• CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  TEKS DRAMA BAHASA SUNDA

  (Buruan Kantor Kacamatan Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. Papakéanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan dicalana sontog bari nyoréndang sarung. Kawas nu teu kaburu disaralin heula.) Ato : (Ngaharéwos) Anén, komandoan! Anén : (Luak-Lieuk, ngaharewos) Ngomandoan naon? Ato : Na aya ku bodo ari amnéh! Ngomandoan ngagoro-wok! Pokona sagala anu kudu dikomandoan, komandoan ku manéh!

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  CONTOH DRAMA SUNDA

  Panggung poék. Sora bangkong tingborogodod. Lampu laun nyaangan panggung. Remeng-remeng. Rohang tengah hiji imah bilik. Rada beulah katuhu, korsi rareyod ngariung meja. Aki Onay diuk di salah sahiji korsi bari ngalinting bako. Di beulah tengah, gigireun lawang ka enggon, lomari geus muka pantona, lamak amayatak, patulayah jeung baju bubututan juru rohang beulah kenca, handapeun jandela, aya mesin kaput butut ngajugrug, bulan (incu aki onay) keur ngeunteung, ngomé buuk. Panggung remeng-remeng. Sora ti saluareun imah: Nu gélo : (ceuceuleuweungan semu ngalagu) Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka! Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka! Baheula mah…

 • 50+ KUMPULN SOAL DRAMA SUNDA KELAS 7
  DRAMA SUNDA,  KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

  50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA SMP KELAS 9

  1. Naskah drama téh karya sastra anu ditulisna dina wangun …. a. narasi b. pupuh c. paguneman d. sajak 2. Péréléan palaku dina naskah drama sok ditulisna dina bagian …. a. awal naskah b. ahir naskah c. tengah-tengah naskah d. awal jeung ahir naskah 3. Sabaraha urang ari palaku dina naskah drama? a. saurang b. tilu urang c. dua urang d. leuwih ti saurang

 • DRAMA SUNDA PALAKU BABAK CANDRAAN EPILOG
  MATERI DRAMA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

  Carita drama, atawa anu populér ku sebutan naskah drama, mangrupa wangun karya sastra anu ditulis maké basa paguneman (dialog). Saluyu jeung ngaranna, naskah drama téh ditulis keur kaperluan midangkeun pagelaran drama. Ditilik tina jihat strukturna, naskah drama téh sahenteuna diwangun ku genep aspék: Palaku téh nyaéta jalma anu ngalalakon dina naskah drama. Palaku dina naskah drama bisa dua urang, bisa ogé leuwih ti dua urang (welasan jalma atawa puluhan jalma). Lamun palakuna ngan saurang, disebutna drama monolog.

 • MATERI DRAMA BAHASA SUNDA
  MATERI DRAMA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  DRAMA SUNDA: PERKARA CIRI WANGUN & TEKS NASKAH

  drama, nyaéta karangan anu ditulis dina wangun paguneman antara tokoh-tokohna, biasana sok dipintonkeun dina luhur panggung. Dina sastra Sunda drama kaasup karya anu anyar. Disebut anyar téh ayana béh dieu. Saméméh aya drama, di tatar Sunda geus aya gending karesmén jeung sandiwara atawa nu sok disebut tunil tea, aya ogé anu disebut longsér. Ka dieunakeun aya seni teater. Nu disebut gending karesmén, nyaéta drama anu paguneman antar tokohna téh dilagukeun. Drama mah mangrupa gabungan tina sagala cabang seni. Aya seni tari, seni suara, seni peran, seni musik, seni rupa, jeung seni sastra. Panglengkepna wé, da sagala cabang seni aya dina drama. Unsur-unsur drama sarua jeung karya sastra séjénna, aya palaku,…

 • MATERI DRAMA SUNDA KELAS 7
  MATERI DRAMA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

  1. PERKARA DRAMA Kecap drama asalna tina basa Yunani, dramoi nu hartina niru atawa niron-niron. Nurutkeun Kamus LBSS, drama (basa Walanda) nyaéta (1) carita sandiwara nu matak sedih, jeung (2) carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Jadi bisa dicindekkeun yén drama téh nyaéta karya sastra dina wangun paguneman (dialog) di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan séjénna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan (pagelaran). 2. CIRI DRAMA Drama mibanda ciri pangutamana, nyaéta ayana konflik atawa émosi nu husus disusun pikeun pertunjukan téater. Drama ogé kaasup kana sastra lalakon, sabab nu digambarkeun dina drama mah paripolah palaku. Para palaku téh langsung maén (lahir jeung batinna), sarta dina paguneman (dialog), atawa…

