CONTOH NOVEL BAHASA SUNDA
NOVEL SUNDA

NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA

NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA

NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA.

MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11
MATERI NOVEL BASA SUNDA SMA KELAS 11

NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA

Sempalan Novel
………
Misteri keur urang mah, Li, nimu orok téh! Kawas nu ngahaja ngagantian nu geus leungit, Li! Enya, orok téh rejeki!

Tapi, Li! Aya kapeurih séjén na haté urang ayeuna. Kalakuan Si Aa bet kawas awéwé! Ayeuna si Aa geus embung sakola deui. Padahal ukur sababaraha bulan deui ka ujian. Tungtungna mah si Aa kaluar ti sakolana, bari teu boga ijazah SMA!

Kasedih teu aya Mamah, tepi ka poé ieu, can lipur kénéh. Salilana, urang ngarasa lalewang jeung karareueung. Keur aya Mamah mah, ari poé Minggu kieu téh sok barungah, ngariung sakulawarga. Rapékan Mamah mah. Aya naon waé sok diolah, diasakan. Sampeu jadi combro. Hui jadi gegetuk. Tarigu jadi bala-bala. Naon waé, ku Mamah mah pasti jadi kadaharan anu ngeunah.

Kawas poé ayeuna, Li! Urang ngalangeu di buruan, bari ngangais Ila. Panonpoé keur meujeuhna haneut moyan. Ila ngageubra dina aisan, bangun ni’mat naker. Urang hulang-huleng teu puguh.

Teuing naon nu memetot rarasaan téh. Ujug-ujug jorojoy, asa hayang ka kuburan Mamah bari mawa Ila. Hayang nembongkeun Ila ka Mamah. Léos, ninggalkeun buruan.

“Badé dicandak ka mana, Néng?” Teu didéngé Ceu Amah gegeroan ogé. Urang noyod ka tonggohkeun, rék ka kuburan Mamah.

Hareupeun imah manéh, Li, urang ngajanteng heula. Cakueum imah téh ari teu dieusian mah. Baheula mah, imah téh hégar pikabetaheun. Tah, dina tangkal jambu nu éta manéh labuh téh, nya, Li! Untung teu kapaéhan ogé! Teu karasa urang nyéréngéh sorangan. Anéh, ari manéh, jadi lalaki téh bet borangan. Teu bisa naék-naék acan.

Inget teu, Li? Urang jeung manéh sok bebekelan di dinya dina téras? Angger wé manéh mah, deungeun sangu téh sok goréng endog waé. Mamahna teu masak, ceuk manéh bari bebelewekan. Paribasa!

Basa anyaran Mamah manéh maot, sok sapopoé urang maturan manéh di dieu. Nu tadina nguluwut téh, ari datang urang mah sok ngadak-ngadak jigrah. Urang bungah pisan nempo manéh kitu téh. Tapi ari ayeuna, waktu urang ditinggalkeun maot ku Mamah, manéh teu aya di dieu, Li!

Teu karasa cipanon ngembeng. Urang sono ka manéh, Li!

Teu jauh leumpang ti imah manéh téh, urang geus datang ka kuburan. Gog, urang cingogo deukeut tetengger Mamah. Ila ngulisik, teu genaheun meureun diajak nagog kieu mah. Urang ngendoran samping aisan dina taktak. Kakara dua bulan, kuburan téh geus barala deui. Urang nyabutan jukut nu dareu-keut. Pok gegerendengan sorangan.

“Mah, Réré gaduh orok gegentos si Adé! Réré teu terang, ieu téh putra saha? Tapi duka ku naon, tibarang Réré ningal orok ieu, haté Réré ujug-ujug nyaah, asa ka si Adé wé, Mah! Namina Ila Aina Nur Inten. Saé, nya, Mah! Kénging nganamian Abu!”

Urang neuteup Ila nu ngabelengéh, keur ngimpi sigana mah.

Keur kitu aya sora nu babatukan di tukangeun. Gebeg! Ila gé tepi ka ngarénjag dina aisan. Kaoyagkeun ku awak urang. Dilieuk téh Mang Mimid, tatangga, keur anteng ngaritan jukut nu ngabadeg sisi-sisi kuburan batur.

