MATERI DRAMA SUNDA KELAS 7
MATERI DRAMA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9.

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

1. PERKARA DRAMA

Kecap drama asalna tina basa Yunani, dramoi nu hartina niru atawa niron-niron. Nurutkeun Kamus LBSS, drama (basa Walanda) nyaéta (1) carita sandiwara nu matak sedih, jeung (2) carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Jadi bisa dicindekkeun yén drama téh nyaéta karya sastra dina wangun paguneman (dialog) di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan séjénna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan (pagelaran).

2. CIRI DRAMA

Drama mibanda ciri pangutamana, nyaéta ayana konflik atawa émosi nu husus disusun pikeun pertunjukan téater. Drama ogé kaasup kana sastra lalakon, sabab nu digambarkeun dina drama mah paripolah palaku. Para palaku téh langsung maén (lahir jeung batinna), sarta dina paguneman (dialog), atawa ngomong jeung dirina sorangan (monolog).

Drama mah béda jeung dina carita (kisah atawa narasi), saperti novel, carita pondok, jeung carita pantun, anu dina nepikeun paripolah palaku ku jalan dicaritakeun ku nu lian, nyaéta ku juru catur. Ari dina drama mah éta téh dilampahkeun jeung diomongkeun ku palakuna sorangan. Paripolah palaku ngurung paripolah jasmani jeung rohani. Éta paripolah téh aya anu ditulis ku pangarang, nyaéta pituduh laku. Contona:

(Nini Uti ngider ngadagangkeun sorabina, bari sakeudeung sakeudeung ngilik-ngilik cepuk pamanggih di sisi gang. Bangun kacida hayangna muka, tapi teu wani)

Wiyaga 1 : “Teu acan séép Nini, surabi Nini?”

Nini Uti : “Teu acan nun Mangga atuh baradé sarurabina, ararencèp, ararenéng, baradél Raos geura surabi Nini mah!”

Lian ti mangrupa paguneman, aya omongan nu ditujukeun kadirina sorangan, anu disebut monolog (solilokui). Tina omongan gerentes haté, urang bisa neuleuman kana naon anu jadi eusi ning batin palaku. Tina paguneman jeung omongan ka sorangan, urang teh bisa nyaho kana kajadian, boh nu geus kaliwat jeung nu keur kalampahan, boh anu baris kasorang. Ti dinya bakal kanyahoan sipat palaku jeung suasana latar. kitu deui pikiran katut amanat pangarang ogé ku urang kasurti tina paguneman. Jadi tétéla paguneman téh dina drama mah loba mangpaatna.

Paripolah palaku, tindakan demi tindakan, dina latar jeung runtuyan waktu, ngawangun kajadian-kajadian, sarta sababaraha kajadian ngawangun peristiwa. Runtuyan kajadian demi kajadian, kitu deui peristiwa demi peristiwa, dipatalikeun ku rupa-rupa hal, kayaning palaku, runtuyan waktu, jeung sabab akibat. Runtuyan kajadian atawa peristiwa anu mangrupa sabab akibat disebutna galur (plot). Dina maca drama mah, urang kudu bisa ngaguar éta galur sangkan urang bisa méré makna kana rupa-rupa paripolah atawa kajadian, anu sabréhan mah bisa jadi jiga taya patalina.

Paripolah katut kajadian dina drama téh kawatesanan ku panjangna karangan, jadi henteu sagala rupa kajadian dimuat dina drama. Geuning sok disebutkeun yén karangan drama aya awal jeung ahirna

a. Sacara lahiriah dina wujud naskah drama aya hal-hal anu geus maranti, kayaning: Pertelaan palaku, anu ngabéréndélkeun ngaran jeung keterangan ngeunaan palaku. Sok sanajan aya ogé drama anu henteu make pertelaan para palakuna;

b. Babak jeung adegan, anu ngabagi-bagi karangan drama Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan nurutkeun robahna kajadian ku datang atawa inditna palaku.

