MATERI DRAMA BAHASA SUNDA
MATERI DRAMA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI DRAMA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA.

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

A. PERKARA DRAMA

Sakapeung istilah drama téh sok dipaselupkeun jeung istilah téater. Tapi saéstuna mah éta dua istilah téh nuduhkeun harti anu béda, najan dina enas-enasna mah duanana gé nuduhkeun kana seni pagelaran atawa seni pintonan (pertunjukan).

Istilah drama, asalna téh tina basa Yunani, dramoi, hartina niru-niru. Kitu deui téater, asalna tina basa Yunani, teatron, hartina tempat upacara pamujaan nu perenahna di tengah alun-alun (aréna). Aya deui istilah sandiwara, asalna tina basa Jawa, sandi (rusiah), wara(h), hartina pangajaran atawa atikan. Hartina sandiwara mah pangajaran anu ditepikeunana sacara samar atawa disilibkeun (dirusiahkeun).

Ari carita drama téh nyaéta karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakon ku dialog, diajangkeun pikeun dilakukeun ku para pamaén (aktor) dina pagelaran. Dina awal wacana, biasana mah ditataan heula palaku, watekna, umurna, jeung ditétélakeun ogé di mana latarna, kumaha kaayaan di panggung, ilustrasi musik, jsté.

Dumasar kana wangunna, drama téh bisa dipasing-pasing jadi wangun lancaran jeung wangun ugeran. Drama wangun lancaran dibacana atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancaran, sok sanajan bisa jadi ku cara diréka. Contona: Dakwaan (1954), Bubat (1955), jeung Jalan Lempeng karya RAF, Cahaya Maratan Waja (1964), Tukang Polkan (1966), Ngadagoan Si Jabang (1968), jeung Batu nu Ngahalangan Jalan (1987) karya Yus Rusyana, jstè.

Ari dina wangun ugeran, paguneman téh diwangun dina basa ugeran, boh mangrupa sajak bebas boh nu mangrupa sajak teu bébas. Paguneman anu mangrupa sajak bebas biasana didéklamasikeun. Paguneman dina sajak teu bébas nyaéta paguneman dina wangun pupuh. Macana gé biasana mah dilagukeun (dikawihkeun atawa ditembangkeun). Drama anu pagunemanana ditembangkeun disebut Gending Karesmén. Contona: Ciung Wanara (1924, anonim), Sarkam jeung Sarkim (1928) karya R. Mahyar Angga Kusumahdinata.

Aya drama nu disebut gending karesmén, lantaran dialog atawa monologna sok dilagukeun. Biasana ditulis dina rumpaka sisindiran, kawih, tembang, pupuh, pupujian, jsté. Mang Koko, kungsi nyebut istilah dramaswara kana gending karesmén téh.

B. STRUKTUR TÈKS DRAMA

Sacara lahiriah, wujud karangan drama mah béda jeung karangan-karangan séjénna. Biasana sok aya pertélaan ngeunaan palaku jeung paripolah palaku. Dieuyeuban ogé pertélaan séjénna, kayaning babak jeung adegan, déskripsi dina awal babak, guneman (dialog) para palaku, prolog jeung épilog. Sangkan leuwih tétéla, baris dipedar hiji-hiji ieu di handap:

1. Pertélaan Palaku, anu ngabéréndélkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Sok sanajan aya ogé drama anu henteu maké pertélaan para palakuna.

2. Babak jeung adegan, anu ngabagi-bagi karangan drama. Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan, nurutkeun robahna kajadian datang atawa inditna palaku. Aya drama anu diwangun ku sababak, jeung aya anu diwangun ku sababaraha babak.

3. Candraan dina awal babak, nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian jeung nu lianna. Biasa ditulis saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik. Dina sela-sela paguneman ogé osok aya pituduh pondok ngeunaan paripolah palaku. Candraan dina awal babak jeung tuduh laku teh ditulisna ku aksara déngdék/condong (kursif), béda jeung paguneman anu ditulis ku aksara ajeg.

4. Paguneman (Dialog), kalimah langsung para palaku anu silih témpas. Mimiti ditulis ngaran palaku, ditéma ku titik dua, tidinya ditulis omongan éta palaku. Ciri husus tina karangan drama mah nya ku ayana paguneman. Tegesna, paguneman téh mangrupa lulugu tina karangan drama.

