MATERI DONGENG BAHASA SUNDA
DONGENG SUNDA,  MATERI DONGENG SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI DONGENG BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA.

DONGENG BAHASA SUNDA
MATERI DONGENG BAHASA SUNDA SMP KELAS 7

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA

A. MATERI DONGENG BAHASA SUNDA

Dongeng téh ngaran salahsahiji golongan carita, dina wangun prosa (lancaran) sakapeung mah sok kaselapan bagian anu dikawihkeun, umumna parondok. Turun tumurun jeung sumebarna ku cara lisan. Tara kapaluruh saha pangarang atawa nu nyiptana. Nilik wanda jeung eusina dongeng téh kaasup rekaan baheula. Patempatan anu jadi latarna mideng tétéla gambaran kaayaan baheula, tokoh-tokohna henteu manusa hungkul, tapi ogé sato, buta, atawa mahluk-mahluk séjéna. Kajadian-kajadianna sakapeung karasa pamohalan, corak rékaan heubeul mindeng ngolah siloka atawa alégori pikeun mungkus téma.

B. PAPASINGAN DONGENG BAHASA SUNDA

1. Dongéng anu nyaritakeun jalma dina masarakatna jeung dina sajarahna, upama dongéng para raja, para putri, para nabi, patani, tukang dagang. conto dongéng: “prabu silliwangi”, “kéan santang”, “si kabayan”

2. Dongéng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan, saperti: kuya, monyét, peucang, tutut, maung, munding jsb. contona: “kuya jeung monyét”, “peucang keuna ku leugeut”, “kidang jeung ajag”.

3. Dongéng anu nyaritakeun asal usul kajadian tempat, barang , sasatoan, jeung tutuwuhan. contona dongéng “Sasakala Gunung Tangkuban Parahu”, “Sasakala Maung Sancang”, “Sasakala Paré”

4. Dongéng anu nyaritakeun mahluk-mahluk ciptaan, bangsaning jurig jeung siluman, dongéng kieu téh sok aya anu dijieun minangka katerangan kana rupa-rupa kajadian, saperti naon sababna paré di sawah béak ku beurit, naon sababna aya sasalad panyakit jsb. upamana dongéng “kuntilanak, “munjung”, jeung dongéng ngeunaan tempat anu saranget.

C. UNSUR-UNSUR DONGÉNG

Unsur-unsur dongéng Sunda téh saperti ieu di handap:
a. Jejer (tema)
Téma nyaéta idé, gagasan, atanapi pokok pikiran anu ngajiwaan carita.

b. Latar (sétting)
Latar atawa setting nyaéta patempatan, waktu/mangsa, atawa suasana lumangsungna carita.

c. Palaku (tokoh)
Palaku atawa tokoh nyaéta naon-naon (bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan, atawa bangsa jin jeung siluman) anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Saban palaku boga pasipatan atawa watek séwang-séwangan, naha sabar, gedé ambek, bageur, atawa angkara murka.

d. Galur (alur)
Galur atawa alur nyaéta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur.

e. Amanat (pesen)
Amanat atawa pesan nyaéta rupaning hal atawa perkara nu rék ditepikeun ku pangarang dina karyana.

D. RUPA-RUPA BUKU DONGÉNG

Dongéng téh turun-tumurunna ku cara lisan, nu matak kaasup kana wangun sastra lisan. Sacara tradisional dongéng ditépakeun ti generasi ka generasi satuluyna ku cara didongéngkeun deui. Hidep ogé tangtu kungsi ngadangu salah sahiji lalakon dongéng ti sepuh. Nalika urang Sunda geus wanoh kana cara nulis maké aksara, dongéng-dongéng Sunda anu tadina ngan ditepikeun sacara lisan téh tuluy dituliskeun jadi buku.