“Tos bala, nya Néng?” cenah bari nyampeurkeun.
“Keun engké ku Mamang urang beresihan!”
Urang unggeuk bari nganuhunkeun. Gura-giru balik, éra, bisi aya nu nganyahoankeun deui, mamawa orok ka kuburan.


Aya nu anéh di si Aa téh, Li! Kakara eungeuh ayeuna, urang ogé.

Poé ieu urang merego si Aa, keur anteng di kamar urut Mamah. Urang ngajenghok, bari rada ngelokkeun awak tukangeun témbokan. Leungeun nyekelan hordéng kamar. Dipéléngékeun saeutik. Panon mencrong ka si Aa nu keur ngajaran erok si Mamah. Gulak-gilek, dangdakdéngdék hareupeun eunteung. Horéng aya kénéh baju anu teu kabagikeun téh, da disumputkeun ku si Aa.

Bakat ku reuwas, tuur ngadadak nyorodcod. Brek wé diuk dina téhel. Tapi panon mah tetep mencrong ka jero kamar. Kasono jeung kareuwas pagalo jeroeun dada. Naha si Aa bet ngajaran baju Mamah?

Nempo baju éta téh, bet asa bréh-bréhan deui Mamah ngajanteng hareupeun. Matak deungdeuleueun puguh, diacuk éta téh raray Mamah beuki cahayaan. Erok buludru hideung. Dadana rada ngaliglag, panjangna satuur. Ngepas pisan di Mamah mah, bubuhan dada jeung imbitna ngareusi. Ari di si Aa. Ih, ngéwa pisan! Lebah dada jeung bujurna teu kaeusian, da puguh lalaki si Aa mah.

Urang istigpar bari ngusap beungeut sababaraha kali. Raray Mamah kokolébatan. Urang ngedeprek, nukangan kamar si Aa. Késang renung dina tarang. Awak ngadadak ramohpoy. Hayang jejeritan satakerna, tapi buru-buru ditungkup ku leungeun duanana. Cipanon murubut teu kaampeuh. Urang maksakeun cengkat. Blus ka kamar. Cetrék, ngerem manéh. Gauk wé ceurik bari nanangkeup bantal.

Ti saprak kajadian si Aa ngajaran baju si Mamah, haté urang mindeng seseblakan, Li. Urang watir ka si Aa. Komo ayeuna mah si Aa kaluar ti sakolana. Era ku babaturanana, nyaritana mah. Sok dipoyokan, cenah, ngaranna kawas awéwé.

Ti keur SD kenéh ogé si Aa sok mindeng ngangluh ka Bapa, majarkeun téh bet méré ngaran awéwé, “Susan Basari”. Mamah nu sok ngupahan téh. Henteu kawas istri, da aya ‘Basari’-an, ceuk Mamah. ‘Basari’ téh ngalambangkeun lalaki anu gagah. Tapi si Aa keukeuh henteu narima.

Urang jeung si Aa mah tibalik nya, Li! Si Aa siga awéwé, ari urang siga lalaki. Tapi béda kétang. Luarna wungkul siga lalaki téh. Da haté urang mah, tetep haté awéwé!

Manéh ogé pan apal, urang mah jalingkak. Pakéan hayang kawas lalaki waé. Buuk pondok. Kana tataékan satérékél-satérékél. Teu kawas si Aa. Naékan tangkal jambu nu pendék ogé teu bisaeun. Sarua, jeung manéh, Li!

Beuki dieu, si Aa beuki rapékan. Ti mimiti ngamandian Ila, ngistrika, ngepél, nyeuseuh, nepi ka masak, kabéh ditangkes ku sorangan. Komo ayeuna mah geus teu sakola kapan. Beuki suhud wé barang-gawéna téh. Éta ogé sok dicaram ku Ceu Amah. Ceuk Ceu Amah, padamelan istri ieu mah, sanés padamelan pameget. Tapi si Aa sok pundung dikitukeun téh. Ceu Amah surti kadieunakeun mah tara daékeun curam-caram deui.