5. Prolog jeung Epilog, loba drama anu henteu maké prolog jeung épilog. Prolog téh ditulis dina awal drama, jadi manggalasastra, dieusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Ari épilog mah ditulis dina panutup drama, dieusi ku kacindekan lalakon jeung naséhat pangarang.

(RANCAGÈ DIAJAR BASA SUNDA KELAS 12)

LATIHAN 1
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

1. Naon bédana istilah drama, téater, jeung sandiwara téh?
2. Naon nu disebut gending karesmén atawa dramaswara?
3. Naon anu ngabédakeun karangan drama jeung karangan séjénna?
4. Sebutkeun conton judul drama dina wangun lancaran?
5. Jelaskeun bédana téks drama wangun lancaran jeung wangun ugeran!

SUBSCRIBE KUNCI JAWABAN
1. Istilah drama, asalna téh tina basa Yunani, dramoi, hartina niru-niru. Kitu deui téater, asalna tina basa Yunani, teatron, hartina tempat upacara pamujaan nu perenahna di tengah alun-alun (aréna). Aya deui istilah sandiwara, asalna tina basa Jawa, sandi (rusiah), wara(h), hartina pangajaran atawa atikan. Hartina sandiwara mah pangajaran anu ditepikeunana sacara samar atawa disilibkeun (dirusiahkeun).
2. dialog atawa monologna sok dilagukeun. Biasana ditulis dina rumpaka sisindiran, kawih, tembang, pupuh, pupujian, jsté. Mang Koko, kungsi nyebut istilah dramaswara kana gending karesmén téh.

3…
4…

CONTO NASKAH DRAMA

Si Ujang Jadi Prabu

Babak 1
(Sang Prabu, Praméswari, para putri, ponggawa, jeung Paman Léngsér arasup ka panggung. Sang Prabu katénjo henteu bérag. Gék diuk, tuluy hulang-huleng, bangun keur boga kabingung.)

