KUMPULAN SOAL BASA SUNDA,  TARJAMAHAN SUNDA

50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar 50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10
.

50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10
50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10

50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10

PILIHAN GANDA

Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep!

 1. Istilah “tarjamah” téh asalna tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebut…
  a. Translation
  b. Transisi
  c. Transplantasi
  d. Terjemahan
  e. Tarjamahan
 2. Trajamah téh proses mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima |(sasaran) kalawan ngungkabkeun ma’na jeung gaya basana. Éta pamadegan ditétélakeun ku…
  a. Widya martaya
  b. Widia maraya
  c. Ajip rosidi
  d. Yus rusyana
  e. Godi suwarna
 3. Tarjamahan unggal kecap, dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Dumasar kana hartina kaasup wanda tarjamahan…
  a. Tarjamahan intérlinear
  b. Tarjamahan tradisional
  c. Tarjamahan basajan
  d. Tarjamahan formal
  e. Tarjamahan dinamis
 4. Tarjamahan biasa (tradisional) anu mindahken basa naskah tina basa sumber bari teu merhatikeun kahususan basa sasaran. Kaasup wanda tarjamahan…
  a. Tarjamahan formal
  b. Tarjamahan intérlinear
  c. Tarjamahan tradisional
  d. Tarjamahan basajan
  e. Tarjamahan dinamis
 5. Saduran nyaéta hasil tarjamahan bébas anu mentingkeun amanat tapi ngébréhkeunana maké kekecapan sorangan. Anu kaasup wanda ieu tarjamahan téh nyaéta…
  a. Tarjamahan sastra
  b. Tarjamahan intérlinear
  c. Tarjamahan tradisional
  d. Tarjamahan basajan
  e. Tarjamahan dinamis
 6. Hal anu kudu diperhatikeun dina prak-prakana narjamahkeun nyaéta…
  a. Kudu satia kana téks aslina sarta kudu nembongkeun kajujuran
  b. Kudu taliti kana téks aslina sarta kudu nembongkeun kajujuran
  c. Kudu maca kana téks aslina sarta kudu nembongkeun kajujuran
  d. Kudu satia ana téks aslina sarta kudu nembongkeun kahadéan
  e. Kudu satia kana téks aslina sarta kudu nembongkeun kabeneran
 7. Proses narjamahkeun téh singgetna mah saperti kieu…
  a. Mariksa, mindahkeun, ngawangun deui
  b. Mariksa, mindahkeun,
  c. Mariksa, , ngawangun deui
  d. Mariksa, mindahkeun, nulis deui
  e. Mariksa, mindahkeun, narjamahkeun
 8. “teu kagambarkeun rurupaan jeung adeg-pangadeg sémah nu datang tumorojong tanpa larapan téh” tarjamahan mana anu merenahna nyaéta…
  a. Tak mampu ku gambarkan, bagaimana rupa tamu yang datang tiba-tiba itu
  b. Tak mampu ku utarakan, bagaimana rupa tamu yang datang tiba-tiba itu
  c. Tidak bisa ku gambarkan, bagaimana rupa tamu yang datang tiba-tiba itu
  d. Tak mampu ku gambarkan, bagaimana rupa tamu yang datang itu
  e. Tak mampu ku gambarkan, bagaimana tamu yang datang tiba-tiba itu
 9. Pék tarjamahkeun ieu téks basa Indonesia kana basa sunda; “sembilan bulan dikandung, tiada seorang pun manusia lebih dari ibunda mencintai…”
