CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
DRAMA SUNDA

DRAMA BAHASA SUNDA LUCU

CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA

DRAMA BAHASA SUNDA LUCU

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar DRAMA BAHASA SUNDA LUCU yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
DRAMA BAHASA SUNDA LUCU.

DRAMA BAHASA SUNDA LUCU
DRAMA BAHASA SUNDA LUCU

DRAMA BAHASA SUNDA LUCU

Si Ujang Jadi Prabu

Babak 3
(Dukun asup ka panggung bari nampék parukuyan ngebul. Pepeta nurutkeun lagu. Jréng musik padang pasir. Torojol tabib duaan ngagéol bari pepeta kawas penyanyi. Rengsé lagu, silih tunjuk jeung dukun. Seuri bareng ngagakgak. Jep. Cakakak deui seuri bareng. Jep deui. Cakakak deui.)

Tabib : (Ngomongna dilagukeun, kawas keur tagonian) Énté pasti dukun ti Ciréyod! Ha…ha…ha…
Dukun : (Nunjuk) Sampéan pasti Tukang Sulap! Ha…ha…ha…
Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Ana Wan Mahmud, tabib kasohor ti Bagdad. Ana diondang ku Gusti Prabu. Ana bawa ieu Poci Aladin, insya Alloh ieu poci sakti. Ha… ha…ha….
Dukun : Kaula dukun weduk, dukun mashur di ieu karajaan! Ha…ha…ha… Kaula diondang ku Gusti Prabu, sina nyambat ngadatangkeun jalma-jalma sakti.
Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Subhanalloh! Lamun ana boga kabutuh, ana kari ngomong ka ieu Poci Aladin. Sokayeuna énté hayang naon?
Dukun : Eu…kaula hanaang! Hanaang! Hayang nginum!
Tabib : (Bari nompokeun sungut kana poci) Cai! Cai! Cai!

(Lung ti gigireun panggung aya nu ngalungkeun aqua gelas ka hareupeun dukun)

Dukun : Wah, élmu kaula leuwih sakti. Teu percaya? Sok éta réncang sampéyan ku kaula rék dirobah wujudna! (Menekung bari ngagibrigkeun leungeun) Minda rupa! Minda rupa! Minda rupa jadi lutung! Jadi lutung….! (Bréh awak tabib 2 robah jadi lutung. Lutung jungang-jéngong, ngabegégan sarta rék nyakar ka tabib. Tabib lulumpatan sieuneun. Lutung tuluy kaluar ti panggung)
Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Naam! Naam! Ana yaqin, yaqin, yaqiiin….kana élmu énté. Sok ayeuna énté dititah naon ku Gusti Prabu téh?
Dukun : Euh! Kaula dititah ngadatangkeun jalma-jalma sakti anu bakal bisa néangan Tujuh Mustika. (Tuluy menekung, mapatkeun jampé pamaké)

Puruluk bul paralak bay
Puruluk bul paralak bay
Nyambat ka kidul, cunduk ti kidul
Nyambat ka kalér, datang ti kalér
Nyambat ka wétan, datang ti wétan
Nyambat ka kulon, cunduk ti kulon…..!

(Torojol sangkuriang, soloyong gebru ka hareupeun ki dukun. Teu lila torojol gatotgaca, soloyong, gebru ka hareupeun ki dukun. Ki dukun ngagibrigkeun leu-ngeun deui, tuluy ngepoh tarik, “puah!”. Éta dua jalma carengkat)

Sangkuriang : Kaula nu katelah Sangkuriang! Kaula nu geus nyépak parahu jadi gunung. Aya naon andika ngondang kaula?
Gatotgaca : Hmmm…..kaula Radén Gatotgaca nu gagah ti Pringgandani. Aya naon andika nyambat kaula?
Dukun : (Nyarita kawas lentong Dorna) É, é, é…..sampéyan, sampéyan. Kudu ngalaksanakeun titah Gusti Prabu, titah Gusti Prabu! Jék nong!
Gatotgaca : (Ngagerem) Hmmm….mana raja andika téh? Sok burukeun, bisi ditonjok ku aing!

(Juru catur asup ka panggung, tuluy gogorowokan ngageroan Gusti Prabu)

Juru Catur : Gusti Prabu! Gusti Prabu! Gusti Prabu…!

