DRAMA SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12
50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12.

50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12
50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12

50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12

PILIHAN GANDA

Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep!

1. Istilah drama asalna tina basa…
a. Inggris
b. Yunani
c. Belanda
d. Jawa
e. Sangsekerta

2. Istilah sandiwara asalna tina basa…
a. Inggris
b. Jawa
c. Belanda
d. Yunani
e. Sangsekerta

3. Drama téh nyaéta…
a. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku epilog, prolog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran
b. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran
c. Karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku pangarang dina pagelaran
d. Karangan sastra lisan anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran
e. Karangan sastra tulis anu midangkeun carita atawa lalakaon ku dialog, diajeungkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén dina pagelaran

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN

4. Dumasar kana wanguna, drama téh bisa dipasing-pasing jadi…
a. Wangun tulis jeung wangun lisan
b. Prolog jeung epilog
c. Wangun lancaran jeung wangun ugeran
d. Wangun dialog jeung penokohan
e. Bubuka, eusi, panutup

5. Drama anu dialog atawa monologna sok dilagukeun disebut…
a. Kawih
b. Kakawihan
c. Gending karésmén
d. Sindén
e. Ngahaleuang

6. Dihandap ieu struktur drama nu bener nyaéta…
a. Pertélaan palaku, babak jeung adegan, candraan, paguneman, prolog, panutup
b. Pertélaan palaku, babak jeung adegan, penokohan, paguneman, prolog
c. Pertélaan palaku, babak jeung adegan, candraan, paguneman, prolog
d. Pertélaan palaku, babak jeung adegan, gaya basa, paguneman, prolog
e. Pertélaan palaku, babak jeung adegan, paguneman, prolog, panutup

7. Ditulisna diawal drama, jadi manggalasastra, dieusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun sok disebut…
a. Bubuka
b. epilog
c. Prolog
d. Dialog
e. Paguneman

8. Ditulis dina panutup drama, dieusi ku kacindekan lalakon jeung naséhat pangarang sok disebut…
a. Bubuka
b. Prolog
c. Epilog
d. Dialog
e. Paguneman

9. Pintonan téater anu paguneman atawa mintonkeunnana ku sorangan (saurang palaku) nyaeta….
a. Dialog
b. Monolog
c. Prolog
d. Epilog
e. Sosiolog

10. Drama anu dialog-dialogna ditepikeun ku cara dihaleuangkeun nyaeta….
a. Longsér
b. Purna Drama
c. Gendng Karesmén
d. Banjét
e. Sandiwara

11. Bagian tina drama anu mangrupa amanat/ kacindekan carita, nyaéta…
a. Prolog
b. Dialog
c. Monolog
d. Epilog
e. Analog

12. Ahmad: buru lalaunan-lalaunan!
Ujang: Buru bantuan! Lain lalaunan-lalaunan!
Ahmad: sip atuh, urang gancangan asupkeun kana karungna!
Ujang: bawa tuh katel jeung sosodok!
Cutatan diluhur dina naskah drama, kaasup kana bagean….
a. Babak
b. Adegan
c. Prolog
d. Épilog
e. Dialog

13. Dina hiji drama, tokoh Si Kabayan boga watek hadé, boga tugas merjoangkeun rahayat leutik tur kacida buméla ka mitoha. Dumasar watekna éta Si Kabayan digolongkeun kana tokoh …
a. utama
b. antagonis
c. piguran
d. Protagonis
e. Tritagonis

14. Drama Mungdinglaya Dikusumah mangrupa drama anu cara nepikeunana dihaleuangkeun. Ieu drama kaasup kana wanda drama …
a. sandiwara
b. gending karesmén
c. drama modéren
d. longser
e. monolog

15. Titénan teks drama di handap!

JURAGAN HAJAT

Nyi Inot : Assalamualaikum………!
Ceu Uneh : Wa alaikumsalam……… Is geuning Nyi Inot tos ti mana Nyi?
Nyi Inot : Ah, ngahaja waé ka dieu. Ari Kang Ujé aya, Ceu?
Ceu Uneh : Can balik. Biasa wé, keur dines. Dagang peuyeum, aya naon kitu Nyi?

