DRAMA SUNDA PALAKU BABAK CANDRAAN EPILOG
MATERI DRAMA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG
DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG.

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI DRAMA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

Carita drama, atawa anu populér ku sebutan naskah drama, mangrupa wangun karya sastra anu ditulis maké basa paguneman (dialog). Saluyu jeung ngaranna, naskah drama téh ditulis keur kaperluan midangkeun pagelaran drama.

Ditilik tina jihat strukturna, naskah drama téh sahenteuna diwangun ku genep aspék:

1. Palaku.
Palaku téh nyaéta jalma anu ngalalakon dina naskah drama. Palaku dina naskah drama bisa dua urang, bisa ogé leuwih ti dua urang (welasan jalma atawa puluhan jalma). Lamun palakuna ngan saurang, disebutna drama monolog.

Palaku dina naskah drama aya anu kaasup palaku utama, aya anu kaasup palaku pangrojong (pendukung), aya ogé anu kaasup palaku tambahan (figuran). Cara ngabédakeunana nyaéta ditilik tina porsi dialogna katut rol peran anu dimaénkeunana. Palaku utama mah dialogna loba, sarta jadi puseur carita (subyék lalakon). Ari palaku pangrojong mah biasana dialogna leuwih saeutik ti palaku utama, sarta fungsina milu ngarojong galur carita. Kitu deui palaku figuran, dialogna leuwih saeutik ti batan palaku pangrojong. Aya anu ukur sababaraha kalimah, malah aya ogé anu teu dibéré dialog pisan. Jadi fungsina ukur pangjangkep wungkul. Hadirna dina carita ngan ukur saliwat.

Dina naskah drama, para palaku biasana dipérélékeun heula dina bagian awal naskah, lengkep jeung kateranganana. Disebutna pertélaan palaku. Tapi aya ogé naskah drama anu teu nétélakeun heula para palakuna di awal. Jadi langsung waé nincak kana carita.

2. Déskripsi atawa Cacandran.
Dina naskah drama, déskripsi téh nyaéta katerangan atawa pituduh keur ngagambarkeun kaayaan awal panggung. Upamana baé tempat caritana di mana, suasanana keur kumaha, sarta wayah kumaha kajadianana. Teu unggal naskah drama sok dibéré déskripsi. Aya ogé anu henteu. Gumantung perlu henteuna.

3. Prolog.
Prolog nyaéta ungkara bubuka anu didéklamasikeun ku narator. Biasana eusina mangrupa gambaran ngeunaan plot awal carita. Atawa bisa ogé ngeunaan sinopsis saliwatan ngeunaan carita drama anu bakal dimaénkeun. Sarua ieu gé, teu unggal naskah drama sok diprologan. Éta mah gumantung kana carita anu rék dimaénkeunana.

4. Dialog.
Dialog téh nyaéta paguneman antar palaku dina naskah drama. Paguneman dina naskah drama mah lain paguneman biasa kawas anu sok kasaksén ku urang sapopoé. Tapi ngaleunjeur tur ngawangun hiji carita. Dialog dina naskah drama ilaharna mah sok dinomeran, sangkan gampang diapalkeunana ku aktor jeung aktris.

Dina pagelaran drama, dialog téh aya anu diomongkeun maké basa lancaran, aya ogé anu dinyanyikeun. Pagelaran drama anu dialogna dinyanyikeun disebutna drama musikal, atawa gending karesmén saupama dina drama Sunda mah.

5. Babak jeung Adegan.
Babak téh nyaéta bagian-bagian pidangan dina naskah drama. Biasana bagantina babak dina naskah drama ditandaan ku bagantina kasang tempat, kasang waktu, atawa palaku carita. Ari adegan mah nyaéta peristiwa-peristiwa anu kajadian dina babak.

Upamana baé kieu: dina babak kahiji, kasang tempatna di warung. Palaku nu ngalalakonna tukang warung jeung si A. Dina adegan kahiji, tukang warung ngobrol jeung si A ngeunaan imah Pa RT anu kabangsatan. Ceuk si A, aya jalma anu dicuriga, nyaéta si B. Keur kitu torojol si B. Adegan ganti. Si A rurusuhan indit. Ari si B tuluy ngobrol jeung tukang warung, yén manéhna tas meunang duit gedé hasil tina proyék. Tukang warung kabitaeun. Tuluy nawarkeun anakna sangkan milu gawé di proyék.