(Torojol Gusti Prabu Asup Ka Panggung Diiringkeun Ku Ponggawa Duaan)

Gusti Prabu : Aya naon Juru Catur ngageroan kaula?
Juru Catur : Ieu, Gusti Prabu, jalma sakti téa ku Ki Dukun parantos disambat.
Gusti Prabu : (Nempo ka Sangkuriang jeung Gatotgaca, unggutunggutan) Naha ngan duaan Ki Dukun? Kapan ceuk kaula ogé kudu sing loba anu disambatna?
Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Gusti Prabu! Élmu Ki Dukun ngan sanggup ngadatangkeun jalma-jalma ti jaman baheula. Kaula, maké ieu Poci Aladin, bakal sanggup ngadatangkeun jalma-jalma ti jaman nu bakal datang.
Gusti Prabu : Hmh…, sok atuh geura témbongkeun kasaktian andika!

(Tabib tuluy menekung bari nompokeun sungutna kana poci aladin sarta nunjuk kana témbok istana)

TABIB : (Ngomongna dilagukeun) Kaula butuh Televisi! Televisi! Televisiiii…!

(Témbok istana tuluy robah jadi televisi badag. Di jero TV katénjo aya Superman jeung Robocop. Éta dua tokoh téh tingrarigig, sarta terus nobros kaluar tina TV).

Superman : (Ngomong semu balélol, bari nepak dada) I am Superman! Hero of America!
Robocop : (Nungkup sungut, sorana leutik) I am Robocop! I am Robocop! Manusa cyber ti Pasar Kosambi!

 (Keur kitu norojol artis sinétron, kaluar tina tv)

Artis : (Gumeulis) Abdi artis sinétron Intan. (Nunjuk ka nu nongton) Ieu sadayana pasti nge-fans ka abdi, nya? Thank you! I love you all…!

(Béncong kaluar tina TV, nyanyi bari nabeuh kecrék, tuluy kiss-bye ka nu nongton)

Béncong : (Sorana gedé semu ngirung) Abdi gé artis ti Taman Maluku. Ih, bingah pisan, tiasa tepang sareng kabogoh abdi sadayana!
Gusti Prabu : Heup! Heup! Ki Tabib, naha ieu maké aya artis jeung béncong sagala? Apan kaula mah nitah nyambat jalma-jalma sakti wungkul?
Béncong : (Bari nyawél gado Gusti Prabu) Ih, Gusti Prabu galak, déh!
Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Ampun, Gusti Prabu! Nu dua ieu mah ujug-ujug arasup ka jero TV, henteu disambat ku ana.
Artis : (Ngadelék ka Tabib). Héh, Wan Abud! Abdi mah seueur penggemar. Ayeuna ka dieu oge diondang ku entertainer, rek aya acara jumpa fans. Nya, nu nongton?
Béncong : (Ngalinggek) Abdi gé sami da, badé tepang sareng fans. Badé tepang sareng Si Upri, Si Nénsi, Si Cungho, Si Johér. Ih, gemes, gemeeees….. deh ka Si Johér. Ganteng sih, siga Irwansyah!
Juru Catur : Gusti Prabu! Ieu mahluk ulah diantep bilih teras beuki ngacapruk!
Gusti Prabu : Andika sakabéh diondang ka dieu lantaran aya papancén penting ti kaula! Cing ka dieu Mang Suparman!
Superman : (Ngomong semu balélol) Superman, Gusti Prabu! Lain Suparman!
Gusti Prabu : Héy ka dieu manéh Tukang Kardus!
Robocop : I am Robocop, Gusti Prabu! Lain Tukang Kardus!
Gusti Prabu : Enya, pan tina kardus lin dijieunna baju manéh téh? Éta Tukang Kaca ka dieu deuih!
Gatotgaca : Hmmm….kaula Gatotgaca, Gusti Prabu! Lain Tukang Kaca!
Gusti Prabu : (Nunjuk ka Sangkuriang) Tah, ari ieu saha Ki Dukun, Tarzan?
Sangkuriang : Kaula Sangkuriang, Gusti Prabu. Manusa sakti anu nyépak parahu jadi gunung.
Gusti Prabu : Enya, sukur andika sakabéh geus datang nedunan pangondang kaula. Nagara kaula ayeuna keur pakéwuh, loba nu korupsi, loba panyakit, rahayatna sangsara. Putri kaula boga panyakit teu cageurcageur. Lamun ieu nagara hayang subur ma’mur sarta putri kaula cageur, cenah kudu ditumbal ku Tujuh Mustika. Tah, tugas arandika nyaéta kudu néangan éta mustika. Sanggup?
Saréréa : (Rampak) Sanggup, Gusti Prabu!

