MATERI PAKEMAN BASA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA,  PAKEMAN BASA SUNDA

MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9.

MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9

1. PERKARA PAKEMAN BASA

Pakeman basa téh dina basa Indonésia disebutna ungkapan kata atawa idiom. Kecap “pakeman” (basa Walanda vakum hartina ‘matok’ atawa ‘angger’). Pakeman basa nuduhkeun ungkara basa anu angger atawa geus matok. Ilaharna pakeman basa teh mangrupa kalimah atawa gundukan kecap anu geus dipatok, geus ditaker diwatesanan, teu meunang dirobah, boh dirobah unina atawa éjahanana, boh dirobah tempatna atawa dilemeskeun.

Tina cutatan di luhur ébréh yén pakeman basa (basa Indonésia: ungkapan kata atawa idiom) téh, nyaéta ungkara basa anu husus tur mandiri, winangun kalimah atawa gundukan kecap anu geus matok, geus ditaker diwatesanan, teu meunang dirobah, boh dirobah unina atawa éjahanana, boh dirobah tempatna atawa dilemeskeun. Harti nu dikandungna mangrupa harti injeuman atawa siloka lakuning hirup manusa, anu teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa atawa harti nu dikandung ku unsur-unsurna.

2. CIRI PAKEMAN BASA

Dumasar kana watesan di luhur, pakeman basa téh ngabogaan sababaraha ciri, di antarana waé:

 1. Ungkara basa anu husus tur mandiri (has);
 2. Winangun kalimah atawa gundukan kecap anu geus matok;
 3. Susunan kecap-kecapna teu bisa dirobah;
 4. Kecap-kecapna teu bisa diganti atawa dilemeskeun;
 5. Harti nu dikandungna mangrupa harti injeuman;
 6. Harti nu dikandungna mangrupa babandingan siloka lakuning hirup manusa,
 7. Harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa atawa harti nu dikandung ku unsur-unsurna

3. RUPA-RUPA PAKEMAN BASA

Aya rupa-rupa pakeman basa, nyaeta babasan, panbasa, kekecapan, rakitan lantip, cacandran, candrasangkala, uga, caturangga, jeung panyaraman.

BABASAN

Babasan nyaéta kecap atawa gundukan kecap anu ngandung harti injemuan atawa kiasan. Contona:
1) Hampang birit = babari dititah
2) Gede hulu = sombong
3) Buntut kasiran = korét, medit

PARIBASA

Paribasa nyaéta ungkara basa winangun kalimah anu ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa. Eusi paribasa bisa mangrupa wawaran luang, pangjurung laku alus, jeung panyaram lampah salah.
Contona:
1) Adat kakurung ku iga = tabéat mah hésé dipiceunna atawa dirobahna.
2) Anjing ngagogogan kalong = mikahayang nu pamohalan bisa laksana.
3) Gindi pikir belang bayang = goréng haté, resep nyilakakeun batur.

KEKECAPAN

Kekecapan atawa kecap kiasan, nyaéta kecap-kecap atawa gundukan kecap anu geus jadi among-omongan atawa kailaharan, satengah babasan, umumna ngandung harti injeuman.
Contona:
1) Dinangna-néngné = dipiara atawa dipikanyaah pisani
2) Teu éléh géléng = teu éléh kakuatan
3) Paéh pikir = teu aya kahayang
4) Ngeupeul = körét atawa
5) Awal ahir medit = engké ka hareup

RAKITAN LANTIP

Rakitan lantip, nyaéta susunan kecap atawa ungkara kalimah anu dihartikeun henteu sacéréwéléna, tapi ku kabiasaan maké dadasar kalantipan.
Contona:
1) Nyai, panggedéankeun kompor. (Anu digedéan téh lain komporna, tapi seuneuna).
2) Jang, pangmegatkeun sado kosong. (Sado kosong téh nyaéta sado nu euweuh panumpangan, tapi aya kudaan jeung aya kusiran).

CACANDRAAN

Cacandraan, nyaéta panataan kana pasipatan tempat anu dibalibirkeun, diucapkeun ku karuhun urang jauh saméméh kajadian.
Contona;
1) Bandung heurin ku tangtung. (Bandung gegek padumukna).
2) Sumedang ngarangrangan. (Sumedang kungsi dipingpin ku lain turunan Sumedang).

CANDRASANGKALA

Candrasangkala, nyaéta kaweruh ngeunaan taun kajadian hiji perkara anu dibalibirkeun tur maké Taun Saka. Runtuyanana ilaharna dibalikkeun. Ari bédana Taun Saka jeung Taun Maséhi téh 78 taun.
Contona:
Panca Pandawa Ngemban Bumi.
5 5 2 1
1255 Taun Saka, nyaéta ngadegna Karajaan Pajajaran. Lamun dirobah kana Taun Maséhi, kudu ditambah 78 taun. 1255 + 78 = 1333. Jadi, ngadegna Karajaan Pajajaran téh 1333 Maséhi.

