AKSARA SUNDA,  MATERI AKSARA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI AKSARA SUNDA

MATERI AKSARA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar MATERI AKSARA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI AKSARA SUNDA.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

MATERI AKSARA SUNDA

A. NITENAN WANGUN AKSARA SUNDA

Runtuyan abjad aksara Sunda baku téh nyaéta ka-ga-nga, ca ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa-xa-za, sarta runtuyan aksara sorana a, é, i, o, u, e, jeung eu. Ku lantaran ieu runtuyan, aksara Sunda baku sok disebut ogé minangka aksara Sunda Kaganga.

AKSARA SORA

Aksara sora nyaéta aksara nu boga sora vokal kalawan bisa dituliskeun mandiri. Jumlahna aya tujuh aksara: a, i, u, o, e, é, eu

AKSARA NGALAGENA

Aksara ngalagena atawa disebut ogé aksara wianjana téh aksara konsonan hirup, sabab sakabéhna geus boga sora vokal /a/. Jumlahna aya 23 aksara nu kabagi jadi 18 aksara pikeun sora asli basa Sunda, jeung 7 aksara pikeun sora tina basa serepan.

Aksara ngalagena tina sora basa Sunda & basa serepan:

RARANGKÉN

Rarangkén téh gunana pikeun ngaganti sora vokal, nambah an sora konsonan tengah atawa tungtung, jeung maéhan sora vokal. Rarangkén teu bisa ditulis mandiri, tapi kudu dibarengan ku aksara dasar. Jumlah rarangkén téh aya 13 aksara nu kabagi jadi tilu gundukan dumasar perenahna, nyaéta anu di luhureun aksara dasar, sajajar aksara dasar, jeung di handapeun aksara dasar.

Perenahna di luhur

Rarangkén nu perenahna di luhureun aksara dasar téh nyaé ta panghulu, pamepet, paneuleung, panglayar, jeung panyecek. Pék ilikan wangunna ieu di handap! Tanda O ngawakilan aksara dasar.

 1. Panghulu
  Rarangkén panghulu perenahna di luhureun aksara dasar. Gu nana pikeun ngarobah sora /a/ jadi sora /i/. Contona: ka = jadi ki =.
 2. Pamepet
  Rarangkén pamemet perenahna di luhureun aksara dasar. Gu nana pikeun ngarobah sora /a/ jadi sora/e/. Contona: ba = jadi be =
 3. Paneuleung
  Rarangkén paneuleung perenahna di luhureun aksara dasar. Gunana pikeun ngarobah sora /a/ jadi sora/eu/. Contona: ga = jadi geu =.
 4. Panglayar
  Rarangkén panglayar perenahna di luhureun aksara dasar. Gu nana pikeun nambahan sora /r/ dina ahir aksara dasar. Conto na: ya = jadi yar
 5. Panyecek
  Rarangkén panyecek perenahna di luhureun aksara dasar. Gu nana pikeun nambahan sora /ng/ dina ahir aksara dasar. Con tona: ma = jadi mang =

Perenahna sajajar

Rarangkén anu perenahna sajajar jeung aksara dasar nyaéta panéléng, panolong, pamingkal, pangwisad jeung pamaéh. Ilikan wangunna di handap!

 1. panéléng
  Rarangkén panéléng perenahna sajajar di hareupeun (saméméh) aksara dasar. Gunana pikeun ngarobah sora /a/ jadi sora/él. Contona: ha = jadi hé =
 2. Panolong
  Rarangkén panolong perenahna sajajar di tukangeun (sanggeus) aksara dasar. Gunana pikeun ngarobah sora /a/ jadi sora/o/. Contona: la = jadi lo =
 3. Pamingkal
  Rarangkén pamingkal perenahna sajajar di tukangeun (sang geus) aksara dasar. Gunana pikeun nambahan sora /y/ di te ngah engang aksara dasar. Contona: da = jadi dya =
 4. Pangwisad
  Rarangkén pangwisad perenahna sajajar di tukangeun (sang geus) aksara dasar. Gunana pikeun nambahan sora /h/di ahir engang aksara dasar. Contona: ta = jadi tah =.
 5. Pamaéh
  Rarangkén pamaéh perenahna sajajar di tukangeun (sanggeus) aksara dasar. Gunana pikeun maéhan atawa ngaleungitkeun sora vokal dina aksara dasar. Contona: ga = jadi g =

