KAMPUNG ADAT SUNDA,  MATERI DESKRIPSI KAMPUNG ADAT,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9
MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9.

MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9
MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

1. MEDAR EUSI BAHASAN

Bahasan téh hiji tulisan nu ngabahas (medar) hiji masalah. Eusina bisa naon waé biasana dumasar kana fakta-fakta boh tina hasil panalungtikan, boh tina pangalaman sorangan. Nu penting mah aya pangaweruh-pangaweruh (kanyaho) anyar anu gedé mangpaatna keur anu maca. Biasana dina bahasan loba pamanggih-pamanggih pribadi tapi dumasar kana pangalaman, boh tina pangalaman pribadi boh tina pangalaman tokoh-tokoh nu geus sohor. Pamanggihna teh teu sagawayah tapi bisa dibuk tikeun bebeneranana.

Sabenerna mah bahasan téh rék sarua jeung ésay, boh cara nulisna boh eusina. Ngan dina ésay mah subyektivitasna (pamanggih pangarang) leuwih tandes, leuwih jelas. Masalah naon waé bisa dijieun bahasan, nu penting mah aya pangaweruh pangaweruh (kanyaho) anyar nu gedé mangpaatna keur nu maca. Cara nulisna bisa narasi (nyaritakeun), déskripsi (nataan atawa nyebutan), éksposisi (ngamunculkeun hiji hal anyar), bisa ogé arguméntasi (nepikeun ideu atawa pamanggih ngeunaan hiji hal). Atawa bisa ogé campuran tina sababaraha cara nulis di luhur. Upamana narasi jeung déskripsi, narasi jeung éksposisi atawa narasi jeung arguméntasi. Ngan biasana, dina unggal tulisan bahasan, narasi mah aya waé najan ukur sabagéan leutik. Tara aya nu murni déskripsi, éksposisi, atawa arguméntasi, lantaran biasana kudu waé maké narasi. Pikeun nangtukeun éta kaasup jenis karangan naon, tingali baé sabagian gedé cara nulisna atawa eusina.

2. CONTOH TEKS BAHASAN KAMPUNG ADAT

KAMPUNG GEDÉ
KASEPUHAN CIPTAGELAR

Perenahna di Kabupaten Sukabumi. Persisna mah di kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok. Di ditu, di sisi laut Palabuan Ratu. Ti saprak kantor Kota Kabupatén Sukabumi pindah ka Palabuan Ratu, rada leuheung ka kota téh teu jauh teuing jiga baheula basa Kota Kabupaténna di Cisaat kénéh.

Najan teu jauh ka kota sarta geus réa kagiridig ku jalma nu ngadon ulin, masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh nyekel tali paranti adat warisan para karuhun. Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna, masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren.

Di pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina bilik kénéh. Nu disebut imah panggung téh imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira kira 60 cm. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula golodog, anu ditunda handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan, anu wangun pasagi opat jeung badag. Kétah, wangunan imah ogé handapna maké batu tatapakan, anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu téh paling tilu méteran.

Wangun suhunan lolobana segi panjang jeung juré. Sok ditambahan émpér di bagian hareup jeung bagian tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih, atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gedé ogé, da ditumpukna rékép pisan. Ari minangka lanténa, tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabéh anggota keluarga, pangkéng atawa kamar paranti saré, padaringan atawa goah paragi neundeun béas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya ogé urang bisa manggihan bumi ageung, leuit, jeung saung lisung. Kumaha waé di pakampungan Sunda baheula.

Anu disebut bumi ageung téh paranti ngariungna masarakat lamun aya pasualan anu kudu dibadamikeun. Biasana dijejeranku sesepuh lembur, anu disebutna sesepuh girang. Tah, ngeunaan leuit, lamun dina basa Indonésia mah disebutna lumbung téa, paragi neundeun paré. Wangunna jiga imah, ngan leuwih leutik. Sisina ditutupan ku bilik, hateupna ku injuk. Leuit téh perenahna di sisi pakampungan. Unggal imah, pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok pangaboga. Di deukeut wangunan leuit, diwangun saung lisung nya éta saung paranti nutu sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji, dipaké ku salelembur. Ku kituna, mangpaat saung lisung téh lian ti paranti nutu, ogé tempat campur gaulna (sosialisasi) urang lembur.

