CONTOH DRAMA BAHASA SUNDA
DRAMA SUNDA

DRAMA SUNDA CIUNG WANARA

DRAMA SUNDA CIUNG WANARA

DRAMA SUNDA CIUNG WANARA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar DRAMA SUNDA CIUNG WANARA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
DRAMA SUNDA CIUNG WANARA.

DRAMA SUNDA CIUNG WANARA
DRAMA SUNDA CIUNG WANARA

DRAMA SUNDA CIUNG WANARA

KACARITAKEUN DUA PATIH SAKEMBARAN, PATIH PURAWESI JEUNG PURAGADING, SEJANA KA PASAMOAN, BAWANA HAYAM SAHIJI, PATEPUNG DI ALUN-ALUN JEUNG CIUNG WANARA

Ciung Wanara : “Dék ka mana paman, bet ngaleut duaan?”
Patih : “Naha manéh wani-wani ka aing nyebutkeun paman? Kapan aing téh papatih?”
Ciung Wanara : “Disebut sia ku daék. Disebut paman gé mumul.”
Patih : “Naha manéh anak saha?”
Ciung Wanara : “Anak bapa.”
Patih : “Saha bapa manéh?”
Ciung Wanara : “Salaki indung.”
Patih : “Indung manéh téh saha?”
Ciung Wanara : “Kapan pamajikan Bapa.”

PATIH DUAAN SALEUSEURIAN, NGADÉNGÉ OMONGAN CIUNG WANARA BARI TULUY NGADEUKEUTAN NU KEUR NGÉLÉK HAYAM.

Patih : “Ti mana manéh mawa hayam, mana alus-alus teuing?”
Ciung Wanara : “Turunan ti sayangna, asalna indung bikang bapa jago, asalna tina endog.”
Patih : “Atuh puguh da geus jamak mupakatna, cik ngilikan!”
Ciung Wanara : “Tah geuning buntutna.”
Patih : “Abong-abong.”
Ciung Wanara : “Ih, abong-abong mah songong.”

PATIH NGAJAK NGADU HAYAM BARI NGENCARKEUN HAYAMNA TINA KISA. CIUNG WANARA OGÉ NGALEUPASKEUN HAYAMNA. GER BAÉ DIADU. KACARITAKEUN HAYAM PATIH NU ÉLÉH. ÉTA DUA PATIH TÉH NGAMBEK. CIUNG WANARA NGALEUNGIT, NINGGALKEUN TEMPAT ÉTA.

Patih Purawesi : “Duh, Rai, tiwas, hayam urang paéh, budak leungit.
Patih Puragading : “Keun waé, taksiran anak siluman.

ÉTA DUA PATIH TULUY ARINDIT NINGGALKEUN TEMPAT MURU KA PASÉBAN. KACARITAKEUN LÉNGSÉR JEUNG CIUNG WANARA

Ciung Wanara : “Rék ka mana Uwa?
Léngsér : “Rék ka paséban, milu ka Uwa?”
Ciung Wanara : “Embung teu wawuh.”
Léngsér : “Teu umum teu wawuh jeung kuring.”
Ciung Wanara : “Enya teu wawuh, da papanggih gé kakara.”

LÉNGSÉR NGALÉOS INDIT KA PASÉBAN, DITUTURKEUN KU CIUNG WANARA. KACARITAKEUN GEUS NEPI KA PASÉBAN.

Léngsér : “Aéh, Asép ti mana?”
Ciung Wanara : “Kapan uing ti padusunan, Uwa nya kuring nu
ngaran Ciung Wanara, putra Nini Balangantrang – Aki Balangantrang.”
Léngsér : “Sukur teuing juragan, ku Uwa geus kaharti.”
Ciung Wanara : “Ieu Uwa imah saha?”
Léngsér : “Ih, Asép, ieu mah paséban.”
Ciung Wanara : “Ari nu sukuna opat matana loba naon?”
Léngsér : “Korsi gading tabur inten.”
Ciung Wanara : “Paranti naon?”
Léngsér : “Paranti linggih raja.”
Ciung Wanara : “Kumaha lamun ku kuring didiukan?”
Léngsér : “Ulah bisi doraka.”