Dina babak kadua, carita tuluy pindah ka imah Pa RT. Dina adegan kahiji, Pa RT keur nyarékan saeusi imah, lantaran aya nu poho ngonci panto. Keur kitu datang pulisi. Adegan ogé milu robah deui, jeung saterusna.

6. Épilog.
Épilog téh nyaéta ungkara panutup anu didéklamasikeun ku narator. Sarua jeung prolog, épilog gé tara nyampak dina unggal naskah drama. Éta mah gumantung kana caritana sorangan.

(MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA)

LATIHAN 1
DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

(1) Naon ari anu disebut naskah drama téh?
(2) Naskah drama ditulis keur kaperluan naon?
(3) Dina naskah drama aya anu disebut palaku. Kumaha ari palaku dina naskah drama? Pék jéntrékeun!
(4) Naon ari anu disebut babak jeung adegan? Naon bédana?
(5) Ari anu disebut prolog jeung épilog naon?
(6) Naon bédana prolog jeung déskripsi cacandran?
(7) Dina naskah drama mah dialog téh eusina teu kawas dina paguneman sapopoé, saperti anu sok dilakonan ku urang. Tapi kudu kawas kumaha? Pék jéntrékeun!

CONTO NASKAH DRAMA

BUDAH SI NARKO
Karya Dadan Sutisna

Di hiji jalan, pabeubeurang. Sawatara barudak maké saragam SMA keur bukbek bari silih teunggeul, bari marawa rupaning paka rang. Tawuran. Sora mobil. Sora nupatinggorowok. Campuh. Meunang sawatara lila silih serang. Keur kitu kadéngé sirineu mobil pulisi. Nu tawuran kalabur.

Di kantor pulisi, pasosoré. Hiji patugas (Pulisi 1) keur diuk tu maninah bari nundutan. Sakapeung sirahna méh tigeduk kana méja. Ngoréjat bari gigisik. Lenggut deui wéh.

Keur kitu kurunyung dua patugas séjénna ngabringkeun opat bu dak maké saragam SMA, tilu lalaki, hiji awéwé. Éta opat budak téh katémbong mani kokompodan, bangun anu sieun naker. Nu awéwé mah bari inghak-inghakan ceurik.

Patugas anu keur nundutan curinghak bari neuteup ka nu karék datang. Gentak nangtung bari ngangsrodkeun calana.

PULISI 1
(Bari nyampeurkeun) Aya naon ieu téh?

PULISI 2
Biasa, tawuran! (Nunjuk ka barudak) sok dariuk!

PULISI 1
Geus tawuran deui waé. Pusing déwék mah nguruskeun ba rudak tawuran téh. Teu isuk teu soré, gelut jeung gelut wé. Sok geura pikir, rék kumaha majuna bangsa urang téh, ari mental barudakna kieu patut mah. Nu kieu tah nu matak rujad nagara téh. Nu di sakola barudak tawuran, atuh di luhur (bari nunjuk ka luhur), pajabatna silih ségag. Mani euweuh picontoeunana.Tuh tingali di nagara batur mah … (teu kebat kaburu ditémpas ku baturna)

PULISI 3
Leres, tapi saéna engké deui pidatona, Komandan Ayeuna mah ieu budak kudu dikumahakeun?

PULISI 1
(Rada nyentak) Aéh-aéh naha bet nanya ka déwék? Piraku ngurus barudak nu tawuran waé nanya ka atasan? (Nengetan barudak hiji-hiji) Ké ké bener ieu téh ngan opatan? Pan biasana nu sok tawuran mah aya puluhna.

PULISI 2
Kawitna mah seueur, Pa. Diétang ku abdi aya panginten tilu puluh mah. Tapi nu katéwak mung opat. Nu séjénna kalabur!

PULISI 1
Piraku tina tilu puluh ngan kacerek opat?

PULISI 3
Kaleresan di lapangan kirang patugas, Pa. Nu jaga di daerah dinya ngan duaan Geura wé, pulisi duaan ngudag-ngudag barudak aya puluh na Sakieu gé tos untung masih kénéh kékéngingan.

