CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
DRAMA SUNDA

15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar 15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA.

15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA
15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

CONTOH TEKS NASKAH DRAMA 1:

Bandera! Bandera! Bandera!

Adegan 1

Panggung poék. Sora bangkong tingborogodod. Lampu laun nyaangan panggung. Remeng-remeng. Rohang tengah hiji imah bilik. Rada beulah katuhu, korsi rareyod ngariung meja. Aki Onay diuk di salah sahiji korsi bari ngalinting bako. Di beulah tengah, gigireun lawang ka enggon, lomari geus muka pantona, lamak amayatak, patulayah jeung baju bubututan juru rohang beulah kenca, handapeun jandela, aya mesin kaput butut ngajugrug, bulan (incu aki onay) keur ngeunteung, ngomé buuk. Panggung remeng-remeng. Sora ti saluareun imah:

Nu gélo : (ceuceuleuweungan semu ngalagu) Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka! Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka! Baheula mah masang bandéra hayang merdéka, jaman ayeuna mah teu masang bandéra hartina merdéka!

Sora Séjén hiji : Gandéng siah! Dasar nu burung! Nyingkah ka dituh! Sia mah keur burung téh, ngahasut! Na, sia teu sieun ku déwék! Déwék hansip deuleu! Deuleu…

BACA SALENGKEPNA

CONTOH TEKS NASKAH DRAMA 2:

“UMAR BIN KHOTOB ASUP ISLAM”
Karya Ahmad Bakri

BABAK II
Dekorasi: Padang pasir jeung tangkal korma. Lampu sorot biru…

ADEGAN I
Kadéngé ti jero hawar-hawar sora wanita ngagalindengkeun ayat-ayat suci Surat Thoha ayat 1 nepi ka 7. Sorana anca angina-anginan. Nincak kana ayan 3 Umar témbong dating rurusuhan. Ngagebeg ngadéngé nu ngagalin dengkeun ayat-ayat suci téh Ngarandeg ceuli didéngdék-déngdékkeun. Témbong pasemonna siga nu ambek kabina-bina… Huntu kekerot panon bu ringas leungeun duanana ngeupeul tipepereket. Tamat ayat 7 jep jempé..

UMAR: (jalang-jéléng ngomong sorangan) Bener béja bieu téh.. pajar… pajar… Ya Lata… Ya Uzza… Si Hindun tikoséwad murtad… (ngarénghap panjang).

Backsound, Kadinge deui hawar-harwar ti jero malikan ayat-ayat tadi…

ayat 1 nepi ka 3… jep deui jempe…

UMAR : (curinghak deui) Yakin… yakin… Dulur aing geus kasarad ku Si Muhammad… !

BACA SALENGKEPNA

CONTOH TEKS NASKAH DRAMA 3:

BUDAH SI NARKO
Karya Dadan Sutisna

Di hiji jalan, pabeubeurang. Sawatara barudak maké saragam SMA keur bukbek bari silih teunggeul, bari marawa rupaning paka rang. Tawuran. Sora mobil. Sora nupatinggorowok. Campuh. Meunang sawatara lila silih serang. Keur kitu kadéngé sirineu mobil pulisi. Nu tawuran kalabur.

Di kantor pulisi, pasosoré. Hiji patugas (Pulisi 1) keur diuk tu maninah bari nundutan. Sakapeung sirahna méh tigeduk kana méja. Ngoréjat bari gigisik. Lenggut deui wéh.

Keur kitu kurunyung dua patugas séjénna ngabringkeun opat bu dak maké saragam SMA, tilu lalaki, hiji awéwé. Éta opat budak téh katémbong mani kokompodan, bangun anu sieun naker. Nu awéwé mah bari inghak-inghakan ceurik.

Patugas anu keur nundutan curinghak bari neuteup ka nu karék datang. Gentak nangtung bari ngangsrodkeun calana.

PULISI 1
(Bari nyampeurkeun) Aya naon ieu téh?

PULISI 2
Biasa, tawuran! (Nunjuk ka barudak) sok dariuk!….

BACA SALENGKEPNA

CONTOH TEKS NASKAH DRAMA 4:

Si Ujang Jadi Prabu

Babak 3
(Dukun asup ka panggung bari nampék parukuyan ngebul. Pepeta nurutkeun lagu. Jréng musik padang pasir. Torojol tabib duaan ngagéol bari pepeta kawas penyanyi. Rengsé lagu, silih tunjuk jeung dukun. Seuri bareng ngagakgak. Jep. Cakakak deui seuri bareng. Jep deui. Cakakak deui.)