Perenahna di handap

Ari rarangkén panyuku, panyakra jeung panyiku mah pe renahna aya di handapeun aksara dasar. Pék ilikan wangunna!

 1. panyiku
  Rarangkén panyuku perenahna di handapeun aksara dasar. Gu nana pikeun ngaganti sora /u/ dina aksara dasar. Contona: sa = jadi su =
 2. Panyakra
  Rarangkén panyakra perenahna di handapeun aksara dasar. Gunana pikeun nambahan sora /r/ dina tangah engang aksara dasar. Contona: pa = jadi pra =
 3. Panyiku
  Rarangkén panyiku perenahna di handapeun aksara dasar. Gu nana pikeun nambahan sora /l/ dina tangah engang aksara dasar. Contona: ba = jadi bla =

Tanda Baca (Pungtuasi)

Tanda baca atawa pungtuasi nu dipaké pikeun aksara Sun da baku téh nginjeum sakumna tanda baca aksara Latén. Tanda baca nu umum dipaké di antarana koma (, ), peun, (. ), titik koma (;), deubeul peun (:), panyeluk, (!), pananya (?), kekenteng (“”), panyambung ( – ), tanda kurung (O), jeung sajabana.

Éta sakabéh tanda baca téh bisa dipaké boh dina kalimah, boh paragraf (alinéa), boh dina wacana. Gedéna diluyukeun jeung wangun aksara Sunda.

Angka (Wilangan)

Angka atawa wilangan dina aksara Sunda jumlahna aya sapuluh. Ilikan wangunna ieu di handap!

B. MEDAR PERKARA AKSARA SUNDA

Aksara Sunda baheulana mah dipaké dina prasasti jeung naskah-naskah kuna. Nya disebutna aksara Sunda kuna. Pra sasti nu kapanggih mimiti ngagunakeun aksara Sunda kuna téh prasasti Kawali, nu aya di wewengkon Ciamis. Ieu prasasti di jieunna kira-kira abad ka-14 M. Aksara Sunda kuna dipaké nepi ka ahir abad ka-17 M. Satuluyna kasilih ku aksara Cacarakan (Jawa), aksara Pégon (Arab-Sunda), jeung kiwari aksara Latén.

Nepi ka ahir taun 1980-an urang Sunda leuwih mikawanoh aksara Cacarakan atawa Hanacaraka nu asalna ti Jawa. Malah mah sok disebut aksara Sunda. Tapi éta téh anggapan nu salah. Nu matak, aksara Cacarakan mah ku para ahli dianggap lain aksara asli Sunda.

Tina hasil ngaguar naskah jeung prasasti, para ahli nga wanohkeun deui wangun aksara Sunda anu asli, minangka hasil karancagéan urang Sunda anu leuwih mandiri. Aksara Sunda nu diwanohkeun deui kiwari téh lain aksara Sunda kuna, tapi aksara Sunda baku atawa aksara Sunda standar.

Aksara Sunda Standar téh aksara anu dirarancang kalawan kritéria anu tangtu. Ku kituna mibanda kasarageman wangun dasar jeung katangtuan husus lianna. Aksara Sunda standar geus dikaji kalawan gemet ku para ahli, nu matak wangun na ditimbang-timbang sangkan bisa nyumponan kabutuhan pikeun digunakeun dina basa Sunda kiwari.

Aksara Sunda baku téh geus distandarisasi jeung diaku sacara internasional kana Unicode taun 2008. Standarisasi anu geus diupayakeun téh bisa dipaké minangka acuan pikeun ru pa-rupa pangrojong mekarkeun aksara Sunda.

