CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
DRAMA SUNDA

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA.

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

“UMAR BIN KHOTOB ASUP ISLAM”
Karya Ahmad Bakri

BABAK II
Dekorasi: Padang pasir jeung tangkal korma. Lampu sorot biru…

ADEGAN I
Kadéngé ti jero hawar-hawar sora wanita ngagalindengkeun ayat-ayat suci Surat Thoha ayat 1 nepi ka 7. Sorana anca angina-anginan. Nincak kana ayan 3 Umar témbong dating rurusuhan. Ngagebeg ngadéngé nu ngagalin dengkeun ayat-ayat suci téh Ngarandeg ceuli didéngdék-déngdékkeun. Témbong pasemonna siga nu ambek kabina-bina… Huntu kekerot panon bu ringas leungeun duanana ngeupeul tipepereket. Tamat ayat 7 jep jempé..

UMAR: (jalang-jéléng ngomong sorangan) Bener béja bieu téh.. pajar… pajar… Ya Lata… Ya Uzza… Si Hindun tikoséwad murtad… (ngarénghap panjang).
 Backsound, Kadinge deui hawar-harwar ti jero malikan ayat-ayat tadi…
 ayat 1 nepi ka 3… jep deui jempe…
UMAR: (curinghak deui) Yakin… yakin… Dulur aing geus kasarad ku Si Muhammad… !
 Backsound  Ayat 4 nepi ka 5.. jep deui jempé..
UMAR: (ngajeleng alon bari tungkul sedih.. ngarandeg nyanghareup ka publik teuteupna kosong) Kakara bieu… tas ngahukum si Su’éb katut anak pamajikanana… Ayeuna. Ayeuna. (ngusap- an dada). ah.. ninggang ka dulur sorangan.. Ya Lata… Ya Uzza… kudu kumaha pilakueun… pilakueun Kuring.. ? (sora jero… beurat… > Ras ka wasiat indung.. nu omat-omatan… ni- tipkeun Si Hindun. Teu nyana teu nyana.. budak téh mesat na sasar
 Backsound  Ayat 6 nepi ka 7.. jep deui jempé..
UMAR: (curinghak). panonna buringas awakna ngagidir). Ya Lata. Ya Uzza naha adil mun Si Hindun dulur kuring diantep 2 Padahal… (sorana nindak keras).. padahal. kulawarga Si Su’éb geus. geus ditumpurkeun…! (ngahuleng deui bari ngusapan dada… nepi ka bilangan sapuluh Curinghak deui.. sumanget na témbong tina sinar panonna. Malik nempo ka jero) Hind un. ! Hindun. ! (jempé taya nu némbal. Taya nu kadéngénepi ka bilangan sapuluh).
UMAR: (nyalukan bedas) Hindun…! Hindun…!