(Dicutat tina naskah drama “Juragan Hajat” karya Kang Ibing)
Dina sempalan drama di luhur aya sabaraha kalimah pananya?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 2
e. 1

 1. Titénan teks drama di handap!
  ISAH : (semu nyungkun) Ari Ujang ti mana baé atuh, wayah kieu nembé mulih. pan
  biasa ogé, bubar sakola mah jam hiji, lin?
  UDIN : (ngajawabna henteu saregep) Biasa, Ma. Diskusi kelompok!
  ISAH : Moal enya diskusi mani saban poé. Ulah sok ngabohong ka indung mah, bisi doraka!
  UDIN : Kajeun ari teu percaya mah.
  ISAH : Tuh, da mawa karep sorangan baé manéh mah.
  UDIN : Isukan Udin butuh duit, Ma!
  ISAH : Nya, kana duit deui lumpatna téh. Meunggeus ah, bosen ngadéngéna ogé, saban usik ménta duit. Ilikan atuh kaayaan kolot, sakieu teu bisa usaha téh. Bapa manéh apan kalah ka beuki maceuh, ayeuna ogé teuing ka mana.
  UDIN : Kudu aya isuk, Ma. Keur mayar buku. Mun henteu mawa, Udin bakal dicarékan ku guru!
  ISAH : Keun baé dicarékan ogé. Ari euweuh, nya kudu kumaha deui. Guru ogé ngamalum meureun. Atuda bongan sorangan, boga duit téh sok dihambur-hambur. Anggur ditabungkeun, ngarah aya sampeur-sampeureun upama pareng euweuh.

Watek Udin dina sempalan drama di luhur nya éta …
a. getol diajar
b. loba ngabohong
c. babari ngambek
d. loba kahayang
e. pinter tapi judes

17. Titénan téks drama di handap!
Demonstran
(Buruan Kantor Kacamatan. Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. Papakeanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur make kaos oblong, pakean ka sawah, aya oge nu ngan dicalana sontog bari nyorendang sarung. Kawas nu teu kaburu disaralin heula.)
(Diraeh deui tina Carpon “Ada Main”, karangan Darpan Ariawinangun, nu dimuat dina buku Nu Harayang Dihargaan, penerbit Rahmat Cijulang Bandung, 1999)
Sempalan di luhur kaasup kana bagian … dina drama.
a. épilog
b. prolog
c. édegan
d. candraan
e. monolog

ÉSSÉY

1. Naon bédana istilah drama, téater, jeung sandiwara téh?
2. Naon nu disebut gending karesmén atawa dramaswara?
3. Naon anu ngabédakeun karangan drama jeung karangan séjénna?
4. Sebutkeun conton judul drama dina wangun lancaran?
5. Jelaskeun bédana téks drama wangun lancaran jeung wangun ugeran!

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN
1. Istilah drama, asalna téh tina basa Yunani, dramoi, hartina niru-niru. Kitu deui téater, asalna tina basa Yunani, teatron, hartina tempat upacara pamujaan nu perenahna di tengah alun-alun (aréna). Aya deui istilah sandiwara, asalna tina basa Jawa, sandi (rusiah), wara(h), hartina pangajaran atawa atikan. Hartina sandiwara mah pangajaran anu ditepikeunana sacara samar atawa disilibkeun (dirusiahkeun).
2. dialog atawa monologna sok dilagukeun. Biasana ditulis dina rumpaka sisindiran, kawih, tembang, pupuh, pupujian, jsté. Mang Koko, kungsi nyebut istilah dramaswara kana gending karesmén téh.

3…
4…
5…

FORUM DISKUSI


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

50+ SOAL & JAWABAN DRAMA SUNDA SMA KELAS 12
A. PENGERTIAN MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

Terkadang istilah drama selalu tertanam dan isti adalah teater. Tapi sebenarnya kedua istilah itu mengacu pada arti yang berbeda, meskipun dalam panas saya akan mengacu pada seni pertunjukan atau seni pertunjukan (pertunjukan).


Istilah drama, aslinya dari bahasa Yunani, dramoi, berarti niru-niru. Jadi lagi-lagi teater, berasal dari bahasa yunani, teatron, artinya tempat ibadah dan terletak di tengah alun-alun (arena). Ada istilah lain untuk drama, berasal dari bahasa Jawa, sandi (rahasia), wara (h), yang berarti pendidikan atau pendidikan. Artinya lakon adalah ajaran yang disampaikan secara samar-samar atau disalibkan (rahasia)


Cerita drama Ari adalah suatu karya sastra yang memainkan suatu cerita atau lakon melalui dialog, dimaksudkan untuk dibawakan oleh para aktor (actor) dalam pementasannya. Pada awal wacana, biasanya saya menguraikan terlebih dahulu aktor-aktornya, karakternya, umurnya, dan juga menggambarkan latar belakangnya, bagaimana situasi di atas panggung, ilustrasi musik, dan lain sebagainya.