Ari runtuyan abjadna nyaéta ka-ga-nga, ca-ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa-xa-za, sarta runtuyan aksara sorana a, i, u, é, o, e, jeung eu. Ku lantaran ieu runtuyan, aksara Sunda baku sok disebut ogé minangka aksara Sunda Kaganga.

C. NYUNGSI PADIKA NULIS AKSARA SUNDA

Aya sababaraha katangtuan nu kudu diperhatikeun dina nuliskeun aksara Sunda téh. Pék tengetan béréndélanana ieu di handap!

1. Aksara Sunda ditulis ti kénca ka katuhu, kitu deui nuliskeun angka, sarua ti kénca ka katuhu. Tapi aya iwalna pikeun rarangkén anu ditulis di luhur atawa di handapeun aksara dasar. Contona:

2. Unggal nuliskeun kecap dipisahkeun ku spasi atawa lolongkrang engang. Contona “diajar basa Sunda” ditulis:

3. Aksara Sunda téh sistem alpabétna silabik, nyaéta ung gal aksara dasar ngawakilan hiji engang (suku kecap). Aya bédana jeung aksara Latén anu maké sistem fonétik. Ari aksara Latén mah unggal aksarana téh ngawakilan hiji sora (foném). Dina sistem silabik upama nuliskeun kecap “bapa” cukup ditulis ku dua aksara nyaéta ” (ba), (pa)”, tapi dina sistem fonétik mah kudu ditulis ku opat aksara “b, a, p, a”.

4. Aksara Sunda teu mibanda aksara kapital, jadi teu dibéda- keun antara aksara leutik jeung aksara kapital. Contona baé nuliskeun “Gunung Tangkuban Parahu” taya bédana jeung nulis “gunung tangkuban parahu”, dina aksara Sunda mah jadi

5. Nuliskeun singgetan jeung akronim nu maké aksara Latén, upama maké aksara Sunda, unggal aksara ngalagena nu di singget kudu maké rarangkén pamaéh. Contona:

6. Kecap serepan asing kudu diluyukeun heula éjahanana dina basa Sunda, tuluy dituliskeun ku aksara Sunda. Conto na: handphone dibaca hénpon tuluy ditulisna jadi. Ari sababna, aksara Sunda mah ditu liskeunana luyu jeung sora nu kaluar tina ucapanana.

7. Tanda baca atawa pungtuasi nu dipaké sarua jeung tanda baca aksara Latén.

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI AKSARA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI AKSARA SUNDA

NITENAN WANGUN AKSARA SUNDA

Urutan abjad standar dari alfabet Sunda adalah ka-ga-nga, ca ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa- xa- za, dan urutan huruf a, é, i, o, u, e, dan eu. Karena urutan ini, alfabet R standar selalu disebut sebagai alfabet Kaganga R.

Karakter Suara

Vokal adalah huruf yang memiliki bunyi vokal yang dapat ditulis secara mandiri. Ada total tujuh karakter:

Skrip Ngalagena

Huruf ngalagena atau disebut juga huruf wianjana merupakan huruf konsonan yang hidup, karena semuanya memiliki bunyi vokal / a /. Total ada 23 karakter yang terbagi menjadi 18 karakter untuk bunyi asli bahasa sunda, dan 7 karakter untuk bunyi bahasa serapan.

Tokoh utama bahasa sunda adalah:

Atur É

Pengaturan berguna untuk mengubah bunyi vokal, menambahkan bunyi konsonan tengah atau akhir, dan mematikan bunyi vokal. Pengaturan tidak dapat ditulis secara mandiri, tetapi harus disertai dengan huruf kapital. Jumlah larik sebanyak 13 huruf yang terbagi menjadi tiga gundukan berdasarkan lokasinya, yaitu yang berada di atas huruf dasar, sejajar dengan huruf dasar, dan di bawah huruf dasar.

