TARJAMAHAN SUNDA

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH TARJAMAHAN SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CONTOH TARJAMAHAN SUNDA .

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA
CONTOH TARJAMAHAN SUNDA


CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

1. TARJAMAHAN PEMBUKAAN UUD 1945

Ieu di handap aya téks Pembukaan UUD 1945dina basa Indonésia jeung hasil tarjamahan dina basa Sunda.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONÉSIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONÉSIA TAUN 1945

BUBUKA

(Preambule)

Saestuna kamerdekaan teh hak sakumna bangsa. Kusabab kitu, panjajahan di sakuliah dunya kudu dimusnahkeun lantaran teu luyu jeung perikamanusaan tur perikaadilan.

Sarta perjoangan pergerakan kamerdekaan Indonesia geus cunduk kana waktu nu rahayu kalawan berekah salamet santosa nganteurkeun rayat Indonesia ka gapura kamerdekaan Nagara Indonesia nu merdeka, ngahiji, kawasa, adil, jeung ma’mur.

Ku berekahna rahmat Allah Nu Mahakawasa kalawan dijurung ku angen-angen nu luhung sangkan kahontal kahirupan kabangsaan nu bebas, nya ku kituna rayat Indonesia netelakeun kamerdekaanana.

Saterusna, pikeun ngawangun hiji Pamarentah Nagara Indonesia nu nangtayungan sakumna bangsa Indonesia jeung sakuliah lemah cai Indonesia sarta pikeun ngamajukeun karaharjaan umum, nyerdaskeun kahirupan bangsa, jeung milu ngalaksanakeun katartiban dunya dumasar kana kamerdekaan, karepehrapihan nu langgeng jeung kaadilan sosial, nya disusun eta Kamerdekaan Kabangsaan Indonesia teh dina hiji Undang-Undang Dasar Nagara Indonesia, winangun Nagara Republik Indonesia nu ngagen kadaulatan rayat sarta dumasar kana

Katuhanan Nu Maha Esa,
Kamanusaan nu adil jeung beradab,
Persaatuan Indonesia,
jeung Karayatan nu dipingpin ku hikmah kawijaksanaan dina Permusawarahan/ Perwakilan,
bari jeung ngawujudkeun Kaadilan sosial pikeun sakumna rayat Indonesia.


2. TARJAMAHAN SAJAK

Ieu di handap aya dua téks tarjamahan tina basa Indonesia kana basa Sunda jeung tina basa Sunda kana basa Indonésia karya panyajak Surachman R.M.

MENDAKI BUKIT
San Francisco 1970
Mendaki bukit dalam trem kecil
Angin memacu dari alik teluk
Agak sayup biru laut. Tak tersentuh
Oleh gapaian tangan yang kerdil


(dicutat tina Di Balik Matahari, 1974, K. 51)

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

DINA TANJAKAN
Di San Francisco 1970
Trém ngahegak nanjak ka dayeuh
Angin nyusul ti lengkob di landeuh
Lalpat-lapat biru laut. Ah, moal kahontal
Ku angen-angen nu ngan sajengkal

(dicutat tina Di Balik Matahari, 1974, K. 49)

3. TÉKS TARJAMAHAN SAJAK

CORALARIUM To Shirley Lim

Pasti tidak lagi seperti mendengar misteri mati
yang pertama kali. Diri tapi tak henti
digoda, saat-saat menemukan kulit lokan
atau kerang, Rumah siapakah ini gerangan?’

Pesan islam dalam tabung hampa. Bisu
sepi penghuni. Aus dikikis jentera waktu
Di pelukan debu di senandung bunga karang
jejak hidup tidak terhapus gelombang

Bersama keluarga aku bicara aku ketawa
bergurau senda. Mengendapkan suasana dalam alpa
Masih juga hati sembunyi-sembunyi mencari
sebutir saja mutiara fana yang sunyi.

Sentosa, Singapura


(Dicutat tina Seribu Kekupu, 2012, k. 51).

CONTOH TARJAMAHAN SUNDA

CORALARIUM
To Shirley Lim

Atuh puguh teu kawas keur mimiti ngarti
misteri hirup katungkul ku pati mah. Ngan nimu
kewuk atawa kerang sok kagoda ku
kapanasaran, ‘Imah saha atuh ieu téh, awaking?’

Kropak purba jero gendul hapa. Teu bisa cumarita
suwung tan pangeusi. Gugus digerus ku kincir wanci
Karurub ku usum sela-sela batu karang
tapak kahirupan moal ilang kapupus ombak jaladri

Sempal guyon jeung saanak pamajikan
sakapeung anteng ngahuleng. Neuleuman suasana
Rerencepan haté teu welsh ngoréhan
sugan aya mutiara nu nenggang fana.

Sentosa, Singapura

(Dicutat tina Di Taman Larangan, 2012, k. 26).

LATIHAN !!!

  1. Kumaha karasana sanggeus maca téks Pembukaan UUD 1945 dina basa Sunda?
  2. Kumaha deuih karasana sanggeus maca sajak Sunda dina basa Inggris?
  3. Tataan kecap-kecap dina Pembukaan UUD 1945 anu teu ditarjamahkeun kana basa Sunda! Ku naon pangna éta kecap-kecap téh teu ditarjamahkeun kana basa Sunda?
  4. Nurutkeun hidep, perlu henteu hasil karya sastra Sunda ditarjamahkeun kana basa deungeun? Naon alesanana?
  5. Keur naon gunana disusunna UUD 1945 téh?

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH TARJAMAHAN SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-tarjamahan-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/tarjamahan-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL TARJAMAHAN SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA


error: Content is protected !!