CONTOH PANUMBU CATUR BASA SUNDA
PANUMBU CATUR

CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA

CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA
CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA


CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
TEKS PANUMBU CATUR BASA SUNDA.

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA

Assalamu ‘alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh!
Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata cala gara anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo janten panumbu catur dina ieu sawala, disarengan ku girang serat Sadérék Putri Endah. Atuh salajengna, sumangga urang buka ieu forum ku sami-sami maca basmalah: bismillahirrohmanirrohim.

Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat,

Sakumaha anu tadi didugikeun ku Pupuhu Panata Calagara, dina ieu kasempetan urang sami-sami medar sareng nyawalakeun perkawis “Ajén-inajén Kajujuran dina Budaya Sunda”. Seueur anu nyebatkeun, yén kajujuran téh dina mangsa kiwari mah tos kalebet barang langka. Naha leres éta téh, atanapi mung saukur sangkaan? Naha ari dina budaya Sunda aya ajén-inajén kajujuran? Sareng kumaha deuih carana nuwukeun ajén-inajén kajujuran dina kahirupan urang Sunda sadidinten?

Anu baris ngajejeran ieu sawala nya éta Bapa Dr. Asép Shalahudin,M.Ag, salahsawios panitén budaya Sunda anu rajin medar sareng ngaguar perkawis budaya Sunda dina sawatawis média massa, boh lokal boh na sional. Namung sateuacanna sim kuring badé ngadugikeun heula riwayat hirup anjeunna.

(RÉNGSÉ NEPIKEUN RIWAYAT HIRUP)

Pa Asep badé ngadugikeun makalah anu jejerna “Ajén-inajén Kaju juran dina Budaya Sunda”. Aya waktos dugi ka tabuh sapuluh, dila jengkeun kana tanya-jawab. Ka pangersa Pa Asép Shalahudin, sumangga dihaturanan

(RÉNGSÉ PANGJEJER NEPIKEUN MAKALAH)

Hadirin anu ku sim kuring dipikahormat, parantos kakuping ku urang sadayana pedaran anu kalintang munelna ti Pa Asep. Sim kuring neda widi seja ngadugikeun sawatawis kacindekan tina perkawis anu didugikeun ku Pa Asép nembé, anu ku urang tiasa dijantenkeun tata pakan dina ieu sawala, di antawisna:

Kahiji, kajujuran téh mangrupi ajén kasaéan anu sipatna universal tur langgeng. Aya di unggal bangsa ti mangsa ka mangsa, ti bihari dugi ka kiwari Kajujuran mangrupi bagéan anu kalintang dalitna sareng ajaran agama naon baé, jadi salasawios jejer utama dina pedaran parapilsup, sarta nyampak dina kaaripan budaya lokal, kalebet dina budaya Sunda.

Kadua, kajujuran mangrupi dadasar anu kedah dijantenkeun cece pengan enggoning ngahontal hirup kumbuh di masarakat anu langkung tartib. Dina konteks kahirupan bangsa sareng nagara, kajujuran mangrupi dadasar utama pikeun ngahontal nagara anu mahmur tur sejahtera.

Katilu, kajujuran ogé nyampak dina budaya Sunda sapertos anu kapendak dina naskah-naskah Sunda Kuno, carita rayat, pakeman basa, sareng sajabina. Kajujuran janten dadasar moral sakaligus udagan moral dina hirup kumbuh urang Sunda.

Kaopat, nuwuhkeun ajén-inajén kajujuran kedah dikawitan di lungkungan kulawarga, masarakat, sareng sakola. Tangtos baé dina émprona mah, nuwuhkeun kajujuran téh meryogikeun pribadi-pribadi anu jujur kanggo tuladeun, utamina mah ti parasepuh, ti parainohongSunda, sareng ti urang sadayana.

Sumangga, bilih aya anu badé naroskeun, nambihan, atanapi ngadu gikeun kamandangna perkawis jejer sawala, sim kuring masihan kaser petan dina sababaraha jirangan. Jirangan kahiji kanggo limaan. Téhnisna patarosan atanapi kamandang ditampung heula limaanana, engké diwa ler sakaligus ku Pa Asép. Dikawitan ti ayeuna Sumangga, ngacung baé. Tong lali nyebatkeun jenengan sareng kawitna.

(RÉNGSÉ SÉSI SAWALA JEUNG TANYA JAWAB)

Hadirin, sim kuring yakin masih kénéh seueur kapanasaran perkawis ajén-inajén kajujuran, utamina mah anu aya dina budaya Sunda ti bihari dugi ka kiwari, sareng prakna dina kahirupan sadidinten kiwari. Namung hanjakal, urang kawatesanan ku waktos, ayeuna parantos tabuh dua belas, parantos dugi kana waktosna kanggo lekasan.

Sugema teu sugema, kapaksa kedah sugema baé. Malih saé ogé hen teu sugema, supados ieu sawala janten pangjurung laku kanggo urang sadayana ngaguar deui ajén-inajén kajujuran dina budaya Sunda, atuh ngkung jembarna deui ajén-inajén moral sanésna anu aya dina budaya Sunda. Tétéla, masih kénéh seueur guareun urang téh, guareun sakumna urang Sunda tina kabeungharan budaya Sunda. Kacindekan tina ieu sawa la, sim kuring masrahkeun ka hadirin sadayana.

Pamungkas sim kuring atas nami panumbu catur, girang serat, sareng panata calagara seja ngahaturkeun nuhun ka Pa Asép anu parantos nga jejeran ieu sawala, anu kalintang munelna. Sasieureun sabeunyeureun, asa piraku henteu aya mangpaatna kanggo urang sadayana.

Sumangga urang tutup baé ieu sawala ku sami-sami ngucapkeun hamdalah: Alhamdulillahi robbil alamiin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.

(Cahara Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, Penerbit Geger Sunten, Medal Taun 2017, Kaca 46-48)

LATIHAN SOAL

1. Naon anu pangheulana diucapkeun ku panumbu catur dina bubuka sawala téh?
2. Dibarengan ku saha panumbu catur dina enggoning mingpin sawalatéh?
3. Nurutkeun hidep, naon sababna panumbu catur sok nepikeun riwayat
4. Naon baé kacindekan tina jejer sawala anu ditepikeun ku pangjejer téh?
5. Naon anu dilakukeun ku panumbu catur sabada pangjejer ngaguar atawa nepikeun makalahna?


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-panumbu-catur-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/panumbu-catur/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL PANUMBU CATUR SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini
:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDA


GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PANUMBU CATUR BASA SUNDA

A. PENGERTIAN MODERATOR

Pemain catur atau moderator terkadang disamakan dengan penyelenggara atau MC (mater of ceremony). Tautan catur dengan MC tidak berbeda. Seorang pemain catur adalah orang yang memegang kendali (mengatur dan mengelola) dalam kegiatan lingkungan (sesei). Pemegang acar saya mengendalikan semua kegiatan.
Moderator sebenarnya adalah orang yang menjadi mediator (hakim atau wasit) dalam suatu kegiatan, baik mediasi / pertemuan atau diskusi. dalam suatu acara diskusi, pemain catur harus memiliki sikap netral, objektif atau tidak memihak terhadap salah satu pihak. Jika ada konflik di tengah-tengah acara, bidak catur harus bisa menjadi penengah.

B. LANGKAH DALAM PEMIMPIN MODERATOR
 1. Kontrol kasus yang sesuai dengan topik / tema acara, lalu susun kalimat pengantar sebelum memberikan kesempatan kepada pembicara.
 2. Ketahui situasi dan latar belakang audiens (audiens) untuk memilih diksi atau kosakata yang sesuai.
 3. Ketahui peran pewawancara atau narasumber.
 4. Ketahui urutan kejadian, lamanya waktu yang disediakan untuk nara sumber, durasi sesi tanya jawab, dan jumlah sesi tanya jawab.
 5. Simpan catatan singkat tentang waktu yang diberikan kepada nara sumber.
 6. Siapkan notebook untuk mencatat poin-poin penting yang disajikan oleh sumber.
 7. Siapkan kostum atau pakaian yang sesuai dengan tema acara.
 8. Siapkan timer waktu.
C. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH MODERATOR
 1. Datang lebih awal dari para peserta
 2. Periksa sistem suara (mikrofon), kesiapan slide materi presentasi.
 3. Perkenalkan diri Anda ke sumber-sumber sebelumnya.
 4. Siapkan biodata atau CV kami (curriculum vitae) yang akan dibaca oleh penyelenggara acara sebelum kami memoderasi prosesnya.
 5. Pertama baca abiodata dari setiap topik dan pastikan kita dapat membaca konten biodata dengan benar.
D. MEMAHAMI MODERATOR
 1. PERKENALAN
  Tugas pertama bidak catur adalah membuka presentasi, diskusi, seminar, lokakarya, atau debat. Bahasa ucapan, ucapan terima kasih, dan menunggu kesempatan untuk menjadi pemain catur.
 2. SELAMAT TERHADAP PELANGGAN
  untuk menunjukkan perasaan yang baik dan menyenangkan, alangkah baiknya jika sambutan datang kepada para peserta yang sudah berada di dalam ruangan.
 3. DESKRIPSI SINGKAT PEKERJA DAN TUJUAN PRESENTASI
  Cobalah untuk membuat peserta merasa tertarik dengan materi yang dijelaskan oleh pewawancara.
 4. IDENTIFIKASI TOPIK PRESENTASI DAN PRESENTASI
  Pada saat memperkenalkan narator berusaha membuat pembaca merasa percaya diri dengan kualitas dan kemampuan narator.
 5. MENENTUKAN WAKTU DAN ATURAN DISKUSI
  Waktu yang ditetapkan mencakup waktu deskripsi dan dan dalam konteks tanya jawab.
 6. BERIKAN WAKTU UNTUK ADMINISTRATOR UNTUK MATERI MEDAR
  Pada bagian ini, presenter disajikan dengan slot waktu yang telah ditentukan.
 7. DESKRIPSI ISI RINGKASAN
  masukkan yang utama atau jelaskan. seharusnya tidak terlalu lama tetapi esensi dari itu.
 8. TERIMA KASIH ATAS PELANGGAN UNTUK MEMINTA
  biasanya sesi diskusi dibagi menjadi beberapa lingkungan. setiap tetangga diberi kesempatan untuk tiga orang untuk bertanya.
 9. PENDAHULUAN UNTUK PENJELASAN DAN AUDIENSI
  Hadir dengan awam dan someah, bersama dengan senyum dan perumpamaan yang hidup.
 10. AKHIR ACARA
  Akhiri pertunjukan dengan penuh terima kasih. Lebih baik menggunakan kejahatan yang membangkitkan semangat.
CONTOH PANUMBU CATUR SAWALA BAHASA SUNDA

MODERATOR: Dear all, ini adalah deskripsi terbaik dari Grup Lima. Saya percaya etiket bahasa digunakan untuk komunikasi antarpribadi. Namun, jika ada di antara Anda yang belum jelas atau ingin menambah keterangan grup yang bersangkutan, mohon maklum. Mereka yang ingin bertanya atau berbicara diharapkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan kelompoknya.

Rika: Terima kasih, saya Rika dari Grup Satu. Sim Saya akan menambahkan deskripsi yang dikutip oleh Grup Lima sebelumnya. Bawiraos, meskipun kita menggunakan bahasa yang nyaman, tetapi dalam emprona saya juga perlu memperhatikan lentong atau intonasi. Cara lentong juga akan mempengaruhi pengertian bahasa yang digunakan. Lentong juga menunjukkan irama yang berbicara. Mengapa pembicara bersemangat, marah, tunduk, dan seterusnya.

MODERATOR: Nah, itulah ide Rica dari Grup Satu.
Cing bagaimana kelompok Kelompok Lima,
menerima pendapat Pak Rika ini?

Grup V: Benar, terima kasih Rika atas deskripsi yang kaya tentang grup sim saya sebagai pasangan. Lentong juga merupakan salah satu aspek yang berkontribusi pada etiket bahasa. Tetapi penting untuk dicatat bahwa tidak setiap kejahatan bahasa memiliki lentong yang sama. Lentong’s Bandung tidak sama dengan lentong’s Subang, Kuningan atau Majalengka. Terima kasih sekali lagi atas komentar Anda.

MODERATOR: Ada lagi yang ingin Anda tanyakan?

Kata Sandi: Kata Sandi Saya dari Grup Dua. Saya tidak akan bertanya tentang perumpamaan atau peniruan dalam berbicara. Cing jika Anda dari Grup Lima bisa menjelaskan!

Kelompok V: Perumpamaan atau peniruan dalam kegiatan berbicara juga memiliki pengaruh besar pada orang yang diajak bicara. Dalam pembicaraan kita perlu memperhatikan perumpamaan tentang beruang beruang. Ada peribahasa yang lebih baik, bahasa yang lebih baik, gogog yang lebih baik, tagog yang lebih baik. Jadi bahasa yang lebih baik harus disertai dengan perilaku yang lebih baik. Jika kita berbicara dengan orang lain jangan ragu-ragu, tapi usahakan tetap solid. Paling selalu ada yang jabat tangan tapi saat wajah bingung, atau dengan kata lain lebih enak tapi paromanna baketut asam.

MODERATOR: Masih di sana, siapa yang akan kamu tanyakan? …… Tolong beritahu kakakmu Tomi!

Tomi: Saya Tomi dari Grup Tujuh. Aku selalu menghisap ada orang yang mengatakannya dengan lantang tapi jangan sampai menyentuh hati. Model teman saya yang merupakan tempat tidur saya ini (sambil menunjuk ke teman-teman sebelum tidurnya) sebenarnya adalah sperma yang kasar, tetapi menurut saya, dulu. Jadi bagaimana, nyaman bukan?

Grup V: Kami dapat berbicara dengan teman atau kenalan dalam bahasa yang sopan, karena kami tidak menghormati mereka. Itu tidak salah, tapi penting bagi saya untuk memahami apa yang dia bicarakan. Meskipun menggunakan berbagai kabel lembut yang saya tidak mengerti tidak berguna? Kecuali, tentu saja, jika kita berbicara dengan orang yang baru kita temui, kita perlu tampil beda, karena kita perlu menjaga sopan santun. Bagaimana jika orang yang Anda ajak bicara tidak menerima, heg menganggap kami orang-orang dari hasil panen, akhirnya akan berantakan. Lebih baik berbicara dengan seseorang yang baru saja Anda temui atau di atasnya dengan cara yang sopan.

MODERATOR: Sedikit waktu lagi, cukup untuk satu penanya. Tolong ceritakan, bagaimana kisah mereka anak anjing besar …..

Dendi: Saya Dendi dari Grup Tiga. Saya tidak akan bertanya bagaimana menerapkan kata kembali dan kembali; pergilah dengan mios, jika bayangan dari Grup Lima bisa menjelaskan!

Grup V: Beberapa dari kata-kata saya kembali kepada seseorang atau seseorang yang lebih tinggi, kembali kepada kita; serta kata-kata dorongan untuk orang lain atau orang yang lebih tinggi. Lihat contohnya:
Aku telah kembali
Pun adi kembali
Guru berkata, “Dimana Tomi?”
“Tomi, aku kembali dari depan, Ayah,” kata Ramdan.
Ayah pulang
Yudi pulang
Guru berkata, “Di mana Nyonya Idah?”
Bu Idah, saya telah kembali dari sebelum Ayah. ” Kata Tomi.
Saya mios
Pun adi mios
Guru berkata, “Dimana Tomi?
“Tomi mah mios ti payun Pa.” Kata Ramdan
Ayah pergi
Kang Yudi pergi
Guru berkata, “Di mana Nyonya Idah?”
“Nyonya Idah, aku pergi lebih dulu dari Ayah.” Kata Ramdan.

MODERATOR: “Ya, begitulah jumlah saudara dan saudari yang digambarkan oleh Kelompok Lima. Saya harap Anda semua setuju dengan apa yang telah dibahas baru-baru ini. Jika Anda tidak mengerti apa yang saya maksud, tolong beritahu saya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Lima yang telah turun ke lapangan untuk berdiskusi dan mengedarkan Etiket di Kebetulan. Sekaligus kepada anda semua yang sudah berani melakukan pembahasan ini, mohon maaf selama bapak memimpin pembahasan ini selalu ada kesalahan. Mari kita tutup pembahasan ini dengan membaca hamdallah bersama.
Alhamdulillahirobbilalamin.

Assalamu ‘alaikum warrohmatullahi wabarokaatuh!
Lebih dari sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara cala gara yang telah memberikan kepercayaan kepada sim saya untuk menjadi pemimpin catur dalam diskusi ini, bersama dengan kegembiraan atas surat Anda, Putri Cantik. Selanjutnya mari kita masuk ke forum ini dengan sama-sama membaca basmalah: bismillahirrohmanirrohim.

Hadirin adalah oleh sim saya yang terhormat,

Seperti disampaikan Ketua Panata Calagara, pada kesempatan ini kami semua mengedarkan dan membahas tentang “Nilai-Nilai Kejujuran dalam Kebudayaan”. Banyak yang bilang, kejujuran itu di masa sekarang aku sudah memasukkan barang langka. Benarkah itu, atau itu hanya dugaan? Mengapa ada nilai kejujuran dalam budaya R? Dan bagaimana lagi kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari?

Yang akan mengantre diskusi ini adalah Bapak Dr. Asep Shalahudin, M.Ag salah satu budayawan sunda yang rajin mengedarkan dan membicarakan budaya sunda di beberapa media massa baik lokal maupun daerah. Sebelumnya sim saya akan mengutip dulu riwayat hidupnya.

(MENYELESAIKAN SEJARAH HIDUP)

Pa Asep akan mengutip makalah berjudul “Ajen-inajén Kaju juran dalam Budaya Sunda”. Ada waktu sampai pukul sepuluh, dila maju ke tanya-jawab. Kepada almarhum Pa Asep Shalahudin, mohon diinformasikan

(PENAFIAN SELENGKAPNYA DARI KERTAS)

Penonton saya yang terhormat, saya telah mendengar semua deskripsi yang sangat menarik dari Pa Asep. Sim Saya meminta Anda untuk mengutip beberapa kesimpulan dari isu-isu yang diangkat oleh Pa Asep akhir-akhir ini, yang dapat kita jadikan sebagai masukan dalam diskusi ini, antara lain:

Pertama, kejujuran adalah nilai kebaikan yang bersifat universal dan abadi. Ada di setiap bangsa dari masa ke masa, dari bihari hingga saat ini Kejujuran merupakan bagian yang sangat intim dan ajaran dari setiap agama, sehingga selalu menjadi topik utama dalam penggambaran parapilsup, dan muncul dalam kearifan budaya lokal, termasuk dalam kebudayaan.

Kedua, kejujuran menjadi dasar yang harus dijadikan kunci untuk mencapai kehidupan regeneratif dalam masyarakat yang lebih tertib. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kejujuran merupakan landasan utama untuk mencapai negara yang sejahtera dan sejahtera.

Ketiga, kejujuran juga ditemukan dalam budaya sunda seperti yang terdapat pada teks sunda kuno, dongeng rakyat, konvensi bahasa, dan sebagainya. Kejujuran menjadi landasan moral sekaligus tujuan moral dalam kehidupan regeneratif kita.

Keempat, mengembangkan nilai-nilai kejujuran harus dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tentunya menurut saya, mengembangkan kejujuran membutuhkan orang-orang yang jujur ​​untuk menjadi teladan, terutama dari yang lebih tua, dari pemimpin, dan dari kita semua.

Tolong beritahu, apa cerita mereka anak anjing besar ….. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka. Tetangga pertama untuk lima orang. Secara teknis pertanyaan atau komentar diakomodasi terlebih dahulu oleh lima orang, kemudian diwa ler sekaligus oleh Pa Asep. Mulai dari sekarang Silahkan, ngacung orang. Jangan lupa sebutkan nama dan asal Anda.

(AKHIR PEMBAHASAN DAN SESI JAWABAN)

Hadirin, saya yakin masih banyak rasa ingin tahu tentang nilai-nilai kejujuran, terutama yang ada dalam budaya R dari bihari hingga saat ini, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu, sekarang sudah jam dua belas, sudah waktunya untuk berakhir.

Puas tidak puas, harus puas orangnya. Apalagi bila kurang puas, sehingga diskusi ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk menegakkan kembali nilai-nilai kejujuran dalam budaya R, saya ingin mengembangkan nilai-nilai moral lain yang ada dalam budaya R. Ternyata, masih banyak guareun kita, guareun semua R dari kekayaan budaya R. Kesimpulan dari sawa la ini, sim saya serahkan kepada semua peserta.

Akhirnya atas nama tim catur, fiber joy, dan penyelenggara acara, saya ucapkan terima kasih kepada Pa Asep yang telah mengikuti diskusi yang sangat menarik ini. Di sekitar, saya berharap tidak ada manfaat bagi kita semua.

Mari kita tutup pembahasan orang ini dengan mengucapkan hamdalah: Alhamdulillahi robbil alamiin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokaatuh.

error: Content is protected !!