PULISI 1
Terus nyampeurkeun barudak. Ditanya hiji-hiji. Dimimitian ti nu pangkencana

PULISI 1
Silaing saha ngaran?

OHIM
Oh…

PULISI 1
Enya, ngaran silaing saha?

OHIM
Oh..

PULISI 1
Beu, nyiar-nyiar piambekeun ieu mah. Kadéngé henteu dewek bieu nanya?

OHIM
Kakuping, Pa Pulisi.

PULISI 1
Naha atuh teu ngajawab? Saha ngaran?

OHIM
Oh ..

PULISI 1
(Keuheul) Astagfirullah! Sugan teu hideng budak téh!

Pulisi 2 milu keuheul. Terus nyérénténg bari nyekelan keralt baju Ohim. Ohim mani ngayekyek bangun sieun naker.

PULISI 2
Silaing montong ngaheureuykeun aparat. Naon héséna atuh nyebatkeun ngaran?

Budak lalaki nu ngajanteng gigireun Ohim mangnémbalankeun.

DAMIRI
Namina Ohim, Pa Pulisi. Di sakola sok disebat Oh .

PULISI 1
Oh ..Ohim. lain ti tadi atuh. Kunaon silaing bet tawuran, hah? Rék jumago silaing téh, asa aing gedé kawani, atawa rék néangan sénsasi?

OHIM
Abdi mah teu rumaos tawuran, Pa Pulisi.

PULISI 3
Alah ngangles, siah. Pan kaperego pisan, alias tertangkap basah, silaing keur tawuran di jalan buntu!

OHIM
Da abdi mah nuju megat angkot, Pa Pulisi. Ari pek ujug ujug aya nu ribut silih serang. Tuh, abdi gé ngiring kateunggeul puhu ceuli. (Bari muringis). Duh.. mani nyanyautan kieu

PULISI 1
Puas! Bongan saha maké tawuran!

OHIM
Leres, Pa Pulisi. Wantun sumpah abdi mah henteu tawuran. Abdi mah budak bageur, di sakola gé tara baong…

PULISI 1
Lah, teu percaya. (ngarérét ka Damiri) Silaing deuih, saha ngaran?

Damiri.
DAMIRI

PULISI 1
Damri? Nu hiji megat angkot, ieu keur megat Damri. Mani rupa-rupa nyieun alesan téh.

DAMIRI
Sanés Damri, Pa Pulisi. Da-mi-ri. Nami abdi Damiri .

PULISI 1
Atuh boga ngaran téh siga beus kota. Boa-boa ngaran bapa silaing gé Délman?

DAMIRI
Sanés, pun bapa mah namina Éman!

PULISI 1
Nya … rada deukeut atuh tina Délman kana Eman mah.PULISI 2
(Mairan) Boa-boa ngaran indung manéh Taksi?

DAMIRI
Sanés, pun biang namina Erum …

PULISI 1
Geus, geus, kalahka heureuy. Damiri, kunaon silaing bet tawuran?

DAMIRI
Teu rumaos abdi mah … Abdi mah badé meuntas, da. Mung ujug-ujug aya riributan. Terus tonggong abdi kateunggeul ku awi!

PULISI 1
Geus ngangles deui waé. Cik atuh hiji-hijieun mah aya nu ngaku

DAMIRI
Pa Pulisi, abdi mah bujeng-bujeng kanggo tawuran, kanggo ongkos ka sakola gé seuseut. Pun bapa teu gaduh damel. Pun biang mung tukang dagang surabi. Abdi mah tara gaduh artos kanggo tawuran…

PULISI 3
Har, ari tawuran kudu maké duit kitu?

DAMIRI
Duka, da abdi mah teu kantos tawuran.

(Dicutat tina Naskah Drama Basa Sunda, Produksi Téater Sunda Kiwari, 2011).