c. Candraan dina awal babak; nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian, jeung lianna. Biasana téh ukur saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik. Lain ti dina awal babak nyaéta saméméhna paguneman gé sok aya pituduh pondok ngeunaan paripolah palaku. Candraan dina awal babak jeung tuduh laku téh ditulisna ku aksara condong (kursif), béda jeung paguneman anu ditulisna ku aksara ajeg.

d. Paguneman, nyaéta kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Mimiti ditulis ngaran palaku, ditéma ku titik dua, ti dinya ditulis omongan éta palaku. Gegedéna tina karangan drama mah ayana paguneman. Tegesna, paguneman téh mangrupa lulugu tina karangan drama

e. Prolog jeung épilog. Loba drama anu henteu maké prolog jeung épilog. Prolog téh ditulis dina awal drama, jadi manggala sastra, dieusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Beunang dibandingkeun jeung rajah pamuka dina carita pantun. Epilog ditulis dina panutup drama, dieusi ku kacindekan lalakon jeung naséhat pangarang, beunang dibandingkeun jeung rajah pamungkas (panutup) dina carita pantun.

Disawang tina ulikan sastra, drama téh kaasup kana sastra lalakon Disebut kitu, sabab karangan drama téh ngébréhkeun paripolah palaku, nyaéta palaku téh sina langsung meta, boh lahirna boh batinna, sarta sina maguneman jeung palaku lianna atawa sina ngomong ka dirina sorangan. Tapi drama dina tradisi urang Sunda mah henteu sakawasna kitu, lantaran aya hal-hal anu mibanda ciri has. Upamana dina longser jeung sandiwara, aya sawatara bagéan nu euweuh dina drama moderen, kayaning, tatalu, selingan (dieusian ku ngigel, bobodoran, ngawih, jeung nyarayuda).

3. WANGUN DRAMA

Dumasar kana wangunna, drama bisa dipasing-pasing jadi wangun lancaran jeung wangun ugeran. Drama wangun lancaran dibacana atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancaran, sok sanajan bisa jadi ku cara rineka Contona: Lénggang Kancana, Kalenting Kuning Mundinglaya Di Kusumah, jeung Jalak Harupat beunang M.A. Salmun. Sangkuriang beunang R.T.A. Sunarya; Mundinglaya Saba Langit Inten Dewata, Galunggung Ngadeg Tumenggung, jeung Nyi Rambut Kasih beunang Wahyu Wibisana; Si Kabayan Jeung Aki Nini Balangantrang beunang Wahyu Wibisana jeung Mang Kokok; Leuwi Sipatahunan (1963) Saija jeung Adinda (1964), Dakwaan (1954), Bubat (1955), Jalan Lempeng beunang RAF, Cahaya Maratan Waja (1964), Tukang Polka (1966), Ngadagoan Si Jabang (1968), jeung Batu nu Ngahalangan Jalan (1987) beunang Yus Rusyana, jrrd.

Ari dina wangun ugeran, paguneman téh diwangun dina basa ugeran, boh mangrupa sajak bebas boh nu mangrupa sajak teu bébas. Paguneman anu mangrupa sajak bebas biasana didéklamasikeun. Paguneman dina sajak teu bébas nyaéta paguneman dina wangun pupuh. Macana gé ditembangkeun. Drama anu pagunemanana ditembangkeun disebut gending karemén. Contona: Ciung Wanara (1924) anonim, Sarkam jeung Sarkim (1928) beunang R. Machyar Angga Kusumahdinata.

4. Tatakrama Metakeun Drama

Kiwari istilah pagelaran téater leuwih sohor batan istilah pagelaran drama. Nu sidik pagelaran drama atawa teater téh dirojong ku sawatara unsur, di antarana: pamaén, sutradara, produsér, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung séksi-séksi kapanitiaan séjenna. Mun urang rék ngagarap pintonan téater di sakola, sakurang kurangna kudu nataharkeun hal-hal ieu di handap
a. Nyusun kapanitiaan;
b. Nangtukeun para pamaén, sutradara, jeung jadwal latihan;
c. Unggal pamaén kudu latihan vokal, lantaran aktor téater mah vokalna kudu ngoncrang,
d. Unggal pamaén kudu latihan ngolah paroman (mimik) jeung réngkak (ékprési tubuh);
e. Dina prungna pagelaran, kudu kompak tur tartib.

(SIMPAY BASA SUNDA KELAS 9)

LATIHAN 1
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

 1. Kecap drama téh asalna timana?
 2. Numutkeun LBBS drama hartina naon?
 3. Naon ari drama téh?
 4. Ciri pangutamana tina drama téh nyaéta?
 5. Naon bédana drama jeung carita nu séjén?
 6. Naon ari babak jeung adegan téh?
 7. Naon ari candraan di awal babak téh?
 8. Naon ari paguneman téh?
 9. Naon ari prolog jeung epilog téh?
 10. Naon bédana wangun lancaran jeung wangun ugeran dina drama?

CONTO NASKAH DRAMA

Démonstran

(Buruan Kantor Kacamatan Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. Papakéanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan dicalana sontog bari nyoréndang sarung. Kawas nu teu kaburu disaralin heula.)

Ato : (Ngaharéwos) Anén, komandoan!
Anén : (Luak-Lieuk, ngaharewos) Ngomandoan naon?
Ato : Na aya ku bodo ari amnéh! Ngomandoan ngagoro-wok! Pokona sagala anu kudu dikomandoan, komandoan ku manéh!
Anén : Naon nu rék digorowokeunana!
(Saréréa silih pelong siga bingung.)
Acid : Kieu wé atuh: Camaat, Kaluar! Tah, kumaha mun kitu!
(Saréréa unggut-unggutan tanda satuju. Anén maju ka hareup bari singkil.)
Anén : Hiji …. Dua ……
Ato : (Némpas) Ulah gancang teuing, bisi teu bareng. Kumaha mun anu ngagorowok tiheula nu katem-puhan?
Lamin : Ah loba teuing aturan! Geura sok-sok ka dinya, én!
Anén : Hijiiiii….. duaaaaa…… tiluuuuuuuuu!

(Urang lembur kontan tingcorowok nitah camat kaluar: Camaaaat kaluaaar…… camat kaluaaarr….Kaluar siah Camaaat! Ti jero kantor Kacamatan, pagawé kacamatan jul-jol kalaluar. Tapi barang nempo loba jelema di luar bari tingcorowok, langsung ngararempod deui. Urang lembbur tuluy cocorowokan nitah camat sina kaluar. Teu lila pagawé kacamatan kalaluar deui bari pacekelcekel leungeun siga nu sieun. Sekwilmat nyoba-nyoba nenangkeun nu demonstrasi bari ngacung-ngacungkeun leungeun!)

Sekwilmat : Tenang-tenang! Ké aya naon ieu téh para Sadérék?
Anén : Bapa téh camat?
Sekwilmat : Lain kuring mah. Eueu…..
Ato : Euh, lain camat mah ulah pipilueun atuh! Kuring mah arék ka camat.
Sekwilmat : Nu matak keur euweuh Pa Camat mah.
Acid : Ah, bohong! Sok, daék naon?

(Sekwilmat luak-lieuk ka pagawé nu séjén, bingung. Pagawé kacamatan anu séjén sarua bingungna.)

Sekwilmat : Eueu… daék…. daék kasép. Euweuh Pa Camat mah! Aki Ursin : Anakna atuh!
Mang Pengki : (ngagebés aki ursin) Husss! Ari Aki, rék naon mamawa anak camat!
AKI URSIN : Ari geus, kudu ka saha lamun camat euweuh! (Mang Pengki geus cewaw rék nyarékan Aki Ursin, ngan Sékwilmat kaburu nyarita deui!)
Sekwilmat : Kéla…kéla! sakali deui rék nanya, para sadérék téh rék naon?
Ato : Éh, torék nya! Teu kadéngé ti tatadi kuring saréréa gogorowokan arék ka camat!
Sekwilmat : (Beuki geumpeur) Eh, euh, aduh…. Sugan bisa diwakilan ku kuring?
Anén : Teu bisa! Da ceuk si Lurah ogé anu boga dosana Camat!
(Sekwilmat kerung, tuluy luak-lieuk ka pagawé séjén anu saru pada teu ngarti.)
Sekwilmat : Boga dosa??? Boga dosa naon Pa Camat téh?

(Anén ngagorowok deui, disusul ku nu séjén. Jororowokan nitah Camat kaluar. Pagawé Kamacatan tingpuringis sarieuneun.)
(Keur kitu ujug-ujug aya sora ngabeledug, siga sora péstol nu dibekaskeun. Nu cocorowokan ngadadak jempe, bari reuwas jeung silih pelong.)

Mang Pengki : Saha nu wayah kieu nyeungeut lodong euy?
Aki Ursin : Sing bener siah Pengki, lodong atawa péstol?
Urang lembur : (Bareng) Péstoooolllll????

(Dadak sakala beungeut urang lembur pias. Bari euweuh nu ngomandoan heula urang lembur tingbelecir kalabur ti buruan kantor kacamatan. Pahibut notog-notogkeun manéh. Nu ngalér. Nu ngidul. Nu ngétan. Nu ngulon. Kantor kacamatan ahirna jempling deui. Pagawé kacamatan caraméot di juru bari siga nu kasima.)

(Teu lila aya indung ngajijiwir budakna ngaliwat ka buruan kantor kacamatan. Budakna ngawiwih ceurik bari ampun-ampunan!)

Indung : Ari manéh bedegong-bedegong teuing! Ceuk Ema gé ulah ulin pepetasan, ulah ulin pepetasan! Teu kapok manéh sakitu jempol geus tutung téh? Balik siah! (Sanggeus indung jeung budakna ngaliwat, pagawé kacamatan ukur colohok mata simeuteun!)

(Diraéh deui tina Carpon “Ada Main”, karangan Darpan Ariawinangun, nu dimuat dina buku Nu Harayang Dihargaan, penerbit Rahmat Cijulang Bandung, 1999)

LATIHAN 2
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

 1. Naon téma naskah drama di luhur téh?
 2. Saha waé palaku-palakuna? Kumaha watekna?
 3. Aya kajadian naon waé nu dicaritakeun dina éta drama?
 4. Dimana jeung iraha lumangsungna éta kajadian?
 5. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku pangarang tina éta drama?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

 1. DRAMA SUNDA

Kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dramoi yang artinya meniru atau meniru. Menurut Kamus LBSS, drama (Belanda) adalah (1) cerita lakon sedih, dan (2) cerita sedih dan sedih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa drama merupakan karya sastra yang berupa percakapan (dialog) antar aktor disertai penjelasan lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pementasan (performance).

 1. CIRI DRAMA

Drama memiliki ciri khas utamanya yaitu adanya konflik atau emosi yang diatur khusus untuk pertunjukan teater. Drama juga termasuk dalam literatur lakon, karena digambarkan dalam drama dan tingkah laku pelakunya. Pelaku secara langsung bermain (lahir dan batin), dan dalam percakapan (dialog), atau berbicara dengan dirinya sendiri (monolog).

Drama berbeda dengan cerita (cerita atau narasi), seperti novel, cerpen, dan cerita puisi, yang dalam menyampaikan tingkah laku pelakunya dengan cara diceritakan oleh orang lain yaitu oleh pemain catur. Hari dalam drama saya itu dilakukan dan diucapkan oleh aktor itu sendiri. Perilaku pelaku membatasi perilaku fisik dan spiritual. Perilaku yang ada yang ditulis oleh penulis, adalah pedoman untuk berlatih. Sebagai contoh:

(Nini Uti merangkak untuk berdagang sorabina, sembari sekilas melirik ide di pinggir gang. Bangun sangat ingin buka, tapi tidak berani)

Wiyaga 1: “Belum Nini, surabi Nini?”
Nini Uti: “Belum biarawati. Izinkan saya memberi tahu Anda, ararencèp, arareneng, baradél.

Selain percakapan, ada pembicaraan yang ditujukan kepada diri sendiri, yang disebut monolog (solilokui). Dari perkataan pengelola hati, kita bisa mempelajari apa yang ada di benak pelaku. Dari percakapan dan percakapan hingga diri kita sendiri, kita dapat mengetahui peristiwa, baik dulu maupun sekarang, yang keduanya akan bersifat pribadi. Dari situ tidak akan diketahui sifat dari aktor dan suasana latarnya. jadi sekali lagi pikiran dan mandat penulis serta oleh kami yakin akan percakapannya. Jadi ternyata perbincangan di drama saya banyak manfaatnya.

Perilaku pelaku, tindakan demi tindakan, di latar belakang dan urutan waktu, membangun peristiwa, dan beberapa peristiwa membangun peristiwa. Urutan peristiwa demi peristiwa, serta peristiwa demi peristiwa, dikaitkan dengan berbagai hal, seperti pelaku, deret waktu, dan sebab dan akibat. Urutan kejadian atau insiden yang menjadi penyebabnya disebut regangan. Dalam membaca drama saya, kita harus mampu menyembuhkan ketegangan tersebut sehingga kita dapat memberi makna pada berbagai tingkah laku atau peristiwa, yang sebagian besar mungkin tampak tidak berhubungan.

Tingkah laku dan kejadian dalam drama dibatasi oleh panjang esai, sehingga tidak semua kejadian dimasukkan ke dalam drama. Sering dikatakan bahwa drama drama adalah awal dan akhir
Sebuah. Secara eksternal dalam bentuk naskah lakon ada hal-hal yang telah diubah, seperti: Informasi pelaku, yang mencantumkan nama dan deskripsi para pelaku. Terkadang meski ada juga drama yang tidak memanfaatkan rasa lapar para aktornya;
b. Babak dan adegan, yang membagi esai drama Dalam satu babak dilakukan peristiwa di satu tempat dalam satu rangkaian waktu. Setiap babak dibagi menjadi beberapa adegan sesuai dengan perubahan peristiwa dengan datang atau keluarnya pelaku.
c. Candraan di awal ronde; mendeskripsikan kondisi latar belakang, atmosfer, aktor, peristiwa, dan lainnya. Biasanya ini hanya diperlukan, bukan deskripsi mendetail. Selain di awal ronde percakapan sebelumnya kami akan selalu mendapat panduan singkat tentang perilaku pelaku. Candraan di awal ronde dan menuduh amalannya ditulis miring (kursif), berbeda dengan percakapan yang ditulis dengan huruf mantap
d. Percakapan, adalah kalimat langsung para pelaku yang saling memukul. Pertama ditulis nama pelaku, bertema titik dua, dari situ tertulis ucapan pelaku. Sebagian besar esai drama saya adalah percakapan. Artinya, percakapan adalah kepala dari sebuah drama
e. Prolog dan epilog. Banyak drama tidak menggunakan prolog dan epilog. Prolog ditulis di awal lakon, jadi merupakan risalah sastra yang berisi informasi atau gagasan penulis tentang cerita yang akan dibawakan. Izinkan dibandingkan dengan tato pengantar dalam cerita puisi. Epilog yang tertulis di sampul lakon, diisi dengan kesimpulan lakon dan nasihat penulisnya, boleh dibandingkan dengan tato akhir (sampul) dalam cerita puisi.
Dilihat dari kajian sastra, drama termasuk dalam karya sastra yang disebut lakon, karena esai lakon adalah untuk menjustifikasi tingkah laku aktor, yakni aktor ada untuk bertindak secara langsung, baik lahir maupun batin, dan dia berbicara kepada aktor lain atau berbicara kepada dirinya sendiri. Namun drama dalam tradisi R kita tidak selalu demikian, karena ada hal-hal yang memiliki ciri khas. Misalnya dalam longsor dan lakon, ada beberapa bagian yang tidak ada dalam drama modern, seperti, tatalu, selingan (diisi dengan gigitan, canda, canda, dan guyonan).

 1. BENTUK DRAMA

Berdasarkan bentuknya, drama dapat dipasangkan menjadi bentuk yang halus dan bentuk yang ritmis. Bentuk drama yang dramatis dibacakan atau diucapkan dalam irama bahasa yang lancar, kadang kala bisa dengan berbagai cara. Misalnya: Lenggang Kancana, Kalenting Kuning Mundinglaya Di Kusumah, dan Jalak Harupat atas perkenan M.A. Salmun. Sangkuriang atas kebaikan R.T.A. Himpunan; Mundinglaya Saba Langit Inten Dewata, Tumenggung Galunggung Ngadeg, dan Nyi Rambut Kasih beunang Wahyu Wibisana; Si Kabayan dan Aki Nini Balangantrang mengizinkan Wahyu Wibisana dan Mang Kokok; Atas Sipatahunan (1963) Saija dan Adinda (1964), Dakwaan (1954), Bubat (1955), Jalan Lempeng beunang RAF, Cahaya Maratan Waja (1964), Tukang Polka (1966), Ngadagoan Si Jabang (1968), dan Batu nu Blocking the Road (1987) atas izin Yus Rusyana, jrrd.
Dewasa ini dalam bentuk pantun, percakapan dikonstruksi dalam bahasa pantun, baik puisi bebas maupun puisi non-bebas. Percakapan yang merupakan puisi bebas biasanya dibacakan. Percakapan dalam puisi non-bebas adalah percakapan dalam bentuk tongkat. Makana akan dinyanyikan. Drama yang dibawakan percakapan disebut gending karemén. Contoh: Ciung Wanara (1924) anonim, Sarkam dan Sarkim (1928) atas izin R. Machyar Angga Kusumahdinata.

 1. Etiket Drama

Saat ini istilah pertunjukan teater lebih populer daripada istilah pertunjukan drama. Jejak sebuah pertunjukan drama atau teater didukung oleh beberapa elemen, antara lain: performer, sutradara, produser, musisi, manajer panggung, desainer kostum, desainer pencahayaan, penata rias, dan seksi hiburan lainnya. sekolah, setidaknya harus menjelaskan hal-hal di bawah ini
Sebuah. Atur panitia;
b. Identifikasi pemain, direktur, dan jadwal pelatihan;
c. Setiap pemain membutuhkan pelatihan vokal, karena aktor teater saya harus vokal,
d. Setiap pemain harus berlatih paroman (mimic) dan cracking (ekspresi tubuh);
e. Secara penampilan harus kompak dan teratur.

(Kantor Camat Jempling. Tidak sedikit dari mereka tiba-tiba ada yang capek, kita lembur, sedang mereka kesal. Pakaiannya tidak maratut (mengganggu). . Seperti kamu tidak lari dulu.)

Ato: (Anehnya) Ya, perintah!
Anén: (Luak-Lieuk, mendesah) Perintah apa?
Ato: Dan itulah aku! Perintah woo-wok! Pohon apa pun yang perlu diperintahkan, diperintahkan oleh Anda!
Anén: Apa yang ingin kamu teriakkan!
(Semua orang saling memandang dengan bingung.)
Acid: Ini aku pergi: Camaat, Keluar! Nah, bagaimana dengan itu!
(Semua orang setuju. Mari maju sejenak.)
Anén: Satu…. Dua ……
Ato: (menghela napas) Jangan terlalu cepat, kalau-kalau kamu tidak bersama. Bagaimana jika teriakan pertama keras?
Lamin: Ah terlalu banyak aturan! Sesekali untuk itu, én!
Anén: Hijiiiii… .. duaaaaa …… tiluuuuuuuuu!

(Uang lembur tingcorowok disuruh lurah keluar: Camaaaat kaluaaar …… lurah kaluaaarr… .Kaluar siah Camaaat! Dari dalam kantor Kecamatan, petugas kecamatan jul-jol pingsan. Tenggorokannya memerintahkan lurah untuk keluar. Tak lama kemudian petugas kecamatan keluar lagi sambil berpegangan tangan seolah ketakutan. Sekwilmat berusaha menenangkan demonstrasi sambil berjabat tangan!)

Sekwilmat: Tenang! Tahukah kamu apa ini?
Anén: Ayah adalah kepala desa?
Sekwilmat: Saya yang lain. Eueu … ..
Ato: Eh, bukan kecamatan saya jangan ganggu saya! Saya tidak ingin pergi ke kepala. Sekwilmat: Pemeran itu bukan untuk Pa Camat mah.
Acid: Ah, bohong! Pernah, apa yang kamu inginkan?
(Sekwilmat luak-lieuk ke pegawai lain, bingung. Pegawai kabupaten lain sama-sama bingung.)
Sekwilmat: Eueu… mau…. bersedia terlambat. Tidak ada Pa Camat mah! Aki Ursin: Anakku!
Mang Pengki: (kehabisan baterai ursin) Husss! Ari Aki, apa yang ingin kamu bawa anak-anak!
AKI URSIN: Ari udah, pasti ke siapa kalo lurahnya tidak! (Mang Pengki lelah mencoba membunuh Aki Ursin, hanya Sekwilmat yang kabur untuk berbicara lagi!)
Sekwilmat: Kela… kéla! sekali lagi kalian ingin bertanya, apa yang kalian inginkan?
Ato: Eh, obornya! Saya belum mendengar dari ayah saya, semua orang berteriak ke kepala!
Sekwilmat: (Lebih capek) Eh, eh, aduh…. Mungkin bisa diwakili oleh saya?
Anén: Saya tidak bisa! Da berkata Kepala juga yang memiliki dosa Kepala!
(Sekwilmat hampa, lalu luak-lieuk ke pegawai lain yang kurang paham.)
Sekwilmat: Punya dosa ??? Sudahkah Anda berdosa apa itu Pa Camat?
(Teriak Anen lagi, disusul yang lain. Jororowokan menyuruh Lurah pergi. Pekerja disabilitas tingpuringis sarieuneun.)
(Jadi tiba-tiba terdengar suara ledakan, seperti suara pistol yang ditembakkan.
Mang Pengki: Siapa yang kali ini hanya menatap lubang itu?
Aki Ursin: Apakah Anda benar-benar menyukai Pengki, lodong atau pistol?
Lembur: (Bersama) Péstoooolllll ????

(Tiba-tiba, wajah kami lembur. Sementara tidak ada yang mengemudi tingbelecir lembur pertama kami yang diinvestasikan dari permainan kantor distrik. Pahibut menjatuhkanmu. Utara. Selatan. Timur. Barat. Kantor distrik akhirnya berdesak-desakan lagi. penerjemah selama Anda bisa.)

(Segera seorang ibu memuji anaknya di pertandingan kantor distrik. Anak laki-laki itu menangis minta maaf!)

Ibu: Kamu lihat apinya juga! Ema bilang jangan main kembang api, jangan main kembang api! Apakah Anda tidak melihat bahwa ibu jari adalah akhirnya? Kembali! (Setelah ibu dan anak meninggal, para pekerja distrik ditutup matanya!)

(Diambil dari Carpon “Ada Main”, karangan Darpan Ariawinangun, diterbitkan dalam buku Nu Harayang Dihargaan, penerbit Rahmat Cijulang Bandung, 1999)


error: Content is protected !!