  a. Salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung nu micinta…”
  b. Salapan bulan ngandung moal aya jalma leuwih ti indung nu micinta…”
  c. Salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma ti indung nu micinta…”
  d. Salapan bulan ngandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung nu micinta…”
  e. Salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung nu mikanyaah…”
 10. Pék tarjamahkeun ieu téks basa sunda kana basa Indonésia. “sing ngarti baé lebah dinyana mah! Pan goréng-goréng ogé di dieu téh jelema kasebutna”
  a. “harap mengerti saja, aku ini bukan orang sembarangan”
  b. “harap mengerti, aku bukanlah orang yang sembarangan”
  c. “harap mengerti saja, aku ini bisa dibilang bukan orang sembarangan”
  d. “harap mengerti saja, aku ini orang sembarangan”
  e. “harap mengerti saja, aku bukan orang sembarangan bisa dibilang”
 11. “Saya berangkat ke sekolah pukul 6.00, sedangkan ayah berangkat bekerja pukul 7.00”
  Kalimah di luhur lamun ditarjamahkeun kana basa Sundakeun jadi ….
  A. Abdi angkat ka sakola tabuh 6.00, sedengkeun bapa abdi angkat damel tabuh 7.00
  B. Abdi angkat ka sakola tabuh 6.00, sedengkeun pun bapa angkat damel tabuh 7.00
  C. Abdi mios ka sakola tabuh 6.00, sedengkeun pun bapa angkat damel tabuh 7.00
  D. Abdi indit ka sakola tabuh 6.00, sedengkeun bapa abdi mios damel tabuh 7.00
  E. Abdi mios ka sakola tabuh 6.00, sedengkeun bapa abdi angkat damel tabuh 7.00
 12. Tuduhkeun mana kalimah tarjamahan nu merenah tina ieu kalimah! Debat calon gubernur Jawa Barat di Metro TV, Jakarta, Jumat (8/2) malam, menjadi ajang saling bongkar kesalahan calon gubernur. (Dicutat tina Koran PR, 09/02/13).
  A. Debat calon gubernur Jawa Barat di Metro TV, Jakarta, jumaah (8/2) peuting, jadi ajang silihbongkar kasalahan calon gubernur.
  B. Debat calon gubernur Jawa Barat nu diayakeun ku Metro TV dina malem jumaah (8/2), mangrupa ajang pikeun silihgebruskeun antara calon gubernur.
  C. Debat calon gubernur Jawa Barat nu diayakeun ku Metro TV, Jakarta, dina malem jumaah (8/2), jadi kasempetan pikeun silihbolékérkeun kasalahan calon gubernur.
  D. Debat calon gubernur Jawa Barat nu diayakeun ku Metro TV, Jakarta, dina malem jumaah (8/2), jadi jalan pikeun silihtembrakeun kasalahan calon gubernur.
  E. Debat calon gubernur Jawa Barat nu diayakeun ku Metro TV, Jakarta, dina jumaah (8/2) peuting, jadi kasempetan pikeun silihampura kasalahan calon gubernur.
 13. Baca teks di handap kalawan saregep!
  Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu
  Meski kau tak kan pernah tahu
  Baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan
  kaubuat remuk seluruh hatiku,seluruh hatiku.
  Paribasa bertepuk sebelah tangan dina wacana di luhur hartina ….
  A. keprok sorangan
  B. imut sorangan
  C. keprok sabeulah
  D. seuri sorangan
  E. ambon sorangan