Gusti Prabu: Keur baluweng kaula téh, Paman Léngsér. Bingung ku rupa-rupa pasualan.
Paman Léngsér: Pasualan naon téa, Gusti Prabu?
Gusti Prabu: Baluweng ku dua perkara kaula téh, Paman. Anu kahiji, rahayat urang téh keur tingkocéak. Saban waktu keuna ku rupa-rupa musibat banjir, lini, runtah, panyakit. Anu kaduana, anak kaula, Si Endén, apan teu waras pipikiranana bari teu cageur-cageur diubaran ka mana-mana ogé. (Ngahuleng heula) Cing sugan Paman Léngsér bisa méré bongbolongan! Kudu ditumbalan ku naon nagara urang jeung putri kaula téh?
Paman Léngsér: (Ngahuleng) Puguh sami, Gusti Prabu. Kaula ogé keur hariwang ayeuna téh?
Gusti Prabu: Naha hariwang ku naon, ari Paman?
Paman Léngsér: Eu…eu….éta pun alo, Nyi Esih, kamari téh ngalahirkeun, Gusti Prabu. Ari pék orokna téh bedegul, tiasa kokorondangan, jaba tos tiasaeun cacarita.
Gusti Prabu: Ih, orok ajaib atuh éta mah. Terus naon nu matak jadi kahariwang Paman?
Paman Léngsér: Numawi, Gusti Prabu, éta orok téh rampus pisan sagala dituang.
Gusti Prabu: Alus, Paman, hartina éta orok téh séhat.
Paman Léngsér: Sanés kitu, Gusti Prabu, anu dituangna téh sanés kadaharan wungkul. Pepelakan di buruan, anak hayam, malah ka lamak bubututan ogé sok dituang ku orok téh.
Gusti Prabu: (Seuri ngagakgak) Ha ha ha….Turunan jurig sugan, Paman! Nya alus ari daék ngadahar lamak bubututan mah, da harga béas keur mahal apan ayeuna téh!
Paman Léngsér: Tapi aya ahéngna deuih éta orok téh, Gusti Prabu, tiasaeun ningali naon-naon anu ku urang teu katingal.
Gusti Prabu: Alus, bisa jadi paranormal ké Paman. Nya keun heula sual orok mah. Ditanya naon tadi Paman ku kaula téh?
Paman Léngsér: Eu..eu…éta Gusti Prabu. Kudu ditumbalan ku naon nagara urang sareng Endén Putri téh?
Gusti Prabu: Hmm. Enya. Cing kudu kumaha sangkan nagara urang subur ma’mur, rahayatna henteu tingkocéak, jeung putri kaula bisa cageur?
Praméswari: (Nyembah) Hapunten, Kakang Prabu. Unjuk uninga, tadi wengi abdi ngimpen ahéng kacida.
Gusti Prabu: Tah, tah…! Ngimpen naon Nyimas, bojo Kakang anu lucu anu geulis?
Praméswari:(Gulak-gilek semu gumeulis) Ih, Kakang Prabu mah! Abdi janten geer, asa ngapung, ih. Kieu impénan téh, Kakang Prabu. Abdi ujug kasumpingan ku hiji Resi. Pok éta Resi téh sasauran. “Nagara anjeun bakal subur ma’mur, putri andika bakal cageur, lamun ditumbal ku Tujuh Mustika!”
Saréréa: (Reuwas) Tujuh Mustika?
Gusti Prabu: Di mana cenah ayana Tujuh Mustika téh, Nyimas? Naha di bumi, naha di laut, atawa di langit?
Praméswari: Aya di nagara urang saurna, Gusti Prabu! Kantun urangna nu kedah pinter milarina.
Gusti Prabu: Sanggup Paman Léngsér néanganana?
Paman Léngsér: Beu, ampun, Gusti Prabu! Bujeng-bujeng kedah milari. Kana rupana ogé kaula mah teu terang.
Gusti Prabu: Ké, ké….kudu ku saha cenah Nyimas ditéanganana éta Tujuh Mustika téh?
Praméswari: Sang Resi henteu nyebatkeun kedah ku sahasahana, Gusti Prabu, da anjeunna kabujeng ngiles deui. Rupina tiasa ku saha baé.
Paman Léngsér: Kumaha upami ku putra Gusti Prabu baé, ku Radén Aria.
Gusti Prabu: Tah enya, alus ide téh, Paman! Ngarah engké Si Agus jadi kasohor, nya? Tangtu bakal diliput ku wartawan Televisi. “Tujuh Mustika geus kapanggih ku putra raja ti Karajaan Manoko.” Cas heula ah, paman! Cik urang geroan Si Agusna. Agus! Agus…! Ka dieu!
Praméswari: Ih, Kakang Prabu mah. Piraku nyauran ka putra raja mani kitu! Radén…! Radén Aria Lingga Kancana, kituh!
Gusti Prabu:Enya, apan sok di-Agus-Agus ku urang téh lin? Agus….! Sagus…! Sagus….! Kadieu!
(Torojol Radén Aria nyampeurkeun. Ogo, lunggak-linggek. Pakéanana saragam SD.)

Radén Aria: (Ngomongna ogo). Aya naon, Pap! Agus badé ka sakola kalah disauran. Badé naon, sih!
Gusti Prabu: Naha wanci kieu tos badé ka sakola. Apan énjing kénéh?
Radén Aria: Ih, Papap mah. Apan ayeuna tén dinten Senén, Pap. Kedah upacara Pami kasiangan sok disetrap ku guru. Ih, boring, boring….déh, Pap!
Gusti Prabu: Kieu, Agus! Nagara urang téh ayeuna keur dirungkup ku rupa-rupa musibah. Ceuk impian, cenah kudu ditumbal ku Tujuh Mustika!
Radén Aria: Naon, Pap mustika téh? Kaulinan? Ih, Agus mah tara maén mustika. Pami maén bal osok. Apan kamari cenah Papap badé mangmésérkeun sapatu maén bal, mana? Ih, boong…, booooong déh Papap mah!
Gusti Prabu Ieuh, déngékeun geura. Nagara urang téh kudu ditumbal. Agus sanggup néangan Tujuh Mustika?
Radén Aria (Bari ngahormat) Siap, Pap!
Gusti Prabu Tah, kitu putra Papap mah!
Radén Aria Ka mana milarina, Pap? Ka Borma, ka BIP, ka BS, atawa ka Cimol? Ké Agus bari mésér sapatu maén bal, nya Pap?
Gusti Prabu Ah, dasar budak oon manéh mah. (Gogodeg, tuluy ngageroan ka Paman Léngsér) Paman Léngsér! Kieu baé atuh. Paman kudu ngumpulkeun jalma-jalma sakti anu sanggupeun néangan Tujuh Mustika!
Paman Léngsér Teu pindo damel, Gusti Prabu! (Sang Prabu jeung para pangiringna kaluar ti panggung.)