ADEGAN 2

HINDUN: (norojol kaget) Engkang Engkang sumping wengi-wengi…!
UMAR: (neuteup anteng ngajongjongan.. Ngarampa gagang pedang sausap. Ngarénghap panjang bangun capé).
HINDUN: (olohok) Ku naon.. bangun. éwed mamanahan.?
UMAR: (ngarénghap deui) Aya béja… maneh manéh… sasar
HINDUN: (ngarénjag) Sasar? Baruk abdi sasar? Ya Alloh…! (gura-giru nungkup sungut)
UMAR: (rada ngahaok) Ya naon bieu téh? Ya naon. Hindun. Ya naon. ?
HINDUN: (teu némbal, sungutna ditungkup kénéh)
UMAR: (ngagidir ambek) Yakin… ayeuna mah.. yakin. ! Manéh sa sar…! Pipilueun kasarad ku Si Muhammad!
HINDUN: (ngagebeg nginghak sainghak) Engkang! Dimanah heula..ulah kabantun ku napsu!
UMAR: Kabawa napsu? Kami kabawa napsu? (ngarénghap) Maneh manéh geus biluk. ka Si Muhammad?
HINDUN: (nginghak sainghak) Engkang!
UMAR: Kapélét manéh téh… ? Kapélét ku… ku Si Muhammad?
HINDUN: (nginghak sainghak) Engkang ! Isin teuing, ajrih teuing….!(nungkup beungeut ku dua leungeun)
UMAR: Isin? Ajrih ku nu gundam? Ku nu weureu kucubung?
HINDUN: (nginghak sainghak)
UMAR: Ari ku Lata teu isin? Ari ku Uzza teu ajrih?
HINDUN: (meungpeun kénéh, ngarénghap panjang, teu némbal)
UMAR: (nyampeurkeun ngadeukeutan… sorana bangun jengkel) Teu isin… teu ajrih?
HINDUN: (mundur bangun sieun, panonna neuteup anteng ka Umar)
UMAR: (ngahaok) Manéh geus hianat ka Pangeran Lata jeung Uzza! Ngomong siah. Hindun! Teu ajrih manéh ku Pangeran Lata jeung Uzza?
HINDUN: (ngégél biwir tipepereket, panonna beuki mureleng) Abdi abdi ajrih… ku… Alloh
UMAR:(ngarénjag) Alloh. ? Alloh. ? Saha Alloh téh?
HINDUN: (sumanget.. sorana pasti) Maha Suci… nu ngadamel bumi sareng langit katut eusina… (ngarénghap panjang)
UMAR: (jebéng) Naon deui? Naon deui? Nyieun panonpoé deui? Nyieun jelema deui..?
HINDUN: (beuki sumanget) Ngadamel manusa. ngadamel engkang sareng abdi…!
UMAR: (ngarénjag) Nyieun kami? Baruk nyieun kami? Teu… ! Kami mah teu rumasa dijieun ku… ku Alloh!
HINDUN: (nginghak sainghak) Ya Alloh… Ya Rabbi… Saha atuh anu nga damel engkang?
UMAR: Indung.! Jeung.. jeung bapa.!
HINDUN: (gogodeg ririh) Ibu-rama mah… engkang sakadar marga lantaran.. Sagala rupi engkang uteuk tongo walangtaga sadayana dadamelan Alloh.. katut Lata jeung Uzza
UMAR: (ngarénjag tuluy molotot) Ngomong naon siah.. Hindun? Baruk baruk Lata jeung Uzza jijieunan Alloh?
HINDUN: Leres.. dadamelan Alloh!
UMAR: (ngahaok) Lain… lain lain..! Lata jeung Uzza mah beunang… beunang nyieun néné moyang…! Diwariskeun turun-tum urun…!
HINDUN: imut mésem) Baruk. kénging néné moyang. ? Jadi. jadi.. jijieunan manusa atuh Lata jeung Uzza téh? Teras. teras dis embah nya ku manusa nu nyieunna?
UMAR: (arap-ap-areup-eup. rék ngomong teu kedal)
HINDUN: (sumanget) Naon béntenna mun abdi nyembah roti beunang ngadonan abdi ? (ngalieus miceun beungeut ngalinjing bari tungkul, tarangna kerung) Manéh ngadak-ngadak jadi capetang… Papatah Mu hammad éta téh?
HINDUN: (beuki sumanget) Leres. Piwejang Rosululloh numutkeun wahyu ti Alloh
UMAR: (ngarénjag) Wahyu. ? Wahyu ti Alloh ? Naon wahyu téh?
HINDUN: Firman Alloh.. nu turunkeun ka Rosulna. (bengong) Éta kitu.. eu. paparikan nu nu dihariringkeun ku manéh tadi. ?
HINDUN: (sorana pasti) Wahyu.. wahyu Illahi.. Sanés paparikan…!
UMAR: (ngahaok) Paparikan… I Cék aing paparikan paparikan! Ka- rangan nu gundam… Si Muhammad!
HINDUN: (nyeuneu) Lain! Lain paparikan!
UMAR: Nambalang siah… ? Hayang dipodaran sia ku aing? Ngawi wirang siah. Make pipilueun ka nu kitu patut! (ngarampa ga  gang pedang)
HINDUN: (deku tanggah nandékeun beuheung) Mangga… manga geura paéhan. réla. abdi réla. jadi korban kayakinan…!
UMAR: (mundur sawatara léngkah. ngarénghap panjang) Saruana jeung jeung Si Su’éb… Manéh nyaho. Si Su’éb geus dipodaran katut anak pamajikanana?
HINDUN: (beuki tanggah… leungeun duanana lebah harigu) Ya Alloh Nu Welas Asih.. Mugi pun Su’éb saanak-bojona… kénging rahmat Gusti…
UMAR: Hayang dipodaran sia téh.. cara Si Su’éb?
HINDUN: (neuteup ka Umar) Kabita… abdi kabita.. haying maot carakitu…
UMAR: (ngarénghap panjang… gogodeg hémeng) Geus banget pisan.. manéh kagélo ku nu gélo téh. Na naon atuh eusina paparikan nu tadi téh?
HINDUN: (sorana yakin) Wahyu Ilahi…
UMAR: Baca ku manéh… Kami haying ngadéngé… Hayang nyaho ngacona…!
HINDUN: (masih deku… leungeun lebah harigu kénéh. tungkul hidmat