(Dicutat tina novel Catetan Poéan Réré, karangan Ai Koraliati)

LATIHAN SOAL

1. Saha waé nu jadi palaku dina éta novel?
2. Kumaha watek unggal palaku dina éta novel?
3. Kumaha hubungan antara palaku dina éta novel?
4. Dimana éta kajadian lumangsungna?
5. Iraha kajadianana?
6. Kumaha suasana?
7. Alur naon nu dipaké ku pangarang dina nyaritakeun éta novel?
8. Téma naon nu dicaritakeun dina éta novel?
9. Amanat naon anu hayang ditepikeun ku éta pangarang novel?
10. Kecap-kecap naon waé anu teu kaharti dina éta novel. Pék tuliskeun ku hidep sarta paluruh hartina dina kamus


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

NOVEL BAHASA SUNDA REMAJA

Sempalan Novel 2
………
Misteri bagi bangsaku, Li, temukan bayinya! Seperti kamu tidak sengaja mengganti yang hilang, Li! Ya, sayang adalah keberuntungan!

Tapi, Li! Ada lagi kesedihan di hati kita sekarang. Si Aa bet bertingkah seperti wanita! Sekarang Aa kembali bersekolah. Padahal hanya beberapa bulan kembali ke ujian. Akhirnya, Aa keluar dari sekolah, padahal tidak punya ijazah SMA!

Sayangnya tidak ada Mamah, sampai hari ini, namun tetap nyaman. Selama ini, kami merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Bagi Mamah saya, hari Minggu ini selalu menjadi kegembiraan, waktu untuk keluarga. Rapékan Mamah mah. Selalu ada sesuatu yang diproses, disiapkan. Ini menjadi combro. Hui menjadi gugup. Tarigu menjadi bola. Bagaimanapun, setidaknya aku tidak menyerah tanpa menjelaskan diriku sendiri terlebih dahulu.

Seperti hari ini, Li! Kami berhenti dalam permainan, sambil menjelajahi Ila. Matahari cukup hangat untuk sang ibu. Ila menghela nafas lega, bangun dengan kagum. Kami hulang-huleng tidak malas.

Terlalu banyak yang menarik perasaan itu. Tiba-tiba jorojoy nekat pergi ke kuburan Mamah sambil menggendong Ila. Ingin menunjukkan Ila ke Mamah. Leo, tinggalkan game ini.

“Mau kemana, Neng?” Ceu Amah tidak mendengar keributan dengan baik. Kami berhenti, pergi ke kuburan Mamah.

Di depan rumah Anda lihat, Li, kami berdiri lebih dulu. Rumah Cakueum adalah tempat tinggal saya yang kosong. Di masa lalu, rumah sangat membutuhkan. Jadi, di pohon jambu yang Anda lihat jalannya adalah, dia, Li! Untungnya, tidak ada salahnya juga! Rasanya kita tidak menyalahkan diri sendiri. Anehnya, Anda tahu, jadi manusia adalah taruhan borangan. Belum bisa naik.

Ingat tidak, Li? Kami dan Anda selalu menyediakan di sana di teras? Sejauh yang saya tahu, tunjangan luar negeri selalu hanya telur buruk. Mamahna tidak memasak, katanya sambil berbisik. Pepatah!

Bahasa baru Mamah melihatmu mati, selalu setiap hari kami persembahkan di sini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah, pengunjung kita selalu mendadak jigrah. Kami sangat senang melihat Anda begitu. Tapi tinggallah sekarang, waktu kami ditinggal mati oleh Mamah, kamu tidak ada di sini, Li!

Saya tidak merasakan air mata. Kami merindukanmu, Li!

Tidak jauh jalan kaki dari rumah Anda, kami sudah sampai di kuburan. Astaga, kami bersiul di dekat penunjuk Mamah. Ila menyeringai, mungkin tidak nyaman berbicara dengan cerewetku. Kami bersandar di lorong di bahu kami. Baru dua bulan, kuburan sudah kosong kembali. Kami menghilangkan gulma. Pok mendengus sendiri.

“Mah, Réré punya bayi di depan Adé! Anda tidak tahu, ini anak siapa? Namun sedih dengan apa, setiap kali Réré melihat bayi ini, hati Réré tiba-tiba sakit, berharap Adé kami, Mah! Namina Ila Aina Nur Inten. Nah, dia, mah! Untuk menamai Abu! “

Kami melihat Ila yang sedang tidur, untuk mimpi sepertinya.

