CARITA BABAD SUNDA

CARITA BABAD SUMEDANG BASA SUNDA

CARITA BABAD SUMEDANG BASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale


Jika ada pertanyaan seputar CARITA BABAD SUMEDANG BASA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
CARITA BABAD SUMEDANG BASA SUNDA

MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN
MATERI CARITA PANTUN

CARITA BABAD SUMEDANG BASA SUNDA

Babad Sumedang

Pupuh Sinom

leu carita dikarang, dianggit dijicun dangding, carita tanah Sumedang, jaman baheula bihari, tapi éstu saperti, tutur anu tanpa dapur, ngan urutkeun caritana, kolot-kolot nu bihari, anu asli bibit-buitna Sumedang.

Turun manurun carila, anu tepi ka kiwari, meh sarupa caritana, kolot-kolot ménak kuring, anu jadi bibit buit, kasebut nagara Galuh, kaganti ku Pajajaran, sanga parubi Siliwangi, nu kasebut mencarkeun satanah Jawa.

Ratu-ratu sunan-sunan, nu jadi pangagung nagri, sesebutan nu baheula, cara ayeuna bupati, ngaran pangagung nagri, ratu atawana perbu, ari ayeuna nu kocap, tedak Perbu Siliwangi, tina wates sanga Perbu Linggahiang.

Jadi ratu di Sumedang, bibit tedak Siliwangi, dikebatkeun caritana, jadi ratu nu diganti, ku putra anu kakasih, sanga Perbu Linggawastu, gancangna kacarita, putra na ngan hiji istri, jeung panungtung ratu nu agama Budha.

Kota Sumedang harita, kiduleun Gunung Kacapi, disebutna Kutamaya, sakalereun Palasari, nyandingan walungan cai, sisina beulah ti kidul, lahanna lempar pisan, mas ningal sakuriling, ngan lilu pal ti kota anu ayeuna,

Sisi walungan Cisugan, lepi ka jaman kiwari, nelah lembur Kutamaya, ayeuna nu jadi bukti, Ianda aya urut nagri, ayana teh rada luhur, ngembat sarupa jeung kuta, jiga pasir ngan masagi, ayeuna mah geus dirombak jadi sawah.

Ayeuna ganti carita, ratu di nu séjén nagri, di Cirebon nagarana, kangjeng Su nan Gunung Jati, kasebutna ratu wali, tedak kangjeng Nabi Rosul, harita Sta saja man, pada mangku ngéréh nagri, di Cirebon sareng di negri Sumedang.

Ayeuna ratu anu dua, mimitina kulet dalit, tatapi misah agama, Budha jeung agama Muslim. Sinuhun Gunung Jati, teu pisan kersa ngaganggu, maksa ngasup keun Islam, tapi tetep silih asil, kacaturkeun lila-lila bebesanan,

Putrana ratu Sumedang, nya eta ngan hiji istri, ditikahkeun ka putuna, kang- jeng Sunan Gunung Jati Maolana Magribi, atawa nu sok disebut, Pangeran Pamale Karna, saéstuna kudu Sarif, nya éta téh putra pangeran Pacunan,

Ari pangéran Pacunan, putra Sunan Gunung Jati. Enggalna kangungan putra, pameget kasép jeung segut, siga enggeus mawa ciri, ahir jadi pangagungna. Kocapna Tatu Sumedang, kalangkung nya suka galih, reh kagungan putra pameget utama.

Énggal lajeng ngadeuheusan, ka sinuhun Gunung Jati, pihatur ratu Sumedang, ka sinuhun Gunung Jati, lajeng barina melas-melis, sim kuring agung panuhun, éta pun incu téa, manawi paidin gusti, disuhunkeun rék diingu di Sumedang.

Teu gaduh deui anak, jabi awéwé mung hiji, ku sinuhun geus kamanah, pijadieun awal ahir, wantuning bangsa wali, ngawalonan sinuhun, teu aya pisan halangan, wantuning sarua wajib, tapi éta bapana téh jalma Islam.

Agama nurut ka bapa, muda jadi Islam deui, pihatur ratu Sumedang, ku sim kuring geus kapikir, sinarengna jisim kuring, nurutkeun riwayat sepuh, pitutur anu baheula, disebutkeun jisim kurimg, panungtungan jadi ratu di Sumedang.

Nu agama-agama Budha, mangké geus tangtu diganti, nya éta ku incu téa, éta téh anu mimiti, ganti nyembah ka Yang Widi, ku agama Nabi Rosul, sareng tedak-tu medak, dugi kana jaman ahir, sirna Budha kaganti ku agama Islam.

Ketakeun ieu carita, Perbu Lingga waktu tadi, lambat-lambut jumenengna, ahirna mangké diganti, ku putra-putra anu tadi, anu kasebut di luhur, ngeréh nagri Sumedang, ratu agama muslimin, awit ngeréh eusi nagri bangsa Budha.

Tatapina lila-lila, saréhna ratu muslimin, pangeusi nagri Sumedang, anu jaradi muslimin, teu kacatur éta deui, sababna pada aranut, pantes geus nurut riwayat, ka caturkeun deui tadi, di Sumedang saeusining manjing Islam.

