• KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  PANUMBU CATUR

  50+ SOAL & JAWABAN PANUMBU CATUR SUNDA SMA KELAS 11

  1. Fungsi panumbu catur téh nyaéta... a. Anu ngajieun kagiatan dina sakabéhi jirangan kagiatan b. Nyepeng kadali dina hiji jirangan kagiatan c. Nyepeng kadali dina bubuka kagiatan d. Nyepeng kadali dina panutup kagiatan e. Anu ngajieun kagiatan dina hiji jirangan kagiatan 2. Fungsi panata acara nyaéta... a. Nyepeng kadali hiji kagiatan b. Nyepeng kadali sakabéh kagiatan c. Nyepeng kadali awal kagiatan d. Nyepeng kadali akhir kagiatan e. Nyepeng kadali awal jeung akhir kagiatan 3. Saméméh prung ngalaksanakeun pancén jadi panumbu catur, aya sawatara lengkah anu kudu dipilampah nyaéta.... a. Ngeusian daftar hadir nu geus disadiakeun b. Ngawasa pasualan anu luyu jeung jejer acara c. Muka acara ku bubuka d. Datang…

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMA KELAS 11

  Karya sastra wangun puisi (ugeran) nu ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (bait) jeung padalisan (baris) sok disebut… a. Sisindiran b. Paparikan c. Rarakitan d. Wawangsalan e. Sajak Sisindiran téh dibagi jadi tilu rupa nyaéta… a. Rarakitan, paparikan, wawangsalan b. Rarakitan, silihasih, wawangsalan c. Rarakitan, paparikan, piwuruk d. Rarakitan, sesebred, wawangsalan e. Rarakitan, piwuruk, wawangsalan Watek sisindiran dibagi jadi tilu rupa nyaéta a. Piwurik, silihasih, mikanyaah b. Piwiruk, silihasih, sésébréd c. Rarakitan, paparikan, wawangsalan d. bobodoran, silihasih, sésébréd e. atikan, silihasih, sésébréd

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN KAWIH SUNDA SMA KELAS 10

  Kawih téh nyaéta… a. Sakur lalaguan anu aya di tatar sunda b. Lagu daerah c. Musik atawa instrumen suling d. Kacapi suling e. Lalagan budak leutik

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  TARJAMAHAN SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10

  Istilah “tarjamah” téh asalna tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebut… a. Translation b. Transisi c. Transplantasi d. Terjemahan e. Tarjamahan Trajamah téh proses mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima |(sasaran) kalawan ngungkabkeun ma’na jeung gaya basana. Éta pamadegan ditétélakeun ku… a. Widya martaya b. Widia maraya c. Ajip rosidi d. Yus rusyana e. Godi suwarna Tarjamahan unggal kecap, dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Dumasar kana hartina kaasup wanda tarjamahan… a. Tarjamahan intérlinear b. Tarjamahan tradisional c. Tarjamahan basajan d. Tarjamahan formal e. Tarjamahan dinamis

 • DRAMA SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12

  1. Istilah drama asalna tina basa... a. Inggris b. Yunani c. Belanda d. Jawa e. Sangsekerta 2. Istilah sandiwara asalna tina basa... a. Inggris b. Jawa c. Belanda d. Yunani e. Sangsekerta 3. Drama téh nyaéta... a. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku epilog, prolog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran b. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran c. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku pangarang dina pagelaran d. Karangan sastra lisan anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran e.…

 • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  RESENSI SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN RESENSI SUNDA SMA KELAS 12

  1. Nilik kana istilahna ge geus kaciri, istilah résénsi lain pituin tina basa sunda, istilah résénsi aslna ti basa... a. inggris b. Belanda c. Yunani d. Jawa e. Sangsekerta 2. Nu disebut résénsi téh nyaéta... a. Nulis atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama b. Ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama c. Nilikan eusi hiji karya, saperti buku, film atawa drama d. Maca jeung nonton kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama e. Ngajén atawa meunteun kana hiji karya, saperti buku, film atawa drama 3. Nilik kana wanguna, résénsi téh miboga opat struktur nyaéta... a. Bubuka, Idéntitas karya, sinopsis, panutup b.…

 • CARITA WAYANG SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  50+ SOAL & JAWABAN CARITA WAYANG SUNDA SMA KELAS 12

  Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep! 1. Carita wayang ramayana téh minangka hasil karya… a. Walmiki b. Dalmiki c. Salmiki d. Asep sunandar e. Asep sunarya

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI ARTIKEL BUDAYA SMP KELAS 8

  Hidep kungsi maca artikel dina koran atawa majalah? Ceuk hidep naon nu disebut artikel téh? Bener, artikel téh tulisan atawa karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual (anyar). Bédana artikel jeung karangan séjén saperti makalah, artikel mah dimuat dina koran atawa majalah, Ku kituna, eusina ogé artikel mah ngebréhkeun pamanggih pribadi saurang pangarang atawa panulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan, boh hasil panalungtikan boh pamanggih ahli. Témana ogé rupa-rupa, bisa ngeunaan naon wae: sosial, politik, hukum, agama, budaya, jsté. Artikel téh ditulisna sok ngaguluyur, sangkan gampang dipahamna ku batur. Lantaran artikel mah dimuat dina média citak, jadi nu macana ogé bisa ti sawatara kalangan. Umumna,…