Karena begitu ada suara bentrok di belakang. Anonim Ila akan mendarat di lorong. Terguncang oleh tubuh kita. Dilieuk adalah Mang Mimid, seorang tetangga yang dengan tenang sedang memotong rumput yang membentuk sisi kuburan orang lain.

“Tos bala, nya Neng?” katanya sambil menyela.
“Biar nanti Paman bersih-bersih!”
Kami mengangguk sambil menelepon. Segera kembali, malu, jika ada orang yang tidak dikenal lagi, bawa bayi itu ke kuburan.


Ada yang aneh dengan Aa, Li! Lihat saja sekarang, kami juga.

Hari-hari ini kami peduli dengan Aa, bersantai di kamar bekas Mamah. Kami mengangguk, sambil sedikit menekuk tubuh di balik tembok. Tangan memegang tirai kamar. Sedikit teringat. Mata tertuju pada Aa yang sedang mengajari erok Mamah. Gulak-gilek, dangdakdéngdek di depan cermin. Tidak, masih ada pakaian yang tidak dibagikan, disembunyikan oleh Aa.

Bakat karena terkejut, tiba-tiba berlutut nyorodcod. Remnya menginjak rem. Tapi mataku terus menatap ke dalam ruangan. Kepala seperti itu dan terkejut di dalam dada. Kenapa Aa bertaruh untuk mengajari baju mamah?

Melihat baju itu, saya yakin enak rasanya bisa kembali berdiri di depan Mamah. Singkirkan malas, campurlah wajah Mamah yang lebih ringan. Rok beludru hitam. Dadanya sedikit bergoyang, panjangnya satu. Sangat pas di mamah saya, berisi saku dada dan bokong. Ari di si Aa. Oh, maaf sekali! Dada lebah dan garis bujur tidak penuh, da pria malas si Aa mah.

Kami istigpar sambil menyeka wajah beberapa kali. Wajah Mamah berbinar. Kami bergidik, di belakang kamar Aa. Berkeringat bermeditasi pada terang. Tubuh tiba-tiba ramohpoy. Ingin berteriak hampir, tapi buru-buru ditutup dengan kedua tangan. Air mata mengalir tak terkendali. Kami memaksa cengkat tersebut. Blus ke kamar. Cetrék, rem lagi. Gauk menangis sambil memegang bantal.
Karena Aa kebetulan mengajari baju Mamah, hati kami sering patah, Li. Kami watir ke Aa. Bahkan sekarang saya adalah Aa dari sekolah. Era oleh teman-temannya, kataku. Terkadang disembunyikan, katanya, dinamai seperti wanita.

Dari masih SD masih saja Aa sering komplain ke bapak, apalagi bertaruh untuk memberi nama perempuan itu, “Susan Basari”. Mamah selalu dipekerjakan. Berbeda dengan istrinya, ada ‘Basari’-an, kata Mamah. ‘Basari’ adalah simbol pria pemberani. Namun Aa bersikeras untuk tidak menerima.

Kami dan Aa-ku berseberangan dengannya, Li! Si Aa terlihat seperti perempuan, ari urang siga lalaki. Tapi pegangannya berbeda. Secara lahiriah hanya sebagai seorang pria. Dari hati kami, jaga hati para wanita!

Anda juga ingat, kami bukan jalingkak. Gaun itu ingin terlihat seperti pria saja. Rambut pendek. Kana tataékan satérékél-satérékél. Berbeda dengan Aa. Memelihara pohon jambu biji pendek juga tidak memberi tahu. Sama, dan kamu lihat, Li!

Semakin banyak di sini, semakin rapi Aa. Mulai dari mandi ila, menyetrika, mengepel, mencuci, hingga memasak, semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan sekarang saya belum pernah ke sekolah. Semakin tinggi suhu barang tersebut. Mereka juga selalu dilarang oleh Ceu Amah. Pak Amah bilang, ini pekerjaan istriku, bukan pekerjaan janda. Tapi Aa selalu putus asa diberikan. Ceu Amah yakin nanti saya mau terjal lagi.


(Dikutip dari novel Catatan Harian, oleh Ai Koraliati)

error: Content is protected !!