Ieu di handap ditataan sawatara buku sunda anu ngamuat rupa-rupa dongéng sunda:

1. Wawacan Dongèng-dongéng Tuladan (1863) ditulis ku R.H. Moehamad moesa.
2. Dongéng-dongéng pieunteungeun (1867) ditulis ku R.H. moehamad Moesa.
3. Warnasari Atawa Rupa-rupa Dongéng (1876) ditulis ku R.A. Lasminingrat.
4. Dongéng-dongéng nu Aranéh (1884) ditulis ku R.H. Moehamad Moesa.
5. Dongéng-dongéng Tuladan (1888) ditulis ku Rd. Prawira Koesoemah.
6. Pariboga: Dua Puluh Lima Dongéng Sunda (1911) C.M.
Pleyte (nu ngumpulkeun).
7. Carita Kelenci Jeung Ajag (1912) ditulis ku M. Partadi redja.
8. Carita anu Mashur: Tilu Dongéng Lenyepaneun (1912) ditulis ku R. Satjadibrata.
9. Saruni sarosopan nyaéta Rupa-rupa Dongéng Pépéling (1919), ditulis ku Wadi Wasta jeung Padmadiredja.
10. Dongéng Warna-warna (1920) ditulis ku R. Ardiwinata.

E. PRAK-PRAKAN NULISKEUN DONGÉNG

Paham kana galur carita. Ieu téh jadi modal utama sangkan hidep bisa nuliskeun deui carita na kalawan gambleng. Ulah nepi ka caritana jadi robah tina aslina , atawa teu tamat.

Wanoh kana palaku-palakuna. Palaku-palaku nu aya dina dongéng téh bisa sato, manusa, tatangkalan, atawa mahluk gaib jeung sajabana. Tengetan heula unggal ngaran palakuna jeung watekna .

Tuliskeun deui maké gaya basa anu matak kataji. Ulah formal teuing nuliskeunana, sabab dina téks dongéng kudu Ngandung éksprési anu luyu jeung caritana.

F. PRAK-PRAKAN NGADONGÉNG

Ngadongéng téh hiji kagiatan anu butuh totalitas sangkan matak kataji. Aya sababaraha anu diperhatikeun dina prakprakannana ngadongéng. Pek tengetan ieu di handap!

Paham kana eusi dongéng.
Ieu téh hal anu utama pikeun ngadongéng. tangtu urang kudu geus maca atawa paham kana galur caritana, para palakuna, kajadiannana, sarta rupa-rupa hal anu aya dina eusi dongéng téa. ieu téh jadi modal utama anu wajib dipibanda pikeun nu ngadongéng.

Paké kekecapan nana anu gampang dipikaharti.
luyukeun baé jeung kamampuh hideup pikeun ngadongkeun hiji lalakon. Upama aya kekecapan anu teu di pikaharti, bisa waé diganti ku sasaruana atawa ku kecap anu leuwih basajan.

Ngatur sora.
Dina ngadongéng sora bisa waé ditarikeun atawa dilaunkeun. Tapi tangtuna gé kudu luyu jeung eusi dongéngna. Inotasi (lentong) ogé bakal nangtukeun hirup-henteuna jeung matak kataji henteuna hiji dongéng.

Gerakan leungeun.
Tembongkeun gerakan anu luyu jeung dongéng anu dicaritakeun. Upamana baé, lamun aya anu nyaritakeun ngaharéwos, mangka perlu dipetakan gaya anu keur ngaharéwos. Upama anu keur sumanget, leungeun téh bisa dikeupeulkeun keur némbongkeun sumangetna.

Gerakan panon.
Ieu ogé penting pisan dina prak-prakanana ngadongéng téh. Ulah ningali waé ka luhur atawa ka handap. Pék tonton panonton atawa anu ngaregepkeun dongéng urang. ku cara urang bakal menang perhatian.

Mimik atawa gerak awak kudu eksresif.
Lamun leuleus lungsé dina ngadongéng, moal gé matak narik. Ngadongéng téh kudu ngabarengan ngarobahna intonasi atawa lentong, mimik jeung basasana.