UGA

Uga, nyaéta sabangsa ramalan ngeunaan maju mundurna kaayaan nagara, anu diucapkeun ku karuhun urang jauh samémeh kajadian.
Contona:
Sunda nanjung mun nu pundung ka Cikapundung geus balik deui. (Urang Sunda bakal nanjung atawa undak harkat darajatna lamun kapribadian jeung tangtungan urang Sunda geus balik deui ka dirina).

CATURANGGA

Caturangga, nyaéta kaweruh pikeun mikanyaho hadé goréngna watek kuda pikeun diingu. Contona:
Wisnu murti
(Watek kuda anu hadé lantaran mawa bagja ka nu boga. Cirina nyaéta sakabéh warna bulu kuda nu hideung meles).

Satria tinayungan
Watek kuda anu hadé, matak mulya ka nu ngingu. Tandana kukulinciran dina tonggong handapeun sela belah hareup.

Sekar panggung
Watek kuda anu hadé, matak loba rejeki ka nu ngingu. Tandana bulu suku kuda ti handap nepi kana tuurna, opatanana warna bodas.

Sumur bandung
Watek kuda anu hadé, matak loba rejeki. Tandana kukulinciran dina tarang kuda.

Buaya ngangsar
Watek kuda anu goréng, dibawa meuntas dina leuwi sok tikerelep, dina parung sok depa. Tandana kukukinciran dina beuteung belah tukang.

Tumpur ludes
Watek kuda anu goréng, matak sangsara ka nu ngingu.
Tandana kukulinciran dina beuteung belah hareup.

Turub layuan
Watek kuda anu goreng, matak pikasieuneun. Tandana kukulinciran dina tonggong kuda, handapeun sela belah hareup

PANYARAMAN

Panyaraman, nyaéta runtuyan kecap-kecap atawa omongan anu eusina panyarék sangkan ulah milampah hiji pagawéan. Lamun dipilampah, bakal aya mamalana atawa balukarna.
Contona: Ulah diuk dina lawang panto, bisi nongtot jodo.
(Lawang panto téh paranti kaluar asup jalma, tempat lalar liwat. Lamun urang diuk dina lawang panto, tangtu ngahalangan batur. Sangkan henteu kitu, nya disingsieunan ku panyaraman nongtot jodo atawa jomblo).

(Simpay Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTS Kelas IX, Penerbit Erlangga, Medal Taun 2017, Kaca 56-60)

LATIHAN SOAL 1

 1. naon ari pakeman basa teh?
 2. kumaha ciri-ciri pakeman basa?
 3. naon wae rupa-rupa pakeman basa?

KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATERI DESKRIPSI KAMPUNG ADAT

 • Pakeman basa nyaéta ungkara basa anu husus tur mandiri, winangun kalimah atawa gundukan kecap anu geus matok, geus ditaker diwatesanan, teu meunang dirobah, boh dirobah unina atawa éjahanana, boh dirobah tempatna atawa dilemeskeun.
 • Babasan nyaéta kecap atawa gundukan kecap anu ngandung harti injeuman.
 • Paribasa nyaéta ungkara kalimah anu ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa.
 • Kekecapan atawa kecap kiasan, nyaéta kecap-kecap atawa gundukan kecap anu geus jadi omong-omongan atawa kailaharan, satengah babasan, umumna ngandung harti injeuman.
 • Rakitan lantip nyaéta susunan kecap atawa ungkara kalimah anu dihartikeun henteu sacéréwéléna, tapi ku kabiasaan maké dadasar kalantipan.
 • Cacandran, nyaéta panataan kana pasipatan tempat anu dibalibirkeun, diucapkeun ku karuhun urang jauh saméméh kajadian.
 • Candrasangkala, nyaéta kaweruh ngeunaan taun kajadian hiji perkara anu dibalibirkeun tur maké Taun Saka.
 • Uga, nyaéta sabangsa ramalan ngeunaan maju mundurna kaayaan nagara, anu diucapkeun ku karuhun urang jauh samémeh kajadian

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI PAEMAN BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-pakeman-basa-sunda/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH PAKEMAN BASA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/pakeman-basa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL ILM SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PAKEMAN BASA SUNDA SMP KELAS 9
 1. Bahasa Pengemasan Penting Perhatikan kutipan di bawah ini!

