MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA
MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI TARJAMAHAN SUNDA

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA.

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA
MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

A. MEDAR PERKARA MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA

Istilah “tarjamah” téh asalna tina basa Arab. Ari dina basa Inggris mah disebutna “translation”. Tarjamah téh prosés mindahkeun hiji amanat tina basa sumber kana basa panarima (sasaran) kalawan ngungkab ma’na jeung gaya basana (Widyamartaya, 1989). Dina istilah séjén disèbut ogé alih basa. Béda jeung istilah transliterasi (alih aksara) jeung transkripsi (alih wangun tina ucapan kana tulisan).

B. WANDA TARJAMAHAN

Narjamahkeun téh lain pagawéan énténg, sabab perlu paham kana maksud nu dikandung dina basa sumberna. Aya sababaraha wanda tarjamahan dumasar kana cara jeung hal anu museur pikeun ditarjamahkeunana. Nurutkeun Widyamartaya & Sudiati (2005) wanda tarjamahan téh umumna aya genep, nyaéta:

1. Tarjamahan Interlinèar

Nyaéta tarjamahan unggal kecap, dumasar kana runtuyan kecap kana basa aslina. Ieu tarjamahan téh gunana pikeun mikanyaho wangun jeung susunan kecap dina basa aslina unggal baris, bari teu kudu diajar heula basa sumberna. Umumna wanda tarjamahan interlinèar mah hésé dipikaharti sabab kekecapanana tina basa sasaran tapi susunan kecap jeung kalimahna nuturkeun basa sumberna. 

2. Tarjamahan Formal atawa Harfiah

Nyaéta tarjamahan biasa (tradisional) anu mindahkeun basa naskah tina basa sumber bari teu merhatikeun kahususan basa sasaran. Wangun basa aslina sabisa-bisa dipertahankeun sanajan sakapeung mah hartina sok karasa kurang marenah dina basa sasaran. Ieu cara narjamahkeun téh ngupayakeun sasaruaan kecap antara basa sumber jeung basa sasaran dina aspék léksikal (kecap) jeung sintaksis (kalimah). Ieu tarjamahan museur kénéh kana struktur lahir.

3.Tarjamahan Dinamis/Fungsional

Mindahkeun basa anu mertahankeun ma’na anu dikandung dina basa sumber, sarta merhatikeun kahususan dina basa sasaran. Aya ogè anu nyebut minangka “Tarjamahan idiomatis” (idiomatic translation).

Jadi, cara nerjamahkeun nu kieu mah daria pisan dina nèangan sasaruaan kecap anu wajar jeung  pangdeukeutna dina basa sasaran anu bisa ngèrèhkeun harti jeung fungsi anu dikandung dina tèks basa aslina. Ieu tarjamahan tèh gèdè pisan gunana pikeun mikanyaho ma’na, berita, atawa amanat anu aya dina naskah nu ditarjamahkeun.

4. Saduran

Nyaèta hasil tarjamahan bèbas (free translation) anu mentingkeun amanat, tapi ngèbrèhkeun anu makè kekecapan sorangan. Nu kaasup wanda ieu tarjamahan tèh aya tilu nyaèta:

a. Tarjamahan sastra (literary/aestethic -poetic translation)
Anu nerjamahkeun karya sastra saperti puisi jeung drama kalawan museurkeun wangun-wangun puisi, konotasi èmotif, jeung gaya basa;
b. Tarjamahan faktual (fragmatic translation)
Anu ngutamakeun nganalisis fakta, hususna dina widang usaha (niaga) jeung tèknologi;
VAnu tujuanana pikeun ngawanohkeun eusina dina basa anu hirup jeung gampang anu dipikaharti, tapi dina prak-prakana leuwih bèbas pikeun ngasupkeun pamanggih pribadi nu narjamahkeun kana naskah.

5. Tarjamahan Budaya

Nyaèta narjamahkeun ma’na tapi ngaluyukeun jeung kabudayaan sasaran. Mindeng diwuwuhan informasi anu teu kaunggel dina basa sumberna. Disebut ogè” nafsirkeun deui nurutkeun kabudayaan” (cultural interpration).

