MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  MATERI WAWANCARA SUNDA

WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI

WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI.

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI

Wawancara téh hiji kagiatan komunikasi nu geus ilahar lumangsung di masarakat. Wawancara mah biasana dilakukeun ku wartawan, reporter, atawa jalma lianna nu nganggap perlu meunang informasi penting ti saurang atawa sakelompok jalma nu jadi narasumber. Jadi, tujuan wawancara nya éta pikeun meunangkeun informasi ti narasumber.

A. MAHAM PEDARAN NGEUNAAN WAWANCARA

Sajaba ti kelompok wartawan, aya ogé anggota masarakat anu sok ngalakukeun wawancara, upamana mahasiswa nu keur ngalaksanakeun panalungtikan, murid nu meunang pancén ti guruna, aparat pamaréntahan ti lembaga sénsus penduduk nu ngawawancara wargana, nu ngalamar pagawéan ogé sok aya nu diseléski ku cara wawancara, hayang meunang katerangan riwayat saurang jalma ogé bisa dipaluruh ku cara wawancara, jeung sajabana.

Wawancara kaasup kagiatan nyarita dua arah. Aya nu nanya jeung aya nu ngajawab. Saméméh ngalakukeun wawancara kudu tatahar heula nyusun sajumlahing pananya ngeunaan matéri nu rék ditanyakeun ka narasumber. Narasumber téh jalma nu baris dipénta kateranganana.

Saupama urang perlu informasi ngeunaan hiji perkara, kadé ulah salah nangtukeun narasumber. Upama perlu informasi ngeunaan kasenian, nya datang ka narasumber nu ahli dina widang seni, Upama perlu informasi ngeunaan pendidikan, nu diwawancarana kudu ahli di widang pendidikan, perlu katerangan ngeunaan olahraga, kudu ngadatangan jalma nu ahli dina widang olahraga, upamana atlit, pelatih atawa guru olahragana pisan.

B. NYUSUN KALIMAH BAHAN WAWANCARA

Katangtuan saméméh jeung prak-prakan ngawawancara, di antarana ngawengku sarupaning perkara dina gambar ieu di handap

C. NULISKEUN BAHAN JEUNG LAPORAN HASIL WAWANCARA

Sababaraha hal anu dianggap perlu disadiakeun saméméh wawancara di antarana rupa-rupa pananya.
• Keur kaperluan naon?
• Naon waé nu ditanyakeunana?
• Saha nu rék ditanya?
• Ka mana kudu nepunganana?
• Iraha waktuna?
• jeung sajabana.

Rambu-rambu kalimah tanya modél di luhur jadi bahan pikeun urang dina waktu geus tepung jeung narasumber. Kalimahna tanya anu disusun ku urang ulah panjang teuing, mun bisa mah parondok jeung togmol (langsung) kana sasaran wancara.

(PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA SMA)

LATIHAN 1

  1. Naon ari wawancara téh?
  2. Dina wawancara ilaharna make ragam basa naon?
  3. Jéntrékeun tahapan tatahar dina ngawawancara?
  4. Saupama kagiatan tatahar geus dilaksanakeun, mangka hidep tuluy bisa ngalaksanakeun tahapan wawancara nyaéta?
  5. Teangan kecap-kecap anu teu dipikaharti dina ieu matéri! Tuluy téangan hartina dina kamus!

Conto Laporan Wawancara Wangun Tanya Jawab.

Astri : Ari sadinten sabaraha jam Ramlan diajar?
Ramlan : Rata-rata dua jam. Sajam sateuacan kulem sajam deui sabada gugah kulem. Wengi sareng Subuh.
Astri : Sok dipapaksa ku Mamah atanapi Bapa upami ngapalkeun?
Ramlan : Ah henteu, sok maksakeun nyalira baé. Mamah sareng Bapa mah ukur masihan sumanget.