Itu terletak di atas
Diurutkan di atas huruf dasar adalah header, header, header, pelaut, dan checker. Lihatlah bentuk-bentuk di bawah ini! Tanda O melambangkan huruf dasar.

 1. Panghulu

Baris atas terletak di atas huruf dasar. Gu nana untuk mengubah / a / sound menjadi / i / sound. Misalnya: ka = so ki =.

 1. Pamepet

Susun pamemet yang terletak di atas huruf dasar. Gu nana untuk mengubah / a / sound menjadi / e / sound. Misalnya: ba = so be =

 1. Paneuleung

Kepala panah terletak di bagian atas huruf dasar. Berguna untuk mengubah / a / sound menjadi / eu / sound. Misalnya: ga = so geu =.

 1. Browser

Tata letak browser terletak di atas huruf dasar. Gu nana untuk menambahkan bunyi / r / di akhir huruf dasar. Misalnya: yes = so yar

 1. Pemeriksa

Atur checker yang terletak di atas huruf dasar. Gu nana untuk menambahkan bunyi / ng / di akhir huruf dasar. Con tona: ma = jadi mang =

Letaknya paralel
Urutan letaknya sejajar dengan huruf dasar adalah finder, helper, finder, finder, dan killer. Ilik- formulir di bawah!

1panéléng

Dasbor ditempatkan di depan (sebelum) huruf dasar. Berguna untuk mengubah / a / sound menjadi / él sound. Misalnya: ha = jadi hé =

 1. Bantuan

Susunlah helper yang terletak sejajar di belakang (setelah) huruf dasar. Berguna untuk mengubah / a / sound menjadi / o / sound. Misalnya: la = so lo =

 1. Pamingkal

Garis besarnya sejajar dengan bagian belakang huruf dasar (yang sudah). Berguna untuk menambahkan bunyi / y / pada huruf dasar. Contoh: da = so dya =

 1. Pangwisad

Pendengar terletak sejajar dengan bagian belakang huruf dasar (sudah). Berguna untuk menambahkan bunyi / h / di akhir huruf dasar. Contoh: ta = so tah =.

 1. Pembunuh

Urutan pembunuh terletak sejajar di belakang (setelah) huruf dasar. Berguna untuk membunuh atau menghilangkan bunyi vokal pada huruf-huruf dasar. Misalnya: ga = so g =

Itu terletak di bawah
Urutan penempatan peniten, peniten dan appendiks berada di bawah huruf dasar. Kemasi bentuknya!

 1. panyiku

Urutan pembeli terletak di bawah huruf dasar. Gu nana untuk menggantikan bunyi / u / di huruf dasar. Misalnya: sa = so su =

 1. Panyakra

Daftar karakter terletak di bawah huruf dasar. Berguna untuk menambahkan bunyi / r / di tengah huruf dasar. Misalnya: pa = so pra =

 1. Panyiku

Susun panyiku yang terletak di bawah huruf dasar. Gu nana untuk menambahkan bunyi / l / di tengah huruf dasar. Misalnya: ba = so blah =

Tanda Baca (Punctuation)

Tanda baca atau tanda baca yang digunakan untuk huruf Sun standar adalah untuk meminjam semua tanda baca dari alfabet Latin. Tanda baca yang umum digunakan termasuk koma (,), tanda baca, (.), Titik koma (;), tanda baca (:), tanda seru, (!), Pertanyaan (?), Sembelit (“”), kata sambung (-), tanda kurung (O), dll.

Seluruh tanda baca tersebut dapat digunakan baik dalam kalimat, paragraf (paragraf), atau dalam wacana. Ukurannya disesuaikan dengan bentuk alfabet.

Angka (Angka)

Ada sepuluh angka dalam alfabet. Lihat formulir di bawah ini!