Konvensi bahasa dalam bahasa Indonesia disebut ungkapan kata atau idiom. Kata “pakeman” (bahasa Belanda vakum berarti ‘matok’ atau ‘aturan’). Konvensi bahasa menunjukkan gangguan bahasa yang teratur atau telah diamati. Biasanya tata bahasa adalah kalimat atau gundukan kata-kata yang telah dipatok, telah dibatasi, tidak diubah, baik diubah unina atau ejaan, baik diubah di tempat atau diperbaiki.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah kebahasaan (bahasa Indonesia: ungkapan kata atau idiom) adalah, merupakan tindak pidana kebahasaan yang bersifat khusus dan mandiri, kalimat winangun atau gundukan kata yang telah matok, telah dibatasi, tidak dapat diubah, baik diubah unina atau ejaan, baik diubah atau diperbaiki. Makna yang terkandung adalah makna meminjam atau melakukan kehidupan manusia, yang sama sekali tidak dapat didefinisikan menurut makna gramatikal atau makna yang dikandung unsur-unsurnya.

Berdasarkan pengertian di atas, pengertian bahasa memiliki beberapa ciri, di antaranya hanya:
Sebuah. Kejahatan bahasa bersifat spesifik dan independen (tipikal);
B. Bentuk kalimat atau gundukan kata yang sudah matok;
C. Urutan kata tidak dapat diubah;
D. Kata-kata tidak dapat diubah atau dikonfirmasi;
e. Makna yang terkandung adalah makna pinjaman;
F. Makna yang terkandung adalah perbandingan amal perbuatan manusia,
G. Makna yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditafsirkan sama sekali menurut makna gramatikal atau makna yang terkandung dalam unsur-unsurnya.
Ada berbagai konvensi bahasa, yaitu pengucapan, pengucapan, kemahiran, rakitan ramping, cacandran, candrasangkala, well, caturangga, dan panyaraman.

Ekspresi adalah kata atau gundukan kata yang berarti metafora atau metafora. Sebagai contoh:
1) Diare ringan = pesan babari
2) Kepala besar = sombong
3) Ekor kasiran = koret, bermeditasi

Paribasa adalah kalimat yang berarti rasio sebagai tindakan kehidupan manusia. Isi peribahasa dapat berupa tawaran gratis, dorongan untuk berperilaku baik, dan dorongan untuk berbuat salah.

Sebagai contoh:

1) Adat terikat rusuk = kebiasaan yang sulit dihilangkan atau diubah.
2) Anjing menggonggong = berharap pertanyaan itu bisa dilaksanakan.
3) Gindi menganggap bayangan belang = jahat, suka mengekspos orang lain.

Kata-kata atau kata-kata kiasan, adalah kata-kata atau gundukan kata-kata yang telah menjadi pembicaraan atau kelahiran, setengah ekspresi, umumnya berarti dipinjam.

Sebagai contoh:
1) Dipegang = diperhatikan atau dicintai terlebih dahulu
2) Jangan kalahkan batu = jangan kalahkan kekuatan
3) Pikiran mati = tidak ada keinginan
4) Genggaman = pegang atau
5) Awal akhir meditasi = kemudian maju

Sebuah rakitan ramping, adalah seperangkat kata atau kalimat yang didefinisikan tidak secara rinci, tetapi dengan kebiasaan menggunakan dasar kerapian.

Sebagai contoh:

1) Nyai, besarkan kompor. (Kaca pembesar bukanlah kompor, melainkan api).
2) Jang, pecahkan sado yang kosong. (Sadel kosong adalah pelana di mana tidak ada tumpangan, tetapi ada kuda dan ada sopir).

Cacandraan, adalah penataan terhadap harta benda suatu tempat yang didiami, yang dituturkan oleh nenek moyang kita jauh sebelum peristiwa itu terjadi.
Sebagai contoh;

1) Bandung senang dengan akhir. (penduduk gegek bandung).
2) Sumedang ngarangrangan. (Sumedang pernah dipimpin oleh keturunan Sumedang yang lain).

Candrasangkala, adalah pengetahuan tentang tahun terjadinya suatu hal yang dibalik dan menggunakan Tahun. Urutannya biasanya terbalik. Selisih hari antara Tahun Saka dan Tahun Masehi adalah 78 tahun.

Sebagai contoh:

Pandawa Lima Membawa Bumi.
5 5 2 1

1255 M, merupakan berdirinya Kerajaan Pajajaran. Jika diubah menjadi Tahun Masehi, maka harus ditambah 78 tahun. 1255 + 78 = 1333. Jadi, berdirinya Kerajaan Pajajaran adalah 1333 M.

Juga, adalah ramalan tentang kemajuan dan kemunduran keadaan negara, yang diucapkan oleh nenek moyang kita jauh sebelum itu terjadi.