Ari dina wangun artikel naratif mah ditulisna siga berita nu sok kapanggih ku urang di koran atawa majalah baé. Éta hasil wawancara Astri nu di luhur téh bisa dituliskeun kieu:

Conto Laporan Hasil Wawancara Wangun Artikel

Ramlan Si Pinter nu Humoris

Ramlan téh béntang pelajar di sakola mah. Budakna pinter, tapi henteu sombong. Malah soméah pisan ka sasaha ogé. Lian ti éta mun diajak ngobrol téh pikaresepeun, lantaran sipatna anu humoris.

Unggal taun Ramlan mah juara kelas baé. Can lila Ramlan dikirim ka provinsi, miluan olimpiadeu matematika tingkat SMA. Balikkna meunang gelar juara deui baé. Kumaha cara diajar Ramlan nepi ka jadi budak pinter?

Horéng diajarna mah cenah biasa baé. Sapoé rata-rata dua jam diajarna téh. peuting jeung waktu subuh. Tapi dilaksanakeun unggal poé. Naha dipapaksa ku indung bapana?
“Ah henteu, sok maksakeun nyalira baé. Mamah sareng Bapa mah ukur masihan sumanget,” pokna basa diajak ngobrol di kantin sakola, anyar-anyar ieu.

Prinsipna dina diajar alus pisan. Ramlan ngaku yén dirina lain budak jenius, tapi saha baé bisa jadi pinter lamun daék jeung rajin diajar. Paribasa Sunda anu unina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, ku Ramlan mah diamalkeun pisan.

Asal muasalna mah cenah indungna kungsi nyarita yén batu gé anu sakitu teuasna, ku cikaracak anu teras-terasan nyakclak mah, teu burung legok. “Hartosna, sanajan urang bodo, lamun terus-terusan usaha jeung rajin diajar, tangtu bakal bisa, bakal pinter,” pokna, bari tuluy nyebutkeun yén éta caritaan indungna téh napel baé cenah dina ingetanana.

Ku sabab kitu, sanajan lain anak nu beunghar tur teu loba waktu anu luang, Ramlan mah mentingkeun pisan pikeun diajar jeung ngapalkeun. Malah citacitana téh henteu kapalang. Cenah mun kaparengkeun, Ramlan téh hayang jadi érsiték.

Naha bet hayang jadi arsitek?
“Rorompok anu ayeuna ditempatan ku kulawarga abdi, asa teu kungsi dioméan sakaémut mah. Tos siga aki-aki mun jalmi mah. Abdi sok ngémut, emh, mun aing jadi arsiték, Mamah sareng Bapa téh badé dipangdamelkeun pangiuhan anu merenah. Teu kudu méwah, tapi matak betah aranjeunna,” pokna semu kagagas.

Urang duakeun baé, muga-muga cita-cita Ramlan téh tinekanan. Amin!

Conto Laporan Wawancara Wangun Tanya Jawab.

Nu Nanya: “Naon margina name kango bobotoh Persib téh nganggo istilah Viking?”
Heru Joko: “Kecap “viking” téh asal muasalna mah ngaran sélér bangsa di wewengkon Skandinavia, Éropa kalér. Éta sélér téh kasohor teuneung ludeung, tara boboléh, silih rojong, patriotis, sarta resep ngalalana. Watek jeung sumanget kitu téh dipaké dasar Klub Viking persib.” Nu Nanya: “Naon deui sakaistiméwaan sanésna dugi ka reueus nganggo
istilah téh?
Heru Joko: “Viking téh ngaran anu cocog keur beungkeutan (organisasi) nu mikaresep méngbal. “Di nagara séjén gé aya beungkeutan suporter anu maké ngaran Viking. Upamana, di Italia (kleub Inter Milan) jeung di Jepang (kleub Yokohama Marinos) suporterna sok disebut Viking.”
Conto laporan hasil wawancara wangun narasi
Ceuk Héru Joko, Ketua Viking, kecap “viking” téh asal muasalna mah ngaran sélér bangsa di wewengkon Skandinavia, Éropa kalér. Éta sélér téh kasohor teuneung ludeung, tara boboléh, silih rojong, patriotis, sarta resep ngalalana. Watek jeung sumanget kitu téh dipaké dasar Klub Viking persib.