Tabib : (Ngomongna dilagukeun, kawas keur tagonian) Énté pasti dukun ti Ciréyod! Ha…ha…ha…
Dukun : (Nunjuk) Sampéan pasti Tukang Sulap! Ha…ha…ha…
Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Ana Wan Mahmud, tabib kasohor ti Bagdad. Ana diondang ku Gusti Prabu. Ana bawa ieu Poci Aladin, insya Alloh ieu poci sakti. Ha… ha…ha….
Dukun : Kaula dukun weduk, dukun mashur di ieu karajaan! Ha…ha…ha… Kaula diondang ku Gusti Prabu, sina nyambat ngadatangkeun jalma-jalma sakti.
Tabib : (Ngomongna dilagukeun) Subhanalloh! Lamun ana boga kabutuh, ana kari ngomong ka ieu Poci Aladin. Sokayeuna énté hayang naon?
Dukun : Eu…kaula hanaang! Hanaang! Hayang nginum!
Tabib : (Bari nompokeun sungut kana poci) Cai! Cai! Cai!

BACA SALENGKEPNA

CONTOH TEKS NASKAH DRAMA 5:

Juragan Hajat

Babak ka-2
Ceu unéh keur sasapu. Pasemonna baeud, kawas nu keur aya kakeuheul. Manggihan potrét tuluy dicokot, ditingalian sakeudeung, tuluy sasapu deui. Nyi Inot asup.

NYI INOT: Assalamualaiku……….mmm!

CEU UNEH:  Wa alaikumsalaaa…………mmm. Is geuning Nyi Inot tos ti mana Nyi?

NYI INOT:  Ah, ngahaja waé ka dieu. Ari Kang Ujé aya, Ceu?

BACA SALENGKEPNA

CONTOH TEKS NASKAH DRAMA 6:

Démonstran

(Buruan Kantor Kacamatan Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. Papakéanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan dicalana sontog bari nyoréndang sarung. Kawas nu teu kaburu disaralin heula.)

Ato : (Ngaharéwos) Anén, komandoan!

Anén : (Luak-Lieuk, ngaharewos) Ngomandoan naon?

Ato : Na aya ku bodo ari amnéh! Ngomandoan ngagoro-wok! Pokona sagala anu kudu dikomandoan, komandoan ku manéh!

BACA SALENGKEPNA


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai 15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

15+ CONTOH NASKAH DRAMA SUNDA

Bandera! Bandera! Bandera!
Naskah Drama Sunda Sababak

Adegan 1
Panggung gelap. Suara katak tingborogodod. cahaya
secara bertahap menjual panggung. Rendah. Ruang tengah
kamar kamar. Sedikit ke kanan, sebuah kursi malas mengelilingi meja.
Aki Onay duduk di salah satu kursi sambil melinting tembakau. di
Di tengah, di samping pintu masuk tempat, lemari terbuka
pantona, lamak amayatak, patulayah dan baju bubututan
Sudut kiri ruangan, di bawah jendela, adalah mesin kabut
butut ngajugrug, bulan (cucu aki onay) untuk bercermin,
ngome buuk. Panggungnya redup. Suara dari luar rumah:
Yang tersinggung: (teriakan sepertinya bernyanyi) Saya biasa memposting
Bendera menginginkan kemerdekaan, saat ini saya tidak memasang
bendera berarti kebebasan! Dulu saya mengibarkan bendera
ingin merdeka, saat ini saya tidak memasang bendera
artinya kebebasan! Di masa lalu saya memasang bendera yang diinginkan
mandiri, saat ini saya tidak memasang bendera makna
memang!

Suara lain: Semoga berhasil! Pada dasarnya burung! Biarkan saja!
Tidak ada burung yang menghasut! Dan, tidak perlu takut
oleh diriku sendiri! Ayo jaga lagi! Pakai sepatumu!
Dandani dirimu dengan baik! Pergi! Dia pensiun dari tugas
Titahan Pa Kuwu!
Pelanggaran: Dulu, tugas saya adalah mengorbankan hidup saya dengan tulus,
Saat ini tugas saya adalah menggunakan penyebab untuk dunia
batu bara! Bendera! Memang! Hidupkan benderanya! kehidupan
memang! Hidup Nyai Moon! Hijau raksasa berpakaian deposit hijau
rajana buta…!
Suara lain: Pergi lagi! Cemas!
Dua suara lainnya: Guening adalah penjaga Kuslan! Wah, Ki Onay masih bisa
memasang bendera? Dimana Ari Pa Kuwu?
Suara lain: Wow, Jang Tatang! Malas, aki-aki! Setiap Agustus
malu karenanya. Kalau begitu besok pagi akan ada yang besar. di
Kantor tetaplah Ayahku, Jang! Bagaimana cara menginstalnya
seribu bendera di pasir itu?
Nu gelo: Bendera! Bendera! Bendera! Hidupkan benderanya! kehidupan
memang! Hidup Nyai Moon!
Dua suara lainnya: Aku juga! Si Seblung itu lebih menyebalkan! Uing ka Pa
Kuwu heula! Salam untuk Nyai Bulan…
Suara lain: Salam tujuh mulud! Dia menginginkannya! Gombloh
membela nyamuk untuk apa-apa …
Yang tersinggung: Saya menginginkannya tetapi ada teman sebaya yang menginginkannya! Sayang …
Suara lain: Nyingkaaaaah!