Improvisasi.
Hadé pisan upama urang apal kana caritana. tapi upama poho di tengah jalan, bisa waé ngalakukeun improvisasi téh sabisa-bisa kudu nyambung kénéh kana lalakona.

Percaya diri.
Tangtuna upama urang geus ngawasa eusi jeung rupa-rupa hal pikeun ngadongéng, urang bakal percaya diri. Tembongkeun sikep anu soméah jeung gumbira saméméh ngadongéng. upama geus asup kana caritana, luyukeun eksprési urang jeung kajadian dina carita.

(RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA KELAS 10)

LATIHAN 1

 1. Naon ari dongéng téh?
 2. Sebutkeun papasingan dongéng?
 3. Sebutkeun unsur-unsur dongéng?
 4. Kumaha prak-prakan nuliskeun dongéng téh?
 5. Kumaha prak-prakan ngadongéng téh?

KUNCI JAWABAN

CONTO NASKAH DONGENG

SASAKALA GUNUNG KENDANG

Jaman baheula kacaritakeun aya hiji jelema nu ngaran Ki Sutaarga. Ngabogaan maksud hajat bari nanggap wayang. Ari lalakon nu dipikahayang ku manéhna supaya dipidangkeun, nyaéta lalakon nu paling dipantang ku dalang. Éta lalakon meunang dipidangkeun, tapi teu meunang nepi ka tamatna. Sabab lamun tamat biasana sok aya kajadian nu teu dipikahayang.

Tapi Ki Sutaarga keukeuh peuteukeuh hayang nyaho éta lalakon nepi ka tamatna. Pokna kajeun mayar sakumaha, moal burung dibayar asal éta lalakon dipidangkeun nepi ka tamatna.

Pok Ki Dalang sasauran, “Heug waé dipidangkeun nepi ka tamatna, asal ongkosna waé dibayar ti heula.”

Teu loba carita, gocrak baé dibayar sapaménta dalang téa, ku Ki Sutaarga téh. Atuh kasurung ku ongkos nu gedé, ger waé ngawayang anu pohara raména. Sindénna nu katelah Nyai Astrakembang, anu hérang méncrang, ceuk barudak ayeuna mah siga enyay-enyayan, tembang hégar pisan.

Atuh panongton daratang ti suklakna ti siklukna. Éstuning ramé pisan aréak-aréakan, nguping sora sindén anu ngagalindeng halimpu pisan. Barang lalakon ampir tamat geus deukeut subuh, torojol dua jelema anu maké pakéan saragam upas kabupatén. Éta upas téa nepikeun paréntah Bupati, nu maksudna supaya éta dalang, sindén, para nayaga, katut gamelan sapuratina, dibawa ngadeuheus ka kanjeng Bupati. Cenah ditunggu pisan.

Atuh dalang téh cuh-cih jeung cakah-cikih paparéntah ka batur-baturna kudu bébérés. Sarta manéhna bébéja ka Ki Sutaarga téa yén disaur ku Bupati. Kacaturkeun bring arindit diiringkeun ku upas nu duaan ngajugjug ka tempat panglinggihan Bupati. Jalanna lempeng molongpong, éstuning senang pisan leuleumpangan henteu loba sumarimpang.

Caritana nu ngalabring téa géus nepi ka nu dijugjug. Breg harempak rareureuh dihareupeun gedong Kabupatén, harita téh géus rék bray-brayan beurang. Tapi anéh bin ajaib!

Éta dua Upas teu araya, kabupatén ogé suwung, leungit tampa lebih ilang tampa karana. Sakabéh nu hadir musna teu nyaho kamana leosna. Nu aya sésana ngan gamelan-gamelan téa. Kasur nu digulungkeun urut diuk sindén, kabéh robah ngajadi batu. Tug nepi ka kiwari, nelah gunungna disebut Gunung Kendang.