Dilihat dari bentuknya, drama dapat dipasangkan menjadi bentuk yang halus dan bentuk yang ritmis. Drama adalah suatu bentuk kefasihan yang dibaca atau diucapkan dalam irama bahasa yang fasih, kadang-kadang bahkan jika itu dirancang. Contoh: Dakwaan (1954), Bubat (1955), dan Jalan Lempeng oleh RAF, Cahaya Maratan Waja (1964), Tukang Polkan (1966), Ngadagoan Si Jabang (1968), dan Jalan Batu nu Ngahalangan (1987) oleh Yus Rusyana, Jste


Ada drama yang disebut gending karesmen, karena dialog atau monolognya selalu dibawakan. Biasanya ditulis dalam bentuk sindiran, kawih, lagu, pupuh, pujian, dll. Mang Koko, sempat menyebut istilah dramaswara untuk gending karesmen itu.

B. STRUKTUR TEKS DRAMA

Secara eksternal, bentuk esai drama saya berbeda dengan esai lainnya. Biasanya selalu ada informasi tentang pelaku dan tingkah laku pelaku. Ini juga berisi informasi lain, seperti adegan dan adegan, deskripsi di awal ronde, pidato (dialog) para aktor, prolog dan epilog. Agar lebih jelas, salah satunya akan dijelaskan di bawah ini

Informasi pelaku, yang mencantumkan nama dan deskripsi pelaku. Terkadang bahkan ada drama yang tidak menggunakan pengetahuan aktornya

Putaran dan adegan, yang membagi esai. Dalam satu babak, peristiwa terjadi di satu tempat pada satu waktu. Tiap babak dibagi menjadi beberapa adegan, sesuai dengan perubahan kejadian datang atau pergi pelakunya. Ada drama yang terdiri dari adegan, dan ada yang terdiri dari beberapa babak.

Candraan di awal ronde, deskripsikan background, atmosfir, aktor, event dan lainnya. Biasanya ditulis sesuai kebutuhan, bukan deskripsi mendetail. Di sela-sela percakapan juga ada panduan singkat tentang perilaku pelaku. Candraan di awal ronde dan menuduh amalannya ditulis miring / miring (kursif), berbeda dengan percakapan yang ditulis dengan huruf mantap.

Conversation (Dialog), kalimat langsung dari pelaku yang saling memukul. Pertama ditulis nama pelaku, bertema titik-titik, sudah tertulis pembicaraan pelaku. Fitur khusus dari esai drama saya adalah adanya percakapan. Secara khusus, percakapan adalah inti dari sebuah drama.

Prolog dan Epilog, banyak drama yang tidak menggunakan prolog dan epilog. Prolog ditulis di awal lakon, jadi pustaka diisi dengan penjelasan penulis atau ide cerita yang akan disajikan. Hari epilog saya tertulis di sampul drama, diisi dengan penutup lakon dan nasihat penulis.

Bandera! Bandera! Bandera!
Naskah Drama Sunda Sababak

Adegan 1
Panggung gelap. Suara katak tingborogodod. cahaya
secara bertahap menjual panggung. Rendah. Ruang tengah
kamar kamar. Sedikit ke kanan, sebuah kursi malas mengelilingi meja.
Aki Onay duduk di salah satu kursi sambil melinting tembakau. di
Di tengah, di samping pintu masuk tempat, lemari terbuka
pantona, lamak amayatak, patulayah dan baju bubututan
Sudut kiri ruangan, di bawah jendela, adalah mesin kabut
butut ngajugrug, bulan (cucu aki onay) untuk bercermin,
ngome buuk. Panggungnya redup. Suara dari luar rumah:
Yang tersinggung: (teriakan sepertinya bernyanyi) Saya biasa memposting
Bendera menginginkan kemerdekaan, saat ini saya tidak memasang
bendera berarti kebebasan! Dulu saya mengibarkan bendera
ingin merdeka, saat ini saya tidak memasang bendera
artinya kebebasan! Di masa lalu saya memasang bendera yang diinginkan
mandiri, saat ini saya tidak memasang bendera makna
memang!