Sebagai contoh:

R nanjung yang patah semangat ke Cikapundung telah kembali. (Kita akan menanjak atau menaikkan harkat derajat jika kepribadian dan komitmen kita dikembalikan kepadanya).

Catur, adalah pengetahuan untuk mengetahui lebih baik kebiasaan buruk kuda yang harus dimiliki. Sebagai contoh:

Wisnu murti
(Kebiasaan kuda lebih baik karena membawa kebahagiaan bagi pemiliknya. Ciri-cirinya adalah semua warna bulu kuda yang hitam dan halus).

Satria tinayungan
Kebiasaan kuda lebih baik, dilemparkan ke pemiliknya. Tanda gesekan di bagian belakang di bawah celah depan.

Panggung Sekar
Kebiasaan kuda lebih baik, memberikan banyak keberuntungan kepada pembawanya. Tandai bulu kaki kuda dari bawah sampai lutut, keempatnya berwarna putih.

Bandung baik
Kebiasaan kuda lebih baik, menghasilkan banyak keberuntungan. Tanda pelumasan di punggung kuda.

Buaya berkerumun
Kebiasaan kuda buruk, di bawa di yang selalu tenggelam, di parung selalu depa. Tanda gosokan di perut punggung bergerak.

tumpur ludes
Kebiasaan kuda buruk, menderita.
Tanda pelumasan di perut anak tangga depan.

Turub layan
Kebiasaan kuda itu buruk, menakutkan. Tanda pelumasan di bagian belakang kuda, di bawah celah tangga depan

Panyaraman, ny

adalah rangkaian kata atau ucapan yang dilakukan pencari agar tidak berjalan suatu pekerjaan. Jika dilakukan, tidak akan ada bahaya atau konsekuensi.
Misalnya: Jangan duduk di ambang pintu, jika Anda terjebak.

(Pintu adalah alat keluar untuk memasuki orang, tempat untuk berjalan. Ketika orang duduk di ambang pintu, tentu saja menghalangi orang lain. Jadi jika tidak, itu diintimidasi oleh persembunyian pria yang sudah menikah atau bujangan).

 1. Mengenal Kalimat Perintah Perhatikan contoh kalimat di bawah ini!

Harus mengukur ke pinggang, menimbang tubuh!

Contoh kalimat di atas merupakan peribahasa yang berfungsi atau bermaksud untuk memerintah. Hari kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh pembaca melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Jadi, contoh di atas mengadopsi dua bentuk, peribahasa dan kalimat perintahnya.

Ada berbagai macam kalimat perintah, di antaranya, (1) kalimat perintah, (2) kalimat nasihat, (3) kalimat harapan, (4) kalimat pencari, (5) kalimat pemelihara, (6) kalimat teguran, dan ( 6) kalimat terakhir.

Kata perintah adalah kata yang digunakan untuk memaksa orang lain melakukan pekerjaan, biasanya selalu menggunakan kata cing, cik, dan punten.

Sebagai contoh:

Cing tembakau terbaik!
Kata invite adalah kata yang digunakan untuk mengajak orang lain bekerja sama, biasanya menggunakan kata (ha) yu, us, please, dan let’s.

Sebagai contoh:

Ayo pergi sekarang!
Kata harapan adalah kalimat yang mengandung harapan dari suatu peristiwa, biasanya menggunakan kata harapan, harapan, harapan, harapan, dan harapan.
Sebagai contoh:

Saya harap dia ingin hidup dalam tekanan!
Kalimat pencarian adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau melarang orang lain melakukan suatu pekerjaan, biasanya menggunakan kata lakukan. (en) barel, dan tidak mendapatkan Misalnya:

Jangan bermain di sana anak-anak!
Kalimat mendesak adalah kalimat yang memang mendorong orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya menggunakan kata segera, cepat, tergesa-gesa (keun), dan segera. Sebagai contoh:

Segera jung saya tinggal pergi ke pasar saya!
Kata depan adalah kalimat yang tidak menganjurkan atau melarang orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya menggunakan kata-kata to, better, well, dan sebagainya. Misalnya: Saya ingin Anda melapor dulu kepada ketua!

Kalimat terakhir adalah kalimat yang memenuhi tuntutan yang membuat orang lain menyukainya, biasanya menggunakan kata emh, hih, dan cing atuh. Sebagai contoh:

Hih terima kasih, sudah terlambat bagi siapa pun untuk khawatir!
(Simpay Basa Sunda Untuk Siswa Kelas IX SMP/MTS, Penerbit Erlangga, Medal of the Year 2017, Hal 56-60)

error: Content is protected !!