 • MATERI DRAMA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

  DRAMA SUNDA

  Saenyana di urang téh geus lila aya pintonan drama. Drama anu dipintonkeun babakuna mah nu ku para ahli sok disebut téater tradisional. Upamana baé banjet, longsér, ubrug, jeung sajabana. Ka dieunakeun aya nu disebut sandiwara atawa tunil. Mekarna sandiwara saentragan jeung komédi stambul dina basa Malayu atawa ketoprak dina basa Jawa. Sandiwara téh saéstuna pangaruh ti Barat anu muncul di urang dina awal abad ka-20. Wangun téater tradisional anu ditataan di luhur téh sok disebut ogé téater rakyat anu di antara ciri pagelaranana téh tanpa naskah. Jadi, éstuning ngandelkeun improvisasi pamaénna baé dumasar kana pituduh ti sutradara. Malah dipintonkeunana ogé sakapeung tara dina panggung, tapi cukup di lapangan terbuka bari…

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

  BABAK II Dekorasi: Padang pasir jeung tangkal korma. Lampu sorot biru... ADEGAN I Kadéngé ti jero hawar-hawar sora wanita ngagalindengkeun ayat-ayat suci Surat Thoha ayat 1 nepi ka 7. Sorana anca angina-anginan. Nincak kana ayan 3 Umar témbong dating rurusuhan. Ngagebeg ngadéngé nu ngagalin dengkeun ayat-ayat suci téh Ngarandeg ceuli didéngdék-déngdékkeun. Témbong pasemonna siga nu ambek kabina-bina... Huntu kekerot panon bu ringas leungeun duanana ngeupeul tipepereket. Tamat ayat 7 jep jempé.. UMAR: (jalang-jéléng ngomong sorangan) Bener béja bieu téh.. pajar... pajar... Ya Lata... Ya Uzza... Si Hindun tikoséwad murtad... (ngarénghap panjang). Backsound, Kadinge deui hawar-harwar ti jero malikan ayat-ayat tadi... ayat 1 nepi ka 3... jep deui jempe... UMAR: (curinghak…

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  DRAMA SUNDA 5 ORANG

  Di hiji jalan, pabeubeurang. Sawatara barudak maké saragam SMA keur bukbek bari silih teunggeul, bari marawa rupaning paka rang. Tawuran. Sora mobil. Sora nupatinggorowok. Campuh. Meunang sawatara lila silih serang. Keur kitu kadéngé sirineu mobil pulisi. Nu tawuran kalabur. Di kantor pulisi, pasosoré. Hiji patugas (Pulisi 1) keur diuk tu maninah bari nundutan. Sakapeung sirahna méh tigeduk kana méja. Ngoréjat bari gigisik. Lenggut deui wéh. Keur kitu kurunyung dua patugas séjénna ngabringkeun opat bu dak maké saragam SMA, tilu lalaki, hiji awéwé. Éta opat budak téh katémbong mani kokompodan, bangun anu sieun naker. Nu awéwé mah bari inghak-inghakan ceurik.

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  DRAMA BAHASA SUNDA LUCU

  Babak 3 (Dukun asup ka panggung bari nampék parukuyan ngebul. Pepeta nurutkeun lagu. Jréng musik padang pasir. Torojol tabib duaan ngagéol bari pepeta kawas penyanyi. Rengsé lagu, silih tunjuk jeung dukun. Seuri bareng ngagakgak. Jep. Cakakak deui seuri bareng. Jep deui. Cakakak deui.) Tabib : (Ngomongna dilagukeun, kawas keur tagonian) Énté pasti dukun ti Ciréyod! Ha...ha...ha... Dukun : (Nunjuk) Sampéan pasti Tukang Sulap! Ha...ha...ha... Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Ana Wan Mahmud, tabib kasohor ti Bagdad. Ana diondang ku Gusti Prabu. Ana bawa ieu Poci Aladin, insya Alloh ieu poci sakti. Ha... ha...ha.... Dukun : Kaula dukun weduk, dukun mashur di ieu karajaan! Ha...ha...ha... Kaula diondang ku Gusti Prabu, sina nyambat…

