BIANTARA SUNDA,  MATERI BIANTARA SUNDA,  MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9 yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9.

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9

1. PERKARA BIANTARA

Biantara atawa pidato téh nyarita di hareupeun balaréa dina raraga nepikeun inpormasi atawa hal-hal nu kaitung penting dipikanyaho ku batur. Jalma anu ahli biantara disebutna orator. Upamana waé, Ir. Sukarno jeung Oto Iskandar Di Nata, duanana ogé kaasup orator nu kakoncara.

Aya sawatara téhnik dina nepikeun biantara. Kahiji, biantara téh ditalar (ditambul), tapi nyieun naskah heula, tuluy diapalkeun, disebutna téhnik ngapalkeun. Bisa waé naskahna mah nyieun, tapi diapalkeun ti saméméhna. Cara nu sok dipilampah ku barudak sakola dina waktu miluan pasanggiri biantara. Kadua, biantara téh ukur nyiapkeun naskah gurat badagna wungkul, lantaran dadakan dititah biantara, disebutna téhnik impromtu. Katilu, biantara nu naskahna ditataharkeun tur dibaca, ilaharna biantara resmi, disebutna téhnik naskah. Kaopat, biantara ditalar bari henteu nyiapkeun naskah heula, disebutna téhnik ékstemporan. Unggal téhnik biantara anu ditataan bieu téh tangtu boga kaunggulan jeung kahéngkér séwang-séwangan.

2. PADIKA NEPIKEUN BIANTARA

Dina nepikeun biantara, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun, di antarana waé:
a. Kudu parigel muka biantara. Biasana mun bubukana geus alus, batur bakal kataji.
b. Ecés atawa jelas nepikeun eusi biantara. Sora (vokal) kudu ngoncrang tur béntés. Ulan laun, ogé teu meunang cocorowokan siga jalma strés.
c. Ngentép sueureuhna atawa sistimatikana nyarita. Eusi biantara kudu mundel. Ulah ngayayay panjang teuing, ari eusina teu puguh.
d. Pasemon (mimik) kudu luyu jeung eusi biantara nu ditepikeun Mun eusi biantarana téh banyol, tangtu wé pasemon gé kudu némbongkeun heureuy. Sabalikna, mun eusi biantarana daria,pasemon gé kudu némbongkeun kadariaan.
e Parigel nutup biantara. Biasana mun panutupna alus, sok neundeun kesan ka nu ngaregepkeunana.

3. STRUTUR TEKS BIANTARA

Lamun nilik kana adegan atawa strukturna, naskah biantara téh biasana ngawengku tilu bagéan penting.
1) Bubuka, dimimitian ku salam bubuka, laju kana nepikeun salam tur muji sukur ka Gusti Alloh SWT. Aya ogé nu sok ngadugikeun solawat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lamun perlu dina bubuka ogé dibėjakeun jejer atawa téma anu rék ditepikeun dina biantara Contona:

Assalamualaikum wr. wb. Sampurasun,

Langkung ti payun, mangga urang sami-sami muji sukur ka nu Maha Agung, Alloh SWT. Solawat miwah salam mugi langgeng ngocor ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi tuladan utama, pamungkas utusan, mugi waé urang kabagéan lélébéranana.

2) Eusi, ngeunaan maksud atawa informasi anu rék ditepikeun. Sipatna bisa méré béja, ngageuing, méré pituduh, jste.

Hadirin sadayana,

Tos rada lami padungdengan perkara héngkerna kareueus nonoman Sunda kana basa jeung budayana téh. Malah antos diadurényomkeun dina Kongrés Internasional Budaya Sunda sareng dina Kongres Basa Sunda.

Kitu émutan simkuring perkawis ngaronjatkeun kareueus nonoman Sunda kana basa jeung budayana teh. Cindekna, upami nonoman tos reueus kana basa jeung budayana, baris ngajanggelék jadi manusa anu cageur, bageur, bener, pinter bari teu kabalinger, tur singer.

3) Panutup, pamungkas biantara anu eusina minangka kacindekan jeung saran-saran. Satuluyna dipungkas ku salam panutup.

Hadirin sadayana.

Pamungkas, moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur, neda jembar hapuntenna tina sadaya kalepatan. Da karaos masih kénéh héngkér dina tatabasa tur merenahkeun undak-usuk basana.

wassalamualaikum wr. wb.

Hurip Sunda!