Adegan 2
Jempling. Suara katak semakin keras, semakin busuk. cahaya
panggung mulai bersinar. Aki onay menghisap rokok. Nyerebung. Nini odih
kocok sisi kiri sambil membawa cokelat. Bulan ada di jendela itu.
Nini Odih: Sangat khawatir! Itu mengubah semua orang berbicara dan itu tidak!
Moon: Aki, ibu Kang Hansip Kuslan tidak tidur dengannya?
Itu air mani Kang Tatang gitu! Seblung tersesat
hopper ir
Nini Odih: (meletakkan gelas di atas meja) Tidak akan pergi sebelum kita
Pasang benderaku, Bulan! Titahan kuwu berkata!
Moon: Uh, cast bagaimana jika aku meminjamkannya, kalau begitu
pangmasangkeun. Tidak terlalu kreatif penjaganya. Kami kalah
rempah-rempah …
Nini Odih: (masuk ke lemari, lalu membaca isinya) Hilang
pemilik. Kapanpun Anda ingin menutupi seribu bendera
ampelas pemberitahuan saya.
Aki Onay: Terima kasih!
Nini Odih: Ari dia! Ini untuk mencari beberapa bendera. kalah
sebut tidak terbatas.
Aki Onay: Dan ada bermacam-macam. Terima kasih atas pengertian Anda
mengibarkan bendera di pasir. Hanya membutuhkan uang
ingin dikelilingi oleh raksasa. Pasang benderaku
dada, yang lain menutupi pasir.
Bulan: Aki dada?
Nini Odih: Dada Aki lagi Aku batuk malu-malu, Bulan!
Aki Onay: Jangan salah, Nini! Ge ini, kami mantan pejuang. (reret
ke bulan) Bulan, seperti kamu sebelumnya pernah berpartisipasi dalam pertarungan,
berpartisipasi dalam perang.
Nini Odih: Sok silet dengan payung butut…
Aki Onay: Pisau cukur lagi, Nini! Hampir cucu tahu. Dan itu tidak menang
berbicara dengan cucu Anda sendiri?
Moon: Aki-ku, tapi aku juga sering mendengarnya. itu sangat
memata-matai orang-orang Keper, yang membantu tentara
mencegat Belanda di Pagi Tua?
Aki Onay: Apakah kamu ingat?
Nini Odih: Saya mengingatnya hampir setiap malam. Matak
jangan langsung mencukur penderita demensia …
Aki Onay: Baruk! Perasaan saya adalah, kami bukanlah dongeng…
Heueuh! Semoga anda menikmati…
Nini Odih: Setelah Bulan, hariku hitam, anggur ada di sini
membantu menemukan benderanya. Yah, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu. Rusras
ke waktu selalu menjahit tetap sadar bahwa ini. Dan seterusnya,
kehilangan anak-anak kecil di jendela. Biarkan penjagaku pergi,
montong disajikan …
Bulan: (saat cumentil mendekati nenek) Pilakadar menandai semen
Ini sibuk, Nenek?
Nini Odih: Taktagé! Dulu, nenek selalu menyayangi saya
orang lain. Ari heug sekarang belum punya.
Aki Onay: (berharap untuk berkata pada dirinya sendiri) Benderanya adalah
sebelumnya lebih buruk dari apa, Moon! Darah dan jiwa begitu
tandonna baik-baik saja. Itu, lebah Pasir Pasir. Lebah itu banyak, banyak sekali
tentara adalah korbannya. Aki lalu, mata-mata yang sangat setia
pejuang untuk mengejar kemerdekaan. Pokoknya matinya jiwa badan. tidak
nolih apapun, tuntas Belanda yang sedang berpatroli. Odom
bugang sapada harita. Mereka tidak mau bingung
atau berpangkat. Mereka hanya menginginkan kemerdekaan.
Ingin memperbaiki benderanya. Agar negara merdeka. baterai
kemudian berpartisipasi dalam serangan Belanda. Aki mah sakad


.

error: Content is protected !!