LATIHAN 2
DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

1. Naon téma drama di luhur?
2. Saha waé palakuna? Kumaha deuih watekna?
3. Kumaha kaayaan 4. Kunaon pangna Ohim jeung Damiri ditéwak Pulisi? kulawarga Damiri téh?
5. Cék hidep, kumaha karakter Pulisi dina naskah drama di luhur téh?
6. Kumaha teknik interogasi nu dilaksanakeun ku Pulisi?
7. Dimana kajadianana tawuran téh? Iraha deuih waktuna?
8. Naon alesanana Damiri milu tawuran?
9. Hal-hal naon waé nu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca dina naskah drama di luhur téh?
10. Pék, ringkeskeun deui naskah drama di luhur téh dina wangun basa lancaran!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/


Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

DRAMA SUNDA: PALAKU BABAK CANDRAAN PROLOG & EPILOG

Cerita drama atau yang lebih dikenal dengan naskah drama adalah suatu bentuk karya sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa percakapan (dialog). Sesuai dengan namanya, naskah lakon ditulis untuk keperluan pementasan drama.

Dilihat dari aspek struktural, naskah lakon tersebut setidaknya terdiri dari enam aspek:

 1. Palaku.
  Aktor adalah orang-orang yang berperan dalam naskah drama. Karakter dalam naskah lakon bisa dua orang, bisa lebih dari dua orang (selusin atau puluhan orang). Jika protagonisnya hanya satu, itu disebut drama monolog.

Ada aktor dalam naskah lakon yang memasukkan pemeran utama, ada yang memasukkan pemeran pendukung (supporter), ada juga yang memasukkan pemeran tambahan (figuran). Cara membedakannya adalah dengan melihat porsi dialog dan peran peran yang dimainkan. Karakter utama saya adalah orang yang banyak berdialog, dan itu menjadi pusat cerita (subjek lakon). Aktor pendukung saya biasanya lebih banyak berdialog daripada aktor utama, dan fungsinya adalah untuk mendukung alur cerita. Sedangkan untuk figurannya, dialognya lebih sedikit daripada aktor pendukungnya. Hanya ada beberapa kalimat, bahkan ada beberapa yang tidak diberi dialog sama sekali. Jadi fungsinya hanya lengkap. Hadir dalam cerita hanya sebentar-sebentar.

Dalam naskah drama, biasanya para pemerannya dicantumkan pertama di bagian pertama naskah, lengkap dengan penjelasannya.
Itu salah pelaku. Namun ada juga naskah drama yang tidak diceritakan lebih dulu kepada para aktornya di awal. Jadi segera masuki ceritanya.

 1. Deskripsi atau Cacandran.
  Dalam naskah lakon, deskripsi merupakan uraian atau panduan untuk mendeskripsikan keadaan awal panggung. Misalkan tempat di mana cerita itu berada, suasana bagaimana, dan waktu terjadinya. Tidak setiap naskah drama selalu diberi deskripsi. Ada juga yang tidak. Tergantung kebutuhan ketidakhadiran.
 2. Prolog.
  Prolog adalah kejahatan pengantar yang diriwayatkan oleh narator. Biasanya konten merupakan deskripsi dari plot awal cerita. Atau bisa juga tentang sinopsis selain cerita drama yang akan dimainkan. Hal yang sama juga berlaku, tidak setiap naskah drama selalu prolog. Itu tidak tergantung pada cerita yang ingin Anda mainkan.
 3. Dialog.
  Dialog adalah percakapan antar aktor dalam sebuah naskah drama. Percakapan dalam naskah lakanku ini bukanlah percakapan biasa seperti yang selalu disaksikan oleh manusia biasa. Tapi lanjutkan dan buat cerita. Dialog dalam naskah drama biasanya selalu diberi nomor sehingga memudahkan aktor dan aktris untuk menghafalnya.

Dalam pertunjukan drama, dialog diucapkan dengan bahasa yang fasih, serta dinyanyikan. Pertunjukan drama yang dialognya dinyanyikan disebut drama musikal, atau gending karesmen seperti dalam drama R.

 1. Putaran dan Adegan.
  Putaran adalah bagian dari sebuah adegan dalam naskah drama. Biasanya bagian-bagian dalam naskah lakon ditandai oleh tempat, waktu, atau pelaku cerita. Hari ini adegan saya adalah peristiwa yang terjadi di babak.