LATIHAN 2
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

1. Saha baé palaku anu ngalalakon dina adegan drama di luhur téh?
2. Naon anu ngalantarankeun Gusti Prabu baluweng pipikiran?
3. Ceuk Paman Léngsér kumaha kaayaan orok anu kakara lahir téh?
4. Kudu ditumbalan ku naon cenah sangkan nagara ma’mur sarta Endén Putri cageur?
5. Saha ngaranna putra Gusti Prabu téh? Kumaha pasipatanana?
6. Naon ari praméswari téh?
7. Adegan naon ceuk hidep anu pikaseurieun tina éta sempalan drama?
8. Saha ahirna atah rék dititah néangan Tujuh Mustika téh?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI DRAMA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

Terkadang istilah drama selalu tertanam dan isti adalah teater. Tapi sebenarnya kedua istilah itu mengacu pada arti yang berbeda, meskipun dalam panas saya akan mengacu pada seni pertunjukan atau seni pertunjukan (pertunjukan).


Istilah drama, aslinya dari bahasa Yunani, dramoi, berarti niru-niru. Jadi lagi-lagi teater, berasal dari bahasa yunani, teatron, artinya tempat ibadah dan terletak di tengah alun-alun (arena). Ada istilah lain untuk drama, berasal dari bahasa Jawa, sandi (rahasia), wara (h), yang berarti pendidikan atau pendidikan. Artinya lakon adalah ajaran yang disampaikan secara samar-samar atau disalibkan (rahasia)


Cerita drama Ari adalah suatu karya sastra yang memainkan suatu cerita atau lakon melalui dialog, dimaksudkan untuk dibawakan oleh para aktor (actor) dalam pementasannya. Pada awal wacana, biasanya saya menguraikan terlebih dahulu aktor-aktornya, karakternya, umurnya, dan juga menggambarkan latar belakangnya, bagaimana situasi di atas panggung, ilustrasi musik, dan lain sebagainya.


Dilihat dari bentuknya, drama dapat dipasangkan menjadi bentuk yang halus dan bentuk yang ritmis. Drama adalah suatu bentuk kefasihan yang dibaca atau diucapkan dalam irama bahasa yang fasih, kadang-kadang bahkan jika itu dirancang. Contoh: Dakwaan (1954), Bubat (1955), dan Jalan Lempeng oleh RAF, Cahaya Maratan Waja (1964), Tukang Polkan (1966), Ngadagoan Si Jabang (1968), dan Jalan Batu nu Ngahalangan (1987) oleh Yus Rusyana, Jste


Ada drama yang disebut gending karesmen, karena dialog atau monolognya selalu dibawakan. Biasanya ditulis dalam bentuk sindiran, kawih, lagu, pupuh, pujian, dll. Mang Koko, sempat menyebut istilah dramaswara untuk gending karesmen itu.

B. STRUKTUR TEKS DRAMA

Secara eksternal, bentuk esai drama saya berbeda dengan esai lainnya. Biasanya selalu ada informasi tentang pelaku dan tingkah laku pelaku. Ini juga berisi informasi lain, seperti adegan dan adegan, deskripsi di awal ronde, pidato (dialog) para aktor, prolog dan epilog. Agar lebih jelas, salah satunya akan dijelaskan di bawah ini

Informasi pelaku, yang mencantumkan nama dan deskripsi pelaku. Terkadang bahkan ada drama yang tidak menggunakan pengetahuan aktornya

Putaran dan adegan, yang membagi esai. Dalam satu babak, peristiwa terjadi di satu tempat pada satu waktu. Tiap babak dibagi menjadi beberapa adegan, sesuai dengan perubahan kejadian datang atau pergi pelakunya. Ada drama yang terdiri dari adegan, dan ada yang terdiri dari beberapa babak.