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI SISINDIRAN SUNDA

  MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  disebut pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi témpas sindir (berbalas pantun). Upama nilik wangunna, sisindiran téh kauger (dibatasi) ku purwakanti (sasaruaan kecap atawa engang), jumlah engang (suku kata) dina unggal jajar (padalisan), jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana karya sastra wangun ugeran (puisi). Satuluyna, mun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran téh bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan: paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Malah aya ogé nu nyebutkeun yén tatarucingan gé kaasup kana sisindiran.

 • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WARTA SUNDA,  WARTA SUNDA

  MATERI WARTA SUNDA SMP KELAS 8

  hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana warta téh sok dimuat dina média citak atawa diumumkeun dina radio/TV. Ari jalma nu sok nyieunan warta, sok disebut wartawan atawa jurnalis. Nulis warta mah rada béda jeung nyieun tulisan séjénna. Ku kituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana, copélna kudu nyumponan unsur-unsur pangwangunna anu disebut 5W + 1H téa, nyaéta: who (saha), why (naha, ku naon), what (naon), when (iraha), where (di mana), jeung how (kumaha).

 • KAWIH SUNDA,  MATERI KAWIH SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI RUMPAKA KAWIH BAHASA SUNDA SMP KELAS 8

  aya birama (wiletan) jeung ketukan (témpo). Waktu dihaleuangkeun, kawih mah kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sabalikna, tembang mah henteu keuger ku wiletan jeung ketukan.

 • MATERI NOVEL SUNDA,  NOVEL SUNDA

  MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

  atin, novus (anyar), robah jadi kecap novellus, terus robah deui jadi novel. Ari nu disebut novel téh nya éta prosa rékaan (fiksi) dina wangun lancaran tur alur caritana ngarancabang (kompleks). Novel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoé. Langka novel nu eusina unsur pamohalan saperti dongéng.

 • MATERI PAKEMAN BASA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  PAKEMAN BASA SUNDA

  MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

  Pakeman basa téh dina basa Indonésia disebutna ungkapan kata atawa idiom. Kecap "pakeman" (basa Walanda vakum hartina 'matok' atawa 'angger'). Pakeman basa nuduhkeun ungkara basa anu angger atawa geus matok. Ilaharna pakeman basa teh mangrupa kalimah atawa gundukan kecap anu geus dipatok, geus ditaker diwatesanan, teu meunang dirobah, boh dirobah unina atawa éjahanana, boh dirobah tempatna atawa dilemeskeun.

 • KAMPUNG ADAT SUNDA,  MATERI DESKRIPSI KAMPUNG ADAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

  Bahasan téh hiji tulisan nu ngabahas (medar) hiji masalah. Eusina bisa naon waé biasana dumasar kana fakta-fakta boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan. Nu penting mah aya pangaweruh-pangaweruh (kanyaho) anyar anu gedé mangpaatna keur anu maca. Biasana dina bahasan loba pamanggih-pamanggih pribadi tapi dumasar kana pangalaman, boh tina pangalaman pribadi boh tina pangalaman tokoh-tokoh nu geus sohor. Pamanggihna teh teu sagawayah tapi bisa dibuk tikeun bebeneranana. Sabenerna mah bahasan téh rék sarua jeung ésay, boh cara nulisna boh eusina. Ngan dina ésay mah subyektivitasna (pamanggih pangarang) leuwih tandes, leuwih jelas. Masalah naon waé bisa dijieun bahasan, nu penting mah aya pangaweruh pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur…

 • BIANTARA SUNDA,  MATERI BIANTARA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

  Biantara atawa pidato téh nyarita di hareupeun balaréa dina raraga nepikeun inpormasi atawa hal-hal nu kaitung penting dipikanyaho ku batur. Jalma anu ahli biantara disebutna orator. Upamana waé, Ir. Sukarno jeung Oto Iskandar Di Nata, duanana ogé kaasup orator nu kakoncara. Aya sawatara téhnik dina nepikeun biantara. Kahiji, biantara téh ditalar (ditambul), tapi nyieun naskah heula, tuluy diapalkeun, disebutna téhnik ngapalkeun. Bisa waé naskahna mah nyieun, tapi diapalkeun ti saméméhna. Cara nu sok dipilampah ku barudak sakola dina waktu miluan pasanggiri biantara. Kadua, biantara téh ukur nyiapkeun naskah gurat badagna wungkul, lantaran dadakan dititah biantara, disebutna téhnik impromtu. Katilu, biantara nu naskahna ditataharkeun tur dibaca, ilaharna biantara resmi, disebutna téhnik…

error: Content is protected !!