumaja anu ku simkuring dipikahormat.Ngadegna simkuring dina danget ieu, payuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rauh, taya sanés seja ngring jabung tumalapung sabda kumapalang. Simkuring didieu sanés badé mapatahan ngojai ka meri sabab sikuring rumasa taya kabisa. Sanggem paripaos na mah étang-étang lauk buruk milu mijah. Nanging sok sanaos simkuring suwung ku pangaweruh, subda ku pangabisa simkuring baris nyobi ngaguar ieu téma biantara anu unina ngawewegan karakter nonoman Sunda.

 • BIANTARA SUNDA

  CONTOH TEKS BIANTARA CORONA VIRUS BAHASA SUNDA

  Tos sataun langkung wabah corona atawa covid-19 aya di dunya ieu. Ampir sakabéh nagara katarajang ku ieu wabah téh. Salah sahiji akibat tina ayana ieu wabah atawa pandemi téh nyaéta kana kagiatan diajar urang.

error: Content is protected !!