Jadi, eusi tèksna dièbrèhkeun deui makè kekecapan sorangan luyu jeung kontèks kabudayaan nu narjamkeun jeung nu maca dina bisa sasaran ieu tarjamahan.

6. Tarjamahan Otomatis

Nyaèta ngagunakeun alat pikeun mindahkeun basa hiji naskah tina basa sumber kana basa sasaran. Ku cara ieu pagawèan narjamahkeun tèh jadi leuwih èntèng. Tapi pakakas pikeun narjamahkeun sacara otomatis tèh acan panceg sarta masih terus dimekarkeun nepi ka kiwari.

Pikeun teks-teks prosa, narjamahkeun tèh moal pati bangga saperti narjamahkeun puisi. Sanajan kitu, ari dina prak-prakanana mah lain perkara nu èntèng. Salah sahiji karya sastra dina wangun prosa hasil tarjamahan nyaèta buku kumpulan carpon (carita pondok) “Nèng Maya jeung Carita-carita lianna”(2014) anu ditarjamahkeun kana basa inggris “Miss Maya and Other Sundanese Stories” (2014) ku C.W. Watson.

Eta kumpulan carpon tèh  eusina carita-carita ti sajumlahing pangarang Sunda anu ngagambarkeun kaayaan jeung suasana nu ilahar dialaman, kapanggih jeung disikepan ku masarakat Sunda. Tèma carpon-carpon dina “Nèng Maya jeung Carita-carita lianna” tèh kawilang lega: kasusah nu dialaman rahayat leutik jaman kiwari, saperti guru honorèr atawa tukang ojeg, sarta èta kaayaan tèh disekapan ku cara anu has urang Sunda; dunya gaib; sajarah tanah sunda jaman bihari; romantika; jeung sajabanna.

Aya deuih sawatara karya sèjènna nu ditarjamahkeun tina basa asing kana basa Sunda, diantarana “Boule De Suif” karya Guy  De Maupassant tina basa Prancis ditarjamahkeun ku Duduh Durahman jadi “Si Demplon” (2013), carita “Winnetou” karya Karl May ditarjamahkeun tina basa Inggris ku Syarif Amin jadi “Rajapati”. Ari karya nu ditarjamahkeun tina basa Sunda kana basa Indonesia contona “Rasiah Geulang Rantay” karya Nani Usma ditarjamahkeun ku Zuber jadi “Rahasia Gelang Rantai” (1957).

C. NYUNGSI PADIKA NARJAMAHKEUN

1. Hal anu Kudu Dipertahankeun Dina Tarjamahan

1. Kudu satia kana tèks aslina sarta kudu nembongkeun kajujuran
2. Perhatikeun kalawan daria sumanget jeung suasana dina karangan aslina. Upama gayana basajan, tarjamahana ogé kudu basajan.
3. Hasil tarjamahan téh ulah katémbong minangka karya tarjamahan. Maksudna kudu ngaguluyur saperti karangan aslina.

2. Prosès Narjamahkeun

Narjamahkeun téh kawilang prosès anu kompléks, anu dijerona ngawengku runtuyan kagiatan. Nurutkkeun Nida jeung Traber (dina Widyamartaya, 1989), prosès narjamahkeun téh saperti ieu dihandap:

1. MARIKSA, dipakè pikeun ngaguar amanat anu rék ditarjamahkeun. Dijerona ngamuat analisis gramatikal (wangun kalimah) jeung analisis semantik boh konotatif boh dènotatif.
2. MINDAHKEUN, masualkeun prak-prakanana éta hasil analisis téh dipindahkeun tina basa sumber kana basa tarjamahan, nepi ka ngahasilkeun réaksi anu sarua jeung dina basa aslina.
3. NGAWANGUN DEUI, medar rupa-rupa gaya basa jeung téhnik nu bisa dipaké pikeun ngahasilkeun gaya basa nu luyu.