CIUNG WANARA TEU NGAGUGU KANA PANYARAM LÉNGSÉR. GÉK WAÉ CIUNG WANARA DIUK DINA KORSI. TAPI KORSI NU DIDIUKAN TÉH REMUK, LANTARAN TEU KUATEUN KU AWAK CIUNG WANARA NU BEURAT. LÉNGSÉR REUWASEN.

Léngsér : “Duh, Agan, tiwas, urang téh tangtu cilaka, diseuseul ku nu
kagungan!”

CIUNG WANARA KALAH KA SEUSEURIAN, MANI NGAGAKGAK.

Ciung Wanara : “Itu paranti naon?”
Léngsér : “Ranjang katil, sok dipaké kulem raja.”

CIUNG WANARA TULUY NAÉK KANA RANJANG KATIL. TAPI AYEUNA MAH KU LÉNGSÉR TEU DICARÉK. KACATURKEUN CIUNG WANARA JEUNG LÉNGSÉR GEUS AYA DI PASAMOAN PAYUNEUN RATU GALUH.

Ratu Galuh : “Manéh urang mana?”
Ciung Wanara : “Abdi urang Geger Sunten.”
Ratu Galuh : “Saha nya ngaran?”
Ciung Wanara : “Abdi téh Ciung Wanara.”
Ratu Galuh : “Rék naon seja téh datang ka dieu?”
Ciung Wanara : “Sineja rék nyorog ngadu hayam, tapi ku langkung awon.”
Ratu Galuh : “Mana hayamna?”

HAYAM DITINGALIKEUN KA RATU GALUH. RATU GALUH MARIOS HAYAM ADUNA CIUNG WANARA.

Ratu Galuh : “Ieu hayam téh ti mana asalna?”
Ciung Wanara : “Sumuhun pariksa Gusti, ari hayam abdi turunan tina sayangna, indung bikang bapa jago, ngendog sataun sahiji, sayangna kudu kanagan.”
Ratu Galuh : “Paingan hayam téh bet alus.”

SABOT KITU DEWI PANGRENYEP NGAHARÉWOS KA LÉNGSÉR.

Dewi Pangrenyep : “Eh, Léngsér, sok inget ka emban Naganingrum, basana keur waktu babar dikakaya. Ari ayeuna nu dipiceun datang deui ka payuneun Ratu. Aing téh kalangkung sieun.”
Léngsér : “Montong dianggo sieun, sabab ieu boga ibu. Ayeuna mah geura aku ku gamparan.”
Déwi Pangrenyep : “Mangké Léngser, ku aing dipikir heula.”

RATU SASAURAN KA CIUNG WANARA

Ciung Wanara : “ Abdi mah teu ngabantun tumpang, ngan sineja rék numpangkeun umur.”
Ratu Galuh : “Hadé ari téga mah kana umur, pilawaneunana nyaéta ti aing nagara sabeulah.”
Ciung Wanara : “Sumangga, ulah pon beurang, peuting gé seja ngiringan.”
Ratu Galuh : “Hayu geura, pék makalangan!” bobotohna patih dua.”

HAYAM DIADUKEUN. ITU TEUNEUNG IEU LUDEUNG. WANI SARUA DAÉKNA. HAYAM TÉH PRAK BAÉ ABAR. SILIHPACOK KU PAMATUK. SILIHGITIK KU JANGJANGNA. SILIHPEUPEUH KU SUKUNA. HAYAM SARUA BEDASNA. LILA-LILA HAYAM CIUNG WANARA KADÉSÉH. HAYAM TÉH PÉK KAPAÉHAN. HAYAM TÉH DIBANJUR. TULUY HAYAM DIADUKEUN DEUI. KEUR KITU DATANG NAGA WIRU TI GUNUNG PADANG, NYURUP KA HAYAM CIUNG WANARA. AHIRNA HAYAM CIUNG WANARA BISA NGÉLÉHKEUN HAYAM ARIA BANGA.