Dina mangsa nu geus kaliwat. Dina malem Salasa atawa Juma’ah kaliwon sok aya raraméan siga nu keur hiburan. Sora sindén ngagalindeng angin-anginan. Sora panjak nu senggak. Sora gamelan nang-néng-nong. Ditémpas ku sora kendang, dung plak dung plak, écés pisan. Dipungkas ku sora-sora goong, éar nu surak nu senggak, kakuping ramé pisan.

Loba jelema katipu. Ti lembur nu beulah Kidul Gunung Kendang, saperti Cikareo, Bantar peundeuy, jeung nu séjénna, nu dék lalajo ngabring, maranéhna nyangka aya kariaan di kampung Cibitung. Urang lembur Kaléreun Gunung Kendang, nyangka yén nu nanggap wayang téh di Cikarosea atawa Bantar peundeuy.

Burusut nu lalajo ngabring nuju ka beulah Kidul. Di jalan abringan nu ti Kalér jeung nu ti Kidul pasanggrok, terus silih tanya, di mana aya nu kariaan téh. Masing-masing tingpolongo, teu aya nu bisa ngajelaskeun. Terus baralik kalayan haténa marurukusunu keuheul ngarasa katipu.

Kaanéhan Gunung Kendang nyaéta balatak batu-batu nu siga kendang, goong, anggel, guguling, jeung gulungan kasur. Anu siga gulungan kasur réana aya opat bélas, anu nangtung anu ngedeng. Anu siga guguling panjangna hiji satengah méter. Gunung Kendang ayana di Désa Sukamukti Kacamatan Cisompét Kabupatén Garut, di komplék Kahutanan nu katelah Blok Jagasatru.

(dicutat tina file Disbudpar Garut, kenging Warjita saparakanca)

LATIHAN 2

 1. Naon jejer atawa téma dongéng di luhur?
 2. Sebutkeun tokoh anu aya dina éta dongéng? Watekna jiga kumaha?
 3. Kaasup kana wanda dongéng naon?
 4. Hal-hal pamohalan naon anu aya dina éta dongéng?
 5. Naon amanat tina éta dongéng di luhur?

KUNCI JAWABAN


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI DONGENG BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-dongeng-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DONGENG SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/dongeng/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DONGENG SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DONGENG BAHASA SUNDA
A. MATERI DONGENG SUNDA

Dongeng adalah nama salah satu kelompok cerita, dalam bentuk prosa (fasih) kadang-kadang saya selalu menjadi bagian kesembilan yang diceritakan, umumnya pendek. Itu turun dan menyebar secara lisan. Tara mencari siapa saja yang merupakan penulis atau pencipta. Melihat mood dan isi dari kisah tersebut sudah termasuk desain sebelumnya. Tempat yang menjadi latar belakang medeng ternyata menjadi gambaran situasi masa lalu, tokoh-tokoh tidak hanya manusia, tetapi juga binatang, buta, atau makhluk lain. Kadang-kadang ada gangguan, pola desain lama sering memproses siloka atau alegori untuk membungkus tema

B. MACAM-MACAM DONGENG
 1. Kisah-kisah yang memberi tahu orang-orang dalam masyarakat mereka dan dalam sejarah mereka. apakah kisah raja, putri, nabi, petani, pedagang. contoh cerita: “prabu silliwangi”, “kéan santang”, “si kabayan”
 2. Dongeng yang menceritakan kehidupan binatang, seperti: kura-kura, monyet, peucang, tutut, maung, munding dll. misalnya: “kura-kura dan monyet”, “peucang disentuh oleh leugeut”, “rusa dan serigala”.
 3. Dongeng yang menceritakan asal mula peristiwa, benda, binatang, dan tumbuhan. misalnya kisah “Sasakala Gunung Tangkuban Parahu”, “Sasakala Maung Sancang”, “Sasakala Paré”
 4. Kisah yang menceritakan tentang makhluk ciptaan, orang-orang dari jurig dan siluman. Kisah-kisah ini selalu ada untuk dijadikan penjelasan untuk berbagai peristiwa, seperti apa yang menyebabkan pare di lapangan habis oleh tikus, apa yang menyebabkan ada wabah penyakit dll. seperti kisah “kuntilanak,” munjung “, dan kisah tempat surga.
C. UNSUR-UNSUR DONGENG