D. MACA TÉKS TARJAMAHAN

Ieu di handap aya dua téks tarjamahan tina basa Indonesia kana basa Sunda jeung tina basa Sunda kana basa Indonésia karya panyajak Surachman R.M

DINA TANJAKAN
Di San Francisco 1970
Trém ngahegak nanjak ka dayeuh
Angin nyusul ti lengkob di landeuh
Lalpat-lapat biru laut. Ah, moal kahontal
Ku angen-angen nu ngan sajengkal

(dicutat tina Di Balik Matahari, 1974, K. 51)

MENDAKI BUKIT
San Francisco 1970
Mendaki bukit dalam trem kecil
Angin memacu dari alik teluk
Agak sayup biru laut. Tak tersentuh
Oleh gapaian tangan yang kerdil

1. TEKS TARJAMAHAN

SAYA dilahirkan di rumah peninggalan nenek moyang ibu, yang terletak di samping balai desa Cibolérang, Jatiwangi, tapi sewaktu umur saya baru beberapa belas bulan saya dibawa pindah ke rumah kakek di kampung Pasuketan, sebab kakek membeli rumah di sana. Selanjutnya saya tinggal di sana hingga lulus Sekolah Rakyat.

Hal saya dibawa pindah ke Pasuketan penting diceritakan, sebab kalau saja saya terus tinggal di rumah peninggalan nenek moyang ibu yang terletak di samping balaidesa, tentu kisah hidup saya akan berbeda.

Desa Cibolérang adalah salah satu di antara tiga desa yang membentuk kota kewedanaan (kini kecamatan) Jatiwangi. Dua desa lainnya adalah desa Sutawangi dan Cicadas. Sutawangi di tengah-tengah, Cicadas di sebelah barat, sedang Ciborélang di sebelah timur. Kota Jatiwangi yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah kabupaten Majalengka, secara kultural terletak di daerah tapal batas kultur Sunda dan (Jawa) Cirebon. Waktu itu, ada dua bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang Jatiwangi, yakni bahasa Sunda dan bahasa (Jawa) Cirebon, tergantung dari lingkungan sosial dan pekerjaan masing-masing.

Di sekitar balai desa Cibolérang yang terletak di sebelah selatan jalan raya Cirebon-Bandung di seberang pasar -disebut “Pasar Baru” karena pasar lama terletak di depan balai desa Sutawangi- penduduk sehari-hari menggunakan bahasa Cirebon. Orang Kaum (masjid terletak tepat di sebelah barat-laut desa, karena sepelataran) berbicara dalam bahasa Cirebon. Demikian pula orang pasar berbicara dalam bahasa Cirebon, meskipun penduduk yang tinggal di sebelah utara, timur dan barat pasar -jadi, yang terletak di sebelah utara jalan raya Bandung-Cirebon- kebanyakan menggunakan bahasa Sunda. Jadi, kalau saja saya tetap tinggal di rumah peninggalan nenek moyang ibu yang disebut Blok Salasa, tentu saya pun sehari-hari menggunakan bahasa Cirebon…

TARJAMAHAN SUNDA

KURING dilahirkeun di imah titinggal karuhun ti indung, nu perenahna gigireun balédésa Ciborélang, Jatiwangi, tapi waktu umur kuring kakara sawatara welas bulan kuring dibawa pindah ka bumi Aki di Kampung Pasuketan, da Aki ngagaleuh bumi di dinya. Saterusna kuring matuh di dinya nepi ka anggeus Sakola Rayat.

Perkara dibawa pindah ka Pasuketan téh penting dicaritakeun, sabab lamun kuring terus matuh di imah titinggal karuhun ti indung nu ayana di gigireun balédésa téa, tanwandé lalakon hirup kuring baris béda.

Désa Ciborélang téh salah sahiji ti tilu désa nu ngawangun kota Kawadanan (ayeuna mah kacamatan) Jatiwangi. Nu dua deui nyaéta désa Sutawangi jeung Cicadas. Sutawangi di tengah, Cicadas beulah kuloneunana, Ciborélang wétaneunana. Kota Jatiwangi anu sacara administrasi kaasup ka Kabupatén Majalengka téh, sacara kultural aya di daérah tapel wates kultur Sunda jeung (Jawa) Cirebon. Harita, basa sapopoé anu digunakeun ku urang Jatiwangi, aya dua, nyaéta basa Sunda jeung basa (Jawa) Cirebon, gumantung ka lingkungan sosial jeung pagawean masing-masing.