(Keur kitu aya budak bedegul norojol sarta terus sungkem ka Sang Prabu)

Ujang Gendul : Abdi Ujang Gendul, Gusti Prabu!
Gusti Prabu : Euh, budak ahéng alona Paman Léngsér téa?
Ujang Gendul : Leres, Gusti Prabu!
Gusti Prabu : Rék naon Ujang ka dieu?
Ujang Gendul : Manawi kapercanten, Gusti Prabu, abdi badé ngiring milarian Tujuh Mustika.
Gusti Prabu : Rék milu néangan Tujuh Mustika? Naha bisa kitu?
Ujang Gendul : Tiasa, Gusti Prabu!
Gusti Prabu : Aéh enya, Ujang téh cenah apan budak sakti, bisa nénjo naon-naon anu ku batur teu katénjo. Enya éta téh? Cing sok pangnoongkeun, di mana ayana Tujuh Mustika téh?
(Ujang Gendul tuluy ngahuleng sakeudeung) 
Ujang Gendul : Caket, Gusti Prabu.
Gusti Prabu : Deukeut, Ujang? Cing, cing….di mana deukeut téh?
Ujang Gendul : Di sisi dayeuh, Gusti Prabu.
Gusti Prabu : Di sisi dayeuh? Di lebah mana?
Ujang Gendul : Di tempat anu matak pikasediheun, Gusti Prabu.
Gusti Prabu : (Colohok) Pikasediheun?
Ujang Gendul : Sumuhun. Pikamelangeun!
Gusti Prabu : (Beuki colohok) Pikamelangeun?
Ujang Gendul : Sumuhun. Pikagilaeun!
Gusti Prabu : (Ngarénjag reuwas) Pikagilaeun?
Ujang Gendul : Sumuhun. Leres kitu, Gusti Prabu!
Gusti Prabu : Bisa lamun ayeuna ku Ujang ditéang éta Tujuh Mustika téh?
Ujang Gendul : Mudah-mudahan tiasa, Gusti Prabu!
Gusti Prabu : Nya sukur atuh ari kitu mah. (Tuluy ngomong ka saréréa) Jung ayeuna mah andika sakabéh geura mariang! Téangan Tujuh Mustika sing tepi ka kapanggih! Engké geuwat bawa ka dieu ka kaula!

(Saréréa indit, kaluar ti panggung, tinggal juru catur)


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai DRAMA BAHASA SUNDA LUCU lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

DRAMA BAHASA SUNDA LUCU

Si Ujang Jadi Prabu

Babak 3
(Dukun masuk panggung sambil menggapai pukulan desa. Pepeta sesuai lagu. Jreng musik gurun. Dokter Torojol keduanya bergetar sementara pepeta seperti penyanyi. Selesai lagu, saling menunjuk dengan dukun. Tertawa bersama dan tertawa. Jep. Tertawa lagi bersama. Jep lagi. Tertawa lagi.)

Dokter: (Berbicara tentang menyanyi, seperti menjadi tagonian) Dia pasti dukun dari Ciréyod! Ha ha ha …
Penyembuh: (Menunjuk) Anda pasti seorang Penyihir! Ha ha ha …
Dokter: (Berbicara dinyanyikan) Ada Wan Mahmud, seorang dokter terkenal dari Baghdad. Ada undangan dari Raja. Disana bawa Panci Aladdin ini, Insya Allah ini periuk suci. Ha ha ha ….
Tabib: Saya dukun domba, dukun terkenal di kerajaan ini! Ha… ha… ha… saya diundang oleh Gusti Prabu, yang singgah untuk mendatangi orang-orang sakti.
Dokter: (Berbicara dinyanyikan) Subhanalloh! Jika perlu, ada kari untuk diucapkan ke Panci Aladin ini. Jadi apa yang kamu mau?
Shaman: Eu … aku baik-baik saja! Benar-benar kelaparan! Mau minum!
Dokter: (Sambil menunjuk mulut ke panci) Air! Cai! Cai!