Aya sababaraha adat kabiasaan anu tetep dipiara ku urang Ciptagelar. Rupa-rupa upacara geus biasa dipigawé. Geus puguheun anu patali jeung kahirupan hiji jalma mah, ti mimiti ngandung, ngalahirkeun, ngubur bali, méré ngaran, nyunatan keur budak lalaki, ngawinkeun, nepi ka maotna, teu weléh dibarengan ku upacara anu dikokojoan ku sesepuh girang

Anu béda ti batur téh, dina upacara tatanén. Dina prak prakanana rék tatanén, biasana dimimitian ku jarah ka makam karuhun lembur anu aya di wewengkon Bogor Kidul jeung Banten Kidul. Anu indit jarahna mah teu kudu saréréa ngabring, cukup diwakilan ku sesepuh girang jeung réngrénganana. Di kuburan para karuhun, sesepuh girang jeung réngrénganana ngagalantangkeun do’a amit rék ngamimitian ngabaladah.

Geus réngsé jarah, sesepuh girang balik deui ka lembur, ma wa iber iraha ngamimitian ngagarap huma. Peutingna rék ngabaladah, di imah sesepuh girang diayakeun upacara salametan anu dihadiran sakabéh tokoh adat jeung sesepuh lembur.

Ti saprak der tatanén, rupa-rupa upacara teu eureun-eu reun dilaksanakeun. Dimimitian ku upacara muka huma (nga baladah), upacara ngaseuk (mimiti melak binih), upacara mipit (saméméh panén gedé dimimitian), upacara sérén taun (sang geusna bérés panén), upacara nganyaran (mimiti ngadahar hasil panén), jeung upacara ngahudangkeun (mun rék ngadahar paré anu geus didiukkeun/diteundeun dina leuit).

Anu sohor sarta sok remen diwartakeun dina koran, jeung majalah, malah remen dipidangkeun dina télévisi nasional, nyaéta upacara sérén taun. Malah dina upacara sérén taun mah sok didatangan ku turis mancanagara sagala, lian ti turis lokal téh. Upacarana mémang ngahaja dipidangkeun keur lalajoaneun. Dina usum upacara sérén taun ieu, Kampung Ciptagelar lir jadi kampung wisata. Kasenian-kasenian tradisional modél ngagotong paré, ngagondang, jsb. dipintonkeun ku masarakat anu husus meunang milih sarta didangdanan anu pantes. Anu dagang cinderamata has kampung Ciptagelar ogé loba, pangpangna barang-barang kara jinan tina anyaman modél boboko, dudukuy, hihid, jsb.

Tuh geuning, kamonésan urang lembur ogé bisa payu dijual.

Bahasan di luhur, medar ngeunaan Kampung Adat Ka sepuhan Cipta Gelar anu perenahna di Kabupatén Sukabumi. Cara nulisna campuran antara narasi, déskripsi, jeung éksposisi. Tapi lamun dititénan tina loba saeutikna, éta tulisan téh lolobana ditulis dina wangun déskripsi. Upamana dina ngagambarkeun wangunan jeung babagian imah, perenahna wangunan, jeung upacara tatanén, ditulis dina wangun déskripsi.

Ari anu dimaksud kampung adat téh, lembur anu masih mageuhan (dina kahirupan sapopoéna masih ngalaksanakeun) adat baheula anu masih kénéh asli, can kacampuran ku alam modéren, boh dina wangunan imah, aturan dina hirup kumbuh, boh dina kabiasaan-kabiasaan hirup sapopoé.

Di Jawa Barat, masih loba kampung adat téh. Baduy mah ayeuna geus asup wilayah provinsi Banten, najan baheulana Jawa Barat ogé. Tah, salian ti Baduy, aya ogé Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Cikondang di Kabupaten Bandung, Kampung Kuta di Ciamis, Kampung Mahmud di Kabupatén Bandung, Kampung Dukuh di Garut, Kampung Pulo di Garut, Kampung Urug di Bogor, jsb. Ayeuna mah éta kampung kampung adat téh loba didatangan ku wisatawan lantaran geus jadi obyek wisata.

3. STRUKTUR BAHASAN

Bahasan biasana diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup. Disebutna babagian (struktur) bahasan. Kitu deui dina bahasan ngeunaan Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar, aya bagian bubuka, bagian eusi, jeung bagian panutup. Geura titénan tabel di handap!