Suara lain: Semoga berhasil! Pada dasarnya burung! Biarkan saja!
Tidak ada burung yang menghasut! Dan, tidak perlu takut
oleh diriku sendiri! Ayo jaga lagi! Pakai sepatumu!
Dandani dirimu dengan baik! Pergi! Dia pensiun dari tugas
Titahan Pa Kuwu!
Pelanggaran: Dulu, tugas saya adalah mengorbankan hidup saya dengan tulus,
Saat ini tugas saya adalah menggunakan penyebab untuk dunia
batu bara! Bendera! Memang! Hidupkan benderanya! kehidupan
memang! Hidup Nyai Moon! Hijau raksasa berpakaian deposit hijau
rajana buta…!
Suara lain: Pergi lagi! Cemas!
Dua suara lainnya: Guening adalah penjaga Kuslan! Wah, Ki Onay masih bisa
memasang bendera? Dimana Ari Pa Kuwu?
Suara lain: Wow, Jang Tatang! Malas, aki-aki! Setiap Agustus
malu karenanya. Kalau begitu besok pagi akan ada yang besar. di
Kantor tetaplah Ayahku, Jang! Bagaimana cara menginstalnya
seribu bendera di pasir itu?
Nu gelo: Bendera! Bendera! Bendera! Hidupkan benderanya! kehidupan
memang! Hidup Nyai Moon!
Dua suara lainnya: Aku juga! Si Seblung itu lebih menyebalkan! Uing ka Pa
Kuwu heula! Salam untuk Nyai Bulan…
Suara lain: Salam tujuh mulud! Dia menginginkannya! Gombloh
membela nyamuk untuk apa-apa …
Yang tersinggung: Saya menginginkannya tetapi ada teman sebaya yang menginginkannya! Sayang …
Suara lain: Nyingkaaaaah!

Adegan 2
Jempling. Suara katak semakin keras, semakin busuk. cahaya
panggung mulai bersinar. Aki onay menghisap rokok. Nyerebung. Nini odih
kocok sisi kiri sambil membawa cokelat. Bulan ada di jendela itu.
Nini Odih: Sangat khawatir! Itu mengubah semua orang berbicara dan itu tidak!
Moon: Aki, ibu Kang Hansip Kuslan tidak tidur dengannya?
Itu air mani Kang Tatang gitu! Seblung tersesat
hopper ir
Nini Odih: (meletakkan gelas di atas meja) Tidak akan pergi sebelum kita
Pasang benderaku, Bulan! Titahan kuwu berkata!
Moon: Uh, cast bagaimana jika aku meminjamkannya, kalau begitu
pangmasangkeun. Tidak terlalu kreatif penjaganya. Kami kalah
rempah-rempah …
Nini Odih: (masuk ke lemari, lalu membaca isinya) Hilang
pemilik. Kapanpun Anda ingin menutupi seribu bendera
ampelas pemberitahuan saya.
Aki Onay: Terima kasih!
Nini Odih: Ari dia! Ini untuk mencari beberapa bendera. kalah
sebut tidak terbatas.
Aki Onay: Dan ada bermacam-macam. Terima kasih atas pengertian Anda
mengibarkan bendera di pasir. Hanya membutuhkan uang
ingin dikelilingi oleh raksasa. Pasang benderaku
dada, yang lain menutupi pasir.
Bulan: Aki dada?
Nini Odih: Dada Aki lagi Aku batuk malu-malu, Bulan!
Aki Onay: Jangan salah, Nini! Ge ini, kami mantan pejuang. (reret
ke bulan) Bulan, seperti kamu sebelumnya pernah berpartisipasi dalam pertarungan,
berpartisipasi dalam perang.
Nini Odih: Sok silet dengan payung butut…
Aki Onay: Pisau cukur lagi, Nini! Hampir cucu tahu. Dan itu tidak menang
berbicara dengan cucu Anda sendiri?
Moon: Aki-ku, tapi aku juga sering mendengarnya. itu sangat
memata-matai orang-orang Keper, yang membantu tentara
mencegat Belanda di Pagi Tua?
Aki Onay: Apakah kamu ingat?
Nini Odih: Saya mengingatnya hampir setiap malam. Matak
jangan langsung mencukur penderita demensia …
Aki Onay: Baruk! Perasaan saya adalah, kami bukanlah dongeng…
Heueuh! Semoga anda menikmati…
Nini Odih: Setelah Bulan, hariku hitam, anggur ada di sini
membantu menemukan benderanya. Yah, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu. Rusras
ke waktu selalu menjahit tetap sadar bahwa ini. Dan seterusnya,
kehilangan anak-anak kecil di jendela. Biarkan penjagaku pergi,
montong disajikan …
Bulan: (saat cumentil mendekati nenek) Pilakadar menandai semen
Ini sibuk, Nenek?
Nini Odih: Taktagé! Dulu, nenek selalu menyayangi saya
orang lain. Ari heug sekarang belum punya.
Aki Onay: (berharap untuk berkata pada dirinya sendiri) Benderanya adalah
sebelumnya lebih buruk dari apa, Moon! Darah dan jiwa begitu
tandonna baik-baik saja. Itu, lebah Pasir Pasir. Lebah itu banyak, banyak sekali
tentara adalah korbannya. Aki lalu, mata-mata yang sangat setia
pejuang untuk mengejar kemerdekaan. Pokoknya matinya jiwa badan. tidak
nolih apapun, tuntas Belanda yang sedang berpatroli. Odom
bugang sapada harita. Mereka tidak mau bingung
atau berpangkat. Mereka hanya menginginkan kemerdekaan.
Ingin memperbaiki benderanya. Agar negara merdeka. baterai
kemudian berpartisipasi dalam serangan Belanda. Aki mah sakad