Conto Laporan Hasil Wawancara Wangun Narasi

Lian ti éta, viking téh ngaran anu cocog keur beungkeutan (organisasi) nu mikaresep méngbal. “Di nagara séjén gé aya beungkeutan suporter anu maké ngaran Viking. Upamana, di Italia (kleub Inter Milan) jeung di Jepang (kleub Yokohama Marinos) suporterna sok disebut Viking.”

WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN
LATIHAN 2

Conto teks laporan wawancara di luhur, di jerona munel pisan ku informasi, pek teangan informasi anu ngawengku pananya 5W+1H!

what (naon) : ………
where (dimana) : ………
when (iraha) : ………
who (saha) : ………
why (naha) : ………
how (kumaha) : ………

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

WAWANCARA SUNDA: STRUKTUR LAPORAN DIALOG & NARASI

Wawancara merupakan kegiatan komunikasi yang umum di masyarakat. Wawancara saya biasanya dilakukan oleh wartawan, reporter, atau orang lain yang menganggap perlu mendapatkan informasi penting dari satu atau sekelompok orang yang menjadi narasumber. Jadi tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari nara sumber.

A. Memahami Deskripsi Wawancara

Selain kelompok jurnalis, ada juga anggota masyarakat yang selalu melakukan wawancara, seperti siswa yang sedang melakukan penelitian, siswa yang mendapat tugas dari gurunya, aparat pemerintah dari lembaga sensus penduduk yang mewawancarai warga, yang melamar pekerjaan juga selalu diwawancarai, ingin mendapatkan informasi tentang riwayat seseorang juga bisa dicari dengan wawancara, dan sebagainya.

Wawancara mencakup kegiatan berbicara dua arah. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya persiapkan terlebih dahulu sejumlah pertanyaan seputar materi yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Sumbernya adalah orang yang akan dimintai keterangan.

Jika kita membutuhkan informasi tentang suatu masalah, penting untuk tidak salah menafsirkan sumbernya. Jika membutuhkan informasi tentang kesenian, datanglah ke nara sumber yang ahli di bidang seni, Jika membutuhkan informasi tentang pendidikan, pewawancara harus ahli di bidang pendidikan, perlu informasi tentang olahraga, harus mengunjungi orang-orang yang ahli di bidang olahraga, seperti atlet, pelatih atau guru banyak olahraga.

B. Menyusun Kalimat Material Wawancara

Preseden dan prakiraan praktik tertentu, di antaranya mencakup hal-hal seperti pada gambar di bawah ini

C. Memasukkan Bahan dan Melaporkan Hasil Wawancara

Beberapa hal yang dianggap perlu disediakan terlebih dahulu antara lain soal yang beragam.
• Untuk tujuan apa?
• Ada pertanyaan?
• Siapa yang ingin Anda tanyakan?
• Di mana kita harus bertemu?
• Kapan waktunya?
• dll.
Tanda tanya dari pertanyaan model di atas menjadi bahan bagi kita pada saat kita sudah makan dengan sumbernya. Kalimat pertanyaan kami siapkan tidak terlalu panjang, jika saya dapat mempersingkat dan beralih (langsung) ke target. Wawancara
Contoh formulir laporan wawancara.
Astri: Ari berapa jam Ramlan belajar?
Nubuatan: Rata-rata dua jam. Satu jam sebelum senja satu jam kemudian saat bangun senja. Malam dan Fajar.
Astri: Apakah selalu dihafal oleh Mamah atau Bapa?
Ramlan: Ah tidak, selalu paksakan dirimu. Ibu dan ayah saya hanya memberi saya dorongan.

Hari ini dalam bentuk artikel naratif saya ditulis seperti berita yang selalu ditemukan oleh orang-orang di koran atau majalahnya. Hasil wawancara Astri di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

Contoh laporan wawancara dalam bentuk artikel

Ramlan Si Pinter nu Humoris

Ramlan adalah bintang pelajar di sekolah saya. Anak laki-laki itu pintar, tapi tidak sombong. Bahkan sangat ramah kepada siapapun juga. Selain itu berbicara itu menyenangkan, karena lucu.