(Diropéa tina Panyungsi Sastra, 71-78)

LATIHAN SOAL

1. Saha ngaran dua patih nu sakembaran téh?
2. Naon sababna éta dua patih bet siga nu ngambek basa ditanya ku Ciung Wanara?
3. Nanya naon waé éta dua patih ka Ciung Wanara?
4. Saha ari ngaran indung bapa Ciung Wanara?
5. Naon jawaban Ciung Wanara basa éta dua patih nanyakeun perkara hayamna?
6. Naha Ciung Wanara make teu daék basa diajak ku Ki Léngsér?
7. Naha diijinan Ku Ki Léngsér basa Ciung Wanara hayang diuk dina korsi gading, kumaha jawab Ki Léngsér?
8. Urang mana asalna lembur pamatuhan Ciung Wanara téh?
9. Naon anu ditandonkeun ku Ciung Wanara basa tumpangan ngadu hayam jeung Ratu Galuh?
10. Ari nu ditandonkeun ku Ratu Galuh naon?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai DRAMA SUNDA CIUNG WANARA. lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-drama-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/drama-bahasa-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL DRAMA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjung yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI DRAMA BAHASA SUNDA
A. PENGERTIAN MATERI DRAMA BAHASA SUNDA

Terkadang istilah drama selalu tertanam dan isti adalah teater. Tapi sebenarnya kedua istilah itu mengacu pada arti yang berbeda, meskipun dalam panas saya akan mengacu pada seni pertunjukan atau seni pertunjukan (pertunjukan).


Istilah drama, aslinya dari bahasa Yunani, dramoi, berarti niru-niru. Jadi lagi-lagi teater, berasal dari bahasa yunani, teatron, artinya tempat ibadah dan terletak di tengah alun-alun (arena). Ada istilah lain untuk drama, berasal dari bahasa Jawa, sandi (rahasia), wara (h), yang berarti pendidikan atau pendidikan. Artinya lakon adalah ajaran yang disampaikan secara samar-samar atau disalibkan (rahasia)


Cerita drama Ari adalah suatu karya sastra yang memainkan suatu cerita atau lakon melalui dialog, dimaksudkan untuk dibawakan oleh para aktor (actor) dalam pementasannya. Pada awal wacana, biasanya saya menguraikan terlebih dahulu aktor-aktornya, karakternya, umurnya, dan juga menggambarkan latar belakangnya, bagaimana situasi di atas panggung, ilustrasi musik, dan lain sebagainya.


Dilihat dari bentuknya, drama dapat dipasangkan menjadi bentuk yang halus dan bentuk yang ritmis. Drama adalah suatu bentuk kefasihan yang dibaca atau diucapkan dalam irama bahasa yang fasih, kadang-kadang bahkan jika itu dirancang. Contoh: Dakwaan (1954), Bubat (1955), dan Jalan Lempeng oleh RAF, Cahaya Maratan Waja (1964), Tukang Polkan (1966), Ngadagoan Si Jabang (1968), dan Jalan Batu nu Ngahalangan (1987) oleh Yus Rusyana, Jste


Ada drama yang disebut gending karesmen, karena dialog atau monolognya selalu dibawakan. Biasanya ditulis dalam bentuk sindiran, kawih, lagu, pupuh, pujian, dll. Mang Koko, sempat menyebut istilah dramaswara untuk gending karesmen itu.

DRAMA SUNDA CIUNG WANARA

KISAH DUA PATIH SAKEMBARAN, PATIH PURAWESI DAN PURAGADING, SELAIN GEREJA, BAWANA HAYAM SAHIJI, RAPAT DI KOTAK DAN CIUNG WANARA

Ciung Wanara: “Mau kemana paman, bertaruh kalian berdua berenang?”
Duke: “Apakah kamu berani mengatakan paman? Kapan aing patatih? ”
Ciung Wanara: “Disebut tidak berguna dengan sukarela. Namanya paman mumul. ”
Duke: “Apakah Anda punya anak?”
Ciung Wanara: “Anak Ayah.”
Duke: “Siapa ayahmu lagi?”
Ciung Wanara: “Suami ibu.”
Duke: “Siapa ibumu?”
Ciung Wanara: “Kapan istri Ayah.”

PATIH DUAAN SALEUSEURIAN, MENDENGARKAN KATA-KATA CIUNG WANARA KEMUDIAN MENUTUP AYAM.

Duke: “Di mana Anda membawa ayam, mana yang terbaik?”
Ciung Wanara: “Sayangnya keturunan, berasal dari ibu ayah, berasal dari telur.”
Patih: “Saya malas dan saya punya perjanjian jamak, Bu!”
Ciung Wanara: “Baiklah, ekornya.”
Patih: “Ash.”
Ciung Wanara: “Ih, abong-abong mah songong.”

PATIH MENGUNDANG AYAM KELUHAN SAAT MEMBEBASKAN AYAM DARI KISA. CIUNG WANARA JUGA Lepaskan AYAMNYA. GER BAÉ DIADU. KISAH AYAM MATI. KEDUA KEMATIAN ITU MERAH. CIUNG WANARA Hilang, MENINGGALKAN TEMPAT ITU.

Patih Purawesi: “Duh Rai, dibunuh, ayam kita mati, anak hilang.
Patih Puragading: “Maaf, penilaian anak tidak terlihat.

DUA KEMATIAN LALU ARINDIT MENINGGALKAN TEMPATNYA UNTUK DATANG. KACARITAKEUN LENGSENG DAN CIUNG WANARA

Ciung Wanara: “Mau pergi kemana, Uwa?
Lengser: “Mau ke Paseban ikut Uwa?”
Ciung Wanara: “Waduk tidak familiar.”
Slide: “Tidak biasa dengan saya.”
Ciung Wanara: “Ya, saya tidak tahu, saya akan segera bertemu dengan Anda.”

LENGTHEN PERGI KE PASABAN, DIIKUTI CIUNG WANARA. CERITA HINGGA PENYEBABNYA.

Lengser: “Wow, dari mana asalmu?”
Ciung Wanara: “Saat reruntuhan dari desa, Uwa adalah saya
nama Ciung Wanara, putra Nini Balangantrang – Aki Balangantrang. “
Lengser: “Terima kasih banyak bos, saya mengerti Uwa.”
Ciung Wanara: “Siapa rumah Uwa?”
Lengser: “Ih, Asep, ini bukan pekerjaanku.”
Ciung Wanara: “Apa hari-hari suku bermata empat?”
Slope: “Kursi gading bertabur berlian.”
Ciung Wanara: “Perangkat apa?”
Lengser: “Perangkat duduk di atas raja.”
Ciung Wanara: “Bagaimana jika saya bertanya?”
Slide: “Jangan kasus doraka.”

CIUNG WANARA TIDAK MENGGANGGU SPEAKER TERSESAT. GEK WAI CIUNG WANARA DUDUK DI KURSI. TAPI KURSI YANG DUDUK DIHANCUR, KARENA TIDAK KUAT DENGAN BERAT WANARA BERAT. TINJAU PANJANG.

Slide: “Oh, Agan, terbunuh, tentu saja kita dirugikan, tersedot oleh itu
punya! “

CIUNG WANARA HILANG DARI SEUSEURIAN, MANI NGAGAKGAK.

Ciung Wanara: “Alat apa itu?”
Lengser: “Tempat tidur, terkadang digunakan oleh tempat tidur raja.”

CIUNG WANARA LANJUTKAN SAMPAI DENGAN BED BED. TAPI SEKARANG SAYA TIDAK INGIN PERGI. KONFERENSI CIUNG WANARA DAN LENGGESERR SUDAH DI GEREJA SEBELUM RATU GALUH.

Ratu Galuh: “Dimana kita?”
Ciung Wanara: “Saya Geger Sunten.”
Ratu Galuh: “Siapa namanya?”
Ciung Wanara: “Saya Ciung Wanara.”
Ratu Galuh: “Untuk apa kamu datang ke sini?”
Ciung Wanara: “Sineja ingin menawarkan lubang ayam, tapi dengan yang lebih buruk.”
Ratu Galuh: “Mana ayamnya?”

AYAM DIPERLIHATKAN KE RATU GALUH. RATU GALUH MARIOS HAYAM ADUNA CIUNG WANARA.

Ratu Galuh: “Dari mana ayam ini berasal?”
Ciung Wanara: “Ya, ya Tuhan, ayam-ayam saya adalah keturunan sayangnya, ibu dari bapak, bapak ayam, melahirkan setahun, sayang harus kanagan.”
Ratu Galuh: “Payung ayam adalah taruhan yang bagus.”

KETIKA DEWI PANGRENYEP INGIN PERGI.

Dewi Pangrenyep: “Hai Lengser, ingatlah selalu nanang Naganingrum, bahasa untuk saat ini. Hari ini yang disingkirkan kembali ke depan Ratu. Saya lebih takut. “
Lengser: “Dipotong untuk bekerja takut, karena ini punya ibu. Sekarang saya langsung dengan deskripsinya. “
Dewi Pangrenyep: “Kalau begitu Lengser, saya pikir dulu.”

RATU TERIMA KASIH UNTUK CIUNG WANARA

Ciung Wanara: “Saya tidak membantu tumpang tindih, hanya ingin memperpanjang umur.”
Ratu Galuh: “Akan lebih baik bagiku untuk tetap di masa tuaku, bahayanya adalah dari negeri pedang.”
Ciung Wanara: “Tolong jangan heboh siang, malam akan menemanimu.”
Ratu Galuh: “Ayo berkemas!” berat kedua penguasa. “

AYAM DIBAWAH. ITU TIDAK ADA YANG SALAH. WANI SARUA DAÉKNA. AYAM PRAK BAE ABAR. SILIHPACOK KU PAMATUK. SILIHGITIK KU JANGJANGNA. SILIHPEUPEUH KU SUKUNA. AYAM YANG SAMA BERBEDA. PANJANG HAYAM CIUNG WANARA KADÉSÉH. AYAM ADALAH SEBUAH KEMATIAN. AYAM SELESAI. LALU AYAM DIBAWAH LAGI. JADI NAGA WIRU DATANG DARI GUNUNG PADANG MENCARI AYAM CIUNG WANARA. AKHIRNYA AYAM CIUNG WANARA DAPAT MEMBUNUH AYAM ARIA BANGA.

(Diperbarui dari Literary Explorers, 71-78)

  1. Siapa nama kedua penguasa itu?
  2. Apa alasan kedua penguasa itu bertaruh seolah-olah sedang marah ketika ditanya oleh Ciung Wanara?
  3. Minta salah satu dari dua penguasa itu ke Ciung Wanara?
  4. Siapakah nama orang tua Ciung Wanara?
  5. Apa jawaban Ciung Wanara saat kedua penguasa itu bertanya tentang ayamnya?
  6. Mengapa Ciung Wanara enggan berbicara dengan Ki Lengser?
  7. Bolehkah Ki Lengser ketika Ciung Wanara ingin duduk di kursi gading, apa jawaban Ki Lengser?
  8. Darimana kita berasal?
  9. Apa yang diputuskan oleh Ciung Wanara saat menunggangi seekor ayam dan Ratu Galuh?
  10. Hari apa Ratu Galuh diangkat?


.

error: Content is protected !!