Candraan di awal ronde, deskripsikan background, atmosfir, aktor, event dan lainnya. Biasanya ditulis sesuai kebutuhan, bukan deskripsi mendetail. Di sela-sela percakapan juga ada panduan singkat tentang perilaku pelaku. Candraan di awal ronde dan menuduh amalannya ditulis miring / miring (kursif), berbeda dengan percakapan yang ditulis dengan huruf mantap.

Conversation (Dialog), kalimat langsung dari pelaku yang saling memukul. Pertama ditulis nama pelaku, bertema titik-titik, sudah tertulis pembicaraan pelaku. Fitur khusus dari esai drama saya adalah adanya percakapan. Secara khusus, percakapan adalah inti dari sebuah drama.

Prolog dan Epilog, banyak drama yang tidak menggunakan prolog dan epilog. Prolog ditulis di awal lakon, jadi pustaka diisi dengan penjelasan penulis atau ide cerita yang akan disajikan. Hari epilog saya tertulis di sampul drama, diisi dengan penutup lakon dan nasihat penulis.

Bandera! Bandera! Bandera!
Naskah Drama Sunda Sababak

Adegan 1
Panggung gelap. Suara katak tingborogodod. cahaya
secara bertahap menjual panggung. Rendah. Ruang tengah
kamar kamar. Sedikit ke kanan, sebuah kursi malas mengelilingi meja.
Aki Onay duduk di salah satu kursi sambil melinting tembakau. di
Di tengah, di samping pintu masuk tempat, lemari terbuka
pantona, lamak amayatak, patulayah dan baju bubututan
Sudut kiri ruangan, di bawah jendela, adalah mesin kabut
butut ngajugrug, bulan (cucu aki onay) untuk bercermin,
ngome buuk. Panggungnya redup. Suara dari luar rumah:
Yang tersinggung: (teriakan sepertinya bernyanyi) Saya biasa memposting
Bendera menginginkan kemerdekaan, saat ini saya tidak memasang
bendera berarti kebebasan! Dulu saya mengibarkan bendera
ingin merdeka, saat ini saya tidak memasang bendera
artinya kebebasan! Di masa lalu saya memasang bendera yang diinginkan
mandiri, saat ini saya tidak memasang bendera makna
memang!

Suara lain: Semoga berhasil! Pada dasarnya burung! Biarkan saja!
Tidak ada burung yang menghasut! Dan, tidak perlu takut
oleh diriku sendiri! Ayo jaga lagi! Pakai sepatumu!
Dandani dirimu dengan baik! Pergi! Dia pensiun dari tugas
Titahan Pa Kuwu!
Pelanggaran: Dulu, tugas saya adalah mengorbankan hidup saya dengan tulus,
Saat ini tugas saya adalah menggunakan penyebab untuk dunia
batu bara! Bendera! Memang! Hidupkan benderanya! kehidupan
memang! Hidup Nyai Moon! Hijau raksasa berpakaian deposit hijau
rajana buta…!
Suara lain: Pergi lagi! Cemas!
Dua suara lainnya: Guening adalah penjaga Kuslan! Wah, Ki Onay masih bisa
memasang bendera? Dimana Ari Pa Kuwu?
Suara lain: Wow, Jang Tatang! Malas, aki-aki! Setiap Agustus
malu karenanya. Kalau begitu besok pagi akan ada yang besar. di
Kantor tetaplah Ayahku, Jang! Bagaimana cara menginstalnya
seribu bendera di pasir itu?
Nu gelo: Bendera! Bendera! Bendera! Hidupkan benderanya! kehidupan
memang! Hidup Nyai Moon!
Dua suara lainnya: Aku juga! Si Seblung itu lebih menyebalkan! Uing ka Pa
Kuwu heula! Salam untuk Nyai Bulan…
Suara lain: Salam tujuh mulud! Dia menginginkannya! Gombloh
membela nyamuk untuk apa-apa …
Yang tersinggung: Saya menginginkannya tetapi ada teman sebaya yang menginginkannya! Sayang …
Suara lain: Nyingkaaaaah!