 1. Istilah drama berasal dari bahasa…
  A. INGGRIS
  B. Yunani
  C. Belanda
  D. Jawa
  e. Sansekerta
 2. Istilah drama berasal dari bahasa…
  A. INGGRIS
  B. Jawa
  C. Belanda
  D. Yunani
  e. Sansekerta
 3. Drama adalah…
  A. Esai sastra yang memainkan cerita atau aksi dengan epilog, prolog, disajikan untuk dilakukan oleh para pemain dalam pertunjukan
  B. Esai sastra yang memainkan cerita atau aksi dengan dialog, disajikan untuk dilakukan oleh para pemain dalam pertunjukan
  C. Esai sastra yang memainkan cerita atau tindakan dengan dialog, diusulkan untuk dilakukan oleh penulis dalam sebuah pertunjukan
  D. Esai sastra lisan yang memainkan cerita atau tindakan dengan dialog, diusulkan untuk dilakukan oleh para pemain dalam pertunjukan
  e. Esai sastra tertulis yang memainkan cerita atau tindakan dengan dialog, diusulkan untuk dilakukan oleh para pemain dalam pertunjukan
 4. Berdasarkan bentuknya, drama dapat disandingkan sebagai …
  A. Bentuk tertulis dan bentuk lisan
  B. Prolog dan epilog
  C. Bentuk halus dan bentuk halus
  D. Bentuk dialog dan penokohan
  e. Pendahuluan, isi, penutup
 5. Drama yang selalu dilantunkan dialog atau monolog disebut …
  A. Berlayar
  B. Hati ke hati
  C. Gending karisma
  D. perhatian
  e. Berenang
 6. Di bawah ini adalah struktur drama yang sebenarnya…
  A. Informasi aktor, babak dan adegan, candraan, percakapan, prolog, sampul
  B. Informasi aktor, babak dan adegan, karakterisasi, percakapan, prolog
  C. Informasi aktor, babak dan adegan, candraan, percakapan, prolog
  D. Informasi aktor, babak dan adegan, gaya bahasa, percakapan, prolog
  e. Informasi aktor, babak dan adegan, percakapan, prolog, sampul
 7. Ditulis pada awal sebuah drama, sebagai sebuah karya sastra, yang diisi dengan gambaran atau gagasan pengarang tentang lakon yang akan disuguhkan selalu disebut …
  A. pembukaan
  B. EPILOG
  C. Prolog
  D. dialog
  e. percakapan
 8. Ditulis pada sampul lakon yang berisi penutup lakon dan nasehat pengarangnya selalu disebut …
  A. pembukaan
  B. Prolog
  C. EPILOG
  D. dialog
  e. percakapan
 9. Pertunjukan teater yang merupakan percakapan atau pertunjukan oleh diri sendiri (pelaku) adalah….
  A. dialog
  B. monolog
  C. Prolog
  D. EPILOG
  e. sosiolog
 10. Drama yang dialognya dipentaskan adalah….
  A. Terjang
  B. Drama Purna
  C. Gendng Karesmen
  D. Banjet
  e. bermain
 11. Bagian drama yang menjadi amanat/penutup cerita, adalah …
  A. Prolog
  B. dialog
  C. monolog
  D. EPILOG
  e. Analog
 12. Ahmad : cepatlah pelan-pelan!
  Ujang: Cepat minta tolong! Lain perlahan!
  Ahmad : teguk aku, cepat kita masuk karung!
  Undang: bawa tempat tidur dan sendok!
  Kutipan di atas ada dalam naskah lakon, termasuk dalam bagian….
  A. BULAT
  B. Pemandangan
  C. Prolog
  D. Epilog
  e. dialog
 13. Dalam sebuah drama, tokoh Si Kabayan memiliki temperamen yang lebih baik, memiliki tugas melawan rakyat kecil dan sangat defensif terhadap keibuan. Berdasarkan karakternya, Si Kabayan digolongkan sebagai tokoh …
  A. utama
  B. antagonis
  C. bingkai
  D. protagonis
  e. tritagonis
 14. Drama Mungdinglaya Dikusumah adalah drama yang cara penyajiannya digerakkan. Drama ini termasuk dalam mood drama …
  A. bermain
  B. karisma gending
  C. drama modern
  D. Terjang
  e. monolog
 15. Cermati teks drama di bawah ini!