Setiap tahun Ramlan adalah juara kelas saya. Bisa lama Ramlan dikirim ke provinsi, untuk ikut olimpiade matematika tingkat SMA. Kembali untuk memenangkan gelar lagi. Bagaimana Ramlan belajar menjadi anak pintar?

Tidak, aku diberitahu dia biasa. Rata-rata dua jam sehari diajarkan. malam dan waktu fajar. Tapi diadakan setiap hari. Kenapa dia dipaksa oleh orang tuanya?
“Ah tidak, selalu paksakan dirimu. Ayah dan ibuku hanya memberiku semangat, ”ujarnya saat berbincang di kantin sekolah, belum lama ini.

Prinsip dalam belajar sangat bagus. Diakui Ramlan, dirinya bukanlah bocah jenius, tapi siapa pun bisa pintar jika mau dan rajin belajar. Pepatah bahwa unina cikaracak ninggang batu lama kelamaan menjadi legok, oleh Ramlan saya banyak berlatih.

Semula saya katakan ibunya pernah mengatakan bahwa batunya akan keras sekali, oleh cikaracak yang terus-menerus nyakclak saya, bukan burung legok. Maksud saya, meskipun kita bodoh, jika kita terus-menerus berusaha dan rajin belajar, tentu kita akan bisa, akan pintar, ”ujarnya seraya mengatakan bahwa cerita ibunya melekat pada orang yang diucapkannya dalam ingatannya.

Oleh karena itu, meski bukan anak orang kaya dan tidak banyak waktu luang, Ramlan sangat penting untuk dipelajari dan dihafal. Bahkan ambisinya tidak salah lagi. Ia mengatakan selain itu, Ramlan sangat ingin menjadi seorang arsitek.

Mengapa Anda bertaruh ingin menjadi seorang arsitek?
“Grup yang sekarang ditampung oleh keluarga saya, saya harap tidak pernah terlupakan. Tos siga aki-aki mun jalmi mah. Aku selalu ingat, eh, jika aku menjadi seorang arsitek, Ayah dan Ibu akan membuatkan warna yang cocok. Nggak harus mewah, tapi harus nyaman buat mereka, ”ujarnya.

Kami mencintainya, semoga cita-cita Ramlan ditekankan. Amin!

Langsung saja simak contoh laporan hasil wawancara lainnya berupa tanya jawab dengan penuturan berikut! Contoh formulir laporan wawancara.

Langsung saja simak contoh laporan hasil wawancara lainnya berupa tanya jawab dengan penuturan berikut! Contoh formulir laporan wawancara.

Penanya: “Apa arti nama Kango bobotoh Persib menggunakan istilah Viking?”
Heru Joko: “Kata” viking “adalah asal dari nama sebuah sel bangsa di kawasan Skandinavia, Eropa Utara. Sel terkenal dengan ludeung, peer to peer, mutual support, patriotik, dan suka travelling. Kebiasaan dan semangat seperti itu dijadikan dasar dari Persib Viking Club. ” Penanya: “Keistimewaan lain apa yang bisa digunakan dengan bangga
istilahnya?
Heru Joko: “Viking adalah nama yang cocok untuk ikatan (organisasi) yang menyukai sepak bola. “Di negara lain akan ada ikatan pendukung yang menggunakan nama Viking. Misalnya, di Italia (klub Inter Milan) dan di Jepang (klub Yokohama Marinos) pendukung mereka selalu disebut Viking. ”
Contoh laporan wawancara formulir naratif
Héru Joko, Ketua Viking, mengatakan kata “viking” adalah asal mula nama sel bangsa di kawasan Skandinavia, Eropa Utara. Sel ini terkenal dengan ludeung, peer to peer, mutual support, patriotik, dan suka travelling. Kebiasaan dan semangat seperti itulah yang dijadikan dasar dari Persib Viking Club.

Selain itu, viking adalah nama yang cocok untuk sebuah ikatan (organisasi) yang menggemari sepakbola. “Di negara lain akan ada ikatan pendukung yang menggunakan nama Viking. Misalnya, di Italia (klub Inter Milan) dan di Jepang (klub Yokohama Marinos) pendukung mereka selalu disebut Viking. ”

error: Content is protected !!