Elemen-elemen dari kisah ini adalah sebagai berikut:
tema
marah
Kebiasaan saya
alur
Latar Belakang
mandat

E. PRAKTEK MENULIS DONGENG

Jadi, jika hidep telah mengenali berbagai buku yang berisi dongeng, sekarang kita belajar menulis dongeng yang ada di sekitar kita. Tetapi sebelum menjalaninya, Anda harus terlebih dahulu memahami praktiknya. Perhatian!

Pahami alur ceritanya. Ini adalah investasi besar yang memungkinkan orang menulis ulang cerita mereka. Jangan Biarkan cerita diubah dari aslinya, atau tidak selesai.

Pada saat tindakannya. Tokoh-tokoh dalam kisah itu dapat berupa hewan, manusia, tumbuhan, atau makhluk ajaib dan sebagainya. Pertama dan terutama, perhatikan nama aktor dan karakternya.

Menulis ulang menggunakan gaya bahasa yang menarik. Jangan menuliskannya secara formal juga, karena dalam teks kisah harus mengandung ungkapan yang sesuai dengan cerita.

F. PRAKTEK DONGENG

Berbicara adalah kegiatan yang membutuhkan totalitas untuk menjadi menarik. Ada beberapa yang diperhatikan dalam praktik berbicara. Perhatikan ini di bawah

Pahami isi ceritanya.
Ini adalah hal utama untuk dibicarakan. tentu saja kita harus sudah membaca atau memahami alur cerita, tokoh, peristiwa, dan berbagai hal yang ada dalam isi kisah tersebut. ini menjadi modal utama yang harus dimiliki untuk pembicara. Gunakan kata-kata nana yang mudah dimengerti. Beradaptasi dengan kemampuan hidup untuk mendengarkan cerita.

Kelola suara.
Dalam mendongeng suara dapat berupa tarikan atau lambat. Tetapi tentu saja ge-nya harus sesuai dengan isi dongeng dan .inotasi (lentong) juga akan menentukan tidak adanya kehidupan dan menarik tidaknya dongeng.

Gerakan tangan.
Tunjukkan gerakan yang sesuai dengan kisah yang diceritakan. misalnya, jika seseorang mengatakan kepada Anda untuk khawatir, maka Anda perlu memetakan gaya yang Anda khawatirkan. jika itu adalah roh, tangan bisa berada dalam genggaman untuk menunjukkan roh.

Gerakan mata.
Hal yang juga sangat penting dalam praktik berbicara adalah. Jangan memindahkannya ke atas atau ke bawah penonton atau mereka yang mempercayai cerita kita. ngomong-ngomong kita akan menarik perhatian.

Mimikri atau gerakan harus ekspresif.
Jika Anda lemah dalam berbicara, itu tidak akan menarik. Berbicara adalah suatu keharusan seiring dengan perubahan intonasi atau lentong, mimikri, dan bahasa.

Improvisasi.
Alangkah baiknya jika kita bisa mengingat ceritanya. tetapi jika dilupakan di tengah jalan, dimungkinkan untuk melakukan improvisasi sebisa mungkin harus tetap terhubung dengan jalan setapak.

Yakin.
Tentu saja jika kita sudah menguasai konten dan berbagai hal untuk dibicarakan, kita akan percaya diri. menunjukkan sikap yang hangat dan bahagia sebelum berbicara. jika Anda telah masuk ke dalam cerita, sesuaikan ekspresi dan acara kami dalam cerita.

SASAKALA GUNUNG KENDANG

Dahulu dikabarkan ada orang yang bernama Ki Sutaarga. Memiliki niat saat menonton film. Ari jalan yang ingin ditunjukkannya, adalah jalan yang paling terlarang oleh dalangnya. Jalan itu diperlihatkan, tetapi tidak sampai ke akhir. Karena di penghujung hari biasanya ada acara yang tidak diinginkan.