4. TATAKRAMA BASA DINA BIANTARA

Dina biantara téh kudu digunakeun basa lemes (hormat), boh keur diri sorangan boh keur pamiarsa. Basa lemes téh kaasup kana salasahiji wangun tatakrama basa atawa undak-usuk basa. Tatakrama basa mangrupa aturan sopan santun maké basa Sunda anu disaluyuan ku warga masarakat, gunana pikeun silih hormat jeung silihajénan, Lamun urang nyarita teu maké tatakrama basa hartina henteu sopan.

Tatakrama basa Sunda mangrupa hiji sistem ngagunakeun variasi basa Sunda anu aya patalina jeung kakawasaan, kalungguhan, kaakraban, sarta patalina antara peran panyatur jeung paregep katut nu dicaritakeun. Ku kituna, wangun tatakrama basa Sunda ngawengku dua rupa, nyaéta :
(1) basa kasar (loma, cohag, teu hormat) jeung
(2) basa lemes (hormat)

Basa Kasar (Loma)

Basa kasar atawa loma nyaéta ragam basa anu umumna dipaké dina situasi biasa atawa digunakeun ka babaturan nu geus loma. Koran, majalah, biantara umum, sawala, biasana sok make basa loma campur basa lemes. Basa kasar sok disebut ogé basa loma, basa cohag, atawa basa teu hormat. Contona:

 • Kuring rék balik heula, keun isukan datang deui,
 • Saré mah bisa di babaturan atawa di lanceuk kuring
  Dina kahirupan sapopoé sok kapanggih ogé kecap-kecap anu kasar pisan, biasana dipaké dina situasi keur ambek, atawa dilarapkeun ka sato. Contona:
 • Ari teu daék mah montong nyanggupan atuh baréto téh!
 • Cungur maneh téh, jor geura mantog ka gogobrog!

Basa Lemes (Hormat)

Basa lemes nyaéta ragam basa anu umumna dipaké nyarita ka saluhureun atawa ka nu tacan wawuh Eksprési ragam lemes (hormat) téh bisa katiténan wujudna dina wangun (1) lisan, (2) pasemon, (3) rengkuh jeung peta, jeung (4) lentong.

Nilik ka nu makéna, basa lemes bisa dibagi dua rupa:
a) Basa lemes keur ka sorangan, nyaéta ragam basa anu digunakeun husus keur diri sorangan atawa sasama waktu nyarita ka saluhureun atawa can wawuh. Contona:

-Abdi badé wangsul heula, wios énjing dongkap deui.
-Mondok mah tiasa di réréncangan atanapi di pun lanceuk.

b) Basa lemes keur ka batur nyaéta ragam basa anu digunakeun husus keur diri batur saluhureun atawa can wawuh. Contona:

-Saurna Bapa Camat téh badé sumpingna dinten ieu.
-Anjeunna téh duka badé teras kulem duka mulih deui.

Gelarna kecap-kecap lemes dina basa Sunda gurat badagna aya dua rupa, nya éta ngaganti kecap jeung ngaganti sora. Ngaganti kecap dina ngalemeskeun bisa ku dua cara, nyaéta:

a) ngabalibirkeun kecap, contona:
beuteung → patuangan
ngising → kabeuratan
kiih → kahampangan

b) ngaganti kecap ku basa séjén atawa basa kosta, contona:

1) basa Jawa:
Kénca → kiwa
Ceurik → nangis
Agama →agami

2) basa Sansekerta:
sora → soanten
paéh →palastra, pupus
ka mana → ka manten

3) basa Arab:
kuring → abdi
paéh → maot

Ngaganti sora atawa foném dina ngalemeskeun kecap bisa ku cara:
1) ngarobah salasahiji atawa leuwih fonémna:
2) ngarobah engang panungtung

(Simpay Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTS Kelas IX, Penerbit Erlangga, Medal Taun 2017, Kaca 4-8)

LATIHAN SOAL 1

 1. Non ari biantara teh?
 2. Kumaha padika biantara teh?
 3. Kumaha struktur teks biantara teh?
 4. Naon bedana basa loma jeung basa hormat?

KUNCI JAWABAN

CONTO TEKS BIANTARA

MIELING TEPUNG TAUN KAMERDEKAAN INDONESIA

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabaarokaatuh.

Bapa Pembina OSIS anu ku sim kuring dipihormat,

Bapa/Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,

Saderek sadaya réngréngan pangurus OSIS anu ku sim kuring dipikacinta.

Langkung ti payun mangga urang sasarengan ngedalkeun puji sukur ka Allah Swt. réhna urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat kalayan séhat wal’afiat. Solawat sinareng salam, mugi ngocor salalamina ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw.

Hadirin anu sami linggih,
Salajengna sim kuring seja ngahaturkeun réwu nuhun laksa keti kabingahan ku kasumpingan sadérék sadaya kana rapat OSIS dinten ieu. Peryogi kauninga ku sadayana, pangna urang ngariung téh nyaéta badé ngabadantenkeun perkawis rarancang kagiatan dina raraga miéling tepung taun kemerdékaan Indonésia. Sok sanaos ari kana derna acara puncak mah masih kénéh lami, nanging ari tatahar mah kedah ti ayeuna kénéh.

Hadirin anu sami linggih.
Acara miéling tepung taun kamerdékaan nagara urang téh saleresna parantos janten agénda rutin di sakola urang. Unggal taun tangtos baé diayakeun rupi-rupi kagiatan kanggo ngareuah-reuah atanapi ngaramékeunana. Sapertos taun pengker, urang ngayakeun balap karung, balap bakiak, neda kurupuk, ngagebug cai, nyandak kaléci dina séndok nu digégél, dugi ka olahraga nu kalebet daria sapertos putsal sareng maén poli ogé diayakeun. Sanaos teu dipaparin hadiah ogé geuning pamilon atanapi peserta mah sakitu seueurna. Méh waé teu kalombakeun sadayana, da kasengker ku waktos téa.

Ku kituna, dina ieu kempelan hayu urang badantenkeun sing asak, kagiatan naon baé nu bakal dilaksanakeun dina miéling kamerdékaan taun ieu. Naha badé olagraga wungkul atanapi ditambihan ku kasenian ongkoh. Upamina, dina olahraga, méh resep kumaha upami guru-guru diajak ngiring janten pamilon, diabenkeun sareng siswa. Jigana bakal nambihan ramé. Atuh bilih badé aya kasenian, tiasa waé dina panungtungna dipungkas ku jaipongan, dance, atanapi karaoké lagu Sunda. Panginten bakal resep, saparantosna capé ngiringan lomba, dihibur ku kasenian.

Tapi éta mah sakadar ideu, panginten nu pastina mah kin urang badantenkeun langkung paos, méh sadayana sapuk sarta mupakat.

Hadirin anu sami linggih.

Rupina cekap sakieu baé pamapag ti sim kuring, hapunten bilih aya basa nu kirang merenah kadanguna. Billahi taufik walhidayah, wasalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakattuh.

(MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA)

LATIHAN SOAL 2

 1. Saha anu biantara di luhur téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam hormat biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di luhur?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. Nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di luhur téh?
 7. Tulis kecap-kecap anu teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!

KUNCI JAWABAN

RANGKUMAN MATERI BIANTARA

 1. Biantara atawa pidato nyaéta nyarita di hareupeun balaréa dina raraga nepikeun informasi atawa hal-hal nu kaitung penting dipikanyaho ku batur.
 2. Jalma nu ahli dina biantara disebutna orator.
 3. Téhnik biantara aya sababaraha rupa, nyaéta (a) téhnik ékstémporan, biantara anu ditalar, tanpa naskah; (b) téhnik impromtu, biantara dadakan tanpa ditataharkeun; (c) téhnik naskah, biantara anu maké naskah tur dibaca.
 4. Struktur teks biantara ngawengku tilu bagian, nyaéta bubuka, eusi, jeung panutup. Dina bubuka kaasup salam pamuka, kitu deui dina panutup kaasup salam panutup.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9 lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-biantara-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/

LINK 50+ KUMPULAN SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA SMP KELAS 9
 1. Pidato Penting

Pidato atau wacana adalah berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan informasi atau hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh orang lain. Orang yang menjadi orator disebut orator. Misal seperti Ir. Sukarno dan Oto Iskandar Di Nata, keduanya juga termasuk orator ternama.

Ada beberapa teknik dalam transmisi ucapan. Pertama, pidato dihafalkan (emboss), tetapi membuat naskahnya terlebih dahulu, kemudian dihafalkan, disebut teknik menghafal. Bisa script apa saja yang saya buat, tapi hapal dari sebelumnya. Cara tersebut selalu diikuti oleh anak sekolah pada saat mengikuti lomba pidato. Kedua, pidato hanya menyiapkan teks-teks lateral yang besar saja, karena perintah bicara yang tiba-tiba, yang disebut teknik impromtu. Ketiga, pidato di mana teks diberi tanggal dan dibaca, biasanya pidato formal, disebut teknik skrip. Keempat, pidato ditransmisikan tanpa mempersiapkan naskah pertama, yang disebut teknik ekstemporer. Setiap teknik bicara yang nyaris tidak digariskan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Dalam menyampaikan pidato ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
Sebuah. Hati-hati membuka pidato. Biasanya jika pembukaannya bagus, orang lain akan tertarik.
B. Jelas atau jelas menyampaikan isi pidato. Suara (vokal) harus tajam dan jelas. Hujan pelan-pelan, wah jangan sampai kerongkongan seperti orang stres.
C. Sisihkan atau bicaralah secara sistematis. Isi pidato harus singkat. Jangan berenang terlalu lama, jangan malas.
D. Perumpamaan (mimik) harus sesuai dengan isi pidato yang disampaikan. Jika isi pidatonya lucu, tentu kita harus menunjukkan perumpamaan itu. Sebaliknya, jika isi pidatonya daria, perumpamaan itu harus menunjukkan kekayaan.
e Parigel menutup pidato. Biasanya untuk cover yang bagus, selalu meninggalkan kesan bagi prospek.

Ketika melihat ke dalam adegan atau struktur, naskah pidato biasanya terdiri dari tiga bagian penting.
1) Pendahuluan, dimulai dengan salam perkenalan, kecepatan dalam menyampaikan salam dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang selalu mengucapkan salam kepada mendiang Nabi Muhammad SAW. Jika perlu dalam pendahuluan juga diceritakan topik atau tema yang ingin disampaikan dalam pidato tersebut Misalnya:

Assalamu’alaikum wr. wb. Sampurasun,

Lebih jauh lagi, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada mendiang Nabi Muhammad SAW, Nabi teladan utama, utusan terakhir, semoga kita semua menikmati luasnya.

2) Konten, tentang maksud atau informasi yang ingin disampaikan. Mereka bisa memberi pemberitahuan, mendengarkan, memberi bimbingan, jste.

Semua hadir,

Lempar cukup lama dalam menghadapi hal-hal mengerikan kebanggaan anak muda R ke dalam bahasa dan budayanya. Bahkan menunggu untuk diumumkan pada Kongres Internasional Kebudayaan Sunda dan Kongres Bahasa Sunda.

Jadi ingat kita akan meningkatkan kebanggaan anak muda R ke dalam bahasa dan budaya. Yang pasti, jika anak muda bangga dengan bahasa dan budayanya, mereka akan tumbuh menjadi sehat, ceria, jujur, pintar, dan penyanyi.

3) Penutup, pidato terakhir yang harus dilakukan sebagai kesimpulan dan saran. Kemudian diakhiri dengan salam penutup.

Semua hadir.

Terakhir, tidak banyak yang direncanakan, hanya semua yang bisa disyukuri, berbagai pengampunan atas segala kesalahan. Da karaos masih berpegang pada tata bahasa dan bahasa langkah demi langkah yang nyaman.

wassalamualaikum wr. wb.

Hurip Sunda!

 1. Kenali Etika Berbahasa dalam Berpidato

Dalam bertutur perlu menggunakan bahasa yang lembut (respek), baik untuk diri sendiri maupun untuk pembaca. Bahasa yang lancar termasuk dalam segala bentuk etiket bahasa atau bahasa langkah demi langkah. Etika berbahasa adalah aturan tata krama menggunakan bahasa yang disetujui oleh masyarakat, berguna untuk saling menghormati dan menghargai, Jika kita berbicara tidak menggunakan bahasa etiket berarti tidak sopan. Etiket adalah sistem penggunaan variasi bahasa yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, keakraban, dan hubungan antara peran pembicara dan pendengar dan narator. Dengan demikian, bentuk tata krama bahasa R mencakup dua jenis, yaitu (1) bahasa kasar (dermawan, cohag, tidak sopan) dan (2) bahasa lunak (sopan).

Bahasa Kasar (Loma)

Bahasa kasar atau kasar adalah ragam bahasa yang umumnya digunakan dalam situasi biasa atau digunakan kepada teman yang telah bersikap kasar. Surat kabar, majalah, pidato publik, diskusi, biasanya selalu menggunakan bahasa yang murah hati dicampur dengan bahasa yang lembut. Bahasa kasar sering juga disebut bahasa kasar, bahasa cohag, atau bahasa yang tidak sopan. Sebagai contoh:

 • Saya ingin pergi dulu, kembali besok,
 • Tidurku bisa di teman atau di saudaraku
  Dalam kehidupan sehari-hari selalu ditemukan juga kata-kata yang sangat kasar, biasanya digunakan dalam situasi sedang marah, atau diterapkan pada binatang. Sebagai contoh:
 • Ari tidak mau membiarkan saya membelinya!
 • Cungur kamu, jor langsung jatuh ke tanah!

Bahasa Lembut (Hormat)

Bahasa lembut adalah bentuk bahasa yang biasa digunakan untuk berbicara kepada yang di atas atau kepada yang tidak dikenal. Ungkapan bentuk lunak (respek) harus diperhatikan dalam bentuk

(1) lisan, (2) perumpamaan, (3) kemelekatan dan perbuatan, dan (4) lentong.

Dilihat dari bidikannya, bahasa halus dapat dibedakan menjadi dua jenis:
a) Bahasa lancar untuk diri sendiri, adalah ragam bahasa yang digunakan khusus untuk diri sendiri atau sesama saat berbicara kepada orang yang lebih tinggi atau asing. Sebagai contoh:

-Aku akan kembali dulu, aku akan kembali besok.
-Saya tinggal bisa di teman atau saudara laki-laki.

b) Bahasa halus untuk orang lain adalah ragam bahasa yang digunakan khusus untuk orang lain di atas atau tidak dikenal. Sebagai contoh:

-Setelah Pastor Camat akan datang hari ini.
-Dia sedih pergi kemudian sedih sedih kembali lagi.

Derajat kata lunak dalam bahasa lateral besar ada dua macam, yaitu penggantian kata dan penggantian bunyi. Mengubah kata dalam pelemahan bisa dengan dua cara, yaitu:

a) kata terbalik, misalnya:

perut → sendi
ngising → berat
kiih → mudah

b) mengganti kata dengan bahasa lain atau bahasa Kosta Rika, misalnya:

1) bahasa Jawa:

Kiri → kiri
Menangis → menangis
Agama → agami

2) bahasa Sansekerta:

sora → suara
mati → palastra, punah
ka mana → ka manten

3) bahasa Arab:

saya → saya
mati → mati

Mengubah bunyi atau fonem pada kata lemah dapat dilakukan dengan cara:

1) mengubah satu atau lebih fonem:

2) ganti dering terakhir

(Simpay Basa Sunda Untuk Siswa Kelas IX SMP/MTS, Penerbit Erlangga, Medal of the Year 2017, Hal 4-8)

MIELING TEPUNG TAUN KAMERDEKAAN INDONESIA
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabaarokaatuh.

Bapak OSIS yang oleh sim saya merasa terhormat,

Bapak/Ibu Guru yang terhormat,

Kerabat semua jajaran pengurus OSIS ini oleh sim saya tercinta.

Lebih dari sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan itikad baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk kita semua, Nabi Muhammad SAW.

Penonton duduk bersama,
Sim selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada ribuan laksa keti suka cita dengan hadirnya saudara-saudara sekalian pada pertemuan OSIS hari ini. Perlu diketahui oleh semua, tujuan kami berkumpul adalah untuk memperhatikan rancangan kegiatan dalam rangka memperingati tahun kemerdekaan Indonesia. Terkadang, meskipun saya tinggal di acara puncak, itu masih lama, tetapi saya masih harus tetap terjaga sekarang.
Penonton duduk bersama.
Acara memperingati hari kemerdekaan negara ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin di sekolah-sekolah kita. Setiap tahun, tentu saja, ia mengadakan berbagai kegiatan untuk mempermalukan atau merayakannya. Seperti tahun lalu, kami mengadakan lomba karung, lomba bakiak, tuang kerupuk, pukul air, ambil galon di atas sendok tertutup, hingga olahraga yang mencakup daria seperti putsal dan poli play juga diadakan. Meski sebagian besar peserta tidak diberikan hadiah. Hampir tidak bersaing sama sekali, dan kewalahan oleh waktu.
Nah, dalam koleksi kali ini mari kita soroti matang, kegiatan apa saja yang akan digelar dalam rangka memperingati kemerdekaan tahun ini. Entah pergi olahraga saja atau ditambah dengan seni ongkoh. Misalkan, dalam olahraga, Anda hampir seperti bagaimana jika guru diundang menjadi peserta, disajikan dengan siswa. Saya pikir itu akan menambah kerumunan. Saya kira akan menjadi seni, hanya bisa diakhiri dengan jaipongan, tari, atau karaoke. Pikirnya akan menyenangkan, benar-benar lelah menemani balapan, dihibur oleh seni.
Tapi itu bukan sekedar ide, pemikiran yang pasti tubuh saudara saya lebih paos, hampir semua setuju dan setuju.

Penonton duduk bersama.

Sepertinya cukup orang yang parkir dari sim saya, saya minta maaf untuk mengatakan bahwa ada bahasa yang kurang nyaman untuk digunakan. Billahi taufik walhidayah, wasalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakattuh.
(MODUL PENGAJARAN BAHASA SUNDA)

error: Content is protected !!