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  DRAMA SUNDA 4 ORANG

  Babak 1 (Sang Prabu, Praméswari, para putri, ponggawa, jeung Paman Léngsér arasup ka panggung. Sang Prabu katénjo henteu bérag. Gék diuk, tuluy hulang-huleng, bangun keur boga kabingung.) Gusti Prabu Keur baluweng kaula téh, Paman Léngsér. Bingung ku rupa-rupa pasualan. Paman Léngsér Pasualan naon téa, Gusti Prabu? Gusti Prabu Baluweng ku dua perkara kaula téh, Paman. Anu kahiji, rahayat urang téh keur tingkocéak. Saban waktu keuna ku rupa-rupa musibat banjir, lini, runtah, panyakit. Anu kaduana, anak kaula, Si Endén, apan teu waras pipikiranana bari teu cageur-cageur diubaran ka mana-mana ogé. (Ngahuleng heula) Cing sugan Paman Léngsér bisa méré bongbolongan! Kudu ditumbalan ku naon nagara urang jeung putri kaula téh? Paman Léngsér…

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

  Babak ka-2 Ceu unéh keur sasapu. Pasemonna baeud, kawas nu keur aya kakeuheul. Manggihan potrét tuluy dicokot, ditingalian sakeudeung, tuluy sasapu deui. Nyi Inot asup. Nyi Inot : Assalamualaiku……….mmm! Ceu Unéh : Wa alaikumsalaaa…………mmm. Is geuning Nyi Inot tos ti mana Nyi? Nyi Inot : Ah, ngahaja waé ka dieu. Ari Kang Ujé aya, Ceu? Ceu Unéh : Can balik. Biasa wé, keur dines. Dagang peuyeum, aya naon kitu Nyi? Nyi Inot : Ieuh Euceu! Tadi kuring tas ti kota, papanggih jeung Kang Ujé, keur leumpang duaan, jalan-jalan jeung awéwé! Ceu Unéh : Jalan-jalan jeung awéwé? Enyaan Nyi? Nyi Inot : Ih! Piraku kuring ngabohong, sumpahna ogé daék turun harga…

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  15+ NASKAH DRAMA SUNDA SINGKAT

  (Buruan Kantor Kacamatan Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. Papakéanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan dicalana sontog bari nyoréndang sarung. Kawas nu teu kaburu disaralin heula.) Ato : (Ngaharéwos) Anén, komandoan! Anén : (Luak-Lieuk, ngaharewos) Ngomandoan naon? Ato : Na aya ku bodo ari amnéh! Ngomandoan ngagoro-wok! Pokona sagala anu kudu dikomandoan, komandoan ku manéh! Anén : Naon nu rék digorowokeunana! (Saréréa silih pelong siga bingung.) Acid : Kieu wé atuh: Camaat, Kaluar! Tah, kumaha mun kitu! (Saréréa unggut-unggutan tanda satuju. Anén maju ka hareup bari singkil.) Anén : Hiji …. Dua…

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  DRAMA SUNDA CIUNG WANARA

  KACARITAKEUN DUA PATIH SAKEMBARAN, PATIH PURAWESI JEUNG PURAGADING, SEJANA KA PASAMOAN, BAWANA HAYAM SAHIJI, PATEPUNG DI ALUN-ALUN JEUNG CIUNG WANARA Ciung Wanara : “Dék ka mana paman, bet ngaleut duaan?” Patih : “Naha manéh wani-wani ka aing nyebutkeun paman? Kapan aing téh papatih?” Ciung Wanara : “Disebut sia ku daék. Disebut paman gé mumul.” Patih : “Naha manéh anak saha?” Ciung Wanara : “Anak bapa.” Patih : “Saha bapa manéh?” Ciung Wanara : “Salaki indung.” Patih : “Indung manéh téh saha?” Ciung Wanara : “Kapan pamajikan Bapa.” PATIH DUAAN SALEUSEURIAN, NGADÉNGÉ OMONGAN CIUNG WANARA BARI TULUY NGADEUKEUTAN NU KEUR NGÉLÉK HAYAM. Patih : “Ti mana manéh mawa hayam, mana alus-alus…

 • CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
  DRAMA SUNDA

  15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

  Panggung poek. Sora bangkong tingborogodod. Lampu laun nyaangan panggung. Remeng-remeng. Rohang tengah hiji imah bilik. Rada beulah katuhu, korsi rareyod ngariung meja. Aki Onay diuk di salah sahiji korsi bari ngalinting bako. Di beulah tengah, gigireun lawang ka enggon, lomari geus muka pantona, lamak amayatak, patulayah jeung baju bubututan juru rohang beulah kenca, handapeun jandela, aya mesin kaput butut ngajugrug, bulan (incu aki onay) keur ngeunteung, ngome buuk. Panggung remeng-remeng. Sora ti saluareun imah:

error: Content is protected !!