Namun Ki Sutaarga bersikeras ingin mengetahui jalan menuju akhir. Pokna harus dibayar sebagai, bukan burung dibayar selama berjalan ditampilkan sampai akhir.

Pok Ki Dalang berkata, “Tidak akan ditayangkan sampai akhir, selama ongkosnya dibayar dulu.”

Tak banyak cerita, gocrak dia bayar dalang permintaan, menurut Ki Sutaarga. Saya mendorong Anda dengan biaya yang mahal, hanya pembuatan film saja yang sangat ramena. Sindenna, yang akrab disapa Nyai Astrakembang, yang bersinar terang mengatakan anak-anak sekarang sudah tidak terlihat seperti enyay-enyayan, lagu senang sekali.

Saya berterima kasih kepada penonton karena datang entah dari mana. Estuning sangat ramai, mendengarkan suara sinden yang menggeleng pelan. Barang hampir habis menjelang subuh, torojol dua orang memakai seragam kabupaten upas. Terserah perintah Bupati, maksudnya dalang, sinden, nayaga, dan gamelan semuanya dibawa ke kanjeng Bupati. Dia bilang dia menunggu lama.

Menurut saya dalangnya adalah chuh-cih dan cakah-cikih pemerintah kepada orang lain harus diselesaikan. Dan dia memberitahu Ki Sutaarga bahwa itu dijawab oleh Bupati. Campur membawa arindit ditemani seorang tukang cukur yang keduanya menuju ke kediaman Bupati. Jalannya lurus, éstuningnya sangat menyenangkan untuk dilalui dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

Ceritanya terungkap seperti yang diceritakan. Breg harempak tunda di depan gedung kecamatan, saat itu sudah hendak berangkat hari. Tapi sihir sampah yang aneh!

Kedua upa itu bukanlah araya, wilayahnya juga hampa, hilang tanpa lebih banyak hilang tanpa hak. Semua yang hadir hilang dan tidak tahu kemana tujuan mereka. Yang tersisa hanyalah gamelan. Kasur bekas gulung duduk sinden, semuanya berubah menjadi batu. Tongkang hingga kini, gunung nelah itu bernama Gunung Kendang.

Di masa lalu. Pada malam selasa atau jumat selalu ada hiburan seolah-olah untuk hiburan. Suara sinden menggetarkan angin. Suara budak sangat nyaring. Bunyi gamelan nang-neng-nong. Dipukul oleh suara kendang, kotoran kotoran plak sangat jernih. Diakhiri dengan suara goong, sorak-sorai yang nyaring, saya mendengar banyak suara.

Banyak orang tertipu. Dari lembur di bagian selatan Gunung Kendang, seperti Cikareo, Bantar peundeuy, dan lain-lain, yang ingin nonton ngabring, mereka mengira ada pekerjaan di desa Cibitung. Kami lembur di utara gunung kendang, mengira responden wayang ada di cikarosea atau bantar peundeuy.

Burusut kalian nonton ngabring menuju bagian Selatan. Di trotoar yang dari arah Utara dan dari Pasanggrok Selatan, saling bertanya di mana ada pekerjaan. Setiap telinga, tidak ada yang bisa menjelaskan. Dan kemudian berbalik dengan sakit hati hingga merasa tidak nyaman.

Keindahan Gunung Kendang adalah formasi batuan yang seperti kendang, goong, siku-siku, gulungan, dan gulungan kasur. Bentuknya seperti karung yang dibungkus dengan tali serut. Bentuknya seperti karung yang dibungkus dengan tali serut. Gunung Kendang terletak di Desa Sukamukti, Kecamatan Cisompét, Kabupaten Garut, di dalam kompleks Kehutanan yang dikenal dengan Blok Jagasatru.

(dikutip dari file Disbudpar Garut, terima kasih kepada Warjita saparakanca)


error: Content is protected !!