BUBUKA

Perenahna di Kabupaten Sukabumi. Persisna mah di kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok. Di ditu, di sisi laut Palabuan Ratu. Ti saprak kantor Kota Kabupatén Sukabumi pindah ka Palabuan Ratu, rada leuheung ka kota téh teu jauh teuing jiga baheula basa Kota Kabupaténna di Cisaat kénéh.

Najan teu jauh ka kota sarta geus réa kagiridig ku jalma nu ngadon ulin, masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh nyekel tali paranti adat warisan para karuhun. Boh wangunan imah boh hirup kumbuh sapopoéna, masih mageuhan kabiasaan urang Sunda pituin, anu can kacampuran ku pangaruh modéren.

EUSI

Di pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina bilik kénéh. Nu disebut imah panggung téh imah anu aya kolongan. Jangkung kolongna kira kira 60 cm. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula golodog, anu ditunda handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan, anu wangun pasagi opat jeung badag. Kétah, wangunan imah ogé handapna maké batu tatapakan, anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu téh paling tilu méteran.

Wangun suhunan lolobana segi panjang jeung juré. Sok ditambahan émpér di bagian hareup jeung bagian tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih, atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gedé ogé, da ditumpukna rékép pisan. Ari minangka lanténa, tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabéh anggota keluarga, pangkéng atawa kamar paranti saré, padaringan atawa goah paragi neundeun béas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya ogé urang bisa manggihan bumi ageung, leuit, jeung saung lisung. Kumaha waé di pakampungan Sunda baheula.

PANUTUP

Anu sohor sarta sok remen diwartakeun dina koran, jeung majalah, malah remen dipidangkeun dina télévisi nasional, nyaéta upacara sérén taun. Malah dina upacara sérén taun mah sok didatangan ku turis mancanagara sagala, lian ti turis lokal téh. Upacarana mémang ngahaja dipidangkeun keur lalajoaneun. Dina usum upacara sérén taun ieu, Kampung Ciptagelar lir jadi kampung wisata. Kasenian-kasenian tradisional modél ngagotong paré, ngagondang, jsb. dipintonkeun ku masarakat anu husus meunang milih sarta didangdanan anu pantes. Anu dagang cinderamata has kampung Ciptagelar ogé loba, pangpangna barang-barang kara jinan tina anyaman modél boboko, dudukuy, hihid, jsb.

Tuh geuning, kamonésan urang lembur ogé bisa payu dijual.

(Rancagé Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTS Kelas VII, Penerbit Pustaka Jaya, Medal Taun 2017, Kaca 28-29)

LATIHAN SOAL 1

 1. Naon ari bahasan teh?
 2. Naon bedana bahasan jeung essey?
 3. Kumaha cara nulis bahasan teh?
 4. Naon ari kampung adat teh?
 5. Kumaha struktur bahasan teh?

KUNCI JAWABAN

LATIHAN SOAL 2

 1. Di mana perenahna kampung Adat Ciptagelar téh?
 2. Naha disebut Kampung Adat?
 3. Kumaha wangunan imah anu aya di Kampung Adat Ciptagelar? Jéntré keun!
 4. Tina naon bahan-bahan matérial imahna?
 5. Sebutkeun babagian imah jeung keur naon waé pungsina!
 6. Naon pungsina bumi ageung téh?
 7. Wangunan naon anu pungsina pikeun ngayakeun hubungan sosial diantara masarakat Kampung Adat Ciptagelar?
 8. Sebutkeun upacara-upacara anu biasa diayakeun anu aya patalina jeung kahirupan hiji jalma!
 9. Sebutkeun upacara-upacara anu aya patalina tatanén! 10. Upacara naon anu sohor nepi ka sok dilalajoan ku turis mancanagara?
 10. Caritakeun prak-prakkan upacara dina saméméh ngaseuk (melak binih)! 12. Kasenian naon waé anu biasa dipintonkeun dina upacara sérén taun?

KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-deskripsi-kampung-adat/


LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA LENGKAP

https://bahasasunda.id/category/kampung-adat-sunda/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI BAHASAN KAMPUNG ADAT SUNDA SMP KELAS 9

Sirkulasikan Konten Bahasa

Bahasa adalah tulisan yang membahas (mengedarkan) suatu masalah. Itu bisa apa saja biasanya berdasarkan fakta baik dari hasil penelitian, atau dari pengalaman sendiri. Yang penting ada pengetahuan (pengetahuan) baru yang bermanfaat besar bagi pembaca. Biasanya dalam pembahasan banyak ide-ide pribadi tetapi berdasarkan pengalaman, baik dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman tokoh-tokoh yang pernah dirayakan. Idenya tidak langsung tetapi dapat ditelusuri kebenarannya.