Di sabudereun balédésa Ciborélang anu perenahna kiduleun jalan raya Cirebon-Bandung di peuntaseun pasar -disebut “Pasar Baru” da anu heubeul mah ayana di hareupeun balédésa Sutawangi- jalma téh sapopoéna ngagunakeun basa Cirebon. Urang Kaum (masjid perenahna kulon-kaléreun balédésa pisan, da sapalataran) nyaritana ngagunakeun basa Cirebon. Kitu deui urang pasar nyararitana maké basa Cirebon, sanajan ari anu caricing di kaléreun, wétaneun jeung kuloneun pasar mah jadi nu aya di sakaléreun jalan raya Bandung-Cirebon -réréana ngagunakeun basa Sunda baé. Jadi, lamun kuring terus cicing di imah tuturunan ti karuhun indung nu disebut Blok Salasa, tanwandé kuring gé sapopoé téh ngagunakeun basa Cirebon…

1. TARJAMAHAN PEMBUKAAN UUD 1945

Ieu di handap aya téks Pembukaan UUD 1945dina basa Indonésia jeung hasil tarjamahan dina basa Sunda.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONÉSIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONÉSIA TAUN 1945

BUBUKA

(Preambule)

Saestuna kamerdekaan teh hak sakumna bangsa. Kusabab kitu, panjajahan di sakuliah dunya kudu dimusnahkeun lantaran teu luyu jeung perikamanusaan tur perikaadilan.

Sarta perjoangan pergerakan kamerdekaan Indonesia geus cunduk kana waktu nu rahayu kalawan berekah salamet santosa nganteurkeun rayat Indonesia ka gapura kamerdekaan Nagara Indonesia nu merdeka, ngahiji, kawasa, adil, jeung ma’mur.

Ku berekahna rahmat Allah Nu Mahakawasa kalawan dijurung ku angen-angen nu luhung sangkan kahontal kahirupan kabangsaan nu bebas, nya ku kituna rayat Indonesia netelakeun kamerdekaanana.

Saterusna, pikeun ngawangun hiji Pamarentah Nagara Indonesia nu nangtayungan sakumna bangsa Indonesia jeung sakuliah lemah cai Indonesia sarta pikeun ngamajukeun karaharjaan umum, nyerdaskeun kahirupan bangsa, jeung milu ngalaksanakeun katartiban dunya dumasar kana kamerdekaan, karepehrapihan nu langgeng jeung kaadilan sosial, nya disusun eta Kamerdekaan Kabangsaan Indonesia teh dina hiji Undang-Undang Dasar Nagara Indonesia, winangun Nagara Republik Indonesia nu ngagen kadaulatan rayat sarta dumasar kana

Katuhanan Nu Maha Esa,
Kamanusaan nu adil jeung beradab,
Persaatuan Indonesia,
jeung Karayatan nu dipingpin ku hikmah kawijaksanaan dina Permusawarahan/ Perwakilan,
bari jeung ngawujudkeun Kaadilan sosial pikeun sakumna rayat Indonesia.

LATIHAN 1

  1. Naon ari tarjamahan téh?
  2. Sebutkeun wanda tarjamahan?
  3. Naon bédana tarjamahan jeung tarjamahan formal?
  4. Naon bédana tarjamahan dinamis jeung saduran?
  5. Naon bédana tarjamahan budaya jeung tarjamahan otomatis?
  6. Kumaha padika narjamahkeun téh?

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 15-19)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-tarjamahan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/tarjamahan-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI TARJAMAHAN BAHASA SUNDA
A. MATERI TERJEMAHAN SUNDA

Istilah “terjemahan” berasal dari bahasa Arab. Ari dalam bahasa Inggris disebut “terjemahan”. Penerjemahan adalah proses pemindahan mandat dari bahasa sumber ke bahasa penerima (target) dengan mengungkap makna dan gaya bahasa (Widyamartaya, 1989). Dengan kata lain itu juga disebut terjemahan. Berbeda dari istilah transliterasi (transliterasi) dan transkripsi (transliterasi dari ucapan ke tulisan

B. BENTUK TERJEMAHAN

Menerjemahkan bukanlah tugas yang mudah, karena itu perlu untuk memahami makna konten dalam bahasa sumber. Ada beberapa bentuk terjemahan berdasarkan cara dan hal-hal yang difokuskan pada terjemahan. Menurut Widyamartaya & Sudiati (2005) mode terjemahan umumnya enam, yaitu:

1. Terjemahan Antar Linear

Merupakan terjemahan dari setiap kata, berdasarkan urutan kata ke dalam bahasa aslinya. Terjemahan ini berguna untuk mengetahui bentuk dan pengaturan kata-kata dalam bahasa asli setiap baris, sehingga Anda tidak perlu mempelajari bahasa sumber terlebih dahulu. Secara umum, gaya terjemahan interlinear sulit dipahami karena kelancaran bahasa target tetapi pengaturan kata dan kalimat mengikuti bahasa sumber

2. Terjemahan formal atau literal

Merupakan terjemahan reguler (tradisional) yang mentransfer bahasa skrip dari bahasa sumber sementara tidak memperhatikan kekhususan bahasa target. Bentuk asli bahasa dapat dipertahankan meskipun terkadang maksud saya selalu terasa kurang nyaman dalam bahasa target. Cara menerjemahkan ini adalah untuk mencari kesamaan kata antara bahasa sumber dan bahasa target dalam aspek leksikal (kata) dan sintaksis (kalimat). Terjemahan ini masih berfokus pada struktur kelahiran

3. Terjemahan dinamis / fungsional (persamaan dinamis / persamaan fungsional)

Pindahkan bahasa yang mempertahankan makna yang terkandung dalam bahasa sumber, dan perhatikan kekhususan bahasa target. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai “terjemahan idiomatik”.
Jadi, cara menerjemahkan ini tidak terlalu menakutkan dalam menemukan kata-kata yang setara dan terdekat dalam bahasa target yang dapat menjelaskan makna dan fungsi yang terkandung dalam teks bahasa asli. Terjemahan ini sangat berguna untuk mengetahui makna, berita, atau pesan yang terkandung dalam teks yang diterjemahkan.

4. Saduran (terjemahan yang diadopsi)

Ini adalah hasil dari terjemahan bebas (penekanan pada terjemahan) yang menekankan mandat, tetapi memperjelas mereka yang menggunakan kata-kata mereka sendiri. Termasuk dalam suasana hati ini adalah tiga terjemahan:
a. Terjemahan sastra (terjemahan sastra-aestetik -poetik)
yang menerjemahkan karya sastra seperti puisi dan drama dengan minat pada bentuk puisi, konotasi emosional, dan gaya bahasa;
b. Terjemahan faktual (terjemahan fragmatic)
yang berfokus pada analisis fakta, terutama di bidang bisnis (perdagangan) dan teknologi;
c. Mengutip
yang bertujuan untuk memperkenalkan konten dalam bahasa yang hidup dan mudah dipahami, tetapi dalam praktiknya lebih bebas untuk memasukkan ide-ide pribadi yang diterjemahkan ke dalam teks.

5. Terjemahan budaya

Adalah menerjemahkan ma ‘na tetapi beradaptasi dengan budaya target. Seringkali dikembangkan informasi yang tidak terkandung dalam bahasa sumber. Ini juga disebut “interpretasi budaya”.
Dengan demikian, isi teks ditulis ulang menggunakan kosa katanya sendiri sesuai dengan konteks budaya di mana penerjemah dan pembaca dapat menargetkan terjemahan ini

6. Terjemahan otomatis (terjemahan mesin, terjemahan otomatis, terjemahan mekanis)

Adalah menggunakan alat untuk mentransfer bahasa teks dari bahasa sumber ke bahasa target. Dengan cara ini, pekerjaan menerjemahkan menjadi lebih ringan. Tetapi alat untuk terjemahan otomatis masih dalam masa pertumbuhan dan masih dikembangkan hingga hari ini.
Untuk teks-teks prosa, menerjemahkan tidak sama bangganya dengan menerjemahkan puisi. Namun, tetap dalam praktik saya bukanlah masalah sepele. Salah satu karya sastra dalam bentuk prosa terjemahan adalah kumpulan carpon (cerita pendek) dalam maya dan cerita lainnya (2014) diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris miss maya dan cerita-cerita sunda lainnya (2014) oleh C.W. Watson.

error: Content is protected !!