MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA
MATERI LAPORAN KAGIATAN SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA

MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA.

MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA
MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA

MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA

A. PERKARA LAPORAN KEGIATAN

Laporan kagiatan eusina mangrupa sagala hal anu patali jeung kagiatan anu geus lumangsung. Informasi anu diutamakeun dina laporan kagiatan utamana mah muser kana lumangsungna kagiatan, waragad, bangbaluh atawa rereged, jeung pasualan-pasualan tèhnis. Ari wangun laporan kagiatan tèh formal sarta biasana dijieun ku organisasi atawa lembaga. Di jerona kudu ngamuat informasi jeung pakta-pakta anu bisa dipertanggung jawabkeun bener henteuna.

B. STRUKTUR LAPORAN KEGIATAN

1. BUBUKA

Eusina mangrupa panganteur pikeun mawa anu maca kana pasualan anu rèk di laporkeun. Dina ieu bagéan diterangkeun naon-naon anu jadi marga lantaran diayakeunana dina hiji kagiatan, katut rasa sukurna yén jeung réngsé ngalaksanakeun kagiatan. Contona seperti kieu:

“Dina raraga milangkala SMK SUNDALANA nu ka 20, OSIS SMK SUNDALANA ngayakeun kagiatan pagelaran seni Sunda pikeun lingkumgan sakola. Ieu kagiatan tèh minangka pangreuah-reuah serta salasahiji kasempetan pikeun nembongkeun kaparigelan jeung karancagéan siswa. Iwal ti éta, ieu acara teh ngarojong program  rebo nyunda anu ditetepkeun ku pamarentah daerah. Kukituna dipiharep bisa ngumuwuhkeun kareueus jeung sumanget siswa sangkan ngamumulè seni tradisi Sunda. Dina ieu pagelaran disadiakeun tilu pakét hadiah pikeun katégori “pamidang paporit”, pamidang motekar”, jeung “pamidang mencrang”.

2. WAKTU JEUNG TEMPAT KAJADIAN

Hal ieu perlu aya dina laporan sangkan puguh iraha jeung dimana eta kagiatan  teh di laksanakeun . contona seperti kieu:

“Ieu kagiatan dilaksanakeun ping 31 Mei 2017 , jam 08:00 -11:00 di bale pamidangan (aula) SMK Sundalana. Jl. Garut No. 2 kota Bandung”.

3. PAMILON

lamun kagiatan mangrupa lalampahan anu di sebutkeun téh cukup sabaraha urang jeung saha baé pamilon. Contona seperti kieu:

“Pamilon ieu kagiatan téh sakumna siswa ti unggal kelas jeung jurusan, kalayan wawakil anu kadaptar pikeun unggal kelompok ti unggal kelas jumlahna aya 60 urang, wincikanana:
Kelas X : 4 kelompok, jumlahna 20 urang
Kelas XI : 4 kelompok, jumlahna 20 urang
Kelas XII : 3 kelompok, jumlahna 20 urang”

4.  WARAGAD

Eusina ngadadarkeun timana meunang waragad, wincikna dipakena éta waragad sarta jumlahna. Ieu hal téh penting pikeun ngalaporkeun sabaraha jumlah waragad anu katarima sarta anu dikaluarkeun. Tangtuna kudu luyu jeung kaayan anu sabenerna. Pangpangna mah mun dipake pikeun laporan ka pihak nu méré waragad. Ieu di handap contona:

“Waragad pikeun ieu kagiatan nu katarima nyaéta Rp. 3.000.000 anu sumberna tina anggaran sakola Rp 2.000.000 jeung sumbangan ti sponsor penerbit Dunia pustaka jaya Rp. 1.000.000. éta waragad téh dipake pikeun rupa rupa kaperluan jeung pagelaran.”

5.  PEDARAN

Kagiatan jeung hasil nu dicangkingna. Dina ieu bagian, didadarkeun lumangsungna kagiatan jeung hasil nu dicangking sabeda éta kagiatan geus réngsé. Runtuyan acara sarta saha nu ngeusina diperlukeun luyu jeung prak-prakanana. Ieu bagian kacida pentingna, sebab midangkeun énya henteuna katut hadé goréng lumangsungna hiji kagiatan. Tungtungna payus pisan upama dilengkapan ku foto-foto anu aya patalina jeung kagiatan. Contona seperti kieu:

“kagiatan pagelaran lumangsung kalawan dibagi jadi tilu rintakan kahiji pikeun kelas X, rintakan kadua pikeun kelas XI, jeung rintakan katilu pikeun kelas XII. Ungal kelempok ti kelas sewang-sewangan mintokeun kaparigelanana dina pangung anu geus sadiakeun.
Unggal pidangan kelompok téh didokumentasikeun mangrupa vidio jeung potrét nusatuluyna dijieun DVD jeung album poto. Ari dina salira lumngsungna ieu kagiatan disadiakeun kalawuh tradisional kayaning seupan boled, suuk, jagong, cau, katimus, papais putri noong jeung és dawet. éta lalawuh téh meunang dileut salila lalajo.”