Sebenarnya pembahasan saya hampir sama dengan esai, baik dari cara penulisannya maupun isinya. Hanya dalam esai saya subjektivitas (ide penulis) lebih tandes, lebih jelas. Masalah apapun bisa dibicarakan, yang penting ada pengetahuan (pengetahuan) baru yang lebih bermanfaat bagi pembaca. Menulis dapat bersifat naratif (menceritakan), deskripsi (menyatakan atau menyebutkan), eksposisi (membawa sesuatu yang baru), juga dapat berupa argumentasi (menyampaikan gagasan atau pemikiran tentang sesuatu). Atau bisa juga merupakan campuran dari beberapa metode penulisan di atas. Misalnya naratif dan deskripsi, naratif dan eksposisi atau naratif dan argumentasi. Biasanya, di setiap postingan diskusi, narasi saya ada meski hanya sebagian kecil. Tara murni deskripsi, eksposisi, atau argumentasi, karena biasanya harus menggunakan narasi. Untuk menentukan jenis esai apa yang termasuk di dalamnya, lihat sebagian besar cara Anda menulis atau melakukannya.

Bahasa biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Hal itu disebut pembagian (struktur) pembahasan.

Bahasa di atas, beredar tentang Kampung Adat Ka sepuhan Cipta Gelar yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Gaya penulisannya memadukan antara narasi, deskripsi, dan eksposisi. Namun bila diamati dari banyak hingga paling sedikit, tulisan tersebut kebanyakan ditulis dalam bentuk deskripsi. Misalnya dalam mendeskripsikan bangunan dan bagian rumah, letak bangunan, dan upacara pertanian, ditulis dalam bentuk deskripsi.

Jaman desa adat, lembur masih ketinggalan jaman (dalam kehidupan sehari-hari masih dijalankan) adat lama masih asli, namun bercampur dengan alam modern, baik dalam membangun rumah, aturan dalam kehidupan regenerasi, atau dalam kebiasaan sehari-hari. kehidupan.

Di Jawa Barat, masih banyak desa adat. Baduy I kini sudah masuk provinsi Banten, meski dulunya Jawa Barat juga. Jadi, selain Baduy, ada juga Desa Naga di Tasikmalaya, Desa Cikondang di Kabupaten Bandung, Desa Kuta di Ciamis, Desa Mahmud di Kabupaten Bandung, Desa Dusun di Garut, Desa Pulo di Garut, Desa Urug di Bogor, dll. Kini desa adat banyak dikunjungi wisatawan karena sudah menjadi objek wisata.

Bagian bahasa (struktur)

Disebutkan sebelumnya, pembahasan terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Demikian pula dalam pembahasan Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar terdapat pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Perhatikan tabel di bawah ini!
Pendahuluan- konten- sampul

(Rencana Belajar Bahasa Sunda Siswa Kelas VII SMP/MTS, Penerbit Pustaka Jaya, Medal of The Year 2017, Hal 28-29)

KAMPUNG GEDÉ

KASEPUHAN CIPTAGELAR

Terletak di Kabupaten Sukabumi. Tepatnya di Desa Sukamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Di sana, di tepi laut Palabuan Ratu. Sejak kantor Kota Kabupaten Sukabumi pindah ke Palabuan Ratu, jarak ke kota ini tidak terlalu jauh seperti bekas pangkalan Kota Kabupaten di Cisaat masih.

Meski tidak jauh dari kota dan sudah banyak dipengaruhi oleh masyarakat yang berdonasi untuk bermain, masyarakat Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar I, tetap teguh memegang tali-tali perangkat adat warisan nenek moyang mereka. Baik pembangunan rumah maupun regeneratif kehidupan sehari-hari, masih menganut kebiasaan penduduk asli, yang belum tercampur dengan pengaruh modern.