Adegan 2
Jempling. Suara katak semakin keras, semakin busuk. cahaya
panggung mulai bersinar. Aki onay menghisap rokok. Nyerebung. Nini odih
kocok sisi kiri sambil membawa cokelat. Bulan ada di jendela itu.
Nini Odih: Sangat khawatir! Itu mengubah semua orang berbicara dan itu tidak!
Moon: Aki, ibu Kang Hansip Kuslan tidak tidur dengannya?
Itu air mani Kang Tatang gitu! Seblung tersesat
hopper ir
Nini Odih: (meletakkan gelas di atas meja) Tidak akan pergi sebelum kita
Pasang benderaku, Bulan! Titahan kuwu berkata!
Moon: Uh, cast bagaimana jika aku meminjamkannya, kalau begitu
pangmasangkeun. Tidak terlalu kreatif penjaganya. Kami kalah
rempah-rempah …
Nini Odih: (masuk ke lemari, lalu membaca isinya) Hilang
pemilik. Kapanpun Anda ingin menutupi seribu bendera
ampelas pemberitahuan saya.
Aki Onay: Terima kasih!
Nini Odih: Ari dia! Ini untuk mencari beberapa bendera. kalah
sebut tidak terbatas.
Aki Onay: Dan ada bermacam-macam. Terima kasih atas pengertian Anda
mengibarkan bendera di pasir. Hanya membutuhkan uang
ingin dikelilingi oleh raksasa. Pasang benderaku
dada, yang lain menutupi pasir.
Bulan: Aki dada?
Nini Odih: Dada Aki lagi Aku batuk malu-malu, Bulan!
Aki Onay: Jangan salah, Nini! Ge ini, kami mantan pejuang. (reret
ke bulan) Bulan, seperti kamu sebelumnya pernah berpartisipasi dalam pertarungan,
berpartisipasi dalam perang.
Nini Odih: Sok silet dengan payung butut…
Aki Onay: Pisau cukur lagi, Nini! Hampir cucu tahu. Dan itu tidak menang
berbicara dengan cucu Anda sendiri?
Moon: Aki-ku, tapi aku juga sering mendengarnya. itu sangat
memata-matai orang-orang Keper, yang membantu tentara
mencegat Belanda di Pagi Tua?
Aki Onay: Apakah kamu ingat?
Nini Odih: Saya mengingatnya hampir setiap malam. Matak
jangan langsung mencukur penderita demensia …
Aki Onay: Baruk! Perasaan saya adalah, kami bukanlah dongeng…
Heueuh! Semoga anda menikmati…
Nini Odih: Setelah Bulan, hariku hitam, anggur ada di sini
membantu menemukan benderanya. Yah, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu. Rusras
ke waktu selalu menjahit tetap sadar bahwa ini. Dan seterusnya,
kehilangan anak-anak kecil di jendela. Biarkan penjagaku pergi,
montong disajikan …
Bulan: (saat cumentil mendekati nenek) Pilakadar menandai semen
Ini sibuk, Nenek?
Nini Odih: Taktagé! Dulu, nenek selalu menyayangi saya
orang lain. Ari heug sekarang belum punya.
Aki Onay: (berharap untuk berkata pada dirinya sendiri) Benderanya adalah
sebelumnya lebih buruk dari apa, Moon! Darah dan jiwa begitu
tandonna baik-baik saja. Itu, lebah Pasir Pasir. Lebah itu banyak, banyak sekali
tentara adalah korbannya. Aki lalu, mata-mata yang sangat setia
pejuang untuk mengejar kemerdekaan. Pokoknya matinya jiwa badan. tidak
nolih apapun, tuntas Belanda yang sedang berpatroli. Odom
bugang sapada harita. Mereka tidak mau bingung
atau berpangkat. Mereka hanya menginginkan kemerdekaan.
Ingin memperbaiki benderanya. Agar negara merdeka. baterai
kemudian berpartisipasi dalam serangan Belanda. Aki mah sakad


error: Content is protected !!