(Dicutat tina Babad Sumedang)

LATIHAN

  1. Naon téma carita babad di luhur?
  2. Tataan para palaku, watek jeung peran atawa kalungguhanana!
  3. Dimana latar tempat jeung waktu, sarta kumaha sausanana?
  4. Make galur naon eta carita babad téh?
  5. Naon amanat anu aya dina carita babad di luhur?
  6. Teangan hubungan tokoh jeung kajadian ieu carita babad dina kanyataan ayeuna!

SUMBER & REFERENSI
Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai CARITA BABAD SUMEDANG BASA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM

FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian. Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

CARITA BABAD SUMEDANG BASA SUNDA

Babad Sumedang

Pupuh Sinom

Cerita leu gubahan, dianggit dijicun dangding, cerita tanah sumedang, jaman dulu bihari, tapi suka banget, katakanlah tanpa dapur, cukup urutkan cerita orang tua bihari, bibit asli-buitna sumedang.

Turun dari carila yang hingga kini hampir mirip dengan cerita kakek nenek saya yang menjadi bibit buit adalah negeri Galuh digantikan oleh Pajajaran sembilan parubi Siliwangi yang menyebar di tanah Jawa.

Ratu dari sunan-sunan yang menjadi penjaga negara, nama lama, cara bupati saat ini, nama wali negara, ratu atau perbu, yang sekarang mengatakan, jangan Perbu Siliwangi, dari perbatasan kesembilan Perbu Linggahiang.

Maka ratu di Sumedang, benih Siliwangi, bercerita, menjadi ratu yang digantikan, oleh putra kesayangannya, sembilan Perbu Linggawastu, segera diberitakan, putranya hanya satu istri, dan ratu terakhir agama Buddha.

Kota Sumedang lalu, sebelah selatan Gunung Kacapi, disebut Kutamaya, sebelah utara Palasari, bergabung dengan sungai air, sisi terbelah dari selatan, tanahnya sangat datar, mas lihat sekeliling, hanya lilu sobat dari kota saat ini,

Pinggir sungai Cisugan, lepi sampai sekarang, nelah lembur Kutamaya, nah itu buktinya, Ianda ada bekas bule, keberadaannya lumayan tinggi, mirip kota, kayak pasir masagi aja, sekarang sudah menjelma jadi ladang.

Sekarang ubah ceritanya, ratu di negeri lain, di negeri Cirebon, bagi Su nan Gunung Jati itu ratu wali, bukan untuk Nabi Rosul, lalu Sta satu-satunya manusia, di mangkuk untuk memerintah negeri, di Cirebon dan di negeri Sumedang.

Sekarang ratu dua, awalnya kulit akrab, tapi memisahkan agama, Budha dan Islam. Sinuhun Gunung Jati, tidak mau ikut campur, dipaksa masuk Islam, tapi akibatnya masih saling bercampur, perbedaan jangka panjang bercampur,

Putra ratu Sumedang isteri hanya satu, menikah dengan cucunya, kang-jeng Sunan Gunung Jati Maolana Magribi, atau biasa disapa, Pangeran Pamale Karna, memang pasti Sarif, dia putra pangeran Pacunan,

Pangeran Ari Pacunan, putra Sunan Gunung Jati. Segera setelah kelahiran sang putra, almarhum kekasih dan segut, seakan sudah memiliki ciri khas, akhirnya menjadi yang terhebat. Kocapna Tatu Sumedang, lebih dari dia suka galih, reh memiliki seorang putra almarhum utama.

Segera setelah itu dia pergi ke Gunung Jati, ke ratu Sumedang, ke Gunung Jati, kemudian setelah melas-melis, cucu buyut saya, itu adalah cucu saya, jika dibayar gusti, diminta tinggal di Sumedang.

Jangan punya anak lagi, kalau hanya satu perempuan, menurut ya kamanah, pijadieni awal akhir, ingin wali bangsa, jawab ya, tidak ada halangan sama sekali, mau sama wajib, tapi bapak itu seorang muslim.

Agama menurut bapak, muda menjadi muslim lagi, terima kasih kepada ratu sumedang, oleh sim saya sudah berfikir, cahaya badan saya, menurut sejarah lama, pepatah lama, kalau tidak badan kurimg, terakhir menjadi ratu di sumedang.

Ajaran Buddha, kemudian tentu sudah diganti, itu oleh cucu, itu yang pertama, bukan menyembah Tuhan, oleh agama Nabi, dan tedak-tu medak, sampai akhir zaman, lenyapnya agama Buddha diganti dengan Islam ,

Menceritakan kisah ini, Perbu Lingga pada saat itu perlahan-lahan bangkit, akhirnya digantikan oleh anak-anak lelaki yang, sebagaimana disebutkan di atas, pernah memerintah negeri Sumedang, ratu agama Islam, karena merekalah yang menguasai isi negeri bangsa Buddha.

Namun sejak lama ratu muslim penduduk Sumedang yang beragama Islam tidak meragukannya lagi, karena di aranut memang pantas menurut sejarah, untuk bermain catur lagi lebih awal, di Sumedang setelah Islam.

(Dikutip dari Babad Sumedang)

error: Content is protected !!