BACKSOUND: ayat 1 nepi ka ayat 7 Surat Thoha…Ririh..anca.

PASEMON UMAR SABOT NGADÉNGÉKEUN TÉH ROBAH-ROBAH. KAGET HÉRAN ASA-ASA PANASARAN KATAJI.. Jempé taya nu kadéngé nepi ka bilangan sapuluh… UMAR NGARÉNGHAP PANJANG… NANGKEUP HARIGU TUNGKUL.

RARAT-RÉRÉT KAWAS AYA NU DITÉANGAN… TARANG KERUNG…

NGARÉNGHAP DEUI BARI NYUSUTAN KÉSANG TINA TARANG JEUNG BEUHEUNGNA…

BACKSOUND: sora nyelekit cara nu katorékan… Aya harewos hawar-ha war: “Lata jeung Uzza… pangeran nu geus turun tumurun… Lain éta mah jijieunan manusa… lain pangéran… Saha… saha atuh pangeran téh? Sesembahan Hindun.. sesembahan Muhammad… Lain lain éta… Tapi nu pajarkeun wahyu… asa nyecep… asa nyerep kana haté… Selekit deui sora sada nu katorékan téh… Umar cengkat bari nyusutan deui késang… ngarenghap deui kawas nu capé…

UMAR: (ngarérét ka Hindun… sorana ririh) Hindun… sakalai deul… Hindun… (ngarenghap)
  BACKSOUND malikan ti ayat 1 nepi ka 4… Jep jempé…
UMAR: (deku. nungkup beungeut ku dua leungeun. nginghak saing- hak) Karasa. ni’matna. karasa. ah. Hindun teu bisa nyari takeunana…
HINDUN : (ngocéak gumbira) Engkang…!
UMAR: Yakin. engkang yakin
HINDUN: (ngarénghap) Alhamdulillah…
UMAR:  (ngaléos)
HINDUN: Badé angkat ka mana…?
UMAR:   Ka Ka Muhammad..
HINDUN:  (reuwas) Badé naon. ?
UMAR:    (imut) Rék… rék ikrar payuneunnana… Amantu billahi war sulini.
HINDUN: (ngarénghap atoh.. imut) Sing atos-atos… bilih diraponan ku balad-baladna Abal Hakam…
UMAR: (nepak dada… nyekel gagang pedang) Teu gimir… teu sebér… Si Umar baris berjuang ngaréncangan Rosululloh… ! (malikvgu ra-giru kaluar)
HINDUN: (deku tanggah leungeun duanana lebah harigu) Ya Alloh. Ya Robbi… Éndah temen wengi ieu, bagja temen haté abdi.

LAYAR TUTUP LALAUNAN
DIPIRIG KU RAMPAKSEKAR LAGU ALAM PADANG

LATIHAN SOAL

1. Naon téma naskah drama Umar Bin Khotob di luhur téh?
2 Saha waé palaku-palakuna? Kumaha watekna?
3. Aya kajadian naon waé nu dicaritakeun dina éta drama?
4. Di mana jeung iraha lumangsungna éta kajadian téh?
5. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku pangarang tina naskah drama anu dikarangna?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

Terkadang istilah drama selalu tertanam dan isti adalah teater. Tapi sebenarnya kedua istilah itu mengacu pada arti yang berbeda, meskipun dalam panas saya akan mengacu pada seni pertunjukan atau seni pertunjukan (pertunjukan).


Istilah drama, aslinya dari bahasa Yunani, dramoi, berarti niru-niru. Jadi lagi-lagi teater, berasal dari bahasa yunani, teatron, artinya tempat ibadah dan terletak di tengah alun-alun (arena). Ada istilah lain untuk drama, berasal dari bahasa Jawa, sandi (rahasia), wara (h), yang berarti pendidikan atau pendidikan. Artinya lakon adalah ajaran yang disampaikan secara samar-samar atau disalibkan (rahasia)


Cerita drama Ari adalah suatu karya sastra yang memainkan suatu cerita atau lakon melalui dialog, dimaksudkan untuk dibawakan oleh para aktor (actor) dalam pementasannya. Pada awal wacana, biasanya saya menguraikan terlebih dahulu aktor-aktornya, karakternya, umurnya, dan juga menggambarkan latar belakangnya, bagaimana situasi di atas panggung, ilustrasi musik, dan lain sebagainya.


Dilihat dari bentuknya, drama dapat dipasangkan menjadi bentuk yang halus dan bentuk yang ritmis. Drama adalah suatu bentuk kefasihan yang dibaca atau diucapkan dalam irama bahasa yang fasih, kadang-kadang bahkan jika itu dirancang. Contoh: Dakwaan (1954), Bubat (1955), dan Jalan Lempeng oleh RAF, Cahaya Maratan Waja (1964), Tukang Polkan (1966), Ngadagoan Si Jabang (1968), dan Jalan Batu nu Ngahalangan (1987) oleh Yus Rusyana, Jste


Ada drama yang disebut gending karesmen, karena dialog atau monolognya selalu dibawakan. Biasanya ditulis dalam bentuk sindiran, kawih, lagu, pupuh, pujian, dll. Mang Koko, sempat menyebut istilah dramaswara untuk gending karesmen itu.

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

“UMAR BIN KHOTOB ASUP ISLAM”
Karya Ahmad Bakri

PUTARAN II
Dekorasi: Gurun dan pohon palem. Sorotan biru …
ADEGAN I
Terdengar dari kedalaman suara seorang wanita menggoyangkan ayat suci Surat Thoha ayat 1 sampai 7. Suara angina-anginan yang indah. Melangkah ke epik 3 Umar tampak berkencan terburu-buru. Merasa kita memiliki ‘kehabisan bensin’ secara emosional seperti mendengarkan kitab suci. Terlihat seperti karung yang dibungkus dengan tali … Giginya mengatup di mata ibu kedua tangan yang memegang mesin ketik. Akhir ayat 7 jep diam ..

UMAR: (jalang berkata pada dirinya sendiri) Pesan sebenarnya hampir .. pajar … pajar … Ya Lata … Ya Uzza … Si Hindun tikoséwad murtad … (mendesah panjang).
Backsound, Kadinge kembali mendengung dari dalam mengulangi syair sebelumnya …
ayat 1 sampai 3 … jep lagi diam …
UMAR: (tertawa lagi) Tentu … pasti … Semua orang telah dirugikan oleh Muhammad …!
Backsound Ayat 4 sampai 5 .. jep lagi diam ..
UMAR: (terlihat pelan sambil berlutut sedih .. dia merasa menghadap publik dengan mata kosong) Cuma pas … tas untuk menghukum Su’eb dan anak istrinya … Sekarang. Sekarang. (menggosok dada). ah .. ninggang ka dulur sorangan .. Ya Lata … Ya Uzza … kudu kumaha pilakueun … pilakueun Kuring ..? (suara berat … berat …> Balapan sesuai kemauan ibu .. para omat-omatan … ni- tip orang hindu. Jangan harap jangan harap .. anak itu cepat dan terarah
Backsound Ayat 6 sampai 7 .. jep lagi diam ..
UMAR: (keras kepala). mata buringas badan ngagidir). Ya Lata. Ya Uzza, apakah adil bagi umat Hindu untuk membiarkan saudara laki-laki saya diizinkan 2 Meskipun … (suaranya keras) .. meskipun. Keluarga Si Su’éb punya. telah dinonaktifkan …! (menghela nafas lagi sambil mengusap dadanya … sampai Curinghak nomor sepuluh lagi .. rohnya muncul dari pancaran sinar matanya. Malik melihat ke dalam) Hind un. ! Belakang. ! (Diam tidak ada yang melompat. Tidak ada yang mendengarkan nomor sepuluh).
UMAR: (panggilan berbeda) Hindu …! Hind …!

ADEGAN 2

HINDUN: (kaget) Engkang Engkang datang tiap malam …!
UMAR: (terlihat tenang terbalik .. Langsung menyentuh gagang pedang. Nafasnya lama capek).
HINDUN: (tertawa) By apa .. bangun. ewed mamanahan.?
UMAR: (menghela nafas lagi) Ada kabar … kalian lihat … tertarget
HINDUN: (menghela napas) Target? Apakah saya telah menjadi sasaran? Ya Tuhan …! (segera tutup mulutnya)
UMAR: (sedikit menghela nafas) Ya ada apa? Ya apa. Belakang. Ya apa. ?
HINDUN: (tidak bergeming, mulut masih tertutup)
UMAR: (tertawa marah) Tentu … sekarang saya .. yakin. ! Kamu melihat …! Gembira oleh Muhammad!
HINDUN: (menggoyangkan kakinya) Engkang! Dimana dulu .. jangan terbantu oleh nafsu makan!
UMAR: Nafsu makan? Apakah kita memiliki nafsu makan? (menghela napas) Anda telah digigit. apakah kamu muhammad
HINDUN: (melangkah) Engkang!
UMAR: Kapiler Anda adalah …? Kapsul oleh … oleh Muhammad?
HINDUN: (melangkah) Engkang! Terlalu malu, terlalu takut ….! (Menutupi wajahnya dengan kedua tangan)
UMAR: Isin? Takut dengan gundam? Bukankah batu kecubung?
HINDUN: (langkah naik)
UMAR: Malu dengan Lata? Apakah kamu takut pada Uzza?
HINDUN: (masih tertutup, nafas panjang, bukan mati rasa)
UMAR: (menyela lebih dekat … suaranya bangun kesal) Tidak malu … tidak takut?
HINDUN: (Mundur ketakutan, matanya menatap tenang ke arah Umar)
UMAR: (menghela napas) Kamu mengkhianati Pangeran Lata dan Uzza! Bicara tentang menggosok garam di lukaku – d’oh! Belakang! Apakah Anda tidak takut dengan Pangeran Lata dan Uzza?
HINDUN: (menggigit bibirnya erat-erat, matanya melebar) Aku takut… demi… Tuhan
UMAR: (menghela napas) Tuhan. ? Tuhan. ? Siapakah Tuhan?
HINDUN: (roh .. suaranya pasti) Kemuliaan baginya … yang membuat bumi dan langit dan semua yang ada di dalamnya … (menghela napas panjang)
UMAR: (menghela napas) Apa lagi? Apa lagi? Membuat matahari kembali? Membuat orang kembali ..?
HINDUN: (lebih antusias) Membuat manusia. lakukan sesuatu denganku …!
UMAR: (menghela napas) Buat kami? Baruk membuat kita? Tidak …! Saya tidak merasa diciptakan oleh … oleh Tuhan!
HINDUN: (melangkah maju) Ya Allah … O Rabbi … Siapakah saya yang melakukan itu?
UMAR: Ibu.! Dan .. dan ayah.!
HINDUN: (tertawa terbahak-bahak) Orang tuaku … mereka hanya karena .. Semua jenis otak adalah karya Tuhan .. dan Lata dan Uzza
UMAR: (mendesah dan melotot) Katakan apa yang kamu inginkan .. Hindu? Baruk baruk Lata dan Uzza dibuat oleh Tuhan?
HINDUN: Benar .. Pekerjaan Tuhan!
UMAR: (menghela napas) Lagi … lagi ..! Lata dan Uzza tidak diijinkan … diijinkan menjadi kakek-nenek …! Diwarisi dari bawah ke bawah …!
HINDUN: senyum manis) Baruk. untuk kakek-nenek. ? Begitu. jadi .. buatan manusia I Lata dan Uzza apakah? Lanjut. lalu disuruh kakeknya oleh pria yang membuatnya?
UMAR: (arap-ap-areup-eup. Saya mau bilang tidak)
HINDUN: (spirit) Apa bedanya kalau saya menyembah roti biar saya donasi? (alih-alih menghilangkan mukanya saat berjalan, lawannya cekung) Apa kamu tiba-tiba jadi bingung… Apa kata-katamu hammad?
HINDUN: (lebih antusias) Benar. Wahyu Nabi menurut wahyu Tuhan
UMAR: (menghela napas) Wahyu. ? wahyu


.

error: Content is protected !!