14. Baca paguneman di handap kalawan saregep!
Nana : “Basa kamari, aya dulur kuring ti Jakarta, nya kapaksa kuring teh rada mamalayuan.”
Agus : “Na kumaha kitu?”
Nana : “Enya bingung kumaha narjamahkeun kana basa Indonesia tina basa Sunda, atuda bingung.”
Nana : “Cik kumaha kalimahna?”
Agus : “Nya ku kuring teh jadi kieu we, silahkan makannya yang dapat.”
Nana : “Oh ceuk basa Sundana mah …. Jawaban nu merenah pikeun paguneman di luhur nya éta…
A. mangga sing kenging dituang
B. mangga sing diraraosan kengingna
C. mangga, sing dituang kenging
D. mangga, sing dicobian kenging
E. mangga sing kekengingan taruangna

15. Siti : “ Mulih ti mana ieu téh?”
Rudi : “Mulih ti bumina Pa RT. Aya peryogi ngalereskeun KTP pun bapa.”
Siti : “Oh, ical atanapi kumaha KTP tuang rama téh?”
Rudi : “Henteu ari ical mah, mung ku pun adi diguntingan. Disangkana cocooan.”
Omongan dina ragam hormat anu digunakeun ku Rudi téh aya nu teu merenah, nyaéta ….
a. ‘mulih’ anu kuduna ‘wangsul’
b. ‘bumina’ anu kuduna ‘rorompokna’
c. ‘pun bapa’ anu kuduna ‘tuang rama’
d. ‘ngalereskeun’ anu kuduna ‘ngabenerkeun’
e. ‘ical’ anu kuduna ‘leungit’

16. “Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Alloh swt., sholawat dan salam semoga selamanya tercurahlimpahkan pada junjunan kita Nabi Muhammad saw.”
Upama kalimah di luhur ditarjamahkeun kana basa Sunda merenahna jadi ….
a. “Hayu urang panjatkeun puji sinareng sukur ka Alloh swt., solawat miwah salam mugi tetep tercurahlimpahkeun ka jungjunan urang, Nabi Muhammad saw.”
b. “Urang panjatkeun puji ka Alloh swt, sholawat sareng salam mugi tetep ngagolontor ka Nabi Muhammad saw.”
c. “Hayu urang sanggakeun puji sinareng sukur ka Alloh swt, solawat miwah salam mugi tetep tercurahlimpahkeun ka Nabi Muhammad saw.”
d. “Hayu urang sanggakeun puji sinareng sukur ka Alloh swt, solawat miwah salam mugi tetep ngocor ngagolontor ka jungjunan urang, Nabi Muhammad saw.”
e. “Hayu urang panjatkeun puji sinareng sukur ka Alloh swt, solawat miwah salam mugi tetep ngocor ngagolontor ka Nabi Muhammad saw.”

17. “Ieu KTP téh lumaku saumur hirup.” Kecap lumaku merenahna diganti ku kecap ….
a. Berlaku
b. kapakéna
c. kalakuan
d. salakuna
e. lakuna

ÉSSÉY

 1. Naon ari tarjamahan téh?
 2. Sebutkeun wanda tarjamahan?
 3. Naon bédana tarjamahan jeung tarjamahan formal?
 4. Naon bédana tarjamahan dinamis jeung saduran?
 5. Naon bédana tarjamahan budaya jeung tarjamahan otomatis?
 6. Kumaha padika narjamahkeun téh?


SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN
1. Istilah “tarjamah” téh asalna tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebutna “translation”. Tarjamah téh prosés mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima (sasaran) kalawan ngungkab ma’na jeung gaya basana (Widyamartaya, 1989). Dina istilah séjén disèbut ogé alih basa. Béda jeung istilah transliterasi (alih aksara) jeung transkripsi (alih wangun tina ucapan kana tulisan).
2…
3…
4…
5…
6…

FORUM DISKUSI


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-tarjamahan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/tarjamahan-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

50+ SOAL & JAWABAN TARJAMAHAN SUNDA SMA KELAS 10
A. MATERI TERJEMAHAN SUNDA

Istilah “terjemahan” berasal dari bahasa Arab. Ari dalam bahasa Inggris disebut “terjemahan”. Penerjemahan adalah proses pemindahan mandat dari bahasa sumber ke bahasa penerima (target) dengan mengungkap makna dan gaya bahasa (Widyamartaya, 1989). Dengan kata lain itu juga disebut terjemahan. Berbeda dari istilah transliterasi (transliterasi) dan transkripsi (transliterasi dari ucapan ke tulisan

B. BENTUK TERJEMAHAN

Menerjemahkan bukanlah tugas yang mudah, karena itu perlu untuk memahami makna konten dalam bahasa sumber. Ada beberapa bentuk terjemahan berdasarkan cara dan hal-hal yang difokuskan pada terjemahan. Menurut Widyamartaya & Sudiati (2005) mode terjemahan umumnya enam, yaitu:

1. Terjemahan Antar Linear

Merupakan terjemahan dari setiap kata, berdasarkan urutan kata ke dalam bahasa aslinya. Terjemahan ini berguna untuk mengetahui bentuk dan pengaturan kata-kata dalam bahasa asli setiap baris, sehingga Anda tidak perlu mempelajari bahasa sumber terlebih dahulu. Secara umum, gaya terjemahan interlinear sulit dipahami karena kelancaran bahasa target tetapi pengaturan kata dan kalimat mengikuti bahasa sumber

2. Terjemahan formal atau literal

Merupakan terjemahan reguler (tradisional) yang mentransfer bahasa skrip dari bahasa sumber sementara tidak memperhatikan kekhususan bahasa target. Bentuk asli bahasa dapat dipertahankan meskipun terkadang maksud saya selalu terasa kurang nyaman dalam bahasa target. Cara menerjemahkan ini adalah untuk mencari kesamaan kata antara bahasa sumber dan bahasa target dalam aspek leksikal (kata) dan sintaksis (kalimat). Terjemahan ini masih berfokus pada struktur kelahiran

3. Terjemahan dinamis / fungsional (persamaan dinamis / persamaan fungsional)

Pindahkan bahasa yang mempertahankan makna yang terkandung dalam bahasa sumber, dan perhatikan kekhususan bahasa target. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai “terjemahan idiomatik”.
Jadi, cara menerjemahkan ini tidak terlalu menakutkan dalam menemukan kata-kata yang setara dan terdekat dalam bahasa target yang dapat menjelaskan makna dan fungsi yang terkandung dalam teks bahasa asli. Terjemahan ini sangat berguna untuk mengetahui makna, berita, atau pesan yang terkandung dalam teks yang diterjemahkan.

4. Saduran (terjemahan yang diadopsi)

Ini adalah hasil dari terjemahan bebas (penekanan pada terjemahan) yang menekankan mandat, tetapi memperjelas mereka yang menggunakan kata-kata mereka sendiri. Termasuk dalam suasana hati ini adalah tiga terjemahan:
a. Terjemahan sastra (terjemahan sastra-aestetik -poetik)
yang menerjemahkan karya sastra seperti puisi dan drama dengan minat pada bentuk puisi, konotasi emosional, dan gaya bahasa;
b. Terjemahan faktual (terjemahan fragmatic)
yang berfokus pada analisis fakta, terutama di bidang bisnis (perdagangan) dan teknologi;
c. Mengutip
yang bertujuan untuk memperkenalkan konten dalam bahasa yang hidup dan mudah dipahami, tetapi dalam praktiknya lebih bebas untuk memasukkan ide-ide pribadi yang diterjemahkan ke dalam teks.

5. Terjemahan budaya

Adalah menerjemahkan ma ‘na tetapi beradaptasi dengan budaya target. Seringkali dikembangkan informasi yang tidak terkandung dalam bahasa sumber. Ini juga disebut “interpretasi budaya”.
Dengan demikian, isi teks ditulis ulang menggunakan kosa katanya sendiri sesuai dengan konteks budaya di mana penerjemah dan pembaca dapat menargetkan terjemahan ini

6. Terjemahan otomatis (terjemahan mesin, terjemahan otomatis, terjemahan mekanis)

Adalah menggunakan alat untuk mentransfer bahasa teks dari bahasa sumber ke bahasa target. Dengan cara ini, pekerjaan menerjemahkan menjadi lebih ringan. Tetapi alat untuk terjemahan otomatis masih dalam masa pertumbuhan dan masih dikembangkan hingga hari ini.
Untuk teks-teks prosa, menerjemahkan tidak sama bangganya dengan menerjemahkan puisi. Namun, tetap dalam praktik saya bukanlah masalah sepele. Salah satu karya sastra dalam bentuk prosa terjemahan adalah kumpulan carpon (cerita pendek) dalam maya dan cerita lainnya (2014) diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris miss maya dan cerita-cerita sunda lainnya (2014) oleh C.W. Watson.

error: Content is protected !!