(Paru-paru dari samping panggung ada yang melempar gelas aqua ke
di depan dukun)

Penyembuh: Wow, ilmu saya lebih kuat. Tidak percaya? Kadang-kadang temanmu, aku akan berubah bentuk! (Membungkuk sambil berjabat tangan) Pikiran bagus! Pikiran Anda! Pikiran yang baik menjadi monyet! Jadi lutung ….! (Kedua, tubuh dokter 2 berubah menjadi monyet. Monyet itu melompat, menghela nafas dan ingin pergi ke dokter. Dokter melompat ketakutan. Monyet itu kemudian meninggalkan panggung)
Dokter: (Berbicara dinyanyikan) Naam! Naam! Itu yaqin, yaqin, yaqiiin …. kana élmu énté. Pernahkah Anda diberi tahu apa itu Dewa Raja?
Shaman: Uh! Saya diberitahu untuk datang ke orang-orang magis yang akan dapat menemukan Tujuh Mustika. (Kemudian membungkuk, untuk menenangkan pengguna)

Teluk Puruluk bul paralak
Teluk Puruluk bul paralak
Membentang ke selatan, turun dari selatan
Membentang ke utara, datang dari utara
Berhenti di timur, datang dari timur
Pergi ke barat, pergi dari barat …..!

(Torojol sangkuriang, soloyong gebru ke depan dukun. Segera torojol gatotgaca, soloyong, gebru ke depan dukun.
Sangkuriang: Saya dikenal sebagai Sangkuriang! Saya sudah menendang perahu ke pegunungan. Apa yang Anda maksud dengan mengundang saya?
Gatotgaca: Hmmm ….. Saya Raden Gatotgaca yang pemberani dari Pringgandani. Apa yang salah dengan saya?
Shaman: (Berbicara seperti lentong Dorna) Eh, eh, eh ….. kamu, kamu. Harus melaksanakan perintah Tuhan Raja, perintah Tuhan Raja! Saksikan berikut ini!
Gatotgaca: (Mendengus) Hmmm …. mana rajamu? Itu selalu menjadi lebih buruk, jika Anda memukul saya!

(Pemain catur itu masuk ke panggung, lalu berteriak pada Gusti Prabu)

Pembuat Catur: Gusti Prabu! Gusti Prabu! Gusti Prabu …!

(Torojol Gusti Prabu Masuk Panggung Ditemani Duaan Buatan)
Gusti Prabu: Pemain catur itu menyebut saya apa?
Pembuat Catur: Ini, Gusti Prabu, pria ajaib oleh Ki Dukun telah dipanggil.
Gusti Prabu: (Melihat Sangkuriang dan Gatotgaca, tuntutan hukum) Kenapa hanya dua Ki Dukun? Kapan saya mengatakan saya juga harus banyak bicara?
Dokter: (Berbicara dinyanyikan) Tuan Raja! Ilmu Ki Dukun hanya bisa sampai kepada orang-orang dari masa lampau. Saya, dengan menggunakan Panci Aladdin ini, akan dapat datang kepada orang-orang dari masa depan.
Gusti Prabu: Hmh…, terkadang saya langsung tunjukkan kekuatanmu!

(Dokter kemudian membungkuk sambil mengarahkan mulutnya ke panci aladin dan menunjuk ke dinding istana)

TABIB: (Berbicara dinyanyikan) Saya butuh Televisi! Televisi! Televisiiiii …!

(Dinding istana kemudian berubah menjadi televisi besar. Di dalam TV terlihat Superman dan Robocop. Kedua karakter tersebut adalah tingrarigig, kemudian nobros keluar dari TV).
Superman: (Berbicara konyol, sambil menendang dadanya) Saya Superman! Pahlawan Amerika!
Robocop: (Menutupi mulut, suara kecil) Saya Robocop! Saya Robocop! Manusia cyber dari Pasar Kosambi!

(Untuk artis sinetron yang jadi knocking, keluar dari tv)

Artis: (Gumeulis) Saya seniman sinetron Intan. (Menunjuk ke penonton) Ini semua pasti penggemar bagi saya, bukan? Terima kasih! Saya cinta kalian semua …!