Rintakan ka-1 (kelas X)
Dina ieu rintakan midang opat kelompok. Ari wincikanana nyaéta kelompok 1 midangkeun rupa-rupa kaulinan barudak lembur, kelompok 2 midangkeun seni tutungulan, kelompok  3 midangkeun rampak kecapi, jeung kelompok 4 midangkeun kawih.

Rintakan ka – 2 (kelas XI)
aya opat kelompok anu midangkeun rupa-rupa kasenian Sunda dina ieu rintakan. Kelmpok 1 midangkeun layeutan kawih, kelompok 2 midangkeun rampak kandang kelompok 3, midangkeun pupuh raéhan, serta kelompok 4 midangkeun komposisi musik angklung.

Rintakan ka -3 (kelas XII)
Dina ieu rintakan tilu kelompok nu sakabehna midangkeun drama tina dongéng atawa carita legenda ti tatar Sunda. Kelompok 1 midangkeun drama sasakala situ bagendit jeung kelompok 3 nu midangkeun drama sangkuriang.

Panglélér
kelompok anu kapilih pikeun ungal Kategori nyaéta:
1.  kelompok 3 ti kelqs X anu midangkeun layeutan kawih, dilélér pamidang faporit 
2. kelompok 4 ti kelas XI nu midangkeun angklung dilélér pamidang motékar
3. kelompok  1 ti kelas XII nu midangkeun drama lutung kasarung dilélér pamidang mencrang.

6.  PANUTUP

Bagian panutup eusina mangrupa pungkisan laporan, eusina bisa kacindekan, saran jeung kadaling rasa tumarimana nu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong kanu kagiatan Upamana:

sakumna kagiatan umumna lumngsung kalwan lungsu langsar luyu jeung rarancang anu geus dijieun saméméhna. Unggal kelompok nu midang nembongan kaparigélanana sabisa bisa méré kasan anu hade pikeun sakumna nu nongton. Najan kitu aya saeutik rereged dina teknis nataharkeun pangung, lantaran kurang kordinasi antara pihak panitia sorangan. Muga-muga bisa jadi bahan evaluasi pikeun ngalaksanakeun kagiatan anu kaharepna.
Panitia ngahaturnuhun ka sakumna pihak anu geus ngarojong kana ieu kagiatan. Mugia alloh swt mamparing ganjaran kana kasaéan sadayana. aminnn…..

C. NYIUEN RARANCANG

Pikeun nyusun laporan kagiatan téh aya sawatara rarancang anu bisa dipilampah. Tapi nyusun rarancang laporan téh teu wajib kudu kitu. Rarancangna bisa di luyukeun baé jeung pangabutuh. Tengetan ieu léngkah-léngkah nyieun rarancang laporan:

1. Tangrukeun jeun idéntifikasi kasangtukangna ngalaksanakeun éta kagiatan.
2. Tangtukeun jeung idéntifikasi tujuan atawa maksud ngalaksankeun éta kagiatan.
3. Idéntifikasi kajadian-kajadian penting nu kalakonan salila ngalaksanakeun éta kagiantan. 
4. Susun rupa-rupa informasi anu kacangking nalika ngalaksanakeun éta kagiatan.
5. Siapkeun data-data pangrojong, misalna poto, daptar pamilon, jadwal kagiatan jeung sajabana.
6. Susun rupa-rupa informasi jadi hiji laporan anu sistimatis tur gulumung.


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI LAPORAN KEGIATAN BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI LAPORAN KAGIATAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-laporan-kagiatan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH LAPORAN KAGIATAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/laporan-kegiatan/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL LAPORAN KAGIATAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI LAPORAN KEGIATAN
A. MATERI LAPORAN KEGIATAN

Laporan aktivitas berisi semua yang terkait dengan aktivitas yang telah terjadi. Informasi yang disorot dalam laporan kegiatan terutama difokuskan pada terjadinya kegiatan, biaya, bug atau kontaminan, dan masalah teknis. Bentuk laporan kegiatan Ari adalah formal dan biasanya dibuat oleh organisasi atau lembaga. Di dalamnya Anda harus memuat informasi dan pakta yang dapat dianggap bertanggung jawab atas ketidakhadirannya.
kulit hitam tertentu telah memenangkan kesan apa pun yang seharusnya muncul dalam laporan perjalanan. Beberapa hal yang harus ada dalam laporan kegiatan adalah:

B, BEBERAPA HAL YANG HARUS DILAKUKAN
1. PEMBUKAAN

Konten adalah perantara untuk membawa pembaca ke kasus yang ingin Anda laporkan. Di bagian ini menjelaskan apa penyebabnya karena dalam hal suatu kegiatan, dan rasa terima kasih itu dan selesai menjalankan kegiatan.

Dalam rangka memperingati 20 tahun SUNDALANA VOCATIONAL SCHOOL, osis smk sundalana mengadakan kegiatan seni pertunjukan sunda untuk lingkungan sekolah. Kegiatan ini merupakan pengalih perhatian sekaligus kesempatan untuk menunjukkan keterampilan dan keberanian siswa. Selain itu, acara ini mendukung program penangguhan hari Rabu yang diadakan oleh pemerintah daerah. Diharapkan untuk mengembangkan kebanggaan dan semangat para siswa sehingga dapat memelihara seni cinta tradisional. Dalam pertunjukan ini, tiga paket hadiah disediakan untuk kategori “pemain favorit”, pengendara sepeda motor “, dan” pembeli “.

2. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Ini perlu dalam laporan jadi malas kapan dan di mana kegiatan tersebut sedang berlangsung. misalnya seperti ini

Kegiatan ini diadakan pada tanggal 31 Mei 2017, mulai pukul 08.00 – 11.00 di auditorium (aula) SMK Sundalana. Jl. Garut No. 2 kota bandung.

3. PESERTA

jika kegiatannya adalah perjalanan yang disebutkan sudah cukup berapa orang dan siapa saja peserta. Contohnya adalah sebagai berikut

Peserta dalam kegiatan ini adalah semua siswa dari setiap kelas dan departemen, dengan perwakilan terdaftar untuk setiap kelompok dari setiap kelas total 60 orang.
Kelas X: 4 kelompok,
total 20 orang
Kelas XI: 4 kelompok, total
20 orang
Kelas XII: 3 kelompok,
total 20 orang

4. BIAYA

Ini menggambarkan dari mana dana berasal, perincian biaya dan jumlahnya. Ini adalah sesuatu yang penting untuk melaporkan berapa banyak dana yang diterima dan dibelanjakan. Tentu saja harus sesuai dengan situasi aktual. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah melapor ke donor. Berikut ini adalah contohnya:

Biaya untuk kegiatan ini dikatakan Rp. 3.000.000 adalah sumber anggaran sekolah sebesar Rp 2.000.000 dengan sumbangan dari penerbit penerbit Dunia pustaka jaya Rp. 1.000.000. Harganya di gunakan untuk berbagai keperluan dan pertunjukan. Berikut detailnya:

5. DESKRIPSI

kegiatan dan hasil dipertaruhkan. Di bagian ini, kami menjelaskan terjadinya aktivitas dan hasil di mana aktivitas selesai. Urutan peristiwa dan siapa yang mengisi fi perlu harus sesuai dengan praktik. Ini adalah bagian yang sangat penting, karena bermain ya atau tidak baik dan buruk terjadi suatu kegiatan. Akhirnya payus sangat banyak jika di lengkapi dengan foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut:

Kegiatan kinerja berlangsung dengan dibagi menjadi tiga sesi pertama untuk kelas X, sesi kedua untuk kelas XI, dan sesi ketiga untuk kelas XII.
Setiap adegan grup didokumentasikan sebagai video dan potret diikuti dengan membuat DVD dan album foto. selama menonton.
Juara 1 (kelas X)
Dalam grup ini bermain empat grup, yaitu grup 1 memainkan berbagai permainan anak-anak lemur, grup 2 bermain seni grup 3 bermain rampak rampak harpa, dan grup 4 bermain daging kawih.

Posisi Kedua (kelas XI)
Ada empat kelompok yang memainkan berbagai seni R & B dalam sesi ini.

Lulus ke -3 (kelas XII)
Dalam sesi ini, tiga kelompok semuanya bermain drama dongeng atau cerita legendaris dari Tatar Sunda. Kelompok 1 memainkan drama dari awal bagendit dan kelompok 3 memainkan drama sangkuriang.
penghargaan
Grup yang dipilih untuk setiap kategori adalah:

  1. Kelompok 3 dari kelqs X yang memainkan game kedua, dianugerahi penampil faporit
  2. Kelompok 4 kelas XI membuat angklung diberikan kepada pengendara sepeda motor

grup 1 dari kelas XII yang memainkan drama monyet karung dianugerahi pemeran.

6. PENUTUP

Bagian penutup dari konten adalah akhir dari laporan, konten dapat disimpulkan, sarqn dan mudah dimengerti yang mengkompilasi laporan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut Misalnya:
semua kegiatan umumnya berlangsung dengan lancar sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Masing-masing kelompok tampaknya peduli sebanyak mungkin untuk memberikan pesan yang baik kepada semua yang menonton. semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk melakukan kegiatan yang diharapka
Panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga Allah swt menghargai semua perbuatan baik. aminnn …..

C. MEMBUAT RENCANA KEGIATAN

Untuk menyusun laporan kegiatan ada beberapa rencana yang dapat diimplementasikan. Tetapi menyusun laporan itu tidak perlu. Desainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan apa pun. Perhatikan langkah-langkah berikut dalam membuat desain laporan:

  1. Identifikasi dan identifikasi latar belakang untuk melakukan kegiatan tersebut.
  2. Identifikasi dan identifikasi tujuan atau maksud untuk melakukan kegiatan tersebut.
  3. Identifikasi peristiwa penting yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.
  4. Atur berbagai informasi yang gila ketika melakukan aktivitas tersebut.
  5. Siapkan data pendukung, seperti foto, daftar peserta, jadwal kegiatan, dan sebagainya.
  6. Atur berbagai informasi ke dalam laporan yang sistematis dan ringkas.

error: Content is protected !!