JURAGAN HAJAT

Nyi Inot : Assalamualaikum………!
Ceu Uneh : Wa alaikumsalam……… Dari mana Nyi Inot?
Nyi Inot : Ah, aku sengaja kesini. Ari Kang Uje ada, Ceu?
Ceu Uneh: Tidak bisa kembali. Wanita biasa, untuk makan malam. Rake trade, apa itu Nyi?

(Dikutip dari naskah lakon “Juragan Hajat” karya Kang Ibing)
Dalam penggalan drama di atas ada berapa kalimat?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
e. 1

 1. Cermati teks drama di bawah ini!
  ISAH : (sepertinya penurut) Ari Ujang dari tempat saya, baru kali ini kembali. papan
  biasa yah, baru-baru ini sekolahku jam satu, lin?
  UDIN : (menjawab acuh) Biasa saja, Bu. Kelompok diskusi!
  ISAH: Tidak ya diskusi air mani setiap hari. Jangan selalu berbohong pada ibuku, kalau-kalau doraka!
  UDIN: Kajeun Ari tidak percaya.
  ISAH: Nah, da membawa belas kasihan Anda sendiri Anda melihat saya.
  UDIN: Besok Udin butuh uang, Bu!
  ISAH: Ya, uang kembali dijalankan. Setelah ah, bosan mendengar dengan baik, setiap penyelidikan meminta uang. Ilikan saya menyatakan orang tua, sakieu tidak bisa bisnis ini. Ayah Anda melihat apan kalah untuk lebih peduli, sekarang juga untuk pergi.
  UDIN: Pasti ada besok, Bu. Untuk membayar buku. Kalau tidak dibawa, Udin akan diganggu gurunya!
  ISAH: Saya juga minta maaf. Hari tidak, itu harus bagaimana. Guru juga tahu mungkin. Tidak bongan sendiri, pemilik uang selalu berserakan. Anggur dicampur, jadi ada yang sempurna jika dilarang tidak.

Kebiasaan Udin dalam penggalan drama di atas adalah…
A. tertarik untuk belajar
B. banyak kebohongan
C. babari marah
D. banyak kemauan
e. pintar tapi judes

 1. Cermati teks drama di bawah ini!
  demonstran

(Perburuan Kantor Kecamatan. Jempling. Tak sedikit kemudian tiba-tiba ada tingkulunu, kami lembur, sambil tingkecewis. Bajunya tidak maratut (tidak enak). Ada yang hanya memakai kaos oblong, baju ke sa

Wah, ada juga yang baru saja menendang pantat sambil menarik-narik sarung tangan. Seperti Anda tidak menjalankan salinan pertama.)
(Diambil dari Carpon “Ada Main”, karya Darpan Ariawinangun, diterbitkan dalam buku Nu Harayang Dihkamah, penerbit Rahmat Cijulang Bandung, 1999)
Cuplikan di atas termasuk dalam bagian … pada drama.
A. Epilog
B. prolog
C. edegan
D. candraan
e. monolog


error: Content is protected !!