(Keluar dari TV, bernyanyi sambil memandikan kucing, lalu ciuman selamat tinggal kepada penonton)
Bencong: (Suara lantang sepertinya berbisik) Saya akan jadi seniman dari Taman Maluku. Uh, sangat senang bisa bertemu dengan semua pacar saya!
Gusti Prabu: Heup! Eup! Ki Dokter, kenapa ini menggunakan artis dan bencong sama sekali? Apakah saya memerintahkan Anda untuk memanggil hanya orang-orang suci?
Bencong: (Sambil memegang dagu Gusti Prabu) Oh, Gusti Prabu itu galak, eh!
Dokter: (Berbicara dinyanyikan) Maafkan saya, Tuan Raja! Kedua saya tiba-tiba jatuh ke TV, tidak disambut oleh sana.
Artis: (Ternyata ke Dokter). Hei, Wan Abud! Saya punya banyak penggemar. Sekarang disini juga diundang oleh entertainer, pengen ada acara ketemu fans. Dia, apakah kamu menonton?
Bencong: (Laughs) Saya akan tetap sama, akan bertemu dengan fans. Saya akan bertemu dengan Upri, Si Nensi, Si Cungho, Si Johér. Ih, gemes, gemeeees ….. deh ka Si Johér. Tampan memang, seperti Irwansyah!
Pemain Catur: Gu

i Prabu! Makhluk-makhluk ini jangan biarkan hal itu lebih mengganggu!
Gusti Prabu: Kalian semua diundang kesini karena ada acara penting dari saya! Kemarilah Mang Suparman!
Superman: (Berbicara konyol) Superman, Lord King! Suparman yang lain!
Gusti Prabu: Hei, di sini Anda melihat Pembuat Karton!
Robocop: Saya Robocop, Gusti Prabu! Pembuat Kartu lain!
Gusti Prabu: Ya, wajan dari karton lin buat baju kamu? Itu halaman belakang lagi di sini!
Gatotgaca: Hmmm …. I Gatotgaca, Gusti Prabu! Glassworker lainnya!
Gusti Prabu: (Menunjuk Sangkuriang) Jadi siapa Ki Dukun ini, Tarzan?
Sangkuriang: Saya Sangkuriang, Gusti Prabu. Pria ajaib yang menendang perahu ke pegunungan.
Gusti Prabu: Ya terima kasih semua sudah datang untuk memenuhi undangan saya. Negara saya sekarang dalam kekacauan, banyak korupsi, banyak penyakit, rakyatnya menderita. Anak saya mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kalau negeri ini ingin sejahtera dan putriku sehat, katanya harus diperbaiki oleh Tujuh Mustika. Nah, tugas arandika adalah harus mencari mustika. Rela?
Semuanya: (Rampak) Bisa, Gusti Prabu!

(Jadi ada anak bedegul norojol dan terus sujud kepada Raja)
Ujang Gendul: Saya Ujang Gendul, Gusti Prabu!
Gusti Prabu: Eh, anak aneh perlahan-lahan Paman Lengser thea?
Ujang Gendul: Ya, Gusti Prabu!
Gusti Prabu: Mau diundang kemari apa?
Ujang Gendul: Jika kamu yakin Gusti Prabu, aku akan pergi mencari Tujuh Mustika.
Gusti Prabu: Ingin ikut serta mencari Tujuh Mustika? Kenapa bisa begitu?
Ujang Gendul: Ya, Gusti Prabu!
Gusti Prabu: Oh ya, Ujang dikatakan anak ajaib, bisa memata-matai apa saja yang tidak dilihat orang lain. Ya itu? Cing selalu bertanya, dimana keberadaan Tujuh Mustika?
(Ujang Gendul lalu menghela nafas sebentar)
Ujang Gendul: Dekat Gusti Prabu.
Gusti Prabu: Tutup, Ujang? Cing, cing …. mana dekat?
Ujang Gendul: Di sisi kota, Gusti Prabu.
Gusti Prabu: Di sisi kota? Dimana lebahnya?
Ujang Gendul: Di tempat yang menyedihkan, Gusti Prabu.
Gusti Prabu: (Tertawa) Sedih?
Ujang Gendul: Ya. Pikamelangeun!
Gusti Prabu: (Lebih bodoh) Maaf?
Ujang Gendul: Ya. Pikagilaeun!
Gusti Prabu: (Terkejut) Sulit?
Ujang Gendul: Ya. Benar, Gusti Prabu!
Gusti Prabu: Mungkinkah jika sekarang menurut Ujang mencari Tujuh Mustika tersebut?
Ujang Gendul: Semoga bisa, Gusti Prabu!
Gusti Prabu: Terima kasih sudah tinggal dengan saya. (Lalu katakan kepada semua orang) Jung sekarang aku akan segera berkata baik-baik saja! Temukan Tujuh Mustika untuk ditemukan! Nanti bawa ke sini untukku!
(Semua orang pergi, keluar panggung, tetap menjadi pemain catur)

DRAMA BAHASA SUNDA LUCU


.

error: Content is protected !!