MEDAR PERKARA AKSARA SUNDA

Alfabet R sebelumnya digunakan dalam prasasti dan manuskrip kuno. Itu disebut alfabet kuno. Prasasti pertama yang ditemukan dengan menggunakan alfabet sunda kuno adalah prasasti Kawali yang terletak di daerah Ciamis. Prasasti ini dibuat sekitar abad ke-14 M. Aksara kuno tersebut digunakan hingga akhir abad ke-17 M. Kemudian diganti dengan aksara Cacarakan (Jawa), aksara Pégon (Arab-Sunda), dan sekarang aksara Latin .

Hingga akhir 1980-an kita lebih mengenal aksara Cacarakan atau Hanacaraka yang berasal dari Jawa. Bahkan, saya terkadang disebut alfabet Sunda. Tapi itu adalah kesalahpahaman. Menariknya, aksara Cacarakan saya oleh para ahli dianggap bukan aksara asli.

Dari hasil manuskrip dan prasasti tersebut, maka

Para ahli memperkenalkan kembali bentuk asli alfabet R, sebagai hasil dari rasa ingin tahu R yang lebih independen. Naskah yang diperkenalkan lagi hari ini bukanlah naskah kuno, melainkan naskah standar atau naskah standar.

Aksara sunda standar adalah aksara yang dirancang dengan kriteria tertentu. Sehingga memiliki keseragaman bentuk dasar dan spesifikasi khusus lainnya. Skrip R standar telah dipelajari dengan penuh minat oleh para ahli, yang dibentuk dan ditimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk digunakan dalam bahasa R saat ini.

Naskah standar distandarisasi dan diakui secara internasional pada Unicode pada tahun 2008. Standarisasi yang selama ini diupayakan dapat dijadikan acuan berbagai dukungan untuk mengembangkan naskah.

Urutan abjad adalah ka-ga-nga, ca-ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa-xa-za, dan urutan huruf a, i, u, é, o, e, dan eu. Karena urutan ini, alfabet R standar selalu disebut sebagai alfabet Kaganga R.

C Menemukan Metode Penulisan Bahasa Sunda

Ada beberapa definisi yang perlu diperhatikan dalam penulisan alfabet. Simak daftarnya di bawah ini!

 1. Alfabet ditulis dari kiri ke kanan, jadi masukkan lagi angkanya, sama dari kiri ke kanan. Tetapi ada pengecualian untuk urutan yang tertulis di atas atau di bawah huruf dasar. Sebagai contoh:
 2. Setiap entri kata dipisahkan oleh spasi atau pembukaan. Misalnya “belajar bahasa sunda” tertulis:
 3. Alfabet R adalah sistem alfabet suku kata, yaitu alfabet dasar gal mewakili kata benda (suku kata). Ada perbedaan antara alfabet Latin dan sistem fonetik. Hari ini alfabet Latin saya diwakili oleh sebuah huruf (fonem). Dalam sistem suku kata jika memasukkan kata “bapa” cukup dengan menulis dua huruf yaitu “(ba), (pa)”, tetapi dalam sistem fonetik saya harus menulis empat huruf “b, a, p, a”.
 4. Karakter R tidak memiliki huruf kapital, jadi tidak ada perbedaan- antara huruf kecil dan huruf besar. Misal dia menulis “Gunung Tangkuban Parahu” tidak ada bedanya dengan tulisan “gunung tangkuban parahu”, di script saya gitu
 5. Masukkan singkatan dan akronim yang menggunakan alfabet latin, jika menggunakan alfabet sunda maka setiap abjad yang disingkat harus menggunakan urutan karakternya. Sebagai contoh:
 6. Kata serapan asing harus dieja dengan benar terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, kemudian ditulis dalam karakter bahasa Inggris. Contoh: ponsel dibaca di ponsel dan kemudian ditulis sebagai. Hari ini, oleh karena itu, alfabet saya terdaftar menurut suara yang keluar dari pidatonya.
 7. Tanda baca atau tanda baca yang digunakan sama dengan tanda baca pada alfabet latin.

MATERI AKSARA SUNDA

error: Content is protected !!