Di pemukiman Ciptagelar, bangunan rumah saya juga berupa rumah panggung berupa ruang diam. Yang disebut rumah panggung adalah rumah yang berlubang. Ketinggian kubah sekitar 60 cm. Jika Anda ingin meng-upload ke rumah perlu terlebih dahulu membersihkan golodog, yang tergantung di bawah pintu depan. Biasanya berupa batu loncatan yang berbentuk persegi dan besar. Sebagian besar bangunan rumah juga di bawah menggunakan batu loncatan yang tingginya sama. Memanggang dari batu ke batu setidaknya tiga meter.

Bentuk pengaturan sebagian besar persegi panjang dan vertikal. Selalu ditambahkan balkon di bagian depan dan belakang. Atap daun gundul, bunglon, atau bunglon. Biar gak bocor walaupun hujan deras juga, resep da tumpuk banyak. Ari adalah lentera, amunisi. Bagian rumah terdiri dari bagian tengah rumah untuk berkumpulnya seluruh anggota keluarga, kamar tidur atau kamar tidur, padaringan atau goah untuk menyimpan nasi, dan dapur untuk memasak. Selain rumah para penghuni lembur, di sana juga kita bisa menemukan tanah besar, dangkal, dan tempat berteduh. Pokoknya di bekas pemukiman R.

Yang disebut bumi besar adalah alat untuk membingungkan masyarakat ketika ada kasus yang perlu diselesaikan. Biasanya saya mengantre tetua lembur, yang disebut tetua bahagia. Nah kira-kira sedikit, kalau dalam bahasa Indonesia saya sebut thea barn, paragi store pare. Bentuknya seperti rumah, hanya lebih kecil. Sisanya ditutupi dengan kamar, atap dengan papan. Leuit terletak di sisi pemukiman. Setiap rumah, pasti memiliki sedikit. Jadi jangan lampu pemiliknya. Di dekat gedung kecil itu, dibangun shelter-shelter untuk membeli semua pekerja lembur. Shelter bukan satu-satunya, digunakan lembur. Dengan demikian, manfaat shelter selain untuk membeli perangkat, juga sebagai tempat bergaul (bersosialisasi) orang lembur.

Ada beberapa perilaku adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Ciptagelar. Berbagai upacara telah biasa dilakukan. Kesibukannya berkaitan dengan kehidupan seseorang, dari pertama mengandung, melahirkan, mengubur, memberi nama, khitanan bagi anak laki-laki, menikah, hingga meninggal, tidak disertai dengan upacara yang dilakukan oleh orang tua yang berbahagia.

Yang berbeda dari yang lain adalah, dalam upacara pertanian. Dalam praktik pertanian, biasanya diawali dengan ziarah ke makam leluhur lembur di wilayah Bogor Selatan dan Banten Selatan. Mereka yang pergi untuk menjarah tidak harus semua orang, cukup diwakili oleh para tetua yang bahagia dan bayang-bayang. Di kuburan leluhur, para tetua bersukacita dan bayang-bayang membacakan doa Amit untuk memulai doa.

Sudah selesai looting, tetua dengan senang hati kembali lembur, ma wa iber kapan harus mulai kerja huma. Malam yang ingin dirayakan, di rumah para tetua dengan gembira diadakan upacara kenduri yang dihadiri oleh seluruh tokoh adat dan sesepuh lembur.

Sejak der pertanian, berbagai upacara non-stop diadakan. Dimulai dengan upacara pembukaan huma (nga baladah), upacara menggigit (mulai menanam bibit), upacara mipit (sebelum panen besar dimulai), upacara ketenangan tahun (setelah panen selesai), upacara pembaruan (mulai makan hasil panen), dan upacara kebangkitan (jika ingin makan nasi yang sudah ditinggikan/disimpan di tempat yang dangkal).

Yang terkenal dan selalu diberitakan di surat kabar, dan majalah, dan bahkan sering ditayangkan di televisi nasional, adalah upacara tahun yang syahdu. Bahkan dalam upacara-upacara tahun yang syahdu saya selalu dikunjungi oleh turis asing manapun, selain turis lokal. Upacara itu memang sengaja dipajang untuk observasi. Pada upacara syahadat tahun ini, Kampung Ciptagelar lir menjadi desa wisata. Kesenian tradisional modeling pare, ngagondang, dll. ditampilkan oleh masyarakat yang secara khusus mendapatkan hak pilih dan hadiri. Perdagangan oleh-oleh khas desa Ciptagelar juga banyak, kebanyakan barang kara jinan dari anyaman model boboko, dudukuy, hihid, dll.

Konon, komisi lembur kami juga bisa dijual.

error: Content is protected !!