Misalkan orang ini: di babak pertama, tempat kosong di toko. Aktor ini berperan sebagai penjaga toko dan A. Pada adegan pertama, penjaga toko berbicara dengan A tentang rumah Pa RT yang berkebangsaan. Kata A, ada orang yang dicurigai yaitu B. So torojol si B. Adegan berubah. A bergegas pergi. Ari si B kemudian berbicara dengan penjaga toko, bahwa tasnya mendapat banyak uang sebagai hasil dari proyek tersebut. Penjaga toko sangat senang. Kemudian tawarkan putranya untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Di babak kedua, cerita kemudian berpindah ke rumah Pa RT. Pada adegan pertama, Pa RT mencoba mengisi rumah, karena ada yang lupa mengunci pintunya. Karena itulah polisi datang. Adegan juga berpartisipasi dalam perubahan lagi, dan seterusnya.

 1. Epilog.
  Epilog adalah kejahatan sampul yang diumumkan oleh narator. Mirip dengan prolog, epilog akan muncul di setiap naskah drama. Itu tidak tergantung pada cerita itu sendiri.

PERTANYAAN LATIHAN
(1) Apa yang disebut naskah drama?
(2) Apa tujuan dari naskah drama itu?
(3) Dalam naskah lakon itu ada yang disebut aktor. Bagaimana aktor dalam naskah drama? Kemas deskripsi!
(4) Apa yang disebut babak dan adegan? Apa bedanya?
(5) Apa yang disebut prolog dan epilog?
(6) Apa perbedaan antara deskripsi prolog dan cacandran?
(7) Dalam naskah drama saya, isi dialog tidak seperti percakapan sehari-hari, seperti yang selalu kami lakukan. Tapi bagaimana seharusnya? Kemas deskripsi!

Bisa dibilang, pada siang hari. Beberapa anak SMA memakai seragam untuk bukbek sambil saling memukul, sambil membawa berbagai baju berbunyi. Ribut. Kedengarannya seperti mobil. Suara teriakan. Bangkit. Luangkan waktu untuk menyerang satu sama lain. Sebab begitu terdengar sirene mobil polisi. Bentrokan investasi.

Di kantor polisi, istrinya. Seorang petugas (Polisi 1) sedang duduk di lantai sambil membakar. Terkadang kepalanya hampir bersandar ke meja. Diacak sambil cekikikan. Lenggut kembali tahu.

Untuk itu, dua petugas lainnya mengawal empat perempuan berseragam SMA, tiga laki-laki, satu perempuan. Keempat bocah laki-laki itu terlihat cum kokompodan, bangun takut merangkak. Wanita itu menangis sambil menangis.

Petugas sedang membakar sambil menatap yang baru datang. Tertegun berdiri sambil menarik celananya.
POLISI 1
(Sambil menyela) Apa ini?

POLISI 2
Normal, bentrok! (Menunjuk ke anak-anak) selalu mengeluh!

POLISI 1
Bertengkar lagi saja. Pusing saya saya mengelola bentrokan ba rudak ini. Bukan pagi bukan sore, berkelahi dan bertengkar. Selalu langsung berpikir, kamu ingin betapa maju bangsa kita, mental stay dari anak-anak ini worth it. Begitulah pemeran pemeran rujad negara tersebut. Bahwa di sekolah anak-anak bentrok, saya lakukan di atas (sambil menunjuk ke atas), petugas saling menginterupsi. Mani bukan contoh. Saya lihat di negara orang lain … (bukan sekelompok dijalankan oleh temannya)

POLISI 3
Benar, tapi aku punya pidato lain, Komandan Sekarang aku adalah anak laki-laki yang harus dicintai?

POLISI 1
(Sedikit tersentak) Wow kenapa bertaruh Anda bertanya pada diri sendiri? Bagaimana cara merawat anak yang berkelahi hanya untuk bertanya pada bosnya? (Perhatikan anak-anak satu per satu) Apakah menurut Anda ini hanya empat? Pan biasanya yang selalu bentrok ada puluhan.

POLISI 2
Saya punya banyak, Ayah. Dihitung oleh saya di sana, saya pikir saya tiga puluh. Tapi hanya empat yang ditangkap. Yang lain berinvestasi!

POLISI 1
Berapa banyak dari tiga puluh itu hanya empat?

POLISI 3
Yang benar dilapangan kurang petugas, Pa. Penjaga di daerah itu hanya ada dua Soon wee, dua polisi mengejar anak-anak di sana dua puluh dan Sakieu pasti beruntung masih lapar.
POLISI 1
Terus sentuh anak-anak. Ditanyakan satu per satu. Mulai dari yang terakhir
POLISI 1
Siapa namanya

OHIM
Oh …

POLISI 1
Ya, siapa namanya?

OHIM
Oh ..

POLISI 1
Sigh, mencari ancaman ini. Pernahkah kamu bertanya?

OHIM
Kakuping, Polisi Pa.

POLISI 1
Mengapa saya tidak menjawab? Nama siapa

OHIM
Oh ..
POLISI 1
(Grumpy) Astagfirullah! Mungkin bukan anak laki-laki kulit hitam!
Polisi 2 berpartisipasi dalam insiden tersebut. Lanjutkan berbaring sambil memegang baju keralt milik Ohim. Ohim mani mendengus bangun takut naker.

POLISI 2
Silaing montong membuat takut aparat. Apa yang sulit saya katakan?

Anak laki-laki yang berdiri di samping Ohim berlari.

DAMIRI
Nama Ohim, Pa Polisi. Di sekolah selalu disebut Oh.

POLISI 1
Oh ..Ohim. selain yang saya lakukan. Mengapa mereka mempertaruhkan pertarungan, ya? Ingin menyendiri, berani, atau ingin mencari sensasi?

OHIM
Saya tidak merasakan pertengkaran, Polisi Ayah.

POLISI 3
Alah ngangles, siah. Pan tertangkap banyak alias basah kuyup, saling berkelahi di jalan buntu!

OHIM
Saya akan menghancurkan bus, Tn. Polisi. Paket Ari tiba-tiba ada badai yang saling menyerang. Baiklah, aku akan mengikuti tindik telingamu. (Sambil menyeringai). Duh .. mani nyanyautan kieu

POLISI 1
Puas! Bongan siapa saja yang pakai tawuran!

OHIM
Ya, Polisi. Aku bersumpah aku tidak melawan. Aku bukan anak besar, di sekolah aku akan pergi tidur …

POLISI 1
Nah, jangan percaya. (menghela nafas ke Damiri) Sekali lagi, siapa namamu?

Damiri.
DAMIRI

POLISI 1
Pos? Yang itu merusak transportasi, ini untuk menghancurkan Damri. Berbagai alasan pembuatan air mani adalah.
DAMIRI
Bukan Damri, Pa Polisi. Da-mi-ri. Nama saya Damiri.
POLISI 1
Saya punya nama seperti bus kota. Boa-boa nama ayah masing-masing dari mereka adalah Délman?

DAMIRI
Tidak, nama ayah saya adalah Eman!

POLISI 1
Itu … cukup dekat dengan saya dari Délman hingga Eman mah.PULISI 2
(Mairan) Nama ibu Boa-boa lagi Taksi?

DAMIRI
Tidak, nama ibuku adalah Erum …

POLISI 1
Sudah, sudah, bahkan lebih buruk. Damiri, kenapa mereka bertengkar?

DAMIRI
Saya tidak merasa seperti saya … Saya tidak akan menyeberang, da. Tiba-tiba saja terjadi keributan. Lalu punggung saya dipukul dengan bambu!

POLISI 1
Sudah diabaikan lagi saja. Nona Saya satu-satunya yang harus mengakui

DAMIRI
Ayah, aku tidak akan bertengkar, pergi ke sekolah untuk sementara waktu. Ayah Pun tidak harus bekerja. Pun biang hanyalah seorang pedagang surabi. Saya bahkan tidak punya uang untuk bertarung …

POLISI 3
Har, apakah ada perkelahian untuk menghabiskan uang sebanyak itu?

DAMIRI
Sayangnya, saya tidak pernah bertengkar.
(Dikutip dari Naskah Drama Sunda, Sundanese Theater Production Today, 2011).
LATIHAN 2

 1. Apa tema drama di atas?
 2. Siapa pelakunya? Apa karakternya?
 3. Bagaimana situasinya 4. Mengapa Ohim dan Damiri ditangkap oleh Polisi? Keluarga Damiri adalah?
 4. Coba lihat, seperti apa sih karakter Cops dalam naskah drama di atas?
 5. Apa teknik interogasi yang dilakukan oleh Polisi?
 6. Di mana bentrokan terjadi? Jam berapa
 7. Apa alasan Damiri berpartisipasi dalam pertarungan?
 8. Apa pun yang ingin Anda sampaikan oleh sutradara

error: Content is protected !!