MATERI NOVEL SUNDA,  NOVEL SUNDA

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9.

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

1. PERKARA NOVEL

Novel Sunda téh nyaéta novel nu ditulisna maké basa Sunda. Novel téh sok disebut ogé roman. Novel asalna tina basa Latin, novus (anyar), robah jadi kecap novellus, terus robah deui jadi novel. Ari nu disebut novel téh nya éta prosa rékaan (fiksi) dina wangun lancaran tur alur caritana ngarancabang (kompleks). Novel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoé. Langka novel nu eusina unsur pamohalan saperti dongéng.

2. KAMEKARAN NOVEL SUNDA

Dina kamekaran sastra Sunda, novel téh dianggap karya sastra sampeuran tina sastra Walanda. Novel pangheulan anu medal dina sastra Sunda judulna Baruang ka nu Ngarora karya D. K. Ardiwinata (1914), Leuwih ti heula ti batan novel dina basa Indonésia Azab dan Sengsara karangan Merari Siregar anu mimiti medal dina taun 1920 Méméh medal novel, dina sastra Sunda mah lolobana pangarang téh ngarang dangding jeung wawacan. Ti saprak wanoh kana wangun novel, pangarang téh mimiti loba nu ngarang novel.

Dina taun 1927, medal novel Siti Rayati karangan Muhamad Sanusi. Tuluy medal novel Agan Permas karangan Yuhana (1928) jeung Pangéran Kornél karangan R. Memed Sastrahadiprawira (1930) Anapon dina taun 1940-an nepi ka taun 1950-an, medal dua novel Sunda: Gogoda ka nu Ngarora karya M.A. Salmun jeung Marjanah karya Suwarsih Djojo Puspito. Tahun 1960-an, karya sastra dina wangun novel beuki mekar waé. Dina taun 1980-an, aya tujuh novel nu medal harita, di antarana: Buron karya Aam Amalia, Kalajengking karya Ana Mustikaati, Cinta Pabaliut karya Edi D. Iskandar, Béntang Pasantren karya Usep Romli H.M., Rini karya Yosep Iskandar, Ngepung Kahar Muzakar karya Adang S., Si Lamsijan Kaédanan karya Ki Umbara, jeung Mikung karya Abdulah Mustappa. Satuluyna dina taun 1990-an, novel Pipisahan jeung Nu Kaul Lagu Kaléon karya R.A.F.; medal novel sajarah Perang Bubat, Prabu Anom Jayadéwata, Putri Subanglarang, jeung Prabu Wangisutah karya Yoseph Iskandar, Miang jeung Kaludeng karya Tatang Sumarsono. Ti harita, novel Sunda téh beuki mekar waé. Ti taun 2000-an nepi ka ayeuna, loba pisan novel nu medal karya pangarang Sunda. Téma caritana gé béda-béda, luyu jeung kaayaan sosial dina waktu ditulisna.

3. UNSUR-UNSUR NOVEL

Upama nilik jenglénganana, novel téh mibanda unsur atawa struktur intrinsik jeung ékstrinsik. Unsur intrinsik novel téh nyaéta hal-hal anu aya patalina jeung kagemblengan carita dina novel, di antarana waé:

 1. Basa, nyaéta pakakas utama dina ngaréka karya sastra, minangka bahan dasar dina ngawangun carita. Novel nu hadé, nya pangarang anu bisa ngagunakeun basa Sunda kalayan bener tur merenah. Kitu deui pangarang téh kudu tapis ngalarapkeun palanggeran éjahan basa Sunda.
 2. Téma atawa jejer, nyaéta hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Hartina naon-naon anu ditepikeun ku pangarang keur nu maca.
 3. Palaku, nyaéta tokoh anu ngalalakon atawa anu dilalakonkeun dina carita. Dina novel, umumna palakuna téh manusa biasa, bėda jeung dina dongéng, carita pantun atanapi wawacan, palakuna téh mahluk go’ib, sabangsaning jin, jeung sasatoan nu bisa ngomong. Tokoh-tokoh dina novel mah umumna mibanda watek atawa karakter sakumaha kahirupan manusa biasa, aya nu sabar, barangasan, babarian, bageur, jujur, tukang linyok bohong, jsté. Cindekna, unggal palaku mibanda karakter atawa watek saperti manusa sakumaha nu sok kapanggih dina kahirupan sapopoé.
 4. Latar atanapi séting, nyaéta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Latar tempat umumna bisa di kota, désa, atawa di sakola. Ari latar waktu, biasa dicirian ku jam, tanggal, taun, beurang atawa peuting.
 5. Galur atanapi plot, nyaéta jalanna carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Galur dina carpon aya anu marélé (maju), mundur, jeung aya ogé anu mobok tengah (flashback).
 6. Amanat, nyaéta hal-hal anu ditepikeun ku pangarang dina carita novel. Amanat bisa kapanggih ku nu maca sanggeus neuleuman eusi caritana. Biasana ngandung piwuruk atawa hal-hal anu bisa ditulad.

(Simpay Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTS Kelas IX, Penerbit Erlangga, Medal Taun 2017, Kaca 39-40)

LATIHAN SOAL 1

 1. naon ari novel teh?
 2. kumaha kamerkaran novel sunda teh?
 3. naon wae unsur intrinsik novel?

KUNCI JAWABAN

CONTO SEMPALAN NOVEL

Sempalan Novel Catetan Poéan Réré
karangan Ai Koraliati
………

Misteri keur urang mah, Li, nimu orok téh! Kawas nu ngahaja ngagantian nu geus leungit, Li! Enya, orok téh rejeki!

Tapi, Li! Aya kapeurih séjén na haté urang ayeuna. Kalakuan Si Aa bet kawas awéwé! Ayeuna si Aa geus embung sakola deui. Padahal ukur sababaraha bulan deui ka ujian. Tungtungna mah si Aa kaluar ti sakolana, bari teu boga ijazah SMA!

Kasedih teu aya Mamah, tepi ka poé ieu, can lipur kénéh. Salilana, urang ngarasa lalewang jeung karareueung. Keur aya Mamah mah, ari poé Minggu kieu téh sok barungah, ngariung sakulawarga. Rapékan Mamah mah. Aya naon waé sok diolah, diasakan. Sampeu jadi combro. Hui jadi gegetuk. Tarigu jadi bala-bala. Naon waé, ku Mamah mah pasti jadi kadaharan anu ngeunah.

Kawas poé ayeuna, Li! Urang ngalangeu di buruan, bari ngangais Ila. Panonpoé keur meujeuhna haneut moyan. Ila ngageubra dina aisan, bangun ni’mat naker. Urang hulang-huleng teu puguh.

Teuing naon nu memetot rarasaan téh. Ujug-ujug jorojoy, asa hayang ka kuburan Mamah bari mawa Ila. Hayang nembongkeun Ila ka Mamah. Léos, ninggalkeun buruan.

“Badé dicandak ka mana, Néng?” Teu didéngé Ceu Amah gegeroan ogé. Urang noyod ka tonggohkeun, rék ka kuburan Mamah.

Hareupeun imah manéh, Li, urang ngajanteng heula. Cakueum imah téh ari teu dieusian mah. Baheula mah, imah téh hégar pikabetaheun. Tah, dina tangkal jambu nu éta manéh labuh téh, nya, Li! Untung teu kapaéhan ogé! Teu karasa urang nyéréngéh sorangan. Anéh, ari manéh, jadi lalaki téh bet borangan. Teu bisa naék-naék acan.

Inget teu, Li? Urang jeung manéh sok bebekelan di dinya dina téras? Angger wé manéh mah, deungeun sangu téh sok goréng endog waé. Mamahna teu masak, ceuk manéh bari bebelewekan. Paribasa!

Basa anyaran Mamah manéh maot, sok sapopoé urang maturan manéh di dieu. Nu tadina nguluwut téh, ari datang urang mah sok ngadak-ngadak jigrah. Urang bungah pisan nempo manéh kitu téh. Tapi ari ayeuna, waktu urang ditinggalkeun maot ku Mamah, manéh teu aya di dieu, Li!

Teu karasa cipanon ngembeng. Urang sono ka manéh, Li!

Teu jauh leumpang ti imah manéh téh, urang geus datang ka kuburan. Gog, urang cingogo deukeut tetengger Mamah. Ila ngulisik, teu genaheun meureun diajak nagog kieu mah. Urang ngendoran samping aisan dina taktak. Kakara dua bulan, kuburan téh geus barala deui. Urang nyabutan jukut nu dareu-keut. Pok gegerendengan sorangan.

“Mah, Réré gaduh orok gegentos si Adé! Réré teu terang, ieu téh putra saha? Tapi duka ku naon, tibarang Réré ningal orok ieu, haté Réré ujug-ujug nyaah, asa ka si Adé wé, Mah! Namina Ila Aina Nur Inten. Saé, nya, Mah! Kénging nganamian Abu!”

Urang neuteup Ila nu ngabelengéh, keur ngimpi sigana mah.

Keur kitu aya sora nu babatukan di tukangeun. Gebeg! Ila gé tepi ka ngarénjag dina aisan. Kaoyagkeun ku awak urang. Dilieuk téh Mang Mimid, tatangga, keur anteng ngaritan jukut nu ngabadeg sisi-sisi kuburan batur.

“Tos bala, nya Néng?” cenah bari nyampeurkeun.
“Keun engké ku Mamang urang beresihan!”
Urang unggeuk bari nganuhunkeun. Gura-giru balik, éra, bisi aya nu nganyahoankeun deui, mamawa orok ka kuburan.


Aya nu anéh di si Aa téh, Li! Kakara eungeuh ayeuna, urang ogé.

Poé ieu urang merego si Aa, keur anteng di kamar urut Mamah. Urang ngajenghok, bari rada ngelokkeun awak tukangeun témbokan. Leungeun nyekelan hordéng kamar. Dipéléngékeun saeutik. Panon mencrong ka si Aa nu keur ngajaran erok si Mamah. Gulak-gilek, dangdakdéngdék hareupeun eunteung. Horéng aya kénéh baju anu teu kabagikeun téh, da disumputkeun ku si Aa.

Bakat ku reuwas, tuur ngadadak nyorodcod. Brek wé diuk dina téhel. Tapi panon mah tetep mencrong ka jero kamar. Kasono jeung kareuwas pagalo jeroeun dada. Naha si Aa bet ngajaran baju Mamah?

Nempo baju éta téh, bet asa bréh-bréhan deui Mamah ngajanteng hareupeun. Matak deungdeuleueun puguh, diacuk éta téh raray Mamah beuki cahayaan. Erok buludru hideung. Dadana rada ngaliglag, panjangna satuur. Ngepas pisan di Mamah mah, bubuhan dada jeung imbitna ngareusi. Ari di si Aa. Ih, ngéwa pisan! Lebah dada jeung bujurna teu kaeusian, da puguh lalaki si Aa mah.

Urang istigpar bari ngusap beungeut sababaraha kali. Raray Mamah kokolébatan. Urang ngedeprek, nukangan kamar si Aa. Késang renung dina tarang. Awak ngadadak ramohpoy. Hayang jejeritan satakerna, tapi buru-buru ditungkup ku leungeun duanana. Cipanon murubut teu kaampeuh. Urang maksakeun cengkat. Blus ka kamar. Cetrék, ngerem manéh. Gauk wé ceurik bari nanangkeup bantal.

Ti saprak kajadian si Aa ngajaran baju si Mamah, haté urang mindeng seseblakan, Li. Urang watir ka si Aa. Komo ayeuna mah si Aa kaluar ti sakolana. Era ku babaturanana, nyaritana mah. Sok dipoyokan, cenah, ngaranna kawas awéwé.

Ti keur SD kenéh ogé si Aa sok mindeng ngangluh ka Bapa, majarkeun téh bet méré ngaran awéwé, “Susan Basari”. Mamah nu sok ngupahan téh. Henteu kawas istri, da aya ‘Basari’-an, ceuk Mamah. ‘Basari’ téh ngalambangkeun lalaki anu gagah. Tapi si Aa keukeuh henteu narima.

Urang jeung si Aa mah tibalik nya, Li! Si Aa siga awéwé, ari urang siga lalaki. Tapi béda kétang. Luarna wungkul siga lalaki téh. Da haté urang mah, tetep haté awéwé!

Manéh ogé pan apal, urang mah jalingkak. Pakéan hayang kawas lalaki waé. Buuk pondok. Kana tataékan satérékél-satérékél. Teu kawas si Aa. Naékan tangkal jambu nu pendék ogé teu bisaeun. Sarua, jeung manéh, Li!

Beuki dieu, si Aa beuki rapékan. Ti mimiti ngamandian Ila, ngistrika, ngepél, nyeuseuh, nepi ka masak, kabéh ditangkes ku sorangan. Komo ayeuna mah geus teu sakola kapan. Beuki suhud wé barang-gawéna téh. Éta ogé sok dicaram ku Ceu Amah. Ceuk Ceu Amah, padamelan istri ieu mah, sanés padamelan pameget. Tapi si Aa sok pundung dikitukeun téh. Ceu Amah surti kadieunakeun mah tara daékeun curam-caram deui.

(Dicutat tina novel Catetan Poéan Réré, karangan Ai Koraliati)

LATIHAN SOAL 2

1. Saha waé nu jadi palaku dina éta novel?
2. Kumaha watek unggal palaku dina éta novel?
3. Kumaha hubungan antara palaku dina éta novel?
4. Dimana éta kajadian lumangsungna?
5. Iraha kajadianana?
6. Kumaha suasana?
7. Alur naon nu dipaké ku pangarang dina nyaritakeun éta novel?
8. Téma naon nu dicaritakeun dina éta novel?
9. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku éta pangarang novel?
10. Kecap-kecap naon waé anu teu kaharti dina éta novel. Pék tuliskeun ku hidep sarta paluruh hartina dina kamus

KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATERI NOVEL

 1. Novel Sunda téh nyaéta novel nu ditulisna maké basa Sunda.
 2. Novel téh sok disebut ogé roman.
 3. Novel téh nyaéta prosa rékaan (fiksi) dina wangun lancaran tur alur caritana ngarancabang (kompleks). Novel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoé. Langka novel nu eusina unsur pamohalan saperti dongéng.
 4. Novel pangheulan nu medal dina sastra Sunda judulna Baruang ka nu Ngarora karya D. K. Ardiwinata (1914). Leuwih ti heula ti batan novel dina basa Indonésia Azab dan Sengsara karangan Mérari Sirégar anu mimiti medal dina taun 1920.
 5. Sawatara judul novel Sunda, di antarana: Gogoda ka nu Ngarora karya M.A. Salmun, Buron karya Aam Amalia, Cinta Pabaliut karya Edi D. Iskandar, Béntang Pasantrén karya Usep Romli H.M., Rini karya Yosep Iskandar, Ngepung Kahar Muzakar karya Adang S., Si Lamsijan Kaédanan karya Ki Umbara, jeung Mikung karya Abdulah Mustappa.
 6. Novel téh mibanda unsur atawa struktur intrinsik jeung ékstrinsik.
 7. Unsur intrinsik novel téh, diantarana: basa, jejer, palaku, galur latar, jeung amanat.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMP KELAS 9

Hal-Hal Baru

Novel adalah novel yang ditulis dengan menggunakan bahasa. Novel selalu juga disebut roman. Novel berasal dari bahasa latin, novus (baru), diubah menjadi kata novellus, dan kemudian diubah kembali menjadi novel. Yang disebut novel adalah merupakan prosa fiksi (fiksi) yang berupa alur cerita yang halus dan terencana (kompleks). Novel saya biasanya memiliki banyak karakter, plot yang panjang, latar belakang yang luas, dan isi cerita yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Novel langka yang mengandung unsur tanya jawab seperti dongeng.

Dalam perkembangan sastra R, novel ini dianggap sebagai karya sastra sempurna sastra Belanda. Novel pertama yang muncul dalam sastra RK adalah Baruang ka nu Ngarora karya DK Ardiwinata (1914), lebih dari sebuah novel dalam bahasa Indonesia Azab dan Sengsara karya Merari Siregar yang pertama kali terbit tahun 1920. adalah pengarang puisi dan pidato. Sejak saat itu hingga bentuk novel, penulis adalah yang pertama dari banyak yang menulis novel.

Pada tahun 1927, diterbitkan novel Siti Rayati karya Muhammad Sanusi. Kemudian muncul novel Agan Permas karya Yuhana (1928) dan Pangeran Kornel karya R. Memed Sastrahadiprawira (1930) Anapon tahun 1940-an hingga 1950-an, keluar dua novel: Gogoda ka nu Ngarora karya M.A. Salmon dan Marjanah oleh Suwarsih Djojo Puspito. Pada tahun 1960-an, karya sastra berupa novel semakin berkembang. Pada 1980-an, ada tujuh novel yang keluar, antara lain: Buron karya Aam Amalia, Kalajengking karya Ana Mustikaati, Cinta Pabaliut karya Edi D. Iskandar, Béntang Pasantren karya Usep Romli HM, Rini karya Yosep Iskandar, Ngepung Kahar Muzakar karya Johnson S ., Kondisi Si Lamsijan oleh Ki Umbara, dan Mikung oleh Abdulah Mustappa. Kemudian di tahun 1990-an, novel Separation and The Promise Song karya R.A.F.; menerbitkan novel tentang sejarah Perang Bubat, Prabu Anom Jayadéwata, Putri Subanglarang, dan Prabu Wangisutah karya Yoseph Iskandar, Miang dan Kaludeng karya Tatang Sumarsono. Sejak saat itu, novel R semakin berkembang saja. Dari tahun 2000-an hingga sekarang, banyak novel yang diterbitkan oleh penulis R. Tema cerita akan bervariasi, sesuai dengan situasi sosial pada saat penulisan.

Jika dicermati, novel memiliki unsur atau struktur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik novel adalah hal-hal yang berkaitan dengan keutuhan cerita dalam novel, di antaranya:

 1. Bahasa, merupakan alat utama dalam mengkonstruksi karya sastra, sebagai bahan dasar dalam membangun cerita. Semakin bagus novelnya, penulis yang bisa menggunakan bahasa dengan benar dan nyaman. Jadi sekali lagi penulis harus disaring untuk menerapkan pelanggaran ejaan.
 2. Tema atau topik, adalah sesuatu atau gagasan yang diungkapkan pengarang dalam karyanya. Artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca.
 3. Pemeran, adalah tokoh yang berperan atau yang diperankan dalam cerita. Dalam novel, umumnya protagonis adalah manusia biasa, berbeda dengan dalam dongeng, cerita puisi atau pidato, protagonis adalah makhluk go’ib, sesama jin, dan binatang yang bisa berbicara. Tokoh-tokoh dalam novel-novel saya umumnya memiliki kebiasaan atau watak yang sama dengan kehidupan manusia biasa, ada yang sabar, biadab, penyayang, periang, jujur, pembohong, dan sebagainya. Yang pasti, setiap pelaku memiliki karakter atau kebiasaan yang mirip manusia seperti yang selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Latar atau latar, adalah waktu dan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Setting umumnya bisa di kota, desa, atau di sekolah. Waktu latar hari, biasanya ditandai dengan jam, tanggal, tahun, siang atau malam.
 5. Alur atau alur, adalah jalannya cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Strain pada carpon ada yang marélé (maju), mundur, dan ada juga mobok tengah (flashback).
 6. Amanat, adalah hal-hal yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita novel. Pesan tersebut dapat ditemukan oleh pembaca setelah mempelajari isi cerita. Biasanya berisi nasehat atau hal-hal yang bisa dicontoh.

(Simpay Basa Sunda Untuk Siswa Kelas IX SMP/MTS, Penerbit Erlangga, Medali 2017, Hal 39-40)

Sempalan Novel 2
………
Misteri bagi bangsaku, Li, temukan bayinya! Seperti kamu tidak sengaja mengganti yang hilang, Li! Ya, sayang adalah keberuntungan!

Tapi, Li! Ada lagi kesedihan di hati kita sekarang. Si Aa bet bertingkah seperti wanita! Sekarang Aa kembali bersekolah. Padahal hanya beberapa bulan kembali ke ujian. Akhirnya, Aa keluar dari sekolah, padahal tidak punya ijazah SMA!

Sayangnya tidak ada Mamah, sampai hari ini, namun tetap nyaman. Selama ini, kami merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Bagi Mamah saya, hari Minggu ini selalu menjadi kegembiraan, waktu untuk keluarga. Rapékan Mamah mah. Selalu ada sesuatu yang diproses, disiapkan. Ini menjadi combro. Hui menjadi gugup. Tarigu menjadi bola. Bagaimanapun, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu.

Seperti hari ini, Li! Kami berhenti dalam permainan, sambil menjelajahi Ila. Matahari cukup hangat untuk sang ibu. Ila menghela nafas lega, bangun dengan kagum. Kami hulang-huleng tidak malas.

Terlalu banyak yang menarik perasaan itu. Tiba-tiba jorojoy nekat pergi ke kuburan Mamah sambil menggendong Ila. Ingin menunjukkan Ila ke Mamah. Leo, tinggalkan game ini.

“Mau kemana, Neng?” Ceu Amah tidak mendengar keributan dengan baik. Kami berhenti, pergi ke kuburan Mamah.

Di depan rumah Anda lihat, Li, kami berdiri lebih dulu. Rumah Cakueum adalah tempat tinggal saya yang kosong. Di masa lalu, rumah sangat membutuhkan. Jadi, di pohon jambu yang Anda lihat jalannya adalah, dia, Li! Untungnya, tidak ada salahnya juga! Rasanya kita tidak menyalahkan diri sendiri. Anehnya, Anda tahu, jadi manusia adalah taruhan borangan. Belum bisa naik.

Ingat tidak, Li? Kami dan Anda selalu menyediakan di sana di teras? Sejauh yang saya tahu, tunjangan luar negeri selalu hanya telur buruk. Mamahna tidak memasak, katanya sambil berbisik. Pepatah!

Bahasa baru Mamah melihatmu mati, selalu setiap hari kami persembahkan di sini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah, pengunjung kita selalu mendadak jigrah. Kami sangat senang melihat Anda begitu. Tapi tinggallah sekarang, waktu kami ditinggal mati oleh Mamah, kamu tidak ada di sini, Li!

Saya tidak merasakan air mata. Kami merindukanmu, Li!

Tidak jauh jalan kaki dari rumah Anda, kami sudah sampai di kuburan. Astaga, kami bersiul di dekat penunjuk Mamah. Ila menyeringai, mungkin tidak nyaman berbicara dengan cerewetku. Kami bersandar di lorong di bahu kami. Baru dua bulan, kuburan sudah kosong kembali. Kami menghilangkan gulma. Pok mendengus sendiri.

“Mah, Réré punya bayi di depan Adé! Anda tidak tahu, ini anak siapa? Namun sedih dengan apa, setiap kali Réré melihat bayi ini, hati Réré tiba-tiba sakit, berharap Adé kami, Mah! Namina Ila Aina Nur Inten. Nah, dia, mah! Untuk menamai Abu! “

Kami melihat Ila yang sedang tidur, untuk mimpi sepertinya.

Karena begitu ada suara bentrok di belakang. Anonim Ila akan mendarat di lorong. Terguncang oleh tubuh kita. Dilieuk adalah Mang Mimid, seorang tetangga yang dengan tenang sedang memotong rumput yang membentuk sisi kuburan orang lain.

“Tos bala, nya Neng?” katanya sambil menyela.
“Biar nanti Paman bersih-bersih!”
Kami mengangguk sambil menelepon. Segera kembali, malu, jika ada orang yang tidak dikenal lagi, bawa bayi itu ke kuburan.


Ada yang aneh dengan Aa, Li! Lihat saja sekarang, kami juga.

Hari-hari ini kami peduli dengan Aa, bersantai di kamar bekas Mamah. Kami mengangguk, sambil sedikit menekuk tubuh di balik tembok. Tangan memegang tirai kamar. Sedikit teringat. Mata tertuju pada Aa yang sedang mengajari erok Mamah. Gulak-gilek, dangdakdéngdek di depan cermin. Tidak, masih ada pakaian yang tidak dibagikan, disembunyikan oleh Aa.

Bakat karena terkejut, tiba-tiba berlutut nyorodcod. Remnya menginjak rem. Tapi mataku terus menatap ke dalam ruangan. Kepala seperti itu dan terkejut di dalam dada. Kenapa Aa bertaruh untuk mengajari baju mamah?

Melihat baju itu, saya yakin enak rasanya bisa kembali berdiri di depan Mamah. Singkirkan malas, campurlah wajah Mamah yang lebih ringan. Rok beludru hitam. Dadanya sedikit bergoyang, panjangnya satu. Sangat pas di mamah saya, berisi saku dada dan bokong. Ari di si Aa. Oh, maaf sekali! Dada lebah dan garis bujur tidak penuh, da pria malas si Aa mah.

Kami istigpar sambil menyeka wajah beberapa kali. Wajah Mamah berbinar. Kami bergidik, di belakang kamar Aa. Berkeringat bermeditasi pada terang. Tubuh tiba-tiba ramohpoy. Ingin berteriak hampir, tapi buru-buru ditutup dengan kedua tangan. Air mata mengalir tak terkendali. Kami memaksa cengkat tersebut. Blus ke kamar. Cetrék, rem lagi. Gauk menangis sambil memegang bantal.
Karena Aa kebetulan mengajari baju Mamah, hati kami sering patah, Li. Kami watir ke Aa. Bahkan sekarang saya adalah Aa dari sekolah. Era oleh teman-temannya, kataku. Terkadang disembunyikan, katanya, dinamai seperti wanita.

Dari masih SD masih saja Aa sering komplain ke bapak, apalagi bertaruh untuk memberi nama perempuan itu, “Susan Basari”. Mamah selalu dipekerjakan. Berbeda dengan istrinya, ada ‘Basari’-an, kata Mamah. ‘Basari’ adalah simbol pria pemberani. Namun Aa bersikeras untuk tidak menerima.

Kami dan Aa-ku berseberangan dengannya, Li! Si Aa terlihat seperti perempuan, ari urang siga lalaki. Tapi pegangannya berbeda. Secara lahiriah hanya sebagai seorang pria. Dari hati kami, jaga hati para wanita!

Anda juga ingat, kami bukan jalingkak. Gaun itu ingin terlihat seperti pria saja. Rambut pendek. Kana tataékan satérékél-satérékél. Berbeda dengan Aa. Memelihara pohon jambu biji pendek juga tidak memberi tahu. Sama, dan kamu lihat, Li!

Semakin banyak di sini, semakin rapi Aa. Mulai dari mandi ila, menyetrika, mengepel, mencuci, hingga memasak, semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan sekarang saya belum pernah ke sekolah. Semakin tinggi suhu barang tersebut. Mereka juga selalu dilarang oleh Ceu Amah. Pak Amah bilang, ini pekerjaan istriku, bukan pekerjaan janda. Tapi Aa selalu putus asa diberikan. Ceu Amah yakin nanti saya mau terjal lagi.


(Dikutip dari novel Catatan Harian, oleh Ai Koraliati)

error: Content is protected !!