CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
DRAMA SUNDA

NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU.

NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU
NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

Juragan Hajat


Babak ka-2
Ceu unéh keur sasapu. Pasemonna baeud, kawas nu keur aya kakeuheul. Manggihan potrét tuluy dicokot, ditingalian sakeudeung, tuluy sasapu deui. Nyi Inot asup.

Nyi Inot Assalamualaiku……….mmm!
Ceu Unéh Wa alaikumsalaaa…………mmm. Is geuning Nyi Inot tos ti mana Nyi?
Nyi Inot Ah, ngahaja waé ka dieu. Ari Kang Ujé aya, Ceu?
Ceu Unéh Can balik. Biasa wé, keur dines. Dagang peuyeum, aya naon kitu Nyi?
Nyi Inot Ieuh Euceu! Tadi kuring tas ti kota, papanggih jeung Kang Ujé, keur leumpang duaan, jalan-jalan jeung awéwé!
Ceu Unéh Jalan-jalan jeung awéwé? Enyaan Nyi?
Nyi Inot Ih! Piraku kuring ngabohong, sumpahna ogé daék turun harga Elpiji. Enyaan Ceu! Kang Ujéna mah teu nyahoeun aya kuring, Da kahalangan ku tukang céndol.
Ceu Unéh Emh! Padahal mah, itung-itung ngawakilan Euceu. Mun baledog wé ku batu, tong asa-asa!
Nyi Inot Tukang céndol? Ah, rék naon teu pupuguh malédog tukang céndol.
Ceu Unéh Lain tukang céndol… Si Ujé!
Nyi Inot Awéwéna téh maké baju héjo Ceu. Leumpangna ogé maké ditangkeup, tah dikieu Ceu!
Ceu Unéh Éta mah diangkat atuh…
Nyi Inot Ah enya dikieu tah.
Ceu Unéh Emh! Dasar lalaki atah adol. Puguh Euceu téh keur keuheul, Nyi Inot! Tadi peuting manggih potrét awéwé dina tanggungan peuyeum. Cik, ieu lain awéwéna nu jalan-jalan jeung si Ujé téh?
 (Ceu unéh ngasongkeun potrét)
Nyi Inot Haaa..rrr? Geuning ieu mah potrét ucing Ceu?
Ceu Unéh Is, salah ieu …… ieu yeuh!
Nyi Inot Tah enya, ieu Ceu!
Ceu Unéh Emh, nurustunjung éta si Ujé. Ati-ati Siah…tempokeun. Lain turunan Garut mun Aing teu bisa ngalabrak lalaki anu ngaranna Ujé!
Nyi Inot Ari ceuk kuring mah, tong dipikiran Ceu, naon da awéwéna ogé kitu geuning, geulis!
Ceu Unéh Nya heueuh meureun, matak si jurig Ujé bogoheun gé.
Nyi Inot Ah, tapi lain pédah hareupeun Euceu. Enya gé geulis dibanding jeung Euceu mah jauh, …geulis itu.
Ceu Unéh Ati-ati Siah Ujé…dikerewes Siah ku Aing mah.
Nyi Inot Ah, ulah Ceu, ulah diantep! Eu…atuh kuring permisi wé nya Ceu…
Ceu Unéh Enya atuh… nuhun Nyi Inot…
Nyi Inot Sami-sami Ceu… leu potrét ucing Euceu! Euceu mah mani rajin ngumpulkeun potrét ucing.
Ceu Unéh Is, lain nu Euceu. leu mah nu budak Euceu si Endut. Teuing ku naon budak téh resep pisan ngumpulkeun gambar sasatoan. Malah pangresepeunana mah ngumpulkeun gambar monyét.
Nyi Inot Euleuuh…anéh nya Ceu?
Ceu Unéh Duka teuing atuh, éta wé, basa ditanya ku Euceu cita-cita hayang jadi naon engke mun geus gedé? Ngajawabna téh; hayang jadi Hanoman, cenah.
Nyi Inot Emh, mugi-mugi wé sing dikabul. Hayu Ceu ah! Ceu Unéh  Enya, nuhun Nyi.
(Nyi Inot kaluar) 
Ceu Unéh Emh, na Sia téh Ujé dasar lalaki, mani teu seubeuh ku awéwé hiji. Ati-ati Siah Ujé…
 (Kang Ujé asup)
Ceu Unéh Taaa…hhhh, datang si jurig téh…Tos ti mana Ujé?
Kang Ujé Haa..rrrr? Maké nanya geus ti mana sagala. Nya biasa wé geus dagang peuyeum, puguh Aing téh meunang musibah, Unéh!
Ceu Unéh Musibah naon?
Kang Ujé Tadi beurang, Aing téh keur leumpang bari nanggung peuyeum, ari jalan, keur leutik téh mudun jaba leueur. Di hareupen Aing aya aki-aki keur leumpang, Aing tiseureuleu labuh, tanggungan peuyeum ngagaléong. Jebrod ngababuk tonggong aki-aki. Peuyem bahé, aki-aki tijongklok, tigebrus ka susukan.
Ceu Unéh Puas Siah! Kitu tah jalma doraka ti pamajikan mah. Rasakeun Siah.
Kang Ujé Aing mah bingung mikiran aki-aki nu tigebrusna.
Ceu Unéh Paduli teuing! Na samarukna Aing sedih, na samarukna Aing rék milu mikiran aki-aki tigebrus ka susukan?
Kang Ujé Heueuh tapi aki-aki nu tigebrusna téh kapan … Abah Sia…
Ceu Unéh Naon? Abah!? Emh, na Sia téh Ujé .. .éta téh mitoha deuleu!
Kang Ujé Heueuh da teu nyaho! Ku Aing dipunten-punten, teu méréan jalan. Kumaha atuh da geus nasib, sugan téh lain Abah.
Ceu Unéh Emh, tobaaa..t Aing mah. Teu ku nanaon Abah?
Kang Ujé Heunteu. Ngan kapaéhan wungkul, tapi da teu lila hudang deui.
Ceu Unéh Lain jelema sugan Sia mah, jurig…. ménta dihampura Siah ka Abah! Indit Siah, ménta dihampura ka Abah!
Kang Ujé Enggeus! Harita kénéh gé Aing acong-acongan nyembah ménta dihampura, kalah nonjok..! Mending ngan ukur nonjok, da Abah Sia mah murang-maring. Peuyeum dina tanggungan dicewolan, dialung-alungkeun ka susukan.
Ceu Unéh Puas Siah! Tah kitu wawalesna ka jelema nu doraka ti pamajikan mah. Doraka ti Aing Sia mah.
Kang Ujé Haa..rrrr? Doraka naon ari Sia? Teu pupuguh.
Ceu Unéh Alah, montong pura-pura Siah, ari tadi Sia di kota jalan-jalan jeung saha?
Kang Ujé Naon ieu téh?
Ceu Unéh Yeuh….Ceuk Aing gé tong pura-pura! Aing gé nyaho, tadi Sia téh tos jalan-jalan jeung awéwé. Awéwéna maké baju héjo!
Kang Ujé Lain! Bulao! Aéh, henteu Siah, teu rumasa, tong sok ngadéngé béja nu teu puguh. Pitnah éta téh!
Ceu Unéh Ieuh Ujé! Cik jawab .. .ari ieu potrét saha?
Kang Ujé Eu.. éta potrét…potrét jelema.. potrét jelema..
Ceu Unéh Heueuh Aing gé nyaho potrét jelema, saha jelemana?
Kang Ujé Eu, ..teu nyaho..e..ari manéh meunang ti mana potrét éta?
Ceu Unéh Ieu potrét ku Aing kapanggih tina tanggungan peuyeum. Potrét saha?
Kang Ujé Potrét ..Eueueu..hhhh, enya inget ayeuna mah. Tadi téh aya ibu-ibu, meuli peuyeum leungeunna nyekel potrét, sigana mah, sabot milih peuyeum, potrétna ragrag tina leungeun. Enya potrét si Ibu éta sigana mah.
Ceu Unéh Montong ngabohong Siah. Di mana aya anu meuli peuyeum bari mawa potrét, sok aku! Potrét saha ieu?
Kang Ujé Hee..h, kieu Unéh ..! Heug, Aing rék terus terang. Aing dagang peuyeum téh, hésé payu. Aing datang ka dukun, ceuk dukun lamun hayang payu, dina tanggungan peuyeum, kudu disimpenan potrét awéwé. Kabeneran Aing nimu potrét, diteundeun wé dina tanggungan, kitu.
Ceu Unéh Atuh ari enya mah kitu, naha lain potrét Aing wé ku Sia teundeun dina tanggungan, pan Aing gé awéwé!
Kang Ujé Enggeus ku Aing gé dicobaan. Potrét Sia diteundeun dina tanggungan peuyeum, isukna peuyeum buruk kabéh.
Ceu Unéh Beu! Na Sia téh kabina-bina teuing Ujé. Ieuh! Jung tuturkeun ku Sia ari bogoh mah, da Aing mah rumasa geus kolot, jaba goréng patut, ari itu mah ngora kénéh, jaba geulis jiga bintang fi lm Widyaningsih.
Kang Ujé Widyawati atuh, lain Widyaningsih! Ari Widyaningsih mah bojona juragan Sukatma, tepungna di Garut, basa juragan Sukatma hajat. Kieu ari caritana mah … harita juragan Sukatma…
Ceu Unéh Gandéng jurig! Paingan atuh Sia téh sok masang togél, da éta meureun butuh biaya keur bobogohan.
Kang Ujé Sok, terus kamana waé Sia nyarita téh.
Ceu Unéh Ah da heueuh. Aing gé nyaho Sia téh sok masang togél!
Kang Ujé Iraha? Iraha Aing sok meunang?
Ceu Unéh Gandéng Ujé! Aing gé nyaho, Sia téh sok néangan kode togél. Tuh jeung si Entuy, nu biwirna jeding.
Kang Ujé Tong sok gagabah ari nyarita téh. Kumaha mun kadengéeun ku dulurna? Bisi Sia can nyaho, si Entuy téh dulurna jarareneng. Adina.waé jadi dosén.
Ceu Unéh Lain, Aing gé nyaho, adina si Entuy mah, si Warja. Tukang tahu! Maenya aya dosén ider-ideran kana sepédah, mawa blék tahu. Jung béjakeun! Teu sieun Aing mah, mun si Entuy ngambek, dicakar ku Aing mah.
Kang Ujé Aéh-aéh ari Sia? Teu pupuguh, ngadon rék nyakar tukang tahu.
Ceu Unéh Atuda géuleuh Aing mah. leuh Ujé! nyaho pikieueun mah kaduhung Aing mah baheula daék ka Siaa…
Kang Ujé Haa..r? Naha nipu naon ari Aing?
Ceu Unéh Euleuh! Teu karasa nya? leuh!, baheula keur mimiti panggih, geuning Sia ka Abah, ngaku-ngaku Drs. Geuning buktina, tukang peuyeum! Tuluy Sia ngaku-ngaku wawuh deukeut jeung Acil Bimbo. Aing dibawa diwawuhkeun. Sugan téh heueuh Acil Bimbo, kakara nyaho ayeuna, éta téh si Eman, tukang meri paingan Aing curiga, maenya dina sakuna mani metet ku endog meri. Sia mah téga nipu ka Aing téh!
Kang Ujé Ah Aing mah nipu sotéh, bongan wé Abah nipu ti heula ka Aing.
Ceu Unéh Naha nipu naon ari Abah?
Kang Ujé Ah enya! Harita Abah ka Aing ngaku-ngaku lanceukna Oma Irama. Cenah boga rombongan orkes, ari buktina? Geuning tukang gula batok!
Ceu Unéh Euleuh….ngahina siah ka Abah? Ati-ati siah,..Abah mah loba baladna, tukang gula wungkul, Sia téh hayang dikoroyok ku tukang gula?
Kang Ujé Eit! Jangan ngancam begitu. Ingat, tukang peuyeum juga banyak baladnya. Kalau sampai tukang gula berani macem-macem, pasukan peuyeum tidak akan tinggal diam. Ingat, kalau sampai gula dan peuyeum béntrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya… kolek.
Ceu Unéh Enggeus gandéng Ujé! Pidorakaeun wungkul Sia mah. Salingkuh ongkoh, judi togél beuki. Seubeuh Aing mah!

(Dicutat tina naskah drama “Juragan Hajat” karya Kang Ibing)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

Juragan Hajat
Ronde 2
Dia bilang dia sedang menyapu. Perumpamaan tentang penabur, seolah-olah, adalah gangguan. Temukan potretnya lalu potret, lihat sebentar, lalu usap lagi. Nyi Inot masuk.

Nyi Inot: Assalamualaiku ……… .mmm!
Ceu Unéh: Wa alaikumsalaaa ………… mmm. Darimana Nyi Inot berasal?
Nyi Inot: Ah, saya sengaja kemari. Ari Kang Uje ada di sana, Ceu?
Ceu Unêh: Bisa kembali. Wanita biasa, untuk makan. Tukar kepiting, apa itu Nyi?
Nyi Inot: Ini Euceu! Saya punya tas dari kota, bertemu dengan Kang Uje, jalan-jalan sendirian, jalan-jalan dengan wanita!
Ceu Unêh: Berjalan dengan wanita? Enyaan Nyi?
Nyi Inot: Ih! Piraku I berbohong, bersumpah juga bersedia menurunkan harga elpiji. Ya Ceu! Katanya saya tidak tahu ada saya, Da terhalang oleh cendol.
Ceu Unêh: Emh! Padahal aku, setidaknya mewakili Euceu. Jika Anda menabrak batu, jangan putus asa!
Nyi Inot: Tukang céndol? Ah, Anda menginginkan yang tidak segan-segan melempar lilin.
Ceu Uneh: Cendol lagi … Si Uje!
Nyi Inot: Wanita itu memakai baju hijau Ceu. Jalan dengan baik menggunakan tangkapan, jadi di sini Ceu!
Ceu Unêh: Bahwa saya tidak menunjuk saya …
Nyi Inot: Ah ya ini dia.
Ceu Unéh: Emh! Laki-laki mentah dasar untuk dijual. Lazy Euceu sedang menjengkelkan, Nyi Inot! Tadi malam saya menemukan potret wanita di atas kepiting. Nona, bukankah ini wanita yang berjalan dengan Uje itu?
(Ceu meminta potret)
Nyi Inot: Haaa..rrr? Apakah ini potret kucing Ceu saya?
Ceu Uneh: Apa, yang ini …… ini dia!
Nyi Inot: Ya, ini Ceu!
Ceu Unêh: Emh, ikuti Uje itu. Hati-hati Siah … lihat. Seorang keturunan Garut yang lain sampai Aing tidak bisa menabrak pria bernama Uje!
Nyi Inot: Ari bilang padaku jangan pikirkan Ceu, betapa cantiknya wanita itu, cantik!
Ceu Uneh: Mungkin tidak, lemparkan jurig cinta Uje kamu akan.
Nyi Inot: Ah, tapi tidak berguna di depan Euceu. Ya, kamu akan lebih cantik dibandingkan dengan Euceu-ku sejauh ini,… indah itu.
Ceu Unêh: Hati-hati Siah Uje … ganggu Siah dengan Aing-ku.
Nyi Inot: Ah, jangan Ceu, jangan sampai! Eu … Saya mohon maaf wee nya Ceu …
Ceu Unêh: Ya saya lakukan … terima kasih Nyi Inot …
Nyi Inot: Sami-sami Ceu … potret leu ucing Euceu! Euceu mah mani rajin mengoleksi potret kucing.
Ceu Uneh: Bukan Euceu. Leu mah si bocah Euceu si Endut. Banyak untuk apa bocah itu sangat suka mengumpulkan gambar binatang. Bahkan favorit saya adalah mengoleksi gambar monyet.
Nyi Inot: Tidak … aneh Ceu?
Ceu Unêh: Maaf, itu saja, ketika ditanya oleh Euceu, Anda ingin menjadi apa saat besar nanti? Jawabannya adalah; ingin menjadi Hanoman, katanya.
Nyi Inot: Emh semoga dikabulkan. Ayo Ceu ah! Ceu Unêh: Ya, terima kasih Nyi.
(Nyi Inot keluar)
Ceu Uneh: Emh, dan Sia adalah pria dasar Uje, air mani tidak bengkak oleh wanita. Hati-hati Siah Ujé …
(Yang termasuk)
Ceu Unêh: Taaa … hhhh, datang jurig itu … Tos dari mana Ujé?
Kang Ujé: Haa..rrrr? Menggunakan pertanyaan berasal dari mana semua. Biasanya dia jualan kepiting, Aing yang malas semakin sial, Wah!
Ceu Uneh: Bencana apa?
Kang Ujé: Pada hari sebelumnya, Aing berjalan sambil membawa rakit, tetap berada di jalan, menjadi kecil mengurangi bagian luar yang mulus. Di depan Aing ada batere untuk jalan kaki, Aing tiseureuleu labuh, tergantung peuyeum goyang. Jebrod menabrak bagian belakang baterai. Peuyem bahé, aki-aki tijongklok, tigebrus hingga susukan.
Ceu Unêh: Puas Siah! Begitu pula orang-orang doraka dari istri saya. Selamat menikmati Siah.
Kang Ujé: Saya bingung tentang baterainya.
Ceu Unêh: Itu terlalu peduli! Dan kalian semua sedih, dan kalian semua ingin berpartisipasi memikirkan baterai tigebrus untuk diumpan?
Kang Uje: Tidak, tapi baterainya yang rusak adalah saat … Abah Sia …

NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

Ceu Unêh: Apa? Terima kasih!? Um, tentu saja, ya, saya tahu ini, mengapa itu sesuatu yang diketahui sebelumnya.
Kang Uje: Saya tidak tahu! Maaf, saya tidak memberi
cara. Bagaimana saya da punya nasib, mungkin bukan Abah.
Ceu Unêh: Emh, tobaaa..t Aing mah. Bukan dengan apa pun Harness?
Kang Ujé: Tidak. Cuma capek aja, tapi da segera bangun lagi.
Ceu Unêh: Orang lain mungkin Sia mah, jurig …. minta ampun Siah ke Abah! Pergi ke Siah, minta maaf pada Abah!
Kang Ujé: Sudah! Harita sih biar aing acong-acongan ibadah minta ampun, kalah nonjok ..! Mending hanya dengan satu ketukan,
da Abah Sia mah murang-maring. Peuyeum pada tanggungan dilepaskan, dibuang ke pengumpan.
Ceu Unêh: Puas Siah! Demikianlah jawaban atas doraka istriku. Doraka dari Aing Sia mah.
Kang Ujé: Haa..rrrr? Doraka naon ari Sia? Jangan malas.
Ceu Unêh: Alah, montong pura-pura Siah, ari tadi Sia di kota jalan-jalan dan saha?
Kang Uje: Apa ini?
Ceu Unêh: Yeuh… .Ceuk Aing gé tong pura-pura! Aku akan tahu, seandainya Sia sudah berjalan dengan wanita. Wanita itu mengenakan gaun hijau!
Kang Ujé: Lagi! Biru! Wah gak ada siah gak ada perasaan jangan selalu dengar kabar kalau kamu tidak malas. Fitnah itu!
Ceu Unêh: Ini Dia! Nona jawaban … apakah ini potret seseorang?
Kang Uje: Eu .. itu potret … potret seseorang .. potret seseorang ..
Ceu Uneh: Tidak, saya akan tahu potret orang-orang itu, siapa mereka?
Kang Uje: Eu, ..tidak tahu..e..apa kamu dapat dari mana potretnya?

NASKAH DRAMA SUNDA PENDEK LUCU

Ceu Unêh: Ini adalah potret Aing yang ditemukan dari seekor kepiting. Potret siapa?
Kang Ujé: Potret ..Eueueu..hhhh, ya saya ingat sekarang. Sebelumnya ada ibu-ibu, yang membeli garu tangan memegang potret, tampaknya, ketika memilih rakit, potret itu jatuh dari tangan. Ya potret Bunda menurut saya.
Ceu Unêh: Montong berbohong pada Siah. Di mana pun seseorang membeli permadani sambil membawa potret, saya selalu melakukannya! Potret siapa ini?
Kang Uje: Hee..h, ini Uh ..! Hei, saya ingin jujur. Rakit dagang Aing sulit dijual. Saya datang ke dukun, kata dukun kalau mau berjualan, di bagian belakang rakit, sebaiknya disimpan potret wanita. Untunglah Aing menemukan potretnya, membuatnya tetap bertanggung jawab, jadi.
Ceu Uneh: Saya tinggal ya saya lakukan, mengapa tidak potret Aing kita oleh Sia drop on tanggungan, wanita pan Aing gé!
Kang Uje: Sudah oleh Aing saya akan coba. Potret Sia disimpan di bagian belakang rakit, keesokan paginya rakit dalam kondisi buruk.
Ceu Unéh: Beu! Dan Sia adalah kabinnya juga, Uje. Ini dia! Jung diikuti oleh Sia ari cintaku, da Aing aku merasa sudah tua, jaba buruk nilainya, ari itu aku masih muda, jaba cantik seperti bintang film Widyaningsih.
Kang Ujé: Widyawati ya, bukan Widyaningsih! Ari Widyaningsih adalah istri dari pemilik Sukatma, dia tinggal di Garut, sesuai keinginan pemilik Sukatma. Ini ceritaku … lalu pemilik Sukatma …
Ceu Unêh: Pasangan jurig! Perisai saya Sia selalu memasang sakelar, dan mungkin butuh biaya hingga saat ini.
Kang Ujé: Terkadang, kemanapun Sia berbicara ada.
Ceu Unêh: Ah da heueuh. Saya akan tahu Sia selalu memasang matikan!
Kang Ujé: Kapan? Kapan saya selalu menang?
Ceu Unêh: Bergabunglah dengan Uje! Saya akan tahu, Sia selalu mencari kode toggle. Itu dan Entuy, yang bibirnya mencibir.
Kang Uje: Tong selalu sembrono untuk berbicara. Bagaimana agar bisa didengar oleh saudara-saudaranya? Jika Anda tidak tahu, Entuy adalah saudaranya. Adina.waé menjadi dosen.
Ceu Unéh: Lain, Aing gé nyaho, adina si Entuy mah, si Warja. Aku tahu! Maenya ada ider-ideran dosen di atas sepeda sambil membawa sepotong tahu. Jung katakan! Tidak takut Aing saya, jika Entuy marah, dicakar oleh Aing saya.
Kang Uje: Wah, kamu baik-baik saja? Jangan malas, donasikan untuk cari tahu backgroundnya.
Ceu Unêh: Saya tidak kesal Aing. leuh Uje! Saya tahu, saya minta maaf, saya menyesal telah bersedia pergi ke Siaa …
Kang Ujé: Haa..r? Mengapa menipu Aing?
Ceu Unêh: Ingat! Tidak merasakannya? leuh !, dahulu untuk pertama kali, dan Sia kepada Abah, mengaku Drs. Bukti bagus, backstory! Lalu Sia mengaku akrab dengan Acil Bimbo. Saya diperkenalkan. Mungkin bukan lagi Acil Bimbo, baru tahu sekarang, itu Eman, tukang roti Aing yang cemburu, curiga, bermain-main di kantung mani dengan telur cemburu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecurangan pada Aing!
Kang Uje: Ah Aing, aku curang sotéh, bongan weh Abah selingkuh dari dulu ke Aing.
Ceu Unêh: Mengapa menipu Abah?
Kang Ujé: Ah ya! Harita Abah kepada Aing mengaku sebagai adik Oma Irama. Dia bilang dia punya orkestra, apakah itu buktinya? Pembuat gula cangkang yang bagus!
Ceu Unêh: Euleuh …. menghina siah ke Abah? Hati-hati, .. Memanfaatkan saya banyak balada, gula saja, Sia mau difitnah oleh tukang gula?
Kang Ujé: Eit! Jangan mengancamnya. Ingat, pengrajin juga memiliki banyak lagu balada. Jika sugar daddy berani tampil beda, tim peuyeum tidak akan tinggal diam. Ingat, jika gula dan peuyeum bertabrakan, ini dapat menyebabkan… pengumpulan.
Ceu Unêh: Udah gandeng Uje! Pidorakaeun hanya Sia mah. Tarif curang, judi semakin banyak. Selama Aing saya!

(Dikutip dari naskah drama “Juragan Hajat” oleh